Ana SayfaLiderlikLider’lerAtatürk'ün Bütün Eserleri. Cilt 14: İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri. Cilt 14: İNDEKS

ONDÖRDÜNCÜ CİLT

İ908 Devrimi bkz. İkinci Meşrutiyet.
Abbasi, 83, 84, – devleti, 82, 334, – halifeleri, 83, 85, 86, 285, – hilafeti, 255.
Abdullah Azmi (Torun) Efendi (Eskişehir Mebusu), 258.
Abdülaziz, 145.
Abdülbakİ Bey (EvkaF Levazım Mümeyyizi), 125.
Abdülhalim Çelebi Efendi, 383.
Abdiilhamit devri, 393.
Abdülkadİr Bey (Yeni Hayat İdare Memu- r –
ru), 33.
Abdülkadir Kemaİî (Öğütçü) Bey (Kastamonu Mebusu), 66,69.
Abdülmccit (Halife), 129-131, 134, 139, 140, 142-146,311.
Abdürrahman bin Avf, 81-
Abilov, İbrahim (Azerbaycan Büyükelçisi, Azerbaycan Halk Şûralar Maarif Komiseri), 183,272, 292.
Abilova, Anadolu, 183.
Abilova, Tamara, !83.
Adalar meselesi, 268.
Adalet, 210, 245, 246,252, 286, 288, 323, 324, 334, 345, 359, 365, 366, -kârane, 345, -siz, 319, -siz vergiler, 171.
Adana, 51, 66, 67, 150, 204-206,218, 220, 232,315,341.
Adapazarı, 387
Aday, 224.
Âdem, Hz., 78.
Adil Bey, 299.
Adilane, 334. *
Adli, – hayal, 324, – hususlar, 366, – hükümler, 365, – kapitülasyonlar, 301, 360, 365, 366, – müşavir, 92.
Adliye, 87, 231, 245, 298. 309, 323, 325, 345, 346, 358, – Encümeni, 87, 88.
Adnan (Adıvar) Bey (Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi, Doktor), 34, 35, 37, 67, 69, 89. 132, 136-138, 160, 163.- 186, 213. 216, 219, 226, 263, 273, 278, 280, 283, 294, 372-374.
Af, 268, 322, 324, 350.
AFgan, 271,305,339, – devleti, 337, – Emi-ri,271,287, -Ular,271, 291.
Afganislan, 254, 271, 336, 338.
Afrika, 165,255, 277, 336-338, 363.
AFyonkarahisar (Karahisan Sahip), 40, 69. 235,283, 354, 385.
Ahali. 20, 38, 40, 71, 94, 161, 169, 171, 188, 207, 235, 236, 248, 260, 273, 274, 299, 300, 322, 324, 332, 341, 357. 390. 392, 396, 398, 301, – sınırları, 232, 256, 318,-temsilcileri, 388.
Ahlak, 257.
Ahmcd Hamdi (Bilgin) Bey (Muş Mebusu), 66.
Alımcı Âkif (Suncrj Bey (Batum Mebusu), 67.
AhmctAliBey,33.
Ahmet Emin (Yalman) Bey (Vakit Başyazarı), 263-265, 267, 273, 278, 285, 287, 289, 294, 296,300,302, 303, 305.
Ahmet Fuat (Ankara Kumandanı), 33.
Ahmcl Hamdi Bey (Kaymakam), 71,72.
Ahmet Muhtar Bey (TBMM Hükümcli’nin Tiflis’teki’Yetkili Temsilcisi, Moskova Büyükelçisi), 76, 126.
Ahmet Saadeddin (Özsaıı) Bey (Menteşe Mebusu), 66.
.Ahzı Asker bkz. Askerlik Şubesi.
Aile. 24], 340.
Ajans, 160. 191, 192. 244. 310, 311. 375, 388. -lar. 25.
Akdeniz, 27. 83, 325. – Boğazı, 265.
Akköy, 158.
Akşam, 263.
Akşehir, 387, 388, 390.
Ali (Çctinkaya) Bey (Karahisarı Sahip Me-busu). 66.
Ali Bey (İçe! Mebusu). 66.
Ali lîcy (İzmit Müdafaai Hukuk Üyesi), 323.
Ali Bey (Yaver), 96.
Ali Fuat (Ccbcsoy) Paşa (Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi), 126, 247,27 li 308,371. Ali, Mz.. 81, 82. 84, 255, 285, 334. Ali İhsan (Subis) Paşa, 269. Ali İhsan Bey, 216. Ali Kemâl Bey, 108,299,300. Ali RıfkıBcy,33. ] Ali Rıza Bey (İsiıınbııl Mebusu), 160. Ali Saib (Ursavaş) Bey (Urfa Mebusu), 66. Air Şükrü Bey (Trabzon Mebusu), 283. Ali Vâsıf (Telli) Bey (Genç Mebusu), 67. Âlii Osman bkz. Osmanlı Dcvlcli. Âlimler. 377. Alkollü içkiler, 275.
Allah, 63,78,80,81,86, 124, 161, 166,170, 171, 173, 183, 222, 254, 256, 259, 311, 326, 333. 334. 336, 347, 357, 358, 361, 365, 371,382, 392,394, – korkusu, 249.
Alman, 241,-lar, 266, 349.
Almanya, 278, 340.
AUı Parmak (Bursa), 48.
Alimordıı saltanatı, 321, 329.
Amasya, 150.
Amele. 203, 217, 257, 315, 348, 349.
Amele Birliği Cemiyeti, 203.
Amerika, 30, 31, 194, 243, 278, 336, 350, – Birleşik Devletleri, 30, – cumhuriyeti, 328, – gazetesi, 30, – kumpanyası, 276, -lı, 274, -lılar, 193,278.
Amr İbnülas (Muaviyc’nin delegesi), 82.
Anadolu, 39, 46, 49, 53, 54, 61,64,76, 83, 84,95,96,111, 120, 132, 135, 191,192, 199, 216, 252, 269, 270, 273, 275-277, 279, 281, 282, 310-312, 361, 363, 375,
388, 394, – ahalisi. 299, – evlatları. 337, halkı. 277, 287, 337, – hükümeti. 192. Anadolu, 39, !92.

Anadolu Ajansı, 191. 192, 310, 311. 375. 388.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 39, 216, 282.
Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu. 281.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk İstanbul Heyeti Mcrkcziycsi, 216. Anafaruı, 161. Anarşi, 345.
Anavatan, 27, 267, 357, 363. Anayasa hukuku, 253. Anayurt, 57.
Ankara, 23, 27, 29, 33, 48. 49, 52, 53, 55-58, 60-62, 64, 66-68. 71,75, 77, 89, 90, 92, 95,97. 101-106. 108-111, 113-120, 122, 123, 125, 127, 128, 130-133, 136-38, 141. 146. 147, 149, 150, 152-158, 162. 164. 165, 167. 169, 170, 173-175, 179-181, 184-186, 188. 191. 193-197. 202, 204. 205, 207-215, 220. 221, 225, 234, 244. 245. 247, 252, 271, 272. 275, 276, 279. 283, 308, 312, 354, 355, 372-374, 380, – hükümeti, 53, 55, – imarı, 276, – Kumandanlığı, 92, – matbuatı erkânı, 170, – mebusları, 88.
Anlaşma, 194, 306, – şartları, 338.
Antalya, 66,67, 149,
Antlaşma, 46, 55, 63, 126, 177, 266. 271.
287, 326, 369. 388. Apostol (Bursalı Aristoil oğlu), 92. Arab Ali Bey (Şimendiferden), 33. Araba, 199. Arabî tarihi. 79. Arabistan, 78, – Yarımadası, 78. Arap, 78.82, 109, 162, 165, – hilafeti. 109, milleti, 82. Arapça, 142. Ardahan, 150.

Arıburnu, 161. 1 Arif Bey (Orman Müdürü), 233, 234. Arifiyc, 260. Aristoil (Bursalı), 92. Arnavut, 162.
Arnavulluk hükümeti, 367. Asayiş, 274. Asım Paşa, 375. Asiler. 301.
Asker. 22, 27, 49, 52, 59, 81, 267, 277, 292, 299, 368, 369, 392, – firarisi, 293, -ler, 262, 272, 340.
Askeri, – Devrimci Komite, 76, – harekât, 247, 261, 265, – hizmet, 340, – kıla, 260, kuvvet, 333, – kuvvetler, 134, – mukavele, 267, – müfreze, 97, – reis, 398, – seyahat, 220, – siyaset, 340, – üniforma, 142, – vazife, 350, – zafer, 389.

Askeriye, 95, 169, 364, – rütbesi, 159. Askerlik, 171, 242, 265, 267-269, 292, hayatı, 278, – mesleği, 340, – müddeti, 172,-sanalı, 278, 340.

Askerlik Şubesi, 293. Asri Türkiye. 44.
Asrileşmek, Türkleşmek ve İslamlaşmak, 226.
Asurİ.366, -1er, 278. Asya, 78, 226, 255, 338, 363. Asya’nın İsyanı, 226 Aşiret, 273.
Atıf Bey (Van Mebusu), 150. Âtıf (Mchınci, Bayazıl) Bey (Bâyczid Mebusu), 65.
Âtıf (Mehmet, Tüzün) Bey (Kayseri Mebusu), 66. Ausicrlitz, 380.
Avni (Hüseyin) Bey (Saruhan Mebusu), 66.
Avrupa, 30, 31, 54, 61, 122, 147,167,193, 201, 249, 255, 257, 270, 272, 315, 324, 325, 336, 338, 350, 362-364, 377, – kamuoyu, 30, 122, -lılar, 53,243,258,324, memleketleri, 249, – seferi, 277, – şehirleri, 61.

Avukat. 324. 345. Avusturya, 270. 367,-lı, 210. Ayan, 103, 297. Ayaş, 251.
Aydın, 248, 257, 279, 343, 361, 398, -lar, 172. 177, 302, 317,338, 349, 367, – sınıfı, 349, 350.
Aydın, 66, 224.
Ayet, 317, 333.
Azerbaycan, 183, 272. 292. – Sefiri, 272, 292.
Azınlık, 194, 281, -lar, 198, 267, 268. -lar meselesi, 266, 268, 366.
Babıâli, 62-65, 199, 317, 327, 396. Bağdat, 83-86, 285.
Bağımsız, 170, 254, 271, 272, 285-287,
322,326,333,363. ] Bağımsız Kafkas Ordusu, 76. Bağımsızlık, 29, 36, 43, 46, 53-55, 77, 85.
88, 89, 109, 124, 165, 170, 171, 176,
191, 192, 194, 197,210,211,248, 254.
257, 261,287, 305, 316, 317, 328, 330.
332, 334, 337, 338, 340, 345, 362, 366.
369, 389, 390,392, – aşkı, 124, – davası,
111,- İlanı, 357.-lar. 327, – mücadelesi.
172, – savaşı, 29, lam 194, 211, 266,
316,-tarihi, 258. Bafıeddin Şah, 330. Bahri Ahmcr bkz. Kızıl Deniz. Bahri Ballık bkz. Ballık Denizi. Bahri Siyah bkz. Karadeniz. Bahri Umman bkz. Umman Denizi. Bahriye rütbesi, 159.
Balıkesir. 67,202, 220. 315, 320,341. 385. Balkan, – Harbi, 257, – hükümetleri, 367,
-lar, 367. Baltık Denizi, 84! Bandırma, 92.
Banka, 54, 188, 315, 322.348, -lar. 341. Bankı Osmanİ bkz. Osmanlı Bankası. Barış, 19,21,24,25,31.34, 56,57. 65, 95,
111, 124, 135. 136, 170, 184, 192. 193.
198, 216, 247, 248, 260, 261!” 271). 271,
277, 284, 299, 301, 305, 314, 323. 324.
346, 350, 359, 360, 364. 369, 381. 398. antlaşması, 177, – heycli, 59, – ilkeleri. 31, – konferansı, 25, 49. 54, 57. 59. 61, 95, 153, 366, – meselesi, 263, – müzakereleri, 359. 369, – müzakeresi, 177, 248,
– programı, 30, – şanları, 177, 192. Barışçı eğilimler, 57.

Barrcre (Barcr), 181, 266. Basın, 192.
Basri Bey (İstiklâl Gazetesi Sahibi), 244, 258.
Başkumandan. 20, 23, 24. 26. 27, 29, 32, 33. 35-41, 48, 50, 51, 57, 59, 60. 71-77, 90. 92-94, 96. 97, 99, i 00, 102, 104-110, 112-119, 122-125, 127, 129, 130, 137, 139, 141, 145, 147-152, 157, 158, 166, 169, 170, 173, 174, 179, 180, 185-190, 195, 196, 200-211, 213-215, 217-221, 223, 225, 259, 282, 307, 312, 313, 320, 352. 354. 369, 372, 373, 375, 382, 384, 387, 390, 395, -lık, 33, 94, 95, 98, 108, 207, 282.
Başyazar, 227, 263.
Balı, 173, 270, 275, 306, 331, – İslamları, 285, – orduları, 22, – siyaseti, 249, – usulleri. 360.
Batı Anadolu, 95,231.
Batı Cephesi, 34.38,51,95,127,141, 149, 188. 195, 201, 207, 307, – Defterdarlığı, 188, – Kumandam, 141, – orduları, 34.
Batı Roma İmparatorluğu, 249, 331.
Ban Trakya, 267, 270, 277.
Balum, 67.
Bayczit, 65, 132, 162.
Bayczid, 11., 249, 363.
Bayındırlık işleri, 172.
Bayrak, 261,392.
Bayram, 124, 392.
Baytar, 33, 38, 141, 234-236, – memurları, 141.
Beden terbiyesi, 241. Bedeviler, 165. Bchram Lütfi Bey (Yazar), 33. Bekir Bey (Dava Vekili Cemiyeti Daimesi Reisi), 39.
Belediye. 20, 22, 39, 124, 232, 23, 238, 324, 351, 385, 391-393, 395, – heyeti, 279, – seçimleri, 216, – üyeleri, 280.
Bclkahve, 396.
Bcrard (Bcnır), Vietor, 226.
Besim (Mehmet) Bey (Kastamonu Mebusu), 66.
Beyanname, 89, 120, 136, 140, 142, 145,
151,244,317. Biga, 40. Bİngazi, 165.
Birinci Dünya Savaşı bkz. Harbi Umumi. Birinci İnönü Muharebesi, 397. Bitlis, 134, 137. 138, 161,276. Bizans, 78.
Boğazlar, 54, 194, 198, 265, 267, 315. -in serbestisi, 194. 198, 265, – meselesi, 30, 54, 198, 266. 268, 269.
Bolşevik, -1er, 273, – sistemi, 55.
Bolu, 66, 367.
Bonar-Law hükümeti, 191.
Borç, -lar, 269, -lanma, 327.
Britanya bkz. İngiltere.
Budapeşte, 203.
Buğday, 243.
Buğur (Bursalı Koslantin oğlu), 92. Buhara, 272, 305.
Bulgaristan, 267,297,358, – hükümeti, 367. Bulgarlar, 193, 267, 268. 358, 368. Burdur, 66.
Bursa, 19, 20, 22, 24-27, 29, 30, 32, 36, 39-41,46, 48-53, 56, 57, 59, 60, 66, 69, 76, 92, 116, 149, 150, 220, 276, 315, 320, 341, 355-359, 370, 373, 375, 376, 379,383.
Bursa Sultani Mektebi, 375, 379.
Bursalı, 92, – Hanımlar, 29, -lar, 357. 368, 370.
Bürhancddİn Âli Bey (Yeni Şark Gazetesi
Muhabiri), 48, 49. Büyük Britanya bkz. İngiltere. Büyük Türkiye Halk Mektepleri İttihadı
Genel Merkezi, 213.
Cahil, 239.
Cami, 287, 292,317, 363. Canib Bey Konağı, 213. Canik, 160. Casus, 393.
Cavid Bey (Kars Mebusu), 67.
Cebelibereket, 67, 150, 161, 162, 373;
Cehalet, 45, 64, 171, 244, 294.
Celâl Nuri (İleri) Bey {İleri Gazetesi Başyazarı, Gelibolu Mebusu), 63, 66, 227.
Cemaleddin Bey (Budapeşte Şehbenderi), 302.
Cemiyet,39, 109, 186, 203, 213,216, 282, 382, 392, 396.
Cenabı Hakk bkz. Allah.
Cenabı Peygamber bkz. Peygamber, Hz.
Cenaze merasimi, 259.
Cengiz Han 84, 86, 376.
Cennet, 79.
Cenovalılar, 326.
Cephane, 272, 377.
Cevad Abbas (Mehmet, Gürer) Bey (Bolu Mebusu), 66.
Cevad Bey (Alay Kumandanı, Kaymakam), 260.
Cevdet Bey (Bidayet Mahkemesi Reisi), 245-247.
Cevdet Paşa, 246.
Cezayir, 254, 336.
Cihan, 25, 31, 46, 62, 63, 122, 135, 176, 194, 201, 227, 254, 287, 301, 302, 306, 313, 316-318, 327, 328, 331, 332, 338, 349, 363, 389, – Harbi, 251, -ın hâkimi, 338, -m menfaati, 248, – kamuoyu, 122, – siyaseti, 364, – tarihi, 85, 86,221, 252.
Clcmcnccau, 380.
Cumhurî hükümetler, 252. -■ –
Cumhuriyet, 76, 126, 252, 280, 328,368.
Curzon,Lord, 181, 191,200,266-268.
Çadır Deresi, 158. Çaldıran, 363. Çam, 233. Çanakkale, 54, 251. Çankaya, 380, – Köşkü, 197. Çarlık, 270. Çerkeşlİ, 352. Çerkeş Ethcm, 229. Çete, 274.
Çiftçi, 256, 274, 315. 340, 347, 362, -1er, 324, 341, 364, -lik, 238, 340, 342, 363. Çifteler, 243. Çiftlik sahipleri, 348. Çiğli istasyonu, 393.
Çin, 45, 78, – Denizi, 84, – sınırı, 83, – sınırları, 336. ı
Çocuk, 41, 45; 183, 237, 240, 241, 260, 364, -lar, 20, 22, 261, 277, 343, 344, 391,-Iuk,78.
Çorum, 63, 66.
Çotanİ, Seyyİd (Hindistan Merkez Hilafet ■ Komitesi Reisi), III. ÇÖ1 Arapları, 165.
Danıştay bkz. Şûrayı Devlet.
Danyal (Eskişehirli Mıgırdıç oğlu), 92.
Darülfünun, 27, 36.
Darülfünun Edebiyat Fakültesi, 36.
Darülmuallimat bkz. Kız Öğretmen Okulu.
Darülmuallimin bkz. Erkek Öğretmen
Okulu. Dava, 111,355. Dedikodu, 81,90. Değirmendere, 158.
Delege, 25, 82, 174, 182, 185, 194. 197, 198, 200, 211, 227, 260, 266, 270, 339, heyeti, 34, 95, 96, 153, 154, 229, 248, 323, 325, 364-366, 390, 398, -1er, 322, 323, 338, 360.

Delhi, 330.
Deli Molla Nihat (Tüccar), 39, Demiryolları, 341. Demokrat, 192, – hükümel, 55. Demokratik, 52. Denizaltı, 268. Denizyolu, 243.
Dcrsaadct (Dcralİye), 26, 62, 90, 94, 102, 106, 122, 125, 139, 144, 147, 150. 157, 181, 185, 186,213,217,219, 382.
Dersim, 66, 274.
Derviş Bey (Mardin Mebusu), 67.
Devlet, 24,25,30,42,43,46,49,53,54,61-65,78, 81, 83-85,87.91,92,96, 97, 100, 110, 118, 122, 129, 133, 140, 143, 162, 164, 176, 182, 192, 193, 198, 199,219, 222, 227, 246, 248, 249, 252-255, 264-267, 269, 284, 285, 287-289, 291, 298, 306, 315, 316, 321, 322, 325-327, 329. 331-339, 343, 345, 351, 357, 358, 360, 363-365, 367-369, 375, 378, 392, 396, adamı, 96, – başkanı, 126, – idaresi, 81, 251, 252, 376, -in bağımsızlığı, 85, 287, -in siyaseti, 291, – kavramı, 326, -ler, 314, 362, – makinesi, 265, – programı, 346, – ricali, 271, – siyaseti, 25, 249, 250, 272, 306, 331, 346, – teşkilatı, 271,367.

Devleti Âliyei Osmaniye bkz. Osmanlı Devleti.
Devrim, 107, -ci, 76. Diktatör. 272. Dimctoka, 269.
Dİmilri (Kütahyalı Miha.il oğlu), 92.
Din, 44, 45, 55, 79, 82, 111, 239. 249, 255, 273. 283, 284, 28S, 292. 317,-331, 333, 334, 339, 360, 361. 365, 376, – bilgisi, 238, -dar, 361, -duş. 254,261, -dışı. 295, icabı, 326, – uleması, 252, 286.
Dini, 222, 253, 265, 289, 291, 273, 288, 294, – akideler, 361. – düşmanlık. 193, esaslar, 286, – gerekler 338, – hakikat, 78, 333, – hükümet. 290. 254, – meseleler. 287, – müesseseler, 287, – siyaset, 363, – tarih, 376, – vazife, 84, 133.
Diplomat, 54. Diplomatik pasaport, 271. Divanı Harp, 92. Diyab Ağa (Dersim Mebusu), 66. Diyarbakır (Diyarbekir), 65-67, 161. 239, 276.
Doğu, 52, 53, 270, 275, 306, 331, – meselesi, 186, – orduları, 22.
Doğu Cephesi, 51, 173.
Doğu Roma, 362, – İmparatorluğu, 249. 329,331.
Doğu Trakya, 166, 267, 26S.
Doğu Trakya Edirne Erkek Öğretmen Okulu, 166.
Doktor. 30, 65. 66, 67. 76. 132. 136-138, 152,160, 163, 167, 211, 324, 351,-lar, 344.
Dokuz ilke. 170.
Dolmabahçc Sarayı, 142.
Domaniç yaylaları, 330.
Don nehri, 376.
Donanma, 276, 277.
Dosiaııc münasebetler, 184.
Dua, İli, 173,319.
Durak (Mustafa, Sakarya) Bey (Erzurum
Mebusu), 150. Dünya, 44,45,54,78,80, 84,87, 135, 183,
194. 197, 243, 252, 254. 276. 290. 327,
328, 330, 333, 337-339, 345, 358, 360,
362, 367, 377, 397, 398. Düşman, 28, 31, 40, 44-46, 53, 63, 64, 71,
76, 77, 80, 87, 92, 110, 132, 135, 137,
143. 161. 173, 192, 221, 232. 248. 251. 258, 266, 284, 322. 348, 350, 357, 365. 368,369,394,397, – devletler, 364, – do-nanması, 276, – hatlar, 194, – hücumu, 367, – kuvveti, 247, -lar, 10!, 26», 261, 299, 325, 327. 332, 345, 389, 390, -lık. 80, 191, 193, – orduları, 322. – ordusu, 92, 396, – tahribatı, 231, – tesiri, 136. Düyunu Umumiye, 269, 325İ
Ebubekİr, Hz., 79, 80, 84, 333. Ebumuscl Eş’ari (Hazreli Ali’nin delegesi). 82.
Edebiyat, 44, – Fakültesi, 36.
Edhcm (Arslanlı, Fehmi) Bey (Menteşe
Mebusu), 66, 70. Edip Tekin Alp Bey, 33. Edirne, 67, 166, 373. Efrat, 110,240, 255,370. Eğitim, 359, 377. Ekim Devrimi, 107. El Ahd Cemiyeti. 109. Elâziz, 67.
Elcczirc,51, 109, – Cephesi, 51,74,75, lt)9. Elektrik aydınlatması, 276. Elhamra Sarayı, 84
Ellison, M. Gracc (İngiliz Gazeteci). 191,
192, 380. Elnıüstansırıbillâh, 85. Emek. 21, 301, 315, -çiler, 340, – lıcycli
milliyesi, 349, -li, 319, – misakı millisi,
349. – mücadelesi, 299. Emek Misakı. 299.
Emcvi, – hilafeti, 255, -ler, 84. – sultanları, 82.
Emeviyc. 82, 334.
Emin (Mehmet, Erkul) Bey (Operatör,
Bursa Mebusu), 66, 150. Emin (Gcvcci) Bey (Canik Mebusu). 160. Emin Bey, 299.
Emin Paşa (I. Ordu Eski Erkânıharbiyc
Reisi, Mirliva), 158. Emin Paşa (Sivas Mebusu), 150. Emir, 271.287. Emirül Müminin, 285. Endülüs, 82, 84, 285, 334,336. Enver Paşa, 266,272.
Er. 50.
Erbabı hail ü akd, 286. Ergani, 66. 67.
Erio. Paul (Lc Journal Muhabiri), 197.
Erkek, 23, 166, 203, 241, 375. 377, 388, 390, -1er, 305. 327, 376, 378, – mektebi, 236. – mektepleri, 261, – talebe, 237.
Erkek Öğrclmen Okulu, 23, 166.
Ermeni, 95, 96, 360, 366, – gençleri, 186, – yurdu, 278, – yurdu meselesi, 278.
Ermenistan. 272.
Erluğrul, 66.
Erzincan, 150. 273, 276. 315, 341. Erzurum, 64, 124, 150, 160-162, 273, 375.
394, -lular, 124. Esad (Önen) Bey (Mardin Mebusu), 66. Esaret, 261, 286, 287, 392, – zinciri, 170.
326.
Esat Bey (Düyunu Umumiye Memuru), 325. Eser, 376.
Esir, 92, 110, 135, 198, 242,266,330.337.
Eskişehir, 38, 57, 66, 92, 150, 215, 220, ‘ 225, 231-234, 236. 237, 242, 244. 245. 25». 259, 276,341, 358, 385, – Adliyesi, 245, – halkı, 231, 247, -lilcr, 258. – ormanları, 231, 233.
Eskişehir Mutasarrıflık Dairesi, 231, 232.
Esnaf. 257.
EşrcrBcy, 154, 229.
Ethcm Bey, 154.
Evkaf, 291.
Evs kabilesi, 79.
Eyüp Sabri (Akgöt) Bey (Eskişehir Mcbu-
Mİ). 150. Ezine, 40.
Fabrika, 233, 234, 342, 348, 361, -cı, 21, 343.
Fahreddin Paşa (Kabil Sefiri), 208.
Faik (Mustafa, Öztrak) Bey (Cebelibereket –
Mebusu), 67. Faik (Mehmet, Kallakkıraıı) Bey (Edirne-
Mebusu), 373. Faiz, 327. Fakülte, 36.
Falih Rıfkı (Alay) Bey (Aksanı Yazarı), 263-265, 269, 277, 284, 293-295, 297, 299.301-303.
Fas, 254, 255, 337, – Halifesi, 335. Falih Sultan Mehmet, 142, 249, 326. 330. 331,362.
Fatma, Hz. (Hz. Muhammcd’in kızı), 84.
Falma Hatun, 376.
Fazilet, 377.
Federasyon, 272.
Federe Cumhuriyeti, 76.
Felsefe, 45, 360.
Fen, 31,43-45, 58,241,284,336, 338. 339, 344, 349, 350, 358, 363. 364, 376. – erbabı, 170, 171,-memurları, 233.243.
Fenni, 42,255. – hususlar. 186, – müessese, 376, – tedbirler, 340, – teşebbüsler, 362. vasıtalar, 27. ı Ferdi saltanat, 231,251.

Fcrid (Tek) Bey (Paris Temsilcisi). 384.
Ferik Osman Paşa Camii, 393.
Ferit Bey (Ziraat Müdürü), 233.
Fethi (Okyur, Ali) Bey (İstanbul Mebusu, Dahiliye Vekili), 34, 35, 65, 174, 381.
Fethi Bey (İstanbul’da Türk Ocağı Kâtibi Umumisi, Doktor), 152.
Fetva, 132, 134, 136, 138, 143, 145. 317.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Balı Cephesi Ku-mandanı. Erkâmharbiyei Umumiye Reisi), 19,20,49,57,60,94, 123,149, 189. 201,207, 220, 320.
Fcvziye Caddesi, 213.
Feyyaz AIİ (Mehmet. Üs!) Bey (Yozgat Mebusu), 150.
Feyzi Bey (Diyarbekir Mebusu), 66.
Fıkıh. – hükümleri, 246, 365, – kitabı. 301.
Fırka, 33. 170, 216, 227, 232, 25b. 257. 263, 281, 298-302, 318, 322, 325. 347-349,368,369. -lar, 303, – programı, 301. 368, – teşkilatı, 303, – teşkili, 228.
Fikir, – alışverişi, 23, 265, – cereyanı, 301, cereyanları, 227, – hürriyeti, 288. Fikir vc vicdan hürriyeti, 288.

Fikret (Takiycttin, Onuralp) Bey (Doktor,
Kozan Mebusu), 66. Firar, 94, 128, 131, 143. 145. Firari, 73, 272, 293, – halife, 133, 134. Foça, 158.
Fransa, 53,194, 198, 200, 254,270, – cum-huriyeti, 328, – dostluğu, 122, – hükümeti, 53.
Fransız, 52, 54, 122, 197, 270, 271, 301, 339, 358, – askerleri, 277, – bankaları, 54, – kamuoyu, 52, – kavmi, 197, -lar, 258, 266, 330, 336, 349, – menfaatlan, 53, – tayyareleri, 122, – yazar, 197.
Fransız Büyük İnkılabı (Fransız İhtilali Kebiri), 258, 280, 301,339.
Fransızca, 301, 302.
Frcnkler, 363.
Fuad (Umay) Bey (Bolu Mebusu), 66.
Galyalı, 381. Gar, 276.
Garroni, Marki (Garoni), 181, 200, 266. Garzan, 74, 75.
Gayri, – hukuki, 25,62, – meşru, 25,62,67, 77.
Gayrimüslim, 95. ‘
Gazete, 19,30,39,48,52,57,90,124,142, 175, 178, 183, 191, 193, 197,218, 219, 227, 240, 244, 245, 248, 258, 276, 293, 294, 302, 313, 367, 387, -ler, 25, 344, 347, 359.
Gazeteci, 33, 59, 175, 178, 19i, 245, 284,
288, 292, 302, 313, -ler, 170, 263. Gazi Orhan, 357. Gazi Osman, 357.
Gaziantep (Gaziaymtab), 65-67, 70, 169,
373. Gebze, 352. Gcldanilcr, 278, 366. Gelibolu, 66, 227.
Gcmİ, 118, 143, 145, 268, 275, 396, -ler,
342. / Genç, 66, 67M
Genç, 41, 48, 52, 65, 368, – beyinler, 43′, -1er, 27,45,134,186,221,324,388, -lik, 78, 79.
Genel af, 268, 322, 324, 350. Genel oy, 267. Gensoru, 153. Geometri, 238.
Georgc, Lloyd (Loyd Corc), 49,54,57,380. Gizli celse, 153. Göç, 161, 193. Göçmen, 315. Gümüşhane, 66.
Güney, 275, 276.
Gürcistan, 272, – Sefiri, 272.
Gürgâni, – devleti, 331, – imparatorları,
329, -ler, 329, – padişahları, 330. Güzel sanatlar, 361.
Haber, 20, 177, 192, 333, -leşme, 64, 67,
96, 168, 185,291. Haberdar, 106. Hacı Adil Bey (Vali), 375. Hacı Bayram Veli Mahallesi (Ankara), 221. Hacı Bekir Efendi (Büyük Millet Meclisi
İdare Memuru, Konya Mebusu), 103. Hacı Haydar Rüştü (Anadolu Gazete-
si’nden), 39. Hacı Hüseyin (Tüccar, Belediye Üyesi), 39. Hacı Mahmud, 158.
Hacı -Mustafa Efendi (Ankara Mebusu),
64, 68, 132,150. Hacı Nuri (Payam) Bey (Siirt Mebusu), 66. Hacı Şükrü (Aydındağ) Bey (Diyarbckir
Mebusu), 65. Hacıoğlu Gaffar Bey, 33. Hadis, 252, 285,317.
Hafız Mehmed Bey (Trabzon Mebusu), 101,354.
Hafız Şahin (Mehmet) Bey (Gaziantep
Mebusu), 67. Hain. 300, -ler, 350. Hak dini, 333. Hakikatperest, 316.
Hâkim, 46, 82, 245, 246, 254, 338, -ler, 245, 365, 366.
Hâkimiyet, 45,56, 63, 77, 83, 86, 88, 134-136, 143, 176, 194, 231, 250, 251,253, 254, 256, 257. 261, 264, 266, 270, 2S5-287, 289, 290, 295, 298, 303, 316, 317, 321, 324-326, 328, 332, 333, 335, 338-340, 342, 362,-364, 371, 374, 388, 389, 394,397, 398,-hukuku, 90.
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, 250, 266,289, 316,333, 389, 397, 398.
Hâkimiyeti Milliye, 22, 245, 352.
Hakk bkz. Allah.
Hakkâri, 58, 66.
Hakkı (Akgün) Bey (Ergani Mebusu), 67. Hakkı (Ungan) Bey (Van Mebusu), 66,150.
Hakkı Hami Bey (Sinop Mebusu), 68, 137. Halep, 161.
Halide Edib (Adıvar) Hanım, 263, 305.
Halife, 56, 79-81, 83-86, 129, 131, 133-138, 140, 142-144, 146, 151, 156, 157, 201, 219, 247, 253-255, 265, 283, 285, 287, 290, 293, 299, 311, 317, 321, 322, 334,335-339.374, 394, -lik, 91,- makamı, 132, -nin orduları, 293, – seçimi, 286.
Halil İbrahim (Sipahioğlu) Bey (Eskişehir Mebusu), 66, 150.’ |
Halim Baki Bey (İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti İcra Komitesi Üyesi), ]25.
HalİtPaşa, 375, 387.
Halk, 19-22, 31, 33,40, 53, 55, 65, 76, 77, 81, 84, 86, 90, 101, 111, 124, 133, 136, 140, 145, 160, 171, 178, 183, 213, 220, 227, 230, 231, 237, 244, 247, 248, 253-255, 257, 259, 261, 264, 273, 277, 278, 283, 289, 304, 305, 315, 324, 328, 335, 337. 339-341, 345, 348, 349, 351, 356, 358-360, 362, 366, 368, 369, 374, 377, 385, 388, 390-392, 395, 396, -ça, 323, 341, – hükümeti, 55, 65, 140, 329, 364, -ın mukadderatı, 289, – kitlesi, 177, – ko-miserleri, 55, -ların kurtuluşu, 76, programı, 280, – teşkilatı, 302, – vatan-perverleri, 170.

Halk Fırkası, 170, 171,227,232.263,299, 300, 302, 318, 322, 325, 347, 349, 368, Programı, 300, 369, – Teşkili, 256. Halk İştirakiyun Fırkası, 33.

Halk Mektepleri İttihadı, 213. Halkçılık, 347, 348, – esası, 170. Ham Koy, 158. Hamallar Cemiyeti, 382. Hamdi Bey (l. Ordu Makineli Tüfek Müfettişi, Piyade Kaymakamı), 100,119, 122. Hamdİ Paşa, 247.
Hamdullah Sublıi (Tanrıöver) Bey (Antalya Mebusu), 22, 37, 57, 67. HamitBcy,25,61,100. Hanedan, 338. Hapis, 393.
Harbi Umumi (Cihan Harbi), 231, 250, 251, 266,-Mesulleri, 265.
Harbiye, 63.
Harekât, 95, 135, 136, 143, 16i. 187, 247. 258, 261,265,270, 272. Harici siyaset, 305, 306, 331. Harington, General, 24, 135. Harita, 233, 234.
249
Harp, 27,63, 118, 169, 192,197, 199,248. 251, 254, 266, 270, 287, 291. 299, 315, 364, – gaileleri, 346, 396, – gemisi, 118,268, – hali, 275, 314. 366, – idaresi, 266, – ilanı, 65, – kuvveti, 258, -1er, 340,
250 levazımı, 381, – mesulleri, 264. – tarihi, 95.

Harput, 273. Harzem, 83.
Hasan, Hz. (Hz. Ali’nin oğlu), 84.
Hasan Tahsin Bey (Gazeteci), 33.
Hasan Tahsin Efendi (Yanya, Kıdemli Tayyare Yüzbaşısı), 187.
Hashimoto, Yoho (Tokyo’da “National Re-view” Müdürü), 184.
Hasip Bey (Maraş Mebusu), 136.
Haşİm (Apaydın) Bey (Çorum Mebusu), 63, 66.
Haşimiler, 80.
Hayrettin Bey (Balıkesir Belediye Reisi), 385.
Hayvan, 38, 127, 232-236, -cılık. 342, hastalıkları, 141, -lar, 274, 362, -ların ıslahı, 341.

Hazine, 97.
Hazrcc kabilesi, 79.
Hemdin, 331.
Hemırk,331.
Hendek, 367.
Hcrekc,312, 320.
Heykel, 358, 359, 363, -Icr, 361.
Heykcltraş, 360, 361.
Huistiyan, 52, 53, 113, 198, 299, -lar. 132, 193, -İık meselesi, 268, – unsurlar, 120, 325, 327.
Hıyanet. 65, 86, 324, -kâranc, 86.
Hıyaneti Vataniye Kanunu. 68.
Hicaz, 82, 305.
Hicreti Nebeviye, 83.
Hicri Bey (Manisa Belediye Reisi), 392.
Hilafet, 56, 61, 65, 70, 80, 82, 86, 88, 91, 131, 132, 140, 219, 254, 280, 283,285-287, 291, 293, 321, 324, 331, 333-337, 374, – Komitesi, İli, 117, 208, – makamı, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 133, 135, 136, 138, 139, 142-145, 219, 232, 253-255, 288, 322, 325, 330, 333, 338, merkezi, 143, – meselesi 369,368, 264, 284, – orduları, 317, – unvanı, 81, – vaziyeti, 292.
Hilâfeti İslamiye ve Büyük Millet Meclisi, 283.
Hilmi Bey (Ardahan Mebusu), 150.
Hilmi Bey (Halk İştirakiyun Fırkası Merkez Kurulu Üyesi), 33.
Hİlmİ Bey (Tunalı) (Bolu Mebusu), 66.
Hindistan, 111, 208, 267, 272, 287, 315, 321, 329, 330, 336, 337, 361, 364, – İslam kitlesi, 337.
Hindistan Merkez Hilafet Komitesi, 111, 208.
Hindistan, – Türk İmparatorluğu, 321, 329, Türk vc İslam İmparatorluğu, 361. Hint, 117, 254, 291, 338, 339, – Heyeti,
209, -li, 112.-liler.291. Hint Hilafet Komitesi, 117, 291. Hoca Bekir Efendi, 359. Hoca Esad (Mehmet, İleri) Efendi (Aydın
Mebusu), 224. Hoca Harun Elendi, 261. Hoca Mustafa Elendi (Ankara Mebusu), 88. Hoca Osman Efendi, 359. Hoca Ziyacttin Efendi, 359. Hugo. Victor, 358
Hukuk, 39, 62, 65, 77, 90, 199, 201, 227, 246 281, 282, 304, 314, 325-328, 330,-345,377,398, -çu, 279.
Hukuki, 25, – hükümler, 365.
Hukuku esasiye (Anayasa hukuku kuralları), 253.
Hulâgu (Cengiz Han’ın torunu), 84, 85.
Hutbe, 156,219, 254.
Hükümdar, 80, 82, 86, 176, 252,285, 335,
376, -lar, 286, 290, 291, 297, 321, 326,
-lık, 333.
Hükümet, 25,45,46,52-55, 57,58,62,64, 65, 76, 77, 83, 84, 87, 90, 92, 96, 101, 110, 120, 121, 126, 131, 132, 137, 140, 145, 153, 154. 159, 165, 186, 191-194, 197-199, 212, 244, 245, 248-250, 255, 256, 263, 264, 269, 272. 279, 280, 283-288, 290-, 292, 294, 304, 305, 314.316, 317, 319, 321, 325, 327, 329-331, 333-336, 342, 345, 350, 351, 358-360, 362, 364-368, 378, 388, 394, – esasları, 23 i, heyeti, 86,272, -İn dini, 288, – Konağı. 395, -ler, 332, 336, 338, – merkezi. 84, 275-277, – orduları, 52, – programı, 232, 256, – siyaseti, 296, – şekli, 90,231, 252, 254, 295-297, 328, – teşkili. 329.
Hükümranlık hukuku, 90
Hür, 31, 42,43, 170,287.
Hürriyet, 55, 56, 109, 111, 175, 176, 192-194, 245, 254, 288, 289, 345, -ler, 287, -siz, 283.
Hürriycl’in İlanı, 109.
Hüseyin, Hz. (Hz. Ali’nin oğlu), 84.
Hüseyin Avni (Ulaş) Bey (Birinci Reis Vekili, Erzurum Mebusu), 64, 144,-146, 162.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum), 68.
Hüseyin Avni Bey (Kozan Mebusu), 66.
Hüseyin Avni Efendi (Kadı), 237, 258.
Hüseyin Bey (Elâziz Mebusu), 67.
Hüseyin (Aksu) Bey (Erzincan Mebusu), 150.
Hüseyin Bey (Müdafaai Hukuk Üyelerinden, Alaşehir), 388.
Hüseyin Cahit Bey, 295.
Hüseyin Hüsnü (Özdamar) Efendi (İsparta Mebusu), 160.
Hüsnü Bey (Nahiye Müdürü), 324.
Hz. Muhammed Mustafa bkz. Peygamber, Hz.
Irak, 82, 83, 268, 269, 277, 334, 336, 337, harekâtı, 272, -lılar, 334. Irk, 82,277. 306,331, 336.363. İslahat, 170, 221, – teşebbüsleri, 171. İsparta, 66, 160.
İkbal Efendi (Umuru Mahakim Müdüriyeti Adli Müşavirlerinden), 92, 110.
İbrahim Bey (Miralay), 180.
İbrahim Efendi (İhtiyat Subayı), 323. 324, 359.
İbrahim Süreyya (Yiğit) Bey (Saruhan Me-busu), 67. İçel, 66.
İçtihadı eleştiriler, 245. İdadi mektebi, 241.
İdam, 84, 85, 89, 92, – hükmü, 110, – kararı, 177,394.
İhanet, 350, -1er, 359.
İhsan (Mehmet, Eryavuz) Bey (Cebelibereket Mebusu), 161, 162,373.
İhtilal, 80, 107, 109, -1er, 364.
İhtiyar Heyeti, 233.
İkdam. 263.
İki Meclis, 297.
İkinci Büyük Millet Meclisi, 170. İkinci Grup, 281. İkinci İnönü Muharebesi, 397. İkinci Meşrutiyet (10 Temmuz 1908 İnkılabı), 175, 176,301. İktidar, 54, 364, 381, – mevkii, 296, 343. İktisadi, – ahval, 231, 232, – devlet, 343, faaliyet, 315, 362, 364, – hayat, 3i, 217, 246. 324, 342, – meseleler, 53, – siyaset, 30, – tedbirler, 171, 340,-=- teşebbüsler, 316, – vaziyet, 274.
İktisadiyat, 21,44,315,322,325,339,340, 347.
343
İktisat, 19, 38, 141, 171, 207, 234. 243, 275, 315 , 345, – bilgisi, 238, – devleti, 315.-zaferi, 389.
İleri. 227, 263.
İlim, 21, 36, 43-45, 58, 88, 241, 258, 284, 285, 294, 317, 336, 338, 339, 344, 347, 349, 350, 360, 363, 375-377. 390, adamları, 257, 369, – erbabı, 170, 171,
– orduları, 49, – zaferi, 389. İlke, 31, 170.
İlköğretim, 45, – meselesi, 239. İlmen, 91, 255.
İlmi, 42, 253, 254, 285, – eleştiriler, 245, -esaslar, 336, – hususlar, 186, – meslekler, – müessese, 376, – teşebbüsler, 362. İltica, 85, 132.
344
îlyas Efendi (Süryanii Kadim Patriği), 196. İlyas Sami (Muş) Bey (Muş Mebusu), 66. İman, 20,27,28,42, 46,47, 124,248,283, 395.
İmar, 232.
İmparatorluk. 61, 64, 65, 109, 194, 199, 277, 315, 321, 325, 329-331, 336, 343, 357, 361, 363, 364, 368, 376, -lar, 319.
249
İmtiyaz, -lar, 325-327,330,331,362, -lı il-
haiaı, 342. İnebolu, 92.
İngiliz, 57, 61, 109, 117, 122, 143, 145. 191, 192, 194, 361, – askerleri, 277, binbaşı, 330, – gazeteci, 191, – gemisi, 143, 145, – kabinesi, 57, 380, – korumacılığı, 109, – kumandanı, 269, – kuvveti, 247, -ler, 54, 128, 129, 135, 185, 198, 199, 211, 266, 267, 269-272, 330, 336, 349, – lirası, 117, – siyaseti. 49, – tayyareleri. 122.
İngiltere, 53, 57, 191, 192, 194, 200, 254, 270.
İnkılap, 175, 176, 256, 258, 280, 288, 294, 301, 315, 316, 339, 364, 367, 368,376, 398, – kanunu, 302, -lar, 332, 359.
İnsan, 80, 82, 96, 120, 121, 134, 238. 246, 252, 255-258, 272, 275, 279, 281, ‘- kitlesi, 221, -lar. 249. -lık, 24, 43, 79, 86,317, -lık dünyası, 78, 345.
250
İnsani, 85, 86, – esaslar, 365. İnsaniyet, 31. İnşaat, 172, 232, 243. İntihabı Mebusan Kanunu. 160. İnzibat memurları, 99, 259. İpekçilik, 358.
İran, 83, 84, 212, 249, 272, 305, 331. 336, 339, 363, – devleti, 333, 337, – İslam devleti, 333, -lılar, 377, – ovaları, 266, vahaları, 251. İran Selçukileri, 84. İrfan, 258.
İrtica, 80. 221, 264. 294. 301, 317, 322,
330,367, -kâranc,312. 374. İskân, 161. İskenderun, 269.
İslam, 79, 87, 287, 333, 359, – âlemi. 56, 62, 63, 84-87, 124, 132-136, 140, 142, 145, 161, 171, 232, 254, 255, 285-287, 290, 291, 301, 330, 335-337, 368, – birliği, 250,331, 363, – birliği siyaseti, 249,
devleti, 333,338, – devletleri, 322,339,
– dini, 79, 288, 333, 361, – dünyası, 338, 339, – ehli, 80, 363, – emirliği, 80, – halkı, 254, – hükümeti, 272, 329, 330, 336,
– hükümetleri, 321, – İmparatorluğu, 329,361, – kamuoyu, 77, 128, – kavimleri, 254, – kitlesi, 272, 337, -lar, 285, 329,
– memleketleri, 81, – milletleri, 80, – öncesi, 83, – saltanatı. 329,334, – tarihi, 78, 377, – toplumları, 335, – Türk devletleri, 84,-unsurları, 249, 319.

İslami esaslar, 359.
İslamiyet, 335,336, 360,361,377, – âlemi,
82, 133. İsmail Bey (Gazeteci), 33. İsmail Hakkı Bey (Şimendifer Veznedarı),
33.
İsmail Müştak Bey (Janttı Yazarı), 263, 264, 267, 289, 291, 293-296, 298, 302-304.
İsmail Sıtkı Bey (Doktor), 211.
İsmail Subhi (Soysalhoğlu) Bey (Burdur
Mebusu), 66. İsmail Şükrü (Çelikalay, Hoca) Efendi
(Karahisarı Sahip Mebusu), 69, 137,
283,284, 292, 312, 354, 374. İsmet (İnönü) Paşa, 19, 20, 22, 24, 34, 35,
49, 51, 57, 59, 60, 154, 155, 165, 174,
182, 198, 200, 201, 211, 229, 230, 268, . 320 386. İspanya, 336.
İstanbul, 24, 25, 27, 30, 41, 46,48, 54-61, 65-68, 76, 77, 90, 94, 98-103, 120, 125, 128, 130-132, 134-136, 139, 140, 142, 145, 152, 160, 161, 175,176,178,181. 182, 192-194, 198, 199, 212, 216, 217, 226, 234, 244, 251, 259, 263, 264, 268, 269, 272, 275, 276, 279, 280, 284, 288, 293, 294, 299, 302, 319, 324, 326, 329, 330, 348, 362, 366, 372-374, 393, 394, 396, – gazetecileri, 178, 313, – gazetele-ri, 142, 178, 313.-halkı, 101, 178,264, Hükümeti, 101, 212, – kamuoyu, 121,
– memurları, 178, 319, – meselesi, 263,
– okurları, 313, – Milli Matbuatı, 60,
– Rumları, 268, – Sultanisi, 213, – surları, 58, – şehri, 265, -un fethi, 249, -un idare şekli, 277, -un işgali, 136, -un müdafaası, 269.
İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 125. İstanbul Türk Ocağı, 152. İstanbul Umum Amele Birliği, 217. İstanbulin, 142.
İstasyon, 181, 259, 388, 390-393. İstatistikler, 233. İstibdat. 221,303,361,396. İstifa, 101, 116, 126, 199, 303. İstihbarat, 244, – şubesi, 307. istiklâl, 244, 258. İstiklal Madalyası, 179. İstiklalsiz, 283.
İstila, 86, 111, 177, 331, 388, – emelleri,
171. İstilyanos, 110. İstinaf, 297.
İslİrati (Bandırmalı Yani oğlu), 92. İsveç, 241.
İsviçre, 154, 229, – hükümeti, 154. İsyan, 80,81,226,301, 304, 317, -lar, 367. İşçi, 217.
İşgal, 63, 111, 120, 134, 136, 198, 231, 236, 299, 359, 367, 374, – bölgesi, 137, 204, – faciaları, 231,251.
İtalya, 198, 200, 254.
İtalyan, 200, – askerleri, 277, -lar, 165,266,
270, 336, 349. İthalat, 342.
İtilaf, 248, 264, 314, – devletleri, 100, 120, 129, 182, 193, 227, 248, 314, 325, 396, – kuvvetleri, 134.
İttifaklar, 306.
İzmir, 27, 39, 40, 49, 53, 54, 66. 89, 118, 124, 149, 158, 167, 179, 180, 189, 190, 195, 201, 204, 206. 214, 220, 224, 225, 243, 247, 251, 259, 270, 275, 276,315, 341, 343,385,388,393, 396,397, – ahalisi, 398, – belediye meclisi, 124, – defterdarlığı, 214, – halkı, 124, 395, -Hlcr, 124,-limanı, 118.
İzmir Hükümet Konağı, 395.
İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 39.
İzmir Müdafaai Hukuk Grubu, 190.
İzmit, 220, 231, 259, 260, 288, 310, 311,
313,321,322, 352, 358. İzmit Kasrı, 263.
Jandarma, 180, 274, – kuvveti, 269. Japon, -lar, 315, – milleti, 184. Jurnal, 77.
Kabil, 208.
Kabine, 49, 54, 57, 380. Kadın, 203, 241, 259, 375, 388, -lar, 20, 305, 327, 376-378,’ – mebuslar, 305, meselesi, 377.
Kadri (Oktay) Bey (Siirt Mebusu), 66, 70. Kadri Bey (Diyarbekir Mebusu), 67. Kafkas, 76, – dağları, 251, – Ordusu, 76. Kafkas Federasyonu, 272. Kafkas Federe Cumhuriyetleri, 76. Kafkas Konfederasyonu, 272. . ^ Kafkas Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, 76.
Kafkasya, 83,315.
Kahtaniye Cemiyeti, 109.
Kalinin, Mihail İvanovİç (Rusya Sovyetleri Kongresi Merkez Yürütme Komitesi Başkanı), 107,126.
Kâmil Bey (Türkiye Palamut Şirketi Müdürü), 39,
Kamuoyu, 30, 52, 53, 57, 77^ 120-122, 128, 132, 191, 197, 244, 245, 294, 295, 305, 367.
Kangırı, 150.
Kanun, 46, 62, 65, 68, 92, 110, 132, 160, 162, 210, 245-247, 258, 280, 283, 284, 289, 296, 297, 302, 304, 305, 316, 316, 339, 360, – kitapları, 365, – koyucu, 252, 286, -lar, 298,301,345,357,365, -(aştırma, 298, -suz, 303, – tasarısı, 88, 89,160, teklifi, 160, 162, – yapma, 279, – yapma kuvveti, 65,297, – yapma salahiyeti, 143.
Kanunen, 85.
Kanuni, – değişiklik, 171, – ıslahat, 171, muamele, 67, 68, – yön, 359. Kanuni Esasi Encümeni, 87, 163. Kanuni Sultan Süleyman, 249, 326, 331,
363. Kapitalist, 348.
Kapitülasyon, 53, 174, 182, 194, 198, 266, -lar, 267, 269, 301, 321, 325, 326, 360, 365, 366, -suz, 54.
Kaplıcalar, 358.
Karaağaç, 267, 269.
Karabelyan İdadisi Mezunları Cemiyeti, 186.
Karadeniz, 84, – Boğazı, 265. Karahisar, 220, 236, 293, 373, 374. Karahİsarısalıip bkz. Afyonkarahisar. Karahisarı Şarki bkz. Şcbin Karahisar. Karaköy, 384. Karakurum, 84. Karamürsel, 147, 148. Kararname, 136. Karayolu, 243. Karesi bkz. Balıkesir. Kars, 67. . Karşıyaka, 393. Kasaba bkz. Turgutlu. Kasaba, 237,275.
Kasımpaşa Mahallesi (Menemen), 110. Kastamonu, 23, 66, 69, 93, 147, 148. Kastamonu Darülmuatlimini (Öğretmen
Okulu), 23. Kâşgar, 83.
Kaymakam, 72, -lık, 71. Kayser, 80.
Kayseri, 67, 110, 146, 276.
Kayseri Efrad Divanı Harbi, 110.
Kâzım (Özalp) Paşa (Müdafaai Milliye Vekili), 19, 20, 49, 123.
Kâzım Hüsnü Bey (Konya Mebusu), 66.
Kâzım Karabekir Paşa (Edirne Mebusu), 19, 20, 22, 49, 57, 60, 67,320, 375.
Kemal Bey, 216.
Kcmaleddin Paşa, 60.
Kenan Bey (Baytar), 33.
‘Kendi mukadderatını tayin hakkı, 55, 289, 290.
‘ Keramettin Bey (Yazar), 33. Kerkük, 57.
Kılıç Ali Bey (Gaziantep Mebusu), 65, 169,373.
Kılınçzade Hakkı Bey (İleri Muhabiri), – .
263,288,289,293.
Kıpçak, 376.
Kırşehir, 67, 69, 15ü, 156.
Kız, 22, 45, 390, 393, ■ çocukları, 45. 240, mektepleri, 22,236, 237,241,261, – talebe, 237.
Kız Öğretmen Okulu, 213. Kızıl Deniz, 83. Kızıl Ordu, 76. Kilikya, 251.
King, Edward (United Press Muhabiri), 30. Kirk (Moming Post’ua İstanbul’daki daimi
muhabiri), 192. Kirmasli bkz. Mustafakemalpaşa. Kisra, 80.
Kitap, 78, 153, 226, 277, 293, 301, 316,
337, 343, 365, 367, 380, -çık, 244. Kocaeli cephesi, 175. Komisyon, 233. 267. Komünist, 55, -lik, 270,273, 288. Konfederasyon, 272.
Konferans, 24, 25, 49, 54, 57, 59, 61, 62, 95, 96, 101, 122, 149, 153, 164, 174, 175, 189, 192, 193, 197-199, 211, 227, 231, 248, 260, 265, 266, 270, 275, 301, 314, 321, 323, 325, 327, 328, 350, 358, 360, 366,377, 381,398.
Kongre. 107, 177,213,315,338, 343.347.
Konya, 66. 68, 79, 84, 103, 132, 188, 204-207, 220, 223, 234, 251, 273, 292, 293, 341,367,383.
Konya Ziraat Bankası, 188.
Korsikalı, 380.
Kostanti (Salihlili Manol oğlu), 92. Kostantin, 92. Kozan, 66. Kozmoğrafya, 238. Köle, 330, 388. König, Leopoldinc, 210. Köprü, 243, -ler, 385. Kör Temel bkz. Rahmi Bey. Köy, 20, 232,235,267,278,340,341,361, 363, 388, – halkı, 278, -ler, 244, 344, mektepleri, 240.
Köylü, 20, 65, 17i, 239, 247, 257, 260, 293, 341, 343, 344, 347-349, 358, – çocukları, 240, -ler, 315, 323, 324.
Kral, 290, -lık, 254, 285.
Kudüs, 80.
Kur’an, 218, 246, 252, 333, 368, 377. – hü-kümleri, 82.
Kurtuluş, 19, 42, 76, 87, 124, 171. 210. 300,345,346,371, 375, 388, 391, 395. -çareleri, 124, – orduları, 376, – yolu, 256.
Kuşadası, 110.
Kuvayi Milliye, 324, – ordusu, 53. Kuvvetler, – ayrılığı, 252, 295, 296, – birliği, 213, 295, 296. Kuzey, 275, 278. Kültür, 36,45,277, 306, 363. Kürdistan, 30.
Kürt, 161, – aşiretleri, 273, – hükümeti, 269, -1er, 274, -lük meselesi, 269. 273. – meselesi, 273, – unsurlar, 273.
Kütahyalı, 92.
La revalte De L’Asie (Asya’nın isyanı), 226.
Latife Hanım, 167, 353.
Layiha Encümeni, 68.
Lâzistan, 68-70, 89, 132.
Le Journal, 197.
Le Pelit Parisien, 52, 53.
Uman, 118, 158,342, 361.
Londra, 49. 117,191, 192, 244, 381.
Lord Curzon bkz. Curzon, Lord.
Lozan, 57, 135, 153, 155, 164, 165, 174, 175, 182, 185, 191, 194, 197-201,211, 229, 266, 320, 323, 359. 364, 365, 369, 386, 390, – Konferansı, 25, 49, 54, 57, 59, 61, 95, 153, 164, 174, 175, 199, 227, 231, 248, 260, 266, 275, 301,321, 325, 327, 350, 366, – Sulh Konferansı, 265, 398.
Lütfi (Lütfullah) Bey (Malatya Mebusu), 136.
Maarif, 19, 21, 171, 183, 190, 231, 236-241, 244,275,325,347, 375.377. – işleri, 315, – programları, 45, 322, 343-345, 378, – siyaseti, 45.
Maaş, 120, 175, 195,214.
Macar, 203,-milleti, 203.
Macaristan, 203, 367.
Macaristan Genel Yayıncılar Birliği, 203.
Macaristan Milli Amele Birliği Cemiyeti,
203. Maddi, 316.
Maden, 171, 344. – hazineleri, 315, 362, -1er, 324, 361.
Mahalle mektebi, 237.
Muhalli hükümet, 165.
Mahkeme, 245, 269. 366. -ler, 288, 298.
Mahkûm, 111.253, 359.
Mahmud Saİd Bey (Kâtip), 70.
Mahmut (Soydan) Bey (Siirt Mebusu), 231,356. :
Mahmul Adem (İstanbul Sultanisi Mual-limlerinden), 213.
Makedonya, 251, 266, 270, 277.
Makine, 340.
Mali, – kapitülasyonlar, 269,365. – mesele,
365,-vaziyet, 275. Maliye, 188, 195,205-207, 275. Malta, 177. 199. Manisa istasyonu, 392. Manol (Salihlili), 92. Maraş, 67, 136. Mardin, 66. 67.
Marmara Denizi. 30. 54, 182, 194. 198,
265,268. Matbaa, 203.
MaLbaa Ameleleri Birliği, 203.
Matbuat, 60, 160, 170. 231, 244, 283,322, 343, – erbabı, 288, – erkânı, 313, – sayfaları, 324.
Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi, 367. Matbuat vc İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi, 244. Matematik bilgisi, 238. Mavcraünnchir, 83.
Mazhar (Ahmet, Akifoğlu) Bey (İstanbul Mebusu), 373.
Mazhar Müfid (Kansu) Bey (Hakkâri Mebusu), 66.
Mazlum milletler, 295.
Mebus, 40, 55-57, 88, 103, 116, 126, 131, 147, 148. 150, 156, 160, 162, 199, 224, 231, 258, 259, 263, 272, 279, 283, 290, 299, 305, 352, 354, 356, 374, -lar, 20, 55, 296, 303, 346, – seçimi, 304.
Mecelle, 246, 345, 365.
Meclis, 272.
Meclis, 20, 24-26, 29. 30, 32, 36-38, 45. 46, 50-56, 59. 61-64, 71-77, 83, 84, 86-.95,97-110-129, 131-141, 143-153, 156, 157, 159, 160, 161, 164, 166, 169, 173, 175-177, 179-182, 185-188. 190-193, 195. 196, 199, 201, 202. 204-210, 212-215, 217-221, 225, 230, 231, 248. 251-253, 257, 264, 266, 270, 274, 276, 278-280, 285, 286, 290, 295-297, 29’J, 304, 305 , 308, 310-312, 314, 316, 317 , 319, 335, 338, 344, 349, 351, 354-356. 360. 364-366, 368, 371-374, 378, 384, 387, 388, 392, 393, 398, – genel kurulu. 143.
Meclisi Ayan, 103, 298.
Meclisi Mebusan, 103, 279, 297, 298.
Medeni, 44, 193, 222, 342, 360, – devlet. 86. 246, – devletler, 349, – esaslar, 365. fikirler. 44, – hakikat, 78, – icaplar, 361, 377, – ilerleme, 324, – kabîliycı. 361,
– kadın, 376, – memleket, 193, – milletler. 170,303, – müessese, 332, – seviye. 299.
– Türkiye, 44, – ülkeler, 194, – vasıta, 341.
Medenileşmek, 257, 275, 306, 398.
Medeniyet, 45, 248, 275, 290, 344, 362. 365,-aicmi, 199, 246, – cihanı, 31. 194. 314, 317, 349, – merkezi, 357, – yolu. 361.
Medine, 79.81.
Medrese, 291-293,-ler, 287.
Mehmcd (Hamdi, İzgi) Bey (Adana Mebusu), 67, 150.
Mehmcd Emin Bey (Ergani Mebusu). 66.
Mehmcd Ruşen Bey (Gümüşhane Mebusu), 66.
Mehmed Vehbi (Bolak) Bey (Karesi Mebusu), 67.
Mehmed Veli Efendi (Hindistan Hilafet
Komitesi Üyesi), 208, 209. • Mehmcd Ziyaaddin (Eski Hazinci Hassa
Müdür Muavini), 125. Mehmet, 27.
Mehmet Ali Bey (Kerkük), 57. Mehmet (Dinç) Bey (Biga Mebusu), 40. Mehmet Şevket (Pckcr) Bey (Sinop Mebusu), 67.
Mehmet Vasl’i Elendi (Karahisarı Şarki
Mebusu),. 150. Mekece. 260. Mekke. 78-80.
Mektep. 22, 26, 43, 44, 213, 236-240,242, 244, 260, 261, 278, 292, 315, 322, 341, 375,377,393, – çocukları, 260, 391, -ler. -lilcr, 388, 390, – programlan, 238, – talebeleri, 393.
344
Mektup, 26, 93. 124, 125, 130, 173, 184,
201,210,216,218,230,277. Melek Rcşid Hanım (Kastamonu Valisi’nin
Eşi), 93. Mclikşah, 83.
Mcmduh (Necdet, Erberk) Bey (Karahisarı Şarki Mebusu), 67.
Memleket, 20,21,22, 26, 31,39,41-45,53, 55, 57, 71, 81, 87-89, 94-96, 111, 127, 138, 141, 160-162, 170, 171, 177, 184, 186, 192, 193, 197, 202, 203, 210, 215, 216, 221, 233, 236, 238, 239, 241-244, 246, 247, 249, 253, 254, 257, 258, 260, 261, 264, 266, 268, 271, 272, 274-279,’ 284, 289, 291, 297, 299-301-303, 305, 306, 311, 313-319, 321-324, 326-328. 331, 332, 336, 337, 339, 341, 342, 344, 347. 348-351, 356-362, 364, 367-369, 374, 375, 378, 388-392, 395-397,
345 ahalisi, 398, – iktisadiyatı, 325, -in ba-ğımsızlığı. 46, -ler, 343, – menfaati, 153, 162, 216,-meseleleri, 346.
Memur, 99, 120, 121, 131, 141, 175, 178, 199, 233-245, 259, 271, 296, 325, 356, -lar, 232,272, 319, 393, -lar sınıfı, 264, meselesi, 264. Memuriyet, 300. Menemen, 110, 393. Menteşe, 65, 66, 70. Meriç, 265, 267, 270. Merkez Panrus Komitesi, 107. Merkezi hükümet, 198. Mersin, 68, 146, 160,204,206. Meslek, 239, 245, 250,258,288,298,304,
344. Meşe, 233. Meşru hukuk, 227.
Meşruiyet, 192.
Meşruti, – hükümet, 55, 328, – idare, 252, -saltanat, 331,397.
Meşrutiyet, 175, 176, 360, 368, – devri, 331, – idaresi, 397, – inkılabı, 301, – usulü, 176.
Meşveret, 252.
Mevlit, 49, 57, 58,375.
Mezar, 393.
Mezhep, 331.
Mıgırdıç (Eskişehirli), 92.
Mısır, 83, 85, 86, 211, 254, 272, 331, 333, 336-339, 361, 363, 364, – delege heyeti, 211,- hükümeti, 85, – İslamları, 285, -lı-lar, 291, 337, 338, – Meliki, 85, – seteri, 249.
Midivani, Budu (Kafkas Federe Cumhuriyetleri Birleşik Sovyeı Reisi), 76. Mihai^ (İstİIyanos oğlu), 110. Mihaİl (Kütahyalı), 92. Mihalıççık, 235,241,243. Milis subayı, 180.
Millet, 19, 20, 23-27, 29-32, 36-38, 41-45, 50-56, 59, 61-65, 71-78, 80, 82-84, 86-101-110, 112-120, 122, 123, 125-127, 131-141, 143-153, 156, 157, 159-162, 164, 166, 169-171, 173, 175, 176, 179-181, 184-188, 190-196,-198, 199, 202-205, 207-210, 212-222, 225, 228, 231, 243, 246-248, 250, 251, 253-259, 261, 264, 266, 274-276, 278, 279, 283-287, 289-293, 297, 299, 301-305, 308, 310-314, 316-319, 323-335, 337-340, 342-347, 350, 351, 354-375, 378, 380, 384, 387-390,392,393,395, 397, 398, – efradı, 240, – fertleri, 171, 176, – hâkimiyeti, 295, – haysiyeti, 85, – hukuku, 62, -in bağımsızlığı, 89; 287, -in benliği, 330, -in fikirleri, 245, -in hâkimiyeti,
289 303, 333, 339, 374, -İn hayatı, 171, -in iradesi, 250, 251, -in mukadderatı, 124, 290, 295, -in programı, 303, -ler, 46, 194, 200, – meclisi, 176, – nüfusu, 332, – programı, 300, – siyaseti, 249, – teşebbüsleri, 369.
290
Millet Yolu, 19. Milletlerarası hukuk, 327.
Millcttaş, 19.
Milli, 19,21, 29, 30, 32,34,36,42, 56, 65, 111,203,231,255, 316,356, 359, – arzu, 314, – bağımsızlık, 36, 338, – bağımsızlık tarihi, 258, – birlik, 61, – dava, 355, deha, 45, – destek, 65, – emek programı, 301, – emeller, 21, 111, 177, – faaliyet, 177, – gaye, 177, 304, – hâkimiyet, 56, 63, 77, 83, 86, 231, 251, 253, 254, 261, 264, 266, 285, 286, 289, 290, 298, 316, 321, 324, 325, 328, 332, 333, 335, 342, 364, 374, 389, 394, – halk hükümeti, 65, 140, – hedef, 318, – heyecan, 29, – hukuk, 314, – hükümet, 57, 77, 92, 245, 250, 279, 351, 368, – hürriyet, 56, – inkılap, 359, 368, – imde, 90. 251, – irfan, 323,
izzetinefis, 198, 251, – kabiliyet, 32, kuvvetler, 395, – maksat, 171, 377, maksatlar, 318, – matbuat, 60, – mefkure, 291, – menfaat, 30, – mesai, 305,377,
mesai grubu, 301, – mesele, 313, – mevcudiyet, 124, – mücadele, 266, 317, 350, – mû’cahede, 258, – müdafaa, 178, – refah, 217, – saadet, 172, – saltanat, 77,86, -sanayi, 203, – selamet, 62, – servet, 217, -sınır, 30, 54, 161, 194, 198, 250, 268, 269, 273, 277, 340, – siyaset, 363, – talepler, 34, 199, – tarih, 376, – teşkilat, 359, – Türk Ordusu, 203, – vazife, 177 256, 301, 346, 349, 367, – yurt, 19, 258, 366,-zaFer, 152, 166.203.
Milliyet, 45, 239, 254, – fikri, 152, – hisleri, 369, -perver, 55, -perverlik, 247, 362. Milyarder, 348. Milyoner, 257, 348.
Misakı Milli, 30, 177, 194, 211, 265-267, 281, 299, 321, 328, 390, – hükümleri, 198,-sınırları, 90.
Mithat Paşa, 345.
Miting, 255.
Moğollar, 376.
Mondros Mütarekesi, 122, 194, 231, 319, 394.
Morning Post, 191, 192, 380.. Moskova, 107, 126, 265. Moufahhamudovle (İran Sefiri), 212.
I Muallim, 26, 41, 42. 45, 49, 57, 58, 166,
213, 240, 241, 260, 323, 324,375, – mc- selesi, 239. _
I
Muallime, 41, 42, 49, 324, 375.
Muaviyc, 81, 82, 285, 334.
Mudanya, 24, 37, 96, 101, 122, 193, 267, – Konferansı, 24, 96, 101, 122, – Muka-velenamesi, 95,265,305.
Muhabir, 30, 48, 52, 57, 59, 60, 164, 175, 191, 192, 197,219,263,299.
Muhalefet, 63. ‘ Muhalif, 101, 120,339.
Muhammed Hz. bkz. Peygamber, Hz.
Muharebe, 82, 136, 243, 251, 270, 274, 299, 368, -ler, 332, – meydanları, 350, 367, 376, 377.
Muhasebecilik, 169.
Muhiddin Baha Bey (Bursa Mebusu), 57, 69, 116.
Muhittin Bey (İmalatı Harbiye’den), 33. Mukavele, 265,-name, 95, 305. : MuktedibîIIah (Halife). 83. Musa Kâzım Efendi (İkinci Reis Vekili),
77, 87. Museviler, 366.
Mustafa Bey (Hamallar Cemiyeti Reisi), 382.
Mustafa Bey (Kozan Mebusu), 66.
Mustafa Hulusi (ÇalgÜner) Bey (Karahisarı Sahip Mebusu), 66.
Mustafa Lûtfi (Azer) Bey (Siverek Mebusu), 66.
Mustafakemalpaşa, 385.
Musul, 30, 269, 270, – meselesi, 268, 269, -vilayeti, 198.
Muş, 66, 161.
Mutasım (Abbasi Halifesi), 84. .Mutlaki hükümet, 328, 330.
Mutlakiyct, 397, – idaresi, 252, 331. . Muzaffer Bey (Mustafa Kemal Paşa’nın Yaveri), 48, 181.
MuzaFfer, 22, 27, 44, – ordular, 52, – ordu-muz, 199, 396
Muzaffcriyet, 25,38,61,62,221,227,232, 261,266,271,397,398. ‘
Mübadele, 198, 268, 366.
Mücahit heyeti, 208.
Müdafaai Hukuk, 323/388, – Cemiyeti, 39,
125, 392.-Grubu, 190, 281. Müddeiumumi bkz. Savcı. Müfit Efendi (Hoca, İkinci Reis Vekili,
Kırşehir Mebusu). 88, 132, 150, 156. Müfreze, 97, 167, 168. Müftü, 292, 293. Mühendis, 344.
Mülakat, 24, 30, 48, 170, 197, 219, 380.
Mülki memur, 99, 244.
Mülteci, 86,315. !
Mürteci, 282, 289, 317, 339.
Müslüman, 79, 111, 132, 143, 283, 290, – devletler, 287, – kadın, 376. -lar, 253, 268, 305, – memleketleri, 321, 322 336, 337.
Müstebit, 328. – hükümet, 330, – idare, 331. Mütareke, 251 265, 269, 319, – devri, 231,
251, -name, 122, – zamanı, 394. Müteşebbisler, 346, 349. Müttefik,55,87, 193, 194, 281,-devletler,
49,61, 118,120, 122, 129, 192.-kuvvet.
194. -1er, 53, 54. Müzakere, 62-64, 67, 68, 79, 88, 89, 136,
137. 160, 163. 177, 182, 194, 197-199,
223, 248, 266, 268, 280, 359, 369. Müze, 376.
Myasnikov (Kafkas Federe Cumhuriyetleri Birleşik Sovyet Reisi), 76.
Nafıa, 315,-teşkilatı. 242.
Nafiz Bey (Erzurum Belediye Reisi), 124.
Nakliye vasıtaları, 171, 362.
Nakşi dergâhı, 173.
Namaz, 287, 305.
Namus. 42,44, 85, 251, – borcu, 394, – cephesi, 396, 397. Namuskâr, 317, 349, – aydınlar, 317. Napolyon, 380, 381. National Review, 184. Nazım Bey (Vali), 33. Nazmi Bey (Adliye Müfettişi). 323. Necati Bey (Baytar Müdürü), 234, 235. Necati Bey (Bursa Mebusu), 373. Necati Efendi (Lâzistan Mebusu), 132. Nccib (Soydan) Bey (Ertuğrul Mebusu), 66. Nccmcddin Bey (Sürt Mebusu), 66. Nefer, 27, 28, 221, 269.
Nehir, 358.
Nemrud Limanı, 158.
Nerimanov (Kafkas Federe Cumhuriyetleri Birleşik Sovyet Reisi. Doktor), 76.
Neşet (Özcrcan) Bey (İstanbul Mebusu). 66.
Nihat Bey (Mutasarrıf), 232-234,236.237, 242. 243. 248.
Nizumcitin Bey, 33.
Nizamname, 69.
Nuh Peygamber, 78.
Numan Bey (İstanbul Mebusu), 66.
Numunei İrfan Mektebi Hususisi, 26.
Nuredclin Bey (Bursa Adliycsi’ndcn), 358.
Nurettin Paşa (Sakallı), (1. Ordu Kumandanı), 95, 108, 113-115.
Nuri Bey (Bolu Mebusu), 66.
Nüfus, 78, 264, 278, 291, 331, 332. 337. 340, 341.
Oğuz Han, 376.
Okul, 23,166, 213, 239.
Operatör, 150.
Oreonikidze (Kızıl Ordu Askeri Devrimci Komite Üyesi), 76.
Ordu, 20, 21,22, 25,26, 34, 38, 40,44,46. 49,52, 53, 57,62, 64, 71, 72, 76,77. 82, 92,95, 108,111,113,115, 123, 141, 159, 161. 166, 173, 175, 189, 190, 193, 199, 201. 203. 215, 220. 221, 227, 230, 232, 247, 251, 259, 265, 266, 269, 277, 282, 293, 310, 316, 317, 320, 323, 325, 328, 335, 350, 351, 357, 363, 367, 369, 376, 377, 389-391, 395-398, – birlikleri, 352, – kumandanı, 113, -lar, 52, 314,322,332. 340, – mıntıkası, 232, – üniforması, 159.
Ordugâh, 352.
Orient New.ı, 192.
Orman, 171, 231, 233, 234, -lar, 324. Orta Asya, 83, 84. Ortaköy, 158. Ortaöğretim, 45.
Osman Bey (Kayseri Mebusu), 146.’ Osman Bey (Lâzistan Mebusu), 69. Osman Çelebi Bey, 33. Osman. Hz., 81, 82, 84. Osmanlı, 55, – Devleti, 85, 86, 97, 249, 252, 253, 265, 267, 306, 321, 324-327,
229-331, 336, 357, 358, 362, 363, – Ha-nedanı, 91, 134, 143, 15, 159, 293, 322, 338, – Hükümeti, 55, 212, – İmparatorluğu, 61.64, 65, 109, 194, 199,315,325, 329-331, 363, 368, – lirası, 117, – namı, 221, – ordusu, 159, – padişahları, 291, 326, – saltanatı, 88, – subayları, 159, – Tarihi, 231, 249, – tebaası, 110, – Türkleri, 336, – ülkesi, 249.
Osmanlı Bankası, 93, 188.
Osmanlı Devlet Hazinesi (Hazinei Hümayun), 97.
Osmanoğulları, 88.
Otomobil. 57, 341, 385. i
Oy, 67-70, 81, 87-89, 137, 138, 153, 176, 253,282. 296.
Oybirliği, 80. 88, 89, 138, 143, 145.
Ögedey Han, 376., Öğrenci, 26. \”i
, Öğrenim. 377. ^_ (Öğretmen, 23, 26, 41, 239, – Okulu, 23, \\S <- 166,213,239. Öğüt, 170.
Ömer, Hz., 80, 81, 84, 254, 285, 333. Özbek. 158.
Padişah, 46, 55, 65, 68, 85, 86, 90, 192, 199, 231, 247, 253, 291, 299, 317, 329, 331, 364, 394, -lar, 249, 326, 327, 330, 334, 363, -ların siyaseti, 231, -lık, 129.
Panislamizm, 363.
Panrus Komitesi, 107.
Para, 69,103,120,121,342, 348,376,384.
Paris, 52, 276.
Parlamento, 298.
Parti, 194.
Pasaport, 147, 148,271. Patrik, 196, 362.
Patrikhane, 198, 268,359, 366, – meselesi,
268. Payilafıt, 56, 357. Pellc, General, 122. Pelro (Bursalı Apostos oğlu), 92. Petrol, 30.
Peygamber, Hz. (Muhammcd), 78-81, 84, 173, 232, 252, 254, 255, 285, 286, 317, 333,334,361,365, 377.
Peygamberlik, 78, 333.
Piyade. 119.
Poincarc, 54.
Polis, 245.
Politika, 305, 363.
Pontus meselesi, 274.
Posta, 19, 244, – işleri, 277.
Prensip, 192,228, 232, 238, 269,285,289, – ayrılığı, 282, -1er, 304.
Program, 30, 44, 45, 170, 171, 177, 239, 241, 242, 243, 247, 256, 257, 259, 280, 281, 295, 298-303, 305, 318, 322, 331, 344-347, 349, 368,’369, 378, -lar, 316, 343.
Propaganda, 33, 192, 193, 349. Protesto, 122, 160. Pullar, 361. Putperest, 45.
Radikal, 302, 349.
Ragıb (Yoğun) Bey (Gaziantep Mebusu), 66. Ragıp (Mehmet, Topala) Bey (Amasya
Mebusu), 150. Rahmetullah (Müdafaai Hukuk Cemiyeti
İzmir Vilayet Heyeti Müteşebbise Üyesi,
Belde Müftüsü), 39. Rahmi Bey, 33.
Rasih (Kaplan) Bey (Antalya Mebusu), 63, 66.
Rasim Bey (Cebelibereket Mebusu), 150.
Rauf (Hüseyin, Orbay) Bey (Heyeti Vekile Reisi, Sivas Mebusu), 34, 35, 67, 101, 129, 131, 132 138, 154, 155, 182, 312, 384.
Rauf Bey, 324.
Recep Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkâtibi), 307, 355. 387.
Recep Zühtü Bey (Hâkimiyeti Milliye’nin
‘ İmtiyaz Sahibi, Sinop Mebusu), 352.
Reddi İlhak, 396. ‘ Redingot, 142.
Rcfct (Bele) Paşa, 19. 20, 90, 94, 97-100, 102-104, 122, 125, 128; 130, 131, !39, 140, 142, 147, 148, 150, 151, 156, 157, 159,181,185.
Refik (Bekir, Koraltan) Bey (Konya Mebusu), 66, 68,79.
Refik Şevket Bey, 247. Remzi Usta, 32. Renin, 52, 57 Resim, 361.363. Resmi dil, 288.
Resulü Ekrem, Hz., 79, 80, 173.
Rcşid Paşa (Eski Kastamonu Valisi). 93.
Reşit Bey, 154.
Rey bkz. Oy.
Rıhtım, 394.
Rıza Han (İran Harbiye Nazırı). 272. Rıza Nur Bey (Doktor, Sinop Mebusu), 65. 67, 68, 87.
Rifat (Mehmet, Arkun) Bey (Tokat Mebusu), 66.. Rifat Bey (Adliye Vekili), 309. Roma,.249, 329, 331, – İslam devleti, 333. Romanya, 53, 251, – hükümeti, 367. Romcnicr, 368. Roscbcry, Lord. 380. Ruhbaniyct, 287.
Rum, 95,96, 146.198,360, -lar, 268,-pat-rikhanesi, 198. – Selçuk devleti, 330, Sclçukileri, 84, – teşkilatı. 274. Rumeli. 39,216. 281,282.

Rus. 76. 107, 270, 271, – hükümeti, 126, ihtilali. 107, -lar, 265. 271-273, – meselesi, 265, – milleti, 107, – sefiri, 292.
– temsilcisi, 272. Rus-Fransız-TÜrk siyaseti, 270.
Rus Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyeti (Rusya Sosyalist Federatif Şûraları Cumhuriyeti), 76, 126.
Rus-Türk münasebetleri, 271.
Rusça, 76.
Rusya, 107, 126. 270-272, 277, 329, 330, 336, – Türkleri, 273.
Rusya Sovyetleri Kongresi Merkez Yürütme Komitesi, 107.
Rusya Türk ve İslam Hükümeti, 330.
Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey, 57.
Rüşdü (Mehmet) Bey (Maraş Mebusu). 67.
Sabit (Gözügcçgcl) Bey (Kayseri Mebusu), 67.
Sadık (Mehmet, Scvtckin) Bey (Kırşehir Mebusu), 67.
Sadrazam, 25. 61, 62, 105. 176.
Sakarya, 270, 369,380. – Meydan Muharebesi, 368, 397.
Salâhaddin Bey (Mersin Mebusu), 68. i 01, 146. 160.
Salahorzâde Ziyfı Bey (İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti İcra Komitesi Üyesi). 125.
Salih (Bozok) Bey (Scıyaver. Yozgat Mebusu). 167.168, 258. Salih Bey, 33.
Salih Efendi (Erzurum Mebusu). 161.
Salihli, 92, 391, – İsıasyonu, 390.
Saltanat, 55.56, 65. 77, 82, 85, 86, 88, 89. 131, 139, 201, 231, 251, 253, 254. 283. 285, 329. 331, 333-335, 362, 397, – hukuku, 201, – makamı, 86. 90, 280, – mc-, selesi, 264.
Samsun, 255, 274, 279, 299.
Sanat, 27, 32, 44, 278, 315, 340, 342, 343, 350, 361,-eseri, 376.
Sanatkar, 21, 45, 52, 53,358.
Sanatkârane resimler, 363.
Sanayi, 53, 171, 203, 315, 342, 343, 361, erbabı, 343, 348, – mektebi, 239. Sansür. 30, 53, 56, 294, 295. Sapanca, 260, 261.
Saray, 64, 65, 90, 94. 133. 142. 330, -lar,
327. Sarıköy, 243. Saruhan, 66, 67. Savaş, 29, 194. Savcı, 245.
Seçim. 39, 79, 80, 129.133,143-145, 177, 282. 283,286.297, 351, – daireleri, 162, dairesi, 160. 161, 279, 356, – devresi, 257, 304. – heyeti, 224, – icrası, 138, -kanunu, 304, – kararnamesi, 136, -ler. 221, 299, 302, – rneselesi, 134, 263, -tedbirleri, 216.
Seçmen, 160. Sefaret, 208.
Sefir, 78, 126, 208, 212, 271, 272, 292. Selçuklu, – devleti, 85, 86, 249, 252, 330, hükümeti, 83, – saltanatı, 329, – tahtı, 362.
Sermaye, 30, 53, 274, 315. 316, 322. 341, 342, 359, 362, – sahipleri, 348.’
Servcr (Ahıska, Atabeyoğulkırı) Bey (Ardahan Mebusu), 150.
Sevr Antlaşması. 46,55, 63,266. 369, 388.
Seyahat, 49, 57, 125, 149. 209, 220, 227, 230, 232, 310, 374, 385, – planı, 220, programı, 259. Scyhun, 83.
Scyidzâdc Şeyh Mchmcd Ziyacddin Efendi, 74, 75.
Sezai Bey (Gazeteci), 33.
Sıddık (Hasan, Mumcu) Bey (Çorum Mebusu), 66.
Sıffîn, 82, 285, – Muharebesi, 285.
Sıhhat, 182, 200,311,344.
Sıhhi, – ahval, 234, – tedbirler, 340.
Sınai, 19, – müesseseler, 348, 349, – teşebbüsler, 316.
Sınıf, 120, 171, 228, 232, 256, 257, 264, 300, 301, 304, 348-350, -lar, 318, 347.
Sınır, 30, 54, 80, 84. 90, 154, 161, 194, 250, 267-270, 273-275, 277, 336, 340, 363, – harici, 366, – hattı, 122.
Sırbistan, 53, 367.
Sırp. -lar, 367,-milleti, 367.
Sırrı Bey (Mebus), 126.
Siirt, 66, 70, 231,356.
Silah, 19,92, 110, 128, 294,299,302,340, -lı, 64, -lı garanti, 194, -lı muharebe, 299, -sız, 299.
Sinema, 322, 356, 360.
Sinop, 65, 67, 68, 137, 150, 352.
Sirkeci rıhtımı, 394.
Sivas, 67, 150, 273, 276, 361, – ahalisi, 300.
Sivrihisar, 241, 243.
Siyaset, 25,30,45, 49, 53,57,62, 96, 135, 193, 194, 231, 249, 250, 270, 284, 285, 291,296, 306, 316, 331, 340, 346, 359, 362, 363,369, 390, – meselesi, 305.
Siyasi, 25, 44, 140, 220, 253, 254, 298, 348, – ahlak, 257,301, – ahval, 133, – çete, 274, – etki, 50, – fırka, 170, 216, 256, 347, 348, 362, – hayat, 44, – istikamet, 151, 249, – kariyer, 380, – mesele, 268, mesuller, 266, – muamele, 62, – mülakat, 219, – semere, 63,-tcdbir, 120, 121, 269, – terbiye, 257, 301, – teşekkül, 318, 349, – teşkilat, 347, – vaziyet, 271. 272, 313, – yardım, 315, – yön, 266. – zümre, 296.

Sosyalist. 76. 126.
Sovyet, 76, – devrimi, 107, – hükümeti, 54, -ler, 107.
Sovyet Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 76.
Sömürge, 343.
Strateji uzmanları, 380.
Subay, 48, 97, 109, 159, 180, 187. İ99,
259, 319. 323, 324, 350, -lar, 262, 322,
351.
Sudan, 211,-Halifesi, 335.
Suikast, 89, 154, 161, 229, 366.
Sultan, 46, 55, 82, 86, 249, 287, 329, 362.
376, -lar, 334, -lik, 254. Sultan Mahmut Türbesi, 217. Sultan Osman Türbesi, 20. Sultani, 213,237, – Mektebi, 375, 379. Suphi Nuri (İleri) Bey (İleri Yazarı), 263-
265, 272, 275, 278, 282, 291, 292, 294.
302, 304.
Suriye, 82, 83, 161, 255, 269-271, 277,
305,333,334,336,337. Süleyman (Sırrı, İçÖz) (Yozgat Mebusu)
Bey, 33, 66. Süleyman Necati (Güneri) Bey (Erzurum
Mebusu), 160. Süngü, 269, 375. Sürgün, 394.
Süruri (Ali) Efendi (Karahisarı Şarki Mebusu), 373. Süryanü Kadim Patriği, 196. Süvari, – alayı, 179, 180, – fırkası, 180. Süveyş Kanalı, 255, 277, 315.
Şah,272.
■Şair,44, -ler. 377.
Şakir Efendi (Tekirdağ, Üsteğmen), 187. ■ Şam, 80, 81, 83,-ahalisi, 82. Şapka, 28, 305. Şark, 191. Şark Sineması, 356.
Şarki Trakya Edirne Darülmuallimini (Doğu Trakya Edirne Erkek Öğretmen Okulu), 166.
Şebin Karahisar, 67, 150, 373.
Şefik Bey (Dava Vekili), 33.
Şehir, 20. 61, 80, 81, 142, 174, 192, 247, 259, 265, 275-277, 319, 322, 348, 361, 377,388, 392, – halkı, 248, 396, – meclisi, 393.
Şehit, 391,-yavruları, 375.
Şchzadebaşı, 213.
Şemsecldin (Bayramoğlu) Bey (Ankara
Mebusu), 66. Şer’i, 285, 289, – esas, 284, – esaslar, 286, hükümler, 252, 338, 360, – işler, 290,
– yasak, 377.

Şcr’iyc, 138, 143, 145, 291, – Encümeni,
87, 88, – Vekili, 290. Şeref, 85, 124, 133,317. Şeriat, 231, 246, 252, 254, 283, 286, 321,
334, – lisanı, 250. Şerif Bey (Maarif Müdürü), 236-241, 244. Şerif (Mehmet) Bey (Sinop Mebusu), 150. Şevket (Bayazıt) Bey (Bayezid Mebusu),
132,162.
Şeyh Fikrî (Ergün) Bey (Genç Mebusu), 66.
Şeyh Hüsamettin Efendi, 173. Şeyh Sunusî Efendi, 165,200, 387. Şeyhülislam, 317. Şiir, 44.
Şimendifer, 33, 204, 245, 277, 315, 340,
341,344, 348, 362,-ler, 342. Şirket, 39, 274, 315, 330, 361, -1er, 316,
348.
Şûra, 81, 126, 183, 286, 334, 339, – hükümeti, 176,329. Şûrayı Devlet, 298.
Şükrü (Güzel) Bey (Bolu Mebusu), 66.
Taarruz, 95, 198, 261, 275, 282. Tabibe, 324.
Tabip, 73, 324, -ler, 351.
Tahir (Mehmet, Kucur) Bey (İsparta Mebusu), 66.
Tahir Bey (Belediye Reisi), 238.
Tahsin (Hasan, San) Bey (Aydın Mebusu), 66.
Talebe, 22, 23, 237, 238, 240, 292, 368,
375,390,393, -ler, 325. Tamirhane, 274.
Tanaş (Bursalı Buğur oğlu), 92. Tanin, 263. Tanrı, 210, 221.
Tarih, 23, 25, 46, 55, 65, 78, 79, 86, 95, 162, 184, 192,231,249,252,258, 261, 280, 285 i 317, 321, 329, 335, 336, 339, 364, 375-377, 397, -öncesi devir, 78, safhaları, 329. Tarihli Ehülfaruk, 226. Tarihçe, 330.

Tarihi, – düşünceler, 84, – gün, 107, – hadiseler, 361, – hüviyet, 63, – sembol, 290, -vazife, 257,301, 346.-vukuf. 149.
Tarikat, 173:
Tavşancıl, 352.
Tayyare, 122,187,317.
Tecavüz, 128, 261, 267, 271, 275, 279, 280,319.
Tehcir, 96.
Tekirdağ (Tekfurdağ), 187.
Tekke, 74, – Şeyhi (Postnİşin), 173, 324.
Telefon, 96.
Telgraf, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 33, 39, 40, 51, 52, 61, 63-65, 76, 93, 98, 104, 131. 142, 148, 150, 151, 155, 166, 167, 175, 197, 208, 213, 227, 283, 300, 302, 310, 320, 354, 382, 384, -çı, 244, -hane, 244, işleri, 277, -name, 61, 62, 67, 74. 77, 102, 105, 106, 108, 124, 142, 145, 148, 152, 158, 160, 181, 185, 190, 191, 212, 216, 259, 311, 382,-poliçesi, 188.

Temsil mesleği, 304. Temyiz, 297. Tercüman, 59. Teseıiür, 377.
Teşkilal, 33, 175, 176, 198,216.242,271, 274, 277, 281, 282, 297. 300, 302-306. 324, 327, 331, 347, 357, 359, 36(1, 367, -sız, 305.
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 25,62,65, 88,90, 140, 143, 176, 177, 221, 231, 250, 253, 264, 266, 273, 280, 281, 284, 288, 289, 297,301, 304, 305,316,359,360,368.
Tevfık (Ahmet) Paşa (Sadrazam), 25, 61-63,65,77, 105.
Tevfik Bey, 154.
Tevfik Rüştü (Aras) Bey (Menteşe Mebusu), 65.
Tevfik Salim Bey (Tabip Miralay), 73. Tevhidi Efkar, 263. Tıp heyeti, 208.
Ticaret, 53, 127, 171, 271, 315, 322, 342,
343, – sahipleri, 256, 257. Ticaret Müdüriyeti Umumiycsi. 127. Ticari şirket, 330. Tiflis, 76, 126. Timur, 376. Tokat, 66. Tokyo, 184. Tomarza, 393.
Top, 272, 275, 375,396, -çu ateşi, 276.
Toplum, 42, 45, 121, 289, 338, 343, 377, 378,, 398,-hayatı, 84, -lar, 335.
Toplumsal, 345, 349, – hayat, 44, 45, 171, 246, 251, 397, – heyet, 335, – ihtiyaçlar, 318, 329, 345, – kuvvet, 43, – marazlar, – tedbirler, 340, – teşekküller, 358,
318 vaziyet, 397: Toprak, 198,248, -lar, 42. Toyla, 173.

Tmblusgarp, 165, 254, 336, – Savaşı, 109. Trabzon, 101, 208, 209, 279, 283. Trakya, 189, 269, – sınırı meselesi, 267. Tren, 225,245, 390, 392, – yolculuğu, 245. Tunus, 254,336. Turakina, 376. Turan Birliği, 203. Turan mektebi, 237, 238. Turanizm, 250.
Turgutlu, 71, 72, 119, 391, 392, – istasyonu, 391. Tutuklama, 154. Tutuklanma, 33.
Tüccar, 39, 257, 342, 348, -lar, 315, 343. Tüfek, 71, 119,396. Türbe, 217.
Türk, 26-29, 32, 36, 44, 46, 48, 55, 154, 161, 192, 199, 203, 217, 268, 270-272, 321, 376, – askeri, 27, – devleti, 83,
319 dili, 288, – dünyası, 330, – edebiyatı, 44,
– evlatları, 255, – gazeteleri, 183, – gençleri, 186, – hükümeti, 126,199,264,329, 330, – iktisadiyatı, 44, – İmparatorluğu, 329, 330,361, – İslamları, 285, – kültürü, 36, -ler, 47,53.54. 83-85. 109,191,194, 197, 198, 271. 273, 274. 277, 329, 336. 357, 380, – milleti, 26, 44, 46, 64, 65, 78, 85, 86, 88. 107, [22, 184, 198, 199, 365, 368, 380, – neferi, 27, 28, – Ocağı, 152,
– ordusu. 76, 203, – saltanatı, 329, – sanatı, 44, – şiiri, 44, – talepleri, 197, – tarihi, 78,375, 397, – unsurlar, 273.

Türk Çalıştırma Derneği, 217. Türk ve Ermeni Gençleri Mahfili Âliycsi, 186.
Türk-Afgan münasebetleri. 271.
Türk-İran münasebetleri, 272..
Türk-Rus dostluğu, 107.
Türk-Yunan dostluğu, 268.
Türkçe, 142, 156, 199, 219, 288.
Türkiye (Türkiya), 20, 24-26, 29-32, 35, 37-39, 44-46, 50, 53-57, 62, 65, 71-77, 84, 86. 87,90-95,97-100, 102, 104-120, 122, 123, 125-127, 131-137, 139-141, 143-145, 147-152, 156, 157, 159, 161, 169, 170, 173, 176, 177, 179-181. 183-188, 191, 192, 195-200, 202-205, 207-210. 213-215, 217-220, 225, 227. 232, 245, 248. 250, 251. 253, 256, 267, 270, 273, 274, 276, 278, 285-287, 290, 291, 301, 308, 310-312, 314-317, 319, 322, 328, 329, 332, 338, 339, 344, 354, 355. 360, 363-365, 372-374, 384, 387-398, devleti, 24, 25, 46, 62, 65, 83-85, 87, 91, 140, 143, 176, 219, 252, 254, 255, 266, 285, 287-289, 315, 329, 333, 337, 351, 364, 368, 375, 378, – hâkimleri, 245,-halkı, 31,77, 84, 86,90, III, 133, 136, 140, 143, 145, 253, 254, 335, 337. 339, 345, 366, 368, 377, – İslam halkı, 254, – milleti, 133, 162. – milli halk hükümeti, 240, – Müslümanları, 111, -nin bağımsızlığı, 53, – toprakları, 348, – vatanperverleri, 186.

■ Türkiye (Türkiya) Büyük Millet Meclisi, 20, 24,26, 29, 30, 32,36-38, 45, 46,50, 51, 53. 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65,71-77, 83, 84, 86, 87, 89-95, 97-110, 112-120, 122, 123, 125, 127, 133-136, 139-141, 143-153. 156, 157, 159, 160, 164, 166, 169, 173, 175, 176, 179-181, 185-192, 195-197, 202, 204, 205, 207-210, 213-
215. 217-220, 221. 225, 248, 251, 253. 266, 274. 276, 278, 281-283, 285, 286, 290. 297, 301, 303, 308, 310-312, 3! 4, 317. 319, 339. 344. 346, 351, 354-356, 360, 364, 366. 371-374. 384, 387, 388. 392,398. – Hükümeti, 25,52, 54. 62, 76, 126, 131. 132, 137. 159, 186, 212, 316, 378.
368
Türkiye Palamut Şirketi, 39. Türkİyc-Rusya Dostluk vc Muhadenct Antlaşması, 126.
Uhudu Atika, 321,325, 327. Umman Denizi, 83. Ulema. 252. Ulucak istasyonu, 393. Ulü’t-emre itaat, 252. Umum Amele Birliği, 217. United Press, 30. Ural nehri, 376.
Urban (Çöl Arapları, Bedeviler), 165. Urf’a, 66.
Ülke, 194, 249. Üniversite, 27. Üsküdar, 66.
Üye. 33. 39, 76, 109, 161, 164, 202. 208, 215,232,233,280, 281, 323, 388.
Vahdettin, 85, 86, 92, 128, 129, 131, 138-
140, 142, 143, 145, 177,330. Vakır işleri, 171. Vakit. 57, 164, 174, 175, 263. Van, 66, 150, 239, 276. Vapur, 204, 206, 394. Vasl’i Bey (Davavckili), 323. Vasıl” Bey (İzmir Maarif Müdürü), 190. Vatan, 26, 27, 43, 63. 124, 162, 171, 186,
198, 210, 241. 251. 328, 332, 359, 367, 371, 375,376, 394,396, -a hıyanet. 324, – evladı, 350, 382, -ı müdafaa, 278,
hukuku, 160-162. Vatani, – mesai, 377, – vazife, 161, 349. Vatanperver, 170-172, 186, 347, 357, 369, ahali, 396, – halk, 385, -ler, 350, -lik, 153, 247.

Vatanperverane, 42, 95, 178.
Vatikan Sarayı. 133.
Vehbi Bey (Eski Maarif Vekili), 245.
Vehbi (Mehmet, Çelik) Elendi (Şer’iyc Vekili, Konya Mebusu), 132, 136, 138.
Vclid (Ebtizziya) Bey {Tevhidi Ejkar Baş-yazarı), 263, 284. 297, 298.
Vergi, 171, 326.
Vicdan hürriyeti, 288, 289.
Vilayet, 20, 30, 39, 99, 100, 149, 198, 199, 204-206, 223, 268, 269.
Viyana, 364, – kapıları, 337, 363.
Volga nehri, 376.
Voltaire, 358.
\Vilson prensipleri, 269.
Yabancı, 54, 65, 118, 132 193, 194, 293, 319, 344, 366, – devletler, 362, – düşmanlar, 161, – gazete, 219, – gazete muhabiri, 219, 299, – hakimiyeti, 194, – harp gemileri, 118, – himayesi, 143, – karma mahkemeler, 366, – korkusu, 193, -lar, 191. 255, 274, 325, 326, 342, 343. 365. 388, -ların tecavüzü, 319, – memleketler, 94, – millet mensupları, 194, – parmağı, 345. – sermayesi, 348.359,361,362, – şirketler, 316, – tabiyeti, 269, – tebaa, 53..
Yafes (Nuh Peygambcr’in oğlu), 78.
Yağcı Cemal Bey, 48.
Yahudiler, 299.
Yahya Galib (Kargı) Bey (Kırşehir Mebusu), 69.
Yahya Kemal (Bcyatlı) Bey. 57.
Yako (Yani oğlu), l İ0:
Yakup Kadri (Karaosrnanoğlu) Bey (İkdam
Yazarı), 125, 263, 264, 290, 304. Yakup Şevki Paşa, 201. Yani (Bandırmah), 92. Yani (Menemenli), 110. Yanya, 187. Yargılama, 325.
Yasın (Kıılluğ) Bey (Gaziantep Mebusu), 66, 70.
Yavuz Sultan Selim , 83,85,249,326, 331, 363.
Yayıncılar Birliği, 203. Yazar, 33, 44, 59. 174, 197, 263. -lar, 377. Ycgorov (Bağımsız Kafkas Ordu Kunıan-■ danı), 76.
Yemen, 80. 82, 255, 277, 305. – çölleri, 337.
Yeni Hükümet. 248. Yeni Şark, 48.
Yeni Türkiye (Türkiya), 152, 199, 231, 315. 316, 337. 349, – devleti, 28. 321, 328, 332, – siyaseti, 250.
Yeniğim, 170, 244.
Ycnikalc, 158.
Yeşil Cami, 49. 56, 57. | Yetim, 319. Yczid, 335. Yoldaş, 76. Yolsuzluk, 322.
Yozgat, 66, 150, 251, 259, 367.
Yugoslavya, 367. ‘
Yunan, 110, 193, 236, 268, 317, – askeri, 267, – esirleri, 92, 110, – istilası, 388. – işgali, 236,-lıkır, lll, 173,247, 251.258. 267, 269, 270. 357, 359, 368, 388, – ordusu, 111, 193,277.317,369.
Yunanistan, 54, 198, 267, 297. – hükümcli. 367.
Yunus Nâdi (Abalıoğlu) Bey (İzmir Mebusu), 66, 354, 372.
Yurt. 19,258,278,366.
Yusuf Akçura Bey (Hariciye Vekâleti Umuru Şarkiye Müsteşarı, Müderris), 149.
Yusuf Bey (Gazeteci), 33.
Yusuf Kemal (Tengirşcnk) Bey (Kastamonu Mebusu), 34, 35, 59. 147, 148.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis Mebusu), 133, 134, 137,138, 161.
Yuva. 236.
Zafer, 19, 20, 23, 27, 42, 44, 46. 49. 53, 111, 122, 203, 318, 322, 346, 356, 389, 395, 397, – aşkı, 314, – taklan, 388, 390.
Zağhıl Paşa, 211.
Zalimler, 111.
Zamir (Damar, Ankoğlu) Bey (Adana Mebusu), 66. Zanaat, 322, 342.
Zenofobi (Yabancı korkusu), 193.
Zeynel Necati Bey, 33.
Ziraat, 38, 17i, 342. 362, – erbabı. 232,
-mektepleri. 315. 322. 34|. Ziraat Bankası, 188, 315, 322, 341. Zirai, – ahval, 231-233, – alet, 274. 315.
362. 364, – edevat, 274. Ziya (Yusuf, İsfendiyaroğlıı) Bey (Kangın
Mebusu), 150. Ziya Gökaip Bey, 226, 276, 304. Ziya Hurşid Bey (Lâzislan Mebusu). 68-
70, 89. Ziya Paşa, 63.
Zulüm, 247, 322, 357, 390, 393, 396. Zübcydc Hanım. 167, 259, 308-311. 353,
371,383, 393, 394. Zümre, 348.

CİLT t<o(S22

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE AFYON KARAHİSARI MEBUSU ALİ BEY VE ŞEHREMANETİ’NE*
(30 HAZİRAN 1923)

dizin

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul seçimlerinin muvaffakiyetle neticelendiği hakkındaki telgraf üzerine Afyon Karahisarı Mebusu Ali Bey’le ŞehıemaııctVnc aşağıdaki telgrafla memnuniyetini ifade etmiştir:
İstanbul’un yüksek siyasi rüştünü ve vatanperverane kabiliyetini gösteren seçim neticesinden dolayı vatanın felaketini saadete çevirmek gayesiyle senelerce evvel faaliyete başlamış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti namına bütün seçim dairesi halkını tebrik ederim. Memleketin bundan böyle de feyizlere nail olması için sevgili İstanbul’un aynı derecede yüksek vatanperverane hassasiyet ile Cemiyet ve Fırkamıza destek olacağında şüphem yoktur. Cenabı Hak hepinizi hayırla muvaffak eylesin.
İşbu maruzatımın şehir ve mülhakatı Müdafaai Hukuk teşkilatı ve belediye heyetleri ile muhterem ahaliye bildirilmesini hassaten rica eylerim, Efendim. 30 Haziran 339 [19231
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiydi Reisi Gazi Muştala Kemal

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler