Ana SayfaLiderlikLider’lerAtatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 15.16

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 15.16

ONBEŞİNCİ CİLT

Abanoszadc Hüseyin Avni Bey (Trabzon Belediyesi Üyelerinden). 300.
Abbasiler, 242.
Abdullah Azmi Efendi. 251.
Abdullah Hilmi Efendi (Aksckili, İlmi Hadis Müderrisi). 252.
Abdunahman Sercf Bey (Tarihçi). 316,380.
AbdUlhalik (Rcııda) Bey (İzmir Valisi), 90. 129, 155.
Abdüİhalim Çelebi (Halim Efendi) (Konya
Mebusu). 193,330. Abdülmccid (Halife). 107, 180. Abidİn Bey (Lâzİstan Mebusu). 160. Abilov. İbrahim (Azerbaycan Sefiri). 128.
137, 138.153, 155. Abilov, Tamara. 153, 155. • . AçıksÖı. 36İ.
Ada. 167.323.368,378. . .
Adalar Belediyesi. 368.
Adalar Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 368..
Adalet. 20. 76. 77. 87. 62. 116, 176. 250.
-in temini, 183. ‘Adana Türk Ocağı. 202.205. . ,
Adana Ulu Camii (Camii Kebir), 209.
Adana. 142, 164. 169. 202. 203, 205, 206. 212, 217. 218. 220. 221. 224, 225. 231, 275,350, – çiftçileri, 209. – gençleri. 209, – gençliği, 202, – halkı, 206. – izcileri. 208. -lıkır, 206, 207, 214, – ovası, 231, – seyahati, 264, – toplumu, 206. – vilayeti, 211.
Âdem. ]■]/.., 67. ‘
Adli, – kapitülasyonlar, 86, 119, – kuvvet, 73, – meseleler. 337. – tasavvurlar. 169. -teşkilat, 165, – yardımlaşma, 177.
Adliye, 27, 105, 163, 169, 335, 337, 344. -işleri. 168,-müfettişleri, 168. – teşkilatı. 168.
Adnan (Adıvar) Bey (İstanbul’da Hariciye Vekâleti Delegesi, İstanbul Mebusu. Doktor), 25, 27. 28. 47. 122. 124. 131. 199,316,326,376.3X0.390. ‘
Afgan, 23, 177, – devleti, 60, – Emirİ. 43, hükümeti. 43. Afganistan, 43, 118, 190. Afrika, 57.92.
Afyonkarahisar Müdafaai Hukuk Cemiyeti. 357.
Afyonkarahisar Türk Ocağı, 258, 260. Afyonkarahisar. 150, 158. 166, 193. 198,
220, 256. 260, 274. 296. 315. 329. 357.
364. 365. 379. 393. 396. – ahalisi. 296. Belediyesi, 357. – Belediye Dairesi. 264, – Belediye Heyeti. 261, – Meydan Muharebesi, 24.
Agitania Vapuru, 201.
Ağaoğlu Ahmcd Bey (Matbuat vc İstihbara!
Müdiri Umumisi}. 324,382. 394. 395. Ağnam Rüsumu (Hayvan Vergisi). 172. Ahali. 21. 29. 58. 86, 110. 118, 14(1. 149.
164, 166. 171-173. 176, 180, 232.’25*-
258. 261. 287. 294. 296. 299-302. 332. ■ 352. 357. 365, 377, 378. 380, 382, 3X5.
38S, 396. Ahenk, 39. 56. Ahlak, 246, 248, 250, 251. Ahmet Hamdi Efendi (Aksckili), 250. Ahmet Remzi Bey (Adana Esnaf Cemiyeti
Heyeti İdare Reisi), 217.
Ahmet Şükrü (Esmer) Bey. 2X5. Aile Hukuku, 168. Ajan. 21.
Ajans, 224. 225, 290.
Akçııraoğlu Yusuf Bey (Hariciye Vekili Müşavirlerinden, Müderris). 381.
Akdeniz, 139.
Akhisar Türk Ocağı, 111.
Akhisar. 108-110, 113,-lılar, III.
Aksckili Abdullah Hilmi Elendi bkz. Ab-dullah Hilmi Efendi.
Aksckili Ahmed Hamdi Efendi bkz. Ahmet Hamdi Efendi.
Akşehir, 70, 95.
Ali Bedri Efendi, 251.
Ali (Çetinkaya) Bey (Afyonkuralıisar Me-busu), 220. 291, 292İ 329, 357, 364, 379,396.
Ali Fethi (Okyar) Bey (Dahiliye Vekili, İs-tanbul Mebusu), 127,380.
Ali Fuad (Ccbcsoy) Paşa (TBMM Reisi Sanisİ, Ankara Mebusu), 159, 198,200, 269,358.
Ali Galip Bey (Elazığ Valisi), 268.
Ali Hikmet Paşa, 114.
Ali İhsan Paşa. 286.
Ali Münif (Ycğenağa) Bey (Adana Belediye
Reisi). 206. Ali Rıza (Bebe) Bey (İstanbul Mebusu), 381. Ali Saib (Ursavaş) Bey (Urla Mebusu),
178, 182.
Ali Şükrü Bey (Trabzon Mebusu), 197, 198, 272,’299.
Ali Yaver Bey (Safranbolu Müdafaai Hukuk Reisi, Doktor), 360.
Ali, Hz., 241.
Âlim. 69, 92, 96, 97, 213, 242, -ter, 227, 241, 258.
Allah, 59. 63. 69. 71. 73. 76, 77, B3. 109, İ10, 114, 117, 139, 141, 144, 145, 155, 161. 162. 180, 217, 219, 222. 232, 236, 237, 255-257.’ 263,’ 265, 320, 327, 365, 375,396!
Alman. 203. Almanca. 97. Almanya, 91″, 199. Allın. 187,351. Amasya. 64, 65, 162.
Amele. 99, 120, 170, 329, 330, 387, -1er 147, – temsilcileri, 138.
Amerika Birleşik Devletleri. 20, 321.
A merika, 20, 21, 23, 73, 90, 91. 201, 212. 219, -lılar. 20, 22, 90, 321.
Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi, 21.
Amerikan, – halkı, 21, – lisanı, 19, – milleti, 19,20.
Anadolu. 21, 24, 29, 62,65, 167, 169, 171-174, 246, 258, 273, 330, 371. – davası, 196, – evladı, 91, – halkı, 54, – kadını. 245. – siyaseti, 41, – zihniyeti, 196.
Anadolu. 39, 364. {
Anadolu Ajansı, 224, 225, 290.
Anadolu Bağdat Demiryolları, 330.
Anadolu İhtilal Komitesi, 319.
Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 99,220, 280-282, 287, 289. 290, 308. 332, 350, 355-357, 364, 365. 368, 377,380. 382. 385, 388, 391, 396.
Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu. 278.
Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk
Kongresi, 221. Anarşi, 291.
Anavatan, 45, 61, 63, 375. Anayasa, 189, 191. Anayurt. 85, 141.
Ankara Abidinpaşa Zabit Talimgahı, 178, 371.
Ankara Anlaşması, 37.
Ankara, 19-23, 25, 27, 33, 43, 54, 65, 66. 71,72, 106,123. 124.126, 127. 129, 131, 132, 134, 138, 150. 154, 156. 159. 161, 162. 166, 170, 185-189, 194. 196. 198-201, 266-269, 273-275, 284, 289-291, 293, 295-297, 299.” 301-303. 305. 314-317, 323, 325-327, 330, 331, 334. 336.
341-344. 346. 347. 349. 350, 352-354, 358, 360. 362, 364. 369, 371. 374, 376, 378-380,383-386. 389. 390. 392-394.
Anlaşma. 29. 37.4K. 62. 87. 142. 336, 351.
Antakya, 224. -h Türkler, 225.
Antalya, 323.
Antlaşma, 43, 177, 189. 190, 301. 320.
321,387,387. Araba. 258. 284. Arabistan, 94, 96.
Aralov. Semiyon İvanoviç (Rus Büyükelçisi). 116,386.
Arap. 23, -lar. 57, 218. – milletleri, 238. -mücahitleri, 237.
Arapça, 94, 96, 97.
Arap-Türk kardeşliği, 224.
Arazi, 85.
Arnavutluk, 29,
Arpaçay. 170.
Asayiş, 162-164,272.279. /
Asker Ailelerine Yardımcı Cemiyeti, 164.
Asker, 28. 31, 57, 67, 70. 91, 96… 108, 113. 114. 121, 162. 164, 213, 226, 227, 241, 264,265. – esirler. 177. -ler, 100,218.241.’
Askeri. – alaşe. 31.- efrat, 163, – erkân, III. faaliyet. 26.42.45, – haberleşme, İ64, -harekât, 42. 44. 48, 49. 157, 337, 338, 245, – hususlar, 118, – kıtalar, 94, 114, HİS, – kulüp. 32. – kuvvet, 66.272,.- mecmua, İ78. – meseleler. 164. – mütehassıslar. 178, – mıızaffcriyei, 144,-rical, 138.
– sebepler. 139. – ıcdhirlcr. 178, 195. -leşkilat, 165.-vazife. 100, – zafer. 146.

Askeriye. 162, 170. – memurlun. 35ü. ~
Askerlik, 55. 280.
Asliye Mahkemesi. 168.
Asya, 139. 218, 248.
Aşıcvi bkz. Telkihhane.
Âlıf Hey (Bayazıt Mebusu), 159, 160.-
Atıf Bey (Kâtip, Kayseri Mebusu). 200.
Atıf Bey. 384.
Av, 351.
Avrupa. 22, 33, 51, 53. 57, 89. 102, 159, 175, 177, 190. 192. 219.241,248. – devlet adamları, 22, – devletleri, 21. 190. – diplomasisi. 21. – diplomatları. 84. – ka-dınları, 247-249. -kâri, 61, -lılar, 196. 376. – lavırları, 246.
Avukatlık Kanunu bkz. Muhamal Kanunu.
Ayaş, 66, 72.
Aydın, 21, 240, 248. 255. 3 IS, 375, – evlatlar, 300, – gençlik. 333, 371. – halk. 212. 374, – kuvvetler. 277, -lar. 32,93.99, III, 120, 238-240, 254. 258. 260. 265, 281). -Türk. 34, – ulema, 241, – unsurlar, 173.
Aydın, 270, 295, – demiryolları. 171.
Aydın Demiryolu Kumpanyası, 55.
Azerbaycan. 128, – hükümeti, 43, – Sefiri, 137, 138, 153.
Azınlık, 22, 30. 238, – meselesi, 86.
Babıâli.” 45, 52, 77, 110. 141. – hükümeti,
81, 143, 291, Bach, Johann Sebaslian, 46. Bağdat, 30, 80, 330.
Bağımsız, 23,30,31,59. 73, 118, 142, 191. 267.-devlet. 112.
Bağımsızlık, 19, 2ü. 24. 29. 36. 39. 41-43, 51-54. 64. 71. 78. 80, 82. 83, 85. 86, 99, 101, 110, 117. 142-144, 146, 151. 162. .174. 182. 190, 194, 195.201.212.215. 233, 245, 251. 265. 277, 280, 28 İ.295. 299. 301. 304, 320, 327. 351, 375. 377, 378.385-387, 389, 390. – aşkı, 184. -hakkı, 184, 337, – hareketi, 255, – hukuku, 176. – mücadelesi, 300, – savası, 2!. 23, -‘vasıtaları, 37.
Bağış, 348, 369.
Bahri Seild bkz. Akdeniz.
Balıkesir, 113-115, 117.274.286. _
Balıkesir Zuğnus Pasa Camii (Camii Kebir), 115, 117. ‘Balkan, – eyaletleri, 28. – hükümetleri, 42, SS,-lar. 29, 31,88, 177.213. ■
Balya. 115, 123.
Bandırma. 114. İ24. 171.274. Banka. 1(16. 167. 16*;. 279. 324. 367. 394. Bankı Osman i bkz. Osmanlı Bankası. Barbaros. 179.
Barış. 24. 26. 28. 33, 36. 39-41. 43, 48. 63. 78.83, X6-X8. 97. 100, 102. I (»9,112.119. 146, 147, 158, 161. 162. 172. 173.
132
176. 177. 1X8-190. 195, 196. 215. 234, 278. 280, 285. 310, 320, 335-338. 351, 376, 386, 387. 392, – anılaşması. 320. günleri. 219, – halinin İnşası. 146. – meselesi. 349. – müzakereleri, 36. 41. 157. 158, 221, – projesi. 41. 156. 194. – safhası. 195. – şanlını, 156. – talebi. 157. – lavaf-lurı. 146.-teklifleri. 194, – zamanı. 191.

Barışçı. 293, 376. – idare. 192. – siyaset. 176.
Başbuğ,’1X6, 208, 209.
Başkumandan, 25. 26, 33, 38, 39, 41. 43.
44. 49, .11. 53. 62. 105, 106, 108. 109.
III. 114-116. 122-124, 126-I2X, 132. 135. 137. 145. 153-155, 177. 1X6.
133.
220. 221. 231. 244. 245. 266-268. 272.
273. 275. 277, 284. 286, 287. 291, 293.
294. 290. 297. 303. 305. 307. 310. 316.
318. 319. 325. 327.. 328. 334. 342. 343,
347. 348, 354. 362. 367. 369, 378. 394.
-lık, 25.
Unu. 58. 71. 84.90,97, 147. 175.23S.320. âlemi. 57. 71. – devletleri. 21. 190.
– dünyası. 24. – ilmi. 22. – kavimleri, 57. -Iılar. 69. – medeniyeti. 21, 22. – romanları. 71.- uygarlığı. 22, – vilayetleri. 165.

Batı Anadolu. 168. 178, – mültecileri. 167.
Balı Cephesi. 139. I7X.
Batı Roma. 58, -, İmparatorluğu. 139.
Balı Trakya. 29. 30. 32. 63.
Bayazıl. 159. 160. 170.
Bayı;ık. 114. 221. 224. -lar. 225.
Bayram, 304. 307, 312, 327. 328, 330. tebriki, 333.
Baytarlar. 169.
Bcdros Zeki (Türk-Ermeni Teali Ccmiyelİ
Kurucularından). 316. Bchİç Bey (Eskişehir Anadolu Bağdat De-
miryolları Miidiri Umumisi. Miralay).
330.
Bekir Elendi (Kayserili talebe). 252.
Bekir Efendi. 261.262.
Belediye, lljl. 112, 114. 129. 138. IA3. 206, 233, 244. 256. 261. 289, 300. 309. 315, 328, 357, 358. 360, 361, 365. 367. 368. 374, 385, 391. – azaları, 163, – dairesi. 109, 113, 115. 264. – heyeti. 150. 396, – teşkilatı. 352. 355.
Bcngal eyaleli. 145.
Besim Bey (Maçka Belediye Reisi). 309. Beyanname. 19, 21. 197, 198, 278. 287.
293, 299-301. 304. 319, 336, 340. 351.
353, 355. -ler, 2X4. Beyazıt Mücclliıhııııc. 311. Beyoğlu. 124. 171.385. Bcyoğlu-Galala tüneli. 171. Bez fabrikaları. 209. Bidayet Mahkemesi. I(W>. Bimarhane (Tımarhane). 168. Birinci Dünya Savaşı bkz. Harbi Umumi. Birinci İnönü Meydan Muharebesi. 144. Bitlis. 200.
Bizans, -lılar. 218. 237. – milletleri. 238. Boğaz. 266.-lar. 54, 86. Bolşevik. 20.
Bolu. 129. 169. 179. 183. 196,2(». 364.391.
Bombay, 136.
Bornova, 33.
lîoıanik. 174.
[Jınırbotı Adası. 323, 378.
Buhara hükümcli. 43.
Hıılgur. 2X. 30. – çiftçileri. 30. – halkı. 31. – hükümcli. 29. – kilisesi. 30. -lar. 29, 33. 94. 141.353.-toprakları.31.
Bulgaristan. 27-32. 42. XX. 376. – Başkon-solosluğu, 27.
Bursa. 53. 101. 142. 164. 171, 267.305. Bütçe. 165, 168, 172. Büyük Pctro, 212.
Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey (Mebus). 388. Calcrzadc Zühdü Bey. 3110. Cııhil, 70. 75, 81. 93, 213, 242, -1er, 227. Cami Bey (Hini Hilafet Komitesi Roma
Temsilcisi), 369. Cami. 96, 114, 115, 117. 118, 175, 209,
264,-1er, 117. Casus, 66.
Cavid Bey (İdare Memuru, Kars Mebusu), 200,382.
Caviı Bey (Eski Maliye Nazın), 196, 197.
Cebelibereket, 183. 196.
Cehalet, 52, 70, 92. 182, 184. 254, 265.
Cehennem, 144.
Cemaat, 30, 379.
Cemiyet, 63, 66, 78. 99. 106, 165, 201, 217, 219, 220, 237, 245, 280-283, 287, 288, 290, 294, 295. 298, 300, 308, 310, 311, 316. 323, 324, 326,”329, 332. 350, 355. 356, 357. 360^ 362. 364-366, 368, 369, 374. 377. 379. 380. 382. 385, 388, 391. 396. -ler, 237. 238. 244. 314.
Ccmiycıi Akvam (Milletler Cemiyeti). 45, 48. i 98.
Cemiyeti Sııfiyc. 311.
Cenabı Hakk bkz. Allah.
Cenaze. 272.
Cennet, 144. 145.
Ccnovahlar, 140.
Cephane. 66.
Ccvai Abbas (Gürcr) Bey (Bolu Mebusu. Yaver). 31, 35,’129. 391. ” .
Cevdet Bey (Ankara Ziraat Mıntıka Mektebi Müdürü). 358.
Ceyhan. 211. 231. – Köprüsü. 231.
Ceza Kanunu. 169.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 169. Chcsier imtiyazları. 321. Chcstcr Projesi. 321.

Cihan. 36. 44. 52. 75. 77. 78. 84. 92. 109.
141. 144, 146, 147, 177. 178,, 214. 227.
229. 232. 235, 238. 24X, 254, 255. 259.
269, 270, 287. 315, 337, 387, – barışı,
177. – medeniyeti, 314. Cumhuriycl, 19. 72, -çİ idare, 21. Curzon, Lord (Lort Gürzon), 196. 198.
Çalıştırma Demeği (Çalışma Demeği). 115. Çanakkale Müdafaai Hukuk Heyeti, 332. Çanakkale. 332, 352. Çankaya, 188,386,284. Çelik, 114.
Çerkeş Elhcm bkz. Ethcm. Çcrkcslcr, 273.
Çerkeş Murad Oğlu Musa. 325.
Çete. 273.
Çırak Mektebi, 163.
Çiçcrin (Sovyet Hariciye Komiseri), 126.
Çiftçi. 30, 68, 93, 98, 99, 101, 119, 138, 141, 172, 209, 213, 227. 255, -ler, 109. 120, 147, 210, 215-217, 226, 279.
Çiftçilik. 279, – hayatı, 359.
Çiftlik bkz. Kayahoğlu Kasabası.
Çiftlik (Kayalıoğlu) Hastanesi. 108.
Çiftlik. – hayatı. 358. – sahibi. 98. – sahipleri. 119.
Çilingirzadc Selim Bey (Ticaret Kulübü
Hcycli İdaresinden), 300. Çin, 151. Çoban. 210.
Çocuk. 55, 68, 70, 74. 93. 114. 173. 179.
201. 208. 35K. -lar. 94. 113. 232. 24X.
371. -kırımız, 135. – yuvası. 168. Çocuk Esirgeme Kurumu bkz. Mimayci El-
fal Cemiyeti. Çocuk Hastanesi bkz. Etfal Hastanesi. Çolaııi (Chotani). Scth (Hindistan Hilafet
Komitesi Reisi), 136.
Dahili. – düşman. 142. 143. 182. – siyaseı.
140, – teşkilat, 140. – ticaret. 92. Daily Mail, 189.
Damal Ferit Paça bkz. Ferit Paşa.
Danıştay bkz. Şûrayı Devlet.
Darülaceze, 168.
DarÜlcytam (Yetimhane), 168.
Darülfünun (Üniversite), 174. 333, 389, -müderrisleri, 175.
Darülfünun Edebiyat Medresesi, 389, – Talebe Derneği, 330.
Darülhilafctülâliyc Medresesi, 250.
Damlınla (Süt Yuvası),l68.
Darülmuallimat bkz. Kız Öğretmen Okulu.
Darülmuallimin bkz. Erkek Öğretmen Okulu.
Darül muallim İn i Âliye bkz. Yüksek Öğretmen Okulu.
Daülkelp (Kuduz hastalığı), 166.
Dava. 29,31.47, 136. 161, 196, 206. 334.
Dcdczadc Sami Bey (Tüccar), 300.
Delege. 33, 36. 48. 87, 131, 138, 177, 197, 201. 393, – heyeti, 36. 37, 39,41,44,45. 54. 83. 86. 112, 119. 146, 151, 156-159. 176. 188. 194-198, 339, 344, 345, 387. 392. -1er. 86.
Demir, 114.
Demiryolu. 170, 171.231.279.321,330. Demokrasi, 20.
Demokrat, 387. – milletler, 191.
Demokratik, 21, 41, – devlet, 20. – memleketler. 191,-rejim. 21.
Deniz Ticaret Kanunu, 169.
Deniz. 211.214,-nakliyatı, 179.
Denizli, 364.
Deraliye. 311.
Dernek. 230, 297, 330.
Dersaadet, 171, 199, 220, 291, 316, 326, 342, 364,368, – rıhtımları, 171.
Deveboynu geçidi, 170.
Devlet, 20, 24, 27-30, 32, 39-45, 58, 60. 61, 63, 71 -74, 77, 78,81, 82, 84-86, 91, 94,97, 100, 103, 110-112, 118, 119,130, 140-147, 161, 172, 173, 181, 183, 191, 194, 195, 197, 211-213, 215. 229, 234, 237, 240, 243, 244. 250, 259, 263, 269, 270. 272. 278. 280. 293. 336-338. 345. 347, 351, 387. 392, – adamı. 22, 190, 192, – başkam, 192, – borçları. 172. bünyesi, 172, – hayalı. 142, – hizmeti. 172.- idaresi. 172.- kitabı. 175, – kredisi, 170. -ler. 177, 376. – memurları. 22 i,
– müesseseleri, 60, 191,- yapısı, 31. Devrim, 239.

Dış,-borç, 190, 191, 336, – ticaret, 29. Diktatör, 269.
Dilaver Bey (Polis Müdürü), 358.
Din, 69, 71, 75, 76, 85, 94-97, 103. 117,
140, 219, 237. 240, 242, 246, 248, 254.
-dar,218,-daş,65,82,93. 103, 106, 121.
206, 227, 254, 378, -e tecavüz. 95. ilimleri, 97, – işleri, 175, – kardeşleri, 251. 378, -sizlik, 97, 218. – tarihi, 69.

Dini Dersim; 250.
Dini, – akideler, 301, – araştırmalar. 97. : binalar, 176, – eğilim, 28, – hadiseler. 69. hakikat, 109, 110, 241. – müesseseler, 28, – okul, 28, – siyaset, 58. 59.

Diplomasi, 21,42, 45. Diplomat, 28, 31. -lar. 84, 189. Diplomatik, 29, 49. – İlişkiler. 32, – usul,
194. – vasıtalar, 45. Diyarbakır (Diyarbekir), 63, 131, 132, 166,
364. Dobruca, 30.
Doğu, 21, 36, 90, 177, 178, 342, – demir-yolları, 171, – halkları, 22, – kavimleri, 57, -lu milliyetperverler, 22, – milliyetçi faaliyetleri, 23, – vilayetleri, 165. 167.
Doğu Anadolu, 321.
Doğu Roma, 218, – İmparatorluğu, 57, 139.
Doğu Trakya, 30,63.178
Doktor, 68, 96, 111, 201, 222, 323, 324,
326,360,380.381. Donanma, 62, 381. . Dua, 67, 110.
Dumlupınar Meydan Muharebesi. 24. Durban Hilafet Cemiyeti, 324. Duygu, 364.
Dünya. 20. 21, 24. 45. 52. 57-60. 62. 68. 72, 73. 81. X2. 85. 88-90, 92, 97, 111, 114. 117-119. 144-146, 149. 158. 175, 195, 197.. 210. 214.227. 228, 236,238-240, 245. 246. 264. 287. 371. – barışı, 176, – milletleri, 19. savaşı, 24, 45. – ticareti. 235.
Düşman, 20, 21, 28, 29, 48, 62, 63, 65, 70, 82,84.88,91.94.98. 109. 11,0, 112.120. 142, 143, 158, 164, 166. 168-172, 179, 180, 182-184, 192, 194. 210. 227. 240, 242, 245. 254-256. 261, 264. 265, 272, 284. 371. 375. -ca, 207. – darbeleri. 111, – donanması. 62. 63. – dünyası, 83. – istilası. 115. – kuvvetleri, 142. -lar. 49-52.56, 69, 71, 72, 83, 142, 143. 146, 159, 178. 204. 207, 212, 228. 233. 236. 248, 281, -lık. 203. 238, – orduları, 144, 161, – saf-ları, 142, -sız, 144, – tahribatı. 170, – tay-yareleri. 67.
Düyunu Umumiyci Osmaniye. 119, 141, 190.335. 344. 351.-İdaresi. 353. .
Edebiyat. 24 – Medresesi. 330. Edileni Bey (İzmir Belediye Reisi Vekili), 129.
Edirne Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 388.
Edime. 27. 32.34,56, 164. 171.195. 196, . .
314, 355, – mebusu, 33.
Edremit, 115.
Efrat. 123, 145. 162, 179, 180, 206, 274.
280.328,344. Ege Denizi, 29.
Eğilim, 23, 28. 174. -de birlik. 175. – vasıtaları. 371.
Ekonomik. – kölelik, 190. – menfaat, 28, -meseleler, 32, – rejim, 29.
Elazığ (Mamuıctülazİz), 268.
Eleczire Cephesi, 178.
Elektrik dağılımı, 171.
Ellismı, M. Gracc (İngiliz gazeteci), 247.
Emek Misakı Millisi, 147.
Emek, 145, 146,-çi,99, 106.
Emekti. – maaşları. 173. – subaylar. 366. Emcvi, – halifeleri, 77, -1er, 241, 242. Emin Cemal Bey (Belediye Tabibi). 391. Emin Paşa, 46. Emniyet, 162. Endülüs, 57.
Ensarî (Doktor), 323, 324. Entrika, 302. Enver Paşa, 23.
Ercüment Ekrem Bey (Beyoğlu Dairci Belediye Reisi), 385. Ereğli, 232.
Erkek, 23,69, 70, 109,163, 173. 174.244, 247, 277, 297, 358, – çocuk. 114, –
245
idadisi, 173, -1er, 56. 68, 97, 113. 119. 248,-sultanisi, 173.
246.
Erkek İlk Öğretmen Okulu, 174.
Erkek Öğretmen Okulu, 55, 163. 173. 227. 209, 277.
Ermeni, 316, – General. 273, – heyeti. 326,
-1er. 218. 316. -örgütler, 225. Ermenistan. 301. Erzincan. 131, 132. 170. Erzurum. 63-65, 81, 132. 148 170. 200.
221.269. Erzurum Kongresi, 64. 148. 221. Esad (İleri) Efendi (Aydın Mebusu). 270.
295.
Esaret, 65. 110. 115, 253. 254.375, – zinciri, 237.
Eser. 67, 156,318,342, 343.
Esir, 40. 63, 73, 83. 142, 145, 177. 179, 180, 375, 210, 228. 236, 237. 240, 254. 257. -]er,86. –
Eskişehir. 124. 142. 149, 150, 166, 169, 170. 236, 330, 347.
Esnaf, 149.219, 233.243, 255, – cemaatleri. 114.
Esnaf Ccmiycii, 217.
Eşkıya. – çeteleri, 162, -lık, 162.
Eşraf, 206, 358. 370.
Ellili (Çocuk) Hastanesi, 168.
Ethcm (Çcrkcs), 273.
Evkaf isleri, 174.
Evkafı İslamiyc Mütevelliler Cemiyeti, 310. Evliya. 67.
Eyüb Sabri Bey (Operatör). 240.
Fabrika, 55, 92, 98. 114, 120. 142, 173, 4ar, 99, 147, 149, 178,209,219.
Fahredrlin Bey (Kars Mebusu), 382.
Fahrcddin Bey (Niğde İş Ocağı Heyeti İdaresi Reisi), 367.
Fahrettin (Allay) Paşa, 363.
Faik (Kaltakkıran) Bey (Mebus), 388.
Fâlih Rıfkı (Atay) Bey, 291, 391.
Farabi, 254.
Fatih Sultan Mehmet, 58, 139, 140, 262. Fazlı Necip Bey (Eski Matbuatı Dahiliye
Müdürü), 51. Felsefe, 144, 252.
Fclscl], – hükümler, 96, – teoriler, 175.
Fen, 59, 67-69, 92, 95-97, 109, 110, 165, 175. 211, 233,237, 240, 358, 359, – memuru, 172.
Fenni, 170,246,-alcı, 146, 170,-beyinler, 179, – bilgiler, 178. – gelişmeler, 280, -gösteri, 358, 359, – hakikat, 118, – usul, 165,-vasıtalar,91. 179,211.
Ferdi saltanat, 52, 182.
Fcrid Bey (Paris Temsilcisi), 323.
Fcrİd Celâl (Güven) Bey (Yeni Adana Başyazarı, Adana Türk Ocağı Kâtibi Umumisi), 202.
Ferit (Damat) Paşa, 268.
Fetih, 210, -ler, 90, – meydanları, 140.
Fetva, 66, 67. 142.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbiyci Umumiye Reisi), 48, 122. 124, 149, 150. 266,267, 319. 325, 347. 349, 380.
Fevzi Efendi (Hüsnühat Müderrisi, Hattat). 251.
Fcvziye Medresesi, 250. Fırka. 39. 40, 43, 97-102. 119, 120, 133, 134. 147. 215. 220. 278, 282. 287, 290, 332, 352, 355, 356, 357, 364. 365. 370.
380, 382,388, 391,396. Fikir muharebesi, 371. Fikriye Hanım, 199. Filozof, 73. Firar, 54. Firari, 163. Fotoğraf, 325. Frank, 351,353, 378.
Fransa, 36, 45, 74, 151, 262, 378, – delege heyeti, 37.
Fransa Hindistant, 323, 324.
Fransız, 36, 39,158,225, – delege, 36, – delege heyeti, 45, 151,-dostluğu, 37. – gazeteleri. 45,384,-lar. 26. 87, 112, 119, 141. 275, 384, – mandası, 225, – menfaatları. 151, – milleti, 37,73, 262, – ordusu, 262.
Fransızca, 36, 97, 250, 251.
Frcw (Rahip Fru), 63. !
Fuad (Umay) Bey (Türkiye Himayci El lal Cemiyeti Genel Sekreteri, Bolu Mebusu. Doktor), 201.
Fuat (Bulca) Bey (Ankara Kumandanı). 358.
Fürcya Hanım, 46.
Galata tüneli, 171. Galiçya, 61, 142.
Gayrimüslim, 141,218,-unsurlar, 103. Gazete. 19, 39, 41, 45, 55, 56, 134, 151,
189, 221, 290, 292, 299, 300, 306. 320.
361, 364, 395, -ler, 83. 93. 97, 159. 225.
352,384,390. Gazeteci, 44, 45,220, 247. Gebze, 170,266.
Geçit Teşkilatı (Köfte Teşkilatı), 266. Ccliran, 170.
Gemi. 152, 179, 212, 302,-cilik, 171.-ler. 90, 320.
Genç. 70, 192. 203, 211, 222, 254. 258~ 259, – beyinler, 243. – kadınlar, 179. – kız, 70, -ler, 186, 202, 209, 236, 239, 240, 243, 265, 285. 297, 323, -lik, 52. 173. 229,230. 236, 260, 333, 371.
Gençler Yurdu, 224, 229. Genel seçimler, 221. George, Lloyd (Loyd Corc), 53. Giresun, 162, 390, -lu, 299. Göç, 90, 106. – felaketi, 164. Göçmen, 30. 31,-1er, 106. Göztepe, 28, 35. Gülcemal Vapuru, 124. Gümrük, -1er, 85, – memurları. 54, – muameleleri, 142, – sınırı, 30, 32, – vergileri, 85. Güneydoğu sınırı, 178. Güvenoyu önergesi, 194. Güze! sanatlar, 342, – sergisi, 174.
Haber, 22, 122, 225, 301, 390, -1er, 182. Haberleşme, 164, 171, 308, 339, – şebekesi, 165.
Hacı Ahmet Hamdi Efendi (Muş Mebusu), 181.
Hacı Bilâlzade Bilâl Bey, 300. Hacı Evliya Efendi, 292. Hacı Faik Bey, 323.
Hacı İbiş Ağazadc Salih Efendi (Kütahya Meydan Mahallesi İkinci Seçmenlerinden), 362.
Hacı Süleyman Etendi (İzmir Mebusu), 331. Hadis, 252. Hafız Kemal, 292.
Hain, 67, 184,272, -ler, 213,214,227.242. Hakanlar. 142.
Hâkim, 168, -1er, 169, -ler mektebi, 169, -Hk teşkilatı, 168.
Hakimiyet, 20, 21, 23, 29, 38-40, 43, 51, 56, 60, 61, 64,71, 73-76,78, 80, 83, 94, 99, 101, 109, 110, 113, 115, 117, 119, 142-144, 146, 149, 181-184, 191, 214, 232, 234, 253, 257, 260, 263, 269, 270, 277-279, 281, 292, 296, 304, 307, 315, , 375,377, – aşkı, 184, – yetkisi, 191.
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, 56, 74, 278.
Hakk bkz. Allah.
Hakkı (Ungan) Bey (Kâtip, Van Mebusu). 200.
Hakkı Hami (Ulukan) Bey (Sinop Mebusu),
195-197. Hakkı Tarık (Us) Bey, 390. Halep, 62, 225.
Halife, 30, 58, 61, 63 , 64, 66, 67, 72. 77. 78; 82, 107, 118, 119, 185, 242. 286. -kuvvetleri, 66, -ler, 79.
Halil Bey (Afyonkarahişarı Belediye Reisi), 315.
Halil Zeki Bey, 43.
Halim Erendi bkz. Abdülhalim Çelebi. Halk Fırkası, 39, 40, 43, 56, 97-101, 119,
120, 133, 134, 215, 278, 282, 287, 332.
352, 356, 357,364, 380, 382, 388,391. Halk, 20-24, 29-33, 39, 40, 50, 51, 53-55,
64, 66, 67, 76, 88, 93, 94, 98, 103, 108.
109, 113-115, 117-121, 139, 140, 142, 147, 149, 168, 170. 172, 174, 176, 179, 187, 191, 192, 209, 211, 212. 218, 220-222, 225, 229, 231-233, 238, 239. 253, 256, 258, 260-264, 269, 279, 280. 284, 288, 291, 292, 300-302, 313, 315. 365,368, 369,374, 377, 382, 386-388, -çı, 41, 99, – devleti, 143, 278, – devri,
143 – hâkimiyeti, 20, 278, – hükümeti. 51. 52, 55, 102, 213. 278, -in menfaati, 147, -ın mukaddcralı, 213, – manzarası. 204, – sınıflan, 100, 139, – siyaseti, 57. -temsilcileri, 131, 132, 138, 149.
144
Halkalı Ziraat Mektebi, 169. Halkoyu, 37.
Hamdı (Ülkümen) Bey (Trabzon Mebusu). 272.
Hamdi Bey (Donanma Kumandanı, Miralay), 381.
Hamdizadc Hamdi Ragıp Efendi, 250. Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey (Maarif
Vekili Müderris), 381. Hamzir, 170. Hapishane. 163, 165.
Harbi Umumi (Cihan Harbi), 24,30,41,45, 61, 62, 142, 164, 178,211,262,3(11,342.
Harekât, 45, 48, 49, 140, 142, 157, 176,245,259, 302, 308, 337, 338.344.
Harici, – düşman, 182,233, – düşmanlar, 64, 142, 143, – haberleşme, 165. – siyaset, 140, 263 – ticaret, 92, 177.
Harita, 84, 158, 160, 173. – dairesi. 179.
Harp, 20.41, 42.44, 49, 56,78,84, 86, 88, 102, 106, 159. 160-162, 168. 169. 172, 173, 178, 188, 191. 192, 194.215.219, 221, 226, 227, 236, 244, 245, 265, 302. 320, 337,371, – cephesi, 158, – gemileri, 152, – hali, 198. – hazırlıkları. 161, – ihtimali, 132, – levazımı, 126, – maddeleri, 173, – müesseseleri, 179, – tecrübeleri, 178, – vasıtaları, 62.
Harp Akademisi, 371.
Hars bkz. Kültür.
Hasan (Saka) Bey (Trabzon Mebusu), 48, 150.
Hasan Ali Bey (Darülmuallimin muallim-lerinden), 55.
Hasan Bey (Rize Liva İdare Meclisi Üyesi), 313.
Hastalık, 166, 167.
Hastane, 108, 163, 167, 168,209.
Havva, Hz., 67.
Hayati Bey (Riyaset Kalemi Mahsus Müdürü), 123, 133, 134, 199.
Hayati, – gaye, 138, – ihtiyaçlar, 142, – vasıllar, 139.
Haydar (Yuluğ) Bey (İstanbul Valisi), 312.
Haydar Rüştü Bey (Anadolu-Duygu Gazeteleri sahibi), 138,364.
Hayvan, 30, 163, 172, 211, -lar, 169, 212, 280.
Hayvanat bahçeleri, 174
Hayvan Vergisi bkz. Ağnam Rüsumu.
Hazine, 172, 173:
Hazro, 364.
Hıfzıssıhha, 166.
Hıristiyan, 23. – âlemi, 238, – azınlıklar, 22.
-lar, 238. – vatandaşlar, 22. Hıyanet, 184.
HıyaneLİ Vataniye Kanunu, 340.
Hikmet Bey (Adnan Adıvar Bey’in yardımcısı), 27, 28.
Hikmet Bey (Darülmuallimin muallimlerinden), 55.
Hilale!. 62.66. 118, 143,241.246. – makamı, 180, 279, – ordusu, 54. 142. – Cemiyeti, 324, – Komitesi, 136, 369. \
Hilâli Ahmcr (Kızılay). – Cemiyeti, 164, 245 , 314, 369, – Kadınlar Şubesi, 244, – Kongresi, 154, – Şubesi, 163.
Himayei Etfal, 164.
Hindicini, 145,
Hindistan, 119, 136, 139, 251, 323, 324, 369, -lı, 136.
Hindistan Hilafet Komitesi, 136, 369.
Hindistan İslam imparatorluğu, 119.
Hindistan Türk imparatorluğu, 119.
Hint, 23, 323,354, 369, 378, – Müslümanları, 354.
Hint Müslümanları Talebe İttihadı, 354.
Hint Okyanusu, 323, 378.
Hivc hükümeti, 43.
Hukuk Muhakemeleri Usulü, 169.
Hukuk, 22, 40, 142, 176, 195, 263, 288, 290, – İlmi, 279, – Mektebi, 251, – noktası, 196.
Hukuki hükümler, 169.
Hulusi Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 198,274.
Hükümdar, 52, 58, 65,”66, 73, 77-80, 241, .254, 263, 296, -lar,’57, 75, 242, 374.
Hükümet, 20, 27-33, 35, 36, 42-45, 51-55, 58, 61-65, 72, 73, 76-79, 81, 82, 84, 85, 88, 102, 109, 110, 119, 120, 130, 140, 143-147, 163, 165, 168, 170, 175-178, 183, 191, 194, 196, 198,213,217,226, 229, 232, 234, 242, 243, 250, 263-265, 268, 272, 278, 283, 291, 302, 304, 314, 316, 321, 380, 386, 387, 390, 392, – dairesi, 149, -ler, 190, – memurları, 21, merkezi, 156, – şeklî. 21,190,214, 250,
– tarzı, 214. Hür, 23, 31, 375.
Hürriyet, 20,22-24,51,53, 112, 149, 151, 165,183, 287,301, 320, 351. 385, 386.
Hüseyin Avni (Ulaş) Bey (Birinci Reis Vekili, Erzurum Mebusu), 200, 269.
Hüseyin Cahit Bey, 196, 197.
Hüseyin Rıfkı Bey (Nafıa Vekâleti Turuk u Maabir Müdürü Umumisi), 388.
Hüseyin Ruhi Bey (Tckfurdağı Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 370.
Hüsnü Bey (Kâtip, Bitlis Mebusu), 200.
Hüsnühat (Güzel yazı), 251.
Irak, 59, 81,91. İrgat, 329.
İrk, 94, 97, -lar, 103, -taş, 65, 82, 90, 106,
212, 218,-taşlar, 93. İslahat, 21, 22. İsparta, 55, -lılar, 55.
İbııi Rüşd, 254.
İbni Sina, 254.
İbrahim Hakkı Efendi, 53.
İç Anadolu, 32.
İçki. 35!,-yasağı, 23.
İdam, 47.
İdare teşkilatı, 164.
İdari, – bağımsızlık, 280, – meseleler, 337. İhbar, 123. İhracat, 169,235.
İhsan Bey (Cebelibereket Mebusu), 159,
183, 196. İhtilal, 319, – Komitesi, 319, -ler, 66. İhtilalküranc faaliyetler, 22. İkdam. 220.
İkinci İnönü Meydan Muharebesi, 144. İktidar, 41, 77,392, – mevkii, 47. İktisadi, 50, – ahval, 43, – bağımsızlık, 280, bağımsızlık hukuku, 176. – gelişim,

278,- gelişme, 320, – hâkimiyet. 144, 146, – hayat, 169, 170, 175, – hürriyet, 22, 320, 351, – icaplar, 165, – ilişkiler, – kaynaklar, 140, – mahkûmiyet, 212, – maksatlar, 119, – mcnlaallar, 98.
169 mesai, 172, – meseleler, 157, 164. 195. 197, 336, 337, – münasebetler, 177. -muzafleriyet, 144, – refah. 161, – siyascı. 138,-yükseliş. 138.
İktisadiyat, 92,93,139, 143, 144, 146,212.
222,233,234,387. İktisat, 32, 33, 40, 54, 120, 122, 124. 127.
128, 131, 132, 134, 137, 138, 145. 148. 232, 246, 277, 278, 358, – hususları, 279, – Öğretimi, 170, – programı, 147,
170 sahası, 151, 169, – teşkilatı, 145. İktisat Kongresi bkz. İzmir İktisat Kongresi. İlahi, 81,-emirler, 69, ?6.

İlim, 24,59, 67-70,77, 81, 93,95-97^ 102. 109, 110, 115, 147, 175, 207, 211, 233, 237, 239-241, 246-248, 277, 279, 371, -hayatı, 246, – ocağı, 113.
İlmi, 246, – fikirler, 387, – Hadis, 252, – hakikat, 118, – hayat, 175, – İlerleme, 21. -mana, 139, 145, – müsamereler, 174,-teori, 175, – terbiye, 241, – zevat, 255. ”
İltica, 106.
İltihak, 196,273,290.302. İmalatı Harbiye Fabrikaları, 178. İmam Gazali, 254. İmam Yahya, 303.
İmam, 95, 97, 174, 254, 303, 317, 320. İman, 239, 242, 254, 261, 263, -lı ulema,
242, -sız, 242. İmparator, 73, -luk, 23, 54, 57, 58, 77, 82, – 91, 119, 139, 143, 190, 224, 240. 336,
-luklar, 84. ■ İmtiyaz, 140, 171, 321, -lar, 36, 141. İnanç, 22,-lar, 237. İncir Hanı, 104. . .
İnebolu, 272.
İngiliz, 268, 301, – çevreleri, 47, – çiftçisi, 141, – delege heyetleri, 39, – gazeteci,
247, – gazetesi, 189, – hafiyeleri, 66, – işgali, 266, -ler, 26,49,54,62,85,87, 157. 158, 197, 198, 266, 376, – lirası, 323, 369, – milleti, 88, – muhubircsi. 247. politikası, 47. İngilizce, 97.
İngiltere, 48. 73, 87, 191,336.
İnkılap. 54-56,61. 202,203.234,236.240,
244, 245, 248, 265. 269, 387. – harekeli.
255.-lar. 214. İnönü, 144,371.
İnşaat. Tarik, Irgat. Rcnçbcr, Amele Cemiyeti, 329. I İnzibat, 163, 272. İpek fabrikaları. 209.
İran, 43,61, 118, 177, 190,213,238, – devleti, 60. İranîler,218,237. | İrtica kuvvetleri. 66. İrticai fikir cereyanları, 292. İsa Ruhi Efendi (Müderris Nadimi), 250. İskender, 218.
İskenderun, 224, 225, 275, – Körfezi, 62, -lu Türkler, 225.
İslam, 52, 57, 69, 95, 239,250, 254, 311, 323, – ahalisi, 378,378, – âlemi, 57-6(1,62. 109, 110, 118,212,237, 238.254, 354,-birliği siyaseti, 58, – cemaati, 378, – cemiyeti, 237. – devleti, 60, – dini. 95, 237, -ehli, 110, – gençleri, 323, – hanımları, 324, hayatı, 247, -ın menfaati, 219, – impara-torlukları, 119, – kadınları, 71,- kardeşlerimiz, 145, – kavimleri, 237, -lar, 59,218, 238, 241, 279, – memleketleri, 59, 118, 237, – taarruzu, 57, – ümmetleri, 118.

İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti, 323.
İslam i, -hükümler, 96, – kavimler, 175.
İslamiyet, 57,237.
İsmail Canbulal Bey, 381.
İsmail Habib (Sevük) Bey (Hâkimiyeti
Milliye Muhabiri), 224. İsmail Hakkı Efendi, 109.
İsmail Şükrü (Çclikalay) Efendi (Hoca) (Afyonkarahisar Mebusu), 97, 296.
İsmet (İnönü) Paşa (Hariciye Vekili, Edirne Mebusu), 26, 33, 48, 49, 64, 122, 124, 127, 131, 132, 150, 151, 195, 196.335, 336, 339. 341, 344, 346, 347, 349. 351, 353.392.393.
İstanbul, 25. 29, 30, 34, 47, 51, 54, 57, 61 -63,65,66, 77,86,99, 122, 124, 131, 139, 142, 163-165, 167, 171, 173, 175, 176. 178, 179, 186, 199, 200, 220, 221, 246. 247, 266, 268, 272, 277, 284, 288, 310. 312, 329. 330, 336, 337, 355, 364, 370. 371, 374,376, 379, 381, 390, 396, – ahalisi, 287, – gazeteleri, 290, 390, – halkı, 220, 221, 291, 292, 374, 375, 377, – hükümeti, 302, -lular, 284, – vilayeti. 186.
İstanbul Darülfünunu (İstanbul Üniversitesi), 389, – Birliği, 333.
İstanbul Darülmuallimini (İstanbul Erkek Öğretmen Okulu), 277.
İstanbul Evkafı İslamiyc Mütevelliler Ce-miyeti, 310.
İstanbul Kimyahanesi, 167.
İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti. 383, -Hcycti.380,-Teşkilatı.22l.
İstanbul Orman Mektebi. 169.
İstanbul Sanayi vc Ticaret Mektepleri, 169.
İstanbul Türk Ocağı, 318.
İstanbul Türk Ticaret Birliği, 330.
İstanbul Umum Amele Birliği, 330.
İstanbul ve Civarı Rum Cemaati Mütevelliler Cemiyeti, 379.
İstasyon, 114, 115, 149, 165, 202. 224, 232,256,264,274,384., .
İstatistiki hayat, 175.
İstibdat, 20, 73, 77. 238. 241, 242, 296. 374.
İstihbarat, 221, 382, 394, 395, -.teşkilatı,
275. İstihdam, 166. İstikbal, 299, 300. İstiklâl, 184.
İstila, 19, 106, 115, 218, 245, 281, 386.
387, -cılar, 141. İstinaf Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi),
168,357. İsveç, 212. İsviçre, 21.
İsyan, 196,-lar, 142. 143,203. İş Ocağı, 322, 348, 367. İşçi. 30,-lik, 129.
İşgal. 54, 61, 63, 65, 164, 171, 261, 266,
272,284, 2S7, 375,-ci, 31. İşkence, 53, 109.
İtalya, 376, – delegesi, 393, – delege heyetleri, 39.
İtalyan, 158, 376, -lar, 87, 112, 119. İthal, 55, 279. İthalat, 54, 235. İtikadi hayal, 175.
İtilaf, – delege heyeti, 119, – devletleri, 31, 30-41, 44, 61, 86, 119,. 145, 156,. 157, 194-196, 336-338, 345, 392, – devletleri delegeleri, 197.
İttifak, 101.
İttihat ve Terakki, 47, 221, 29.1, – Cemiyeti, 290, – Fırkası, 220, 290, – Merkezi Umumisi, 290.
İttihatçılar, 47, – takımı, 221.
İyon kenti, 167.
İzci, 186, 208,-ler, 209.
İzmir, 32, 33, 35, 36, 39-41,47, 48, 50,51, 61,63,66,81,82,90,91, 103, 104, İ08, 115, 124, 126-129, 131, 133, 134. 137, 142, 149, 151, 152, 155, 164, 166, 167. 170, 171, 274, 278, 286, 298, 325,’ 331, 337,363,369,376. – gazetecileri, 44,45, – halkı, 50, -in işgali, 54, – suikastı davası, 47.
İzmir İktisat Kongresi, 32, 33, 50, 120, 122, 124, 127, 128, 131, 132, 134, 137, 138, 145, 148,232,278.
İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 298.
İzmir Mütekaidini Zabiıan Tcavün Cemiyeti (Emekli Subaylar Yardımlaşma Cemiyeti), 366
İzmir Sanatlar Mektebi, 130.
İzmit, 27, 28, 56, 159, 220, 221. – mülakatı, 221.
İzzcddin mevkii, 170.
İzzet Ulvi Bcjy (Maarif Vekâleti Kalemi Mahsus Müdürü, Yazar). 357. ı
Jandarma, 163. 164, – idaresi, 163.-kıtaları, 162,-lık, 145,-mektepleri, 162. 164, -sınıfı, 162.
Japon, 158.
Jön Türk hükümcli, 30.
Kabine, 51, 79, 376.
Kadın, 23, 54, 67, 69, 71, 109, 138. 179, 254,358, -m giyinme tarzı, 247, -lar, 24, 68,70,97, 113, 119,244,246,248.249, -lık, 56, 248.
Kadınefcndi, 185. –
Kadızadc Ahmet Efendi, 233.
Kâfir, 145. .
Kafkas, 138,-cumhuriyetleri, 177,-dağla-
rı, 142, – ordusu, 33, – sınırı, 33. Kafkas Federasyon Hükümetleri, 43, 138., Kafkasya, 90.
Kağızmanlı Ömer Efendi (Kars Ticaret Odası Reisi), 382.
Kağnı, 147, 179,320.
Kalaycızaüe İbrahim Bey (Tüccar). 300. ; Kal inin, Mihail İvanoviç (Rusya Sovyetleri Kongresi Merkez Yürütme Komitesi Başkanı), 276.
Kâmil (Miras) Efendi (Afyonkarahisar Me-busu), 357.
Kamunun menfaati, 219.
Kamuoyu, 197.
Kanada, 141,321.
Kângırı, 364;
Kfuıi lîcy (Maçka Müdafaai Hukuk Cemiydi Reisi). 309.
Kanun Değiştirme Komisyonu, 169.
Kanun Hazırlama-Komisyonu. 169.
Kanun, 22, 23, 40, 52, 53. 74, 76, 80. 119. 143. 144. 163. 164, 173, 177. 274, 280, 340, – koyucu, 73, -kır, 79. 117, 145, 163, 171, 182, 184. 191,242,279. 281). -lasına. 164. – maddeleri, 78. 144. -su/.. 308. – tasarısı, 164. 172. 175. 176, İSO, 191, – teklin, 270, 271. – yapma. 31, 77. 80, 143, 191.
KanunîSullanSiÜcyman, 139,140,218,262.
Kanuni, – cşiılik, 23, – hükümler, 169, – ica-bal, 123,-takibat, 123, 164.
Kapaklı, 108.
Kapitülasyon, 85, 119, 140, 151, 167, -lar.
86, 87, 234. Kara Kemal, 47, 220, 221. Kanı Ticaret Kanunu, 169. Karaağaç, 157, – meselesi, 158. Karadeniz, 81,-sahili, 162. Karahan (Sovyeı Hariciye Komiser Vekili),
126.
Karahisarısahip bkz. A İyon karahisar. Karakol Kumandanları Mektebi, 162. Karaman. 232. Karantina Adası, 167. Kararname. 336, 345, 351. 353. Karesi. 116,355.
Kars Antlaşması, 177, – hükümleri, 177. Kars, 162,200,382. Karşıyaka, 46. Kasaba {Turgutlu), 171. Kasaba, 93. 108. 114, 119,-lar, 70, 71,-lı. 358.
Kasılkıt İslam Hanımları, 324. Kastamonu Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 361. Kastamonu, 154,272. Kaşıkçızadc Tahir Etendi, 234. Katma, 62.
Kayalıoğlu Kasabası, 108. Kayseri, 125, 162, 200, 355, -li, 252.
Kûzım Karabekir Paşa (Doğu Cephesi Ku-mandanı, Edirne Mebusu). 33. 34, 4S. 124, 129, 314. 334, 335, 358, 380.
Kcmalcddin Sami Paşa (4. Kolordu Ku-mandanı), 305.
Keman. 46.
Kenan Bey (Kumandan). 208, 209. Kerkük. 321.
Kılazomeıı (Klazomenai). 167.
Kır Alizade Ali Rıza Bey (Trabzon Ticaret
Kulübü Ileyeıi İdaresinden), 300. Kırkağaç. 109. 113. Kırşehir. 178. 180, 182. 183. ‘Kız. 70, 163. 174, 224. 297.-idadisi, I73~”\ y
– Sullaııisi, 173. – Sulıaııİ Müdiresi, 54. 1 Kız Öğretmen Okulu. 56. 174. Kızılay bkz. Hilali Ahmcr. Kilikya,61. Kilise, 30.
Kitabülbüyu Kanunu (Medeni Kanun’uıı
birinci kitabı), 168. Kitap. 168. 173, 175. Komisyon, 169. Konfederasyon. 191.
Konferans, 26, 33, 37, 44, 48, 49, 51, 83. 87, 112. 119, 124, 145, 149-152, 156, 158, 177, 194, 195, 198, 335, 337. 338. 344, 345, 392,-lar, 174.
Kongre, 50, 64, 98, 120. 122, 124, 127. 128, 129. 131, 132, 134, 137, 138, 145. 148, 154,221, 232, 268, 278,290, – müzakereleri. 64.
Konservatuvar, 174.
Konya, 91. 164, 182. 183, 193, 200, 232.
233, 236, 243, 244. 250. 286, 294. 330.
340, 355. – halkı, 233, – hanımları, 249.
-lılar. 233, 234.243. Konya Hilali Ahmcr Cemiyeti Kadınlar
Şubesi, 244. Konya Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 294. Konya Sultani Mektebi, 253. Konya Türk Ocağı. 85, 243. Kop geçidi, 170.
Küfte Teşkilatı bkz. Geçil Teşkilatı. Köle. 72. 254. Kömür üretimi, 169. Köprü. 170.
Köy, 81, 93, 108. 115, 144, 314. – imamları, 174, – kahvehanesi, 101. -ler. 70, 89, 149,168. 179.
Köy Bankaları Kanunu. 169.
Köylü. 54, 70. 75. 98. 99. 101, 102, 172, 183. 202, 225, 358, 387. – kadını. 245. -ler, 52, 56. 95, 169.314.
Kral, 73.
Kuduz hastalığı bkz. Daülkclp. Kudüs, 323.
Kur’anı Kerim, 40.59,69,74.77, 117, 141. 237, 241,250, 251.
Kurtuluş, 22, 29. 33, 63, 74, 88, 89, 97, 116, 129, 143, 168. 171, 181, 182, 187, 203, 224, 234, 237, 240, 242, 245, 254, 262, 277, 281, 287, 295, 296, 299-301, 317, 356, 375, – günü, 206. – harbi, 302, – hareketi, 255.
Kuvvetler, – ayrılığı, 72, – birliği, 72.
Kuzey Arnavutluk. 29.
Kuzeydoğu Anadolu, 33.
Küçük Asya. 21.
Kükürdlü. 170. .
Küliiyci İslamiyc, 175.
Kültür. 22, 33, 55, 93. 94. 175, 230, 243. 387. – mayaları, 149. – temelleri, 22.
Kütahya, 137. 264. – Sultanisi, 264.
Kütahya Meydan mahallesi, 362.
Kütüphane, 33, 163, 173, 175, 314, -ler, 174.
Lâtife Mustafa Kemal, 34, 46, 104. 105.
108, 113, 155, 232, 249, 250. 358, 359, Lâzistan, 160, 197, 200, 272, 313. Le Temp.ı (Tan). 45, 151. Lcnin,V.İ.,276.
Lcrmizadc Ömer Fevzi Bey (Polalhanc Müdafaai Hukuk Heyeti Müteşebbise Reisi), 317.
Uman, 98, 171, 211,-lar. 92.
Linyit madenleri, 170.
Lise, 163, 174. ^
Lokomotif, 171.
Londra, 196,323,324.
Lozan. 33, 34. 36, 37. 45. 83. 119, 122.
124. 131. 146, 177, 189, 195,320, 351.
353, 387, 392, – müzakereleri. 26. 48.
112. 177, 335, 336. 339, 341. 344. 347. Lozan Barış Antlaşması. 189, 321. Lozan Konferansı, 33.37,44,48,54,87.112,
119, 124, 145, 150-152. 156, 176, 194.
Maarif, 54, 56, 92, 93, 95. 171, 174. 175. 232, 296, 314, 322, 332, 342, 343, 348, 357, 364, 381, 389, – idareleri. 173. – işleri, 173, – kütüphaneleri, 173, – programı, 147, – siyaseti, 56.
Maaş, 166, 172,-lar, 176.
Macaristan Darülfünun vc Mekatİbi Âliye Talibin ve Talibat Derneği (Macaristan Üniversite vc Yüksek Okulları Kız ve Erkek Öğrencileri Demeği), 297.
Mı\caris\aı\, 297.
Macarlar. 141.
Mucit Bey, 199.
Maçka, 309.
Madagaskar, 323, 378.
Maden. 91, 170, -ler, 280, 321.
Mahalli meclisler, 166, 167.
Mahkeme, 86, 168,279,357.
Mahkûm, 47, 63, 87, 169, 212, 217, 226, 243,263. ı
Mahmul (Soydan) Bey (Scryavcr, Süri Mebusu), 123.
■ Mahmul Esat (Bo/.kıırt) Bey (İktisat Vekili), 129, 138,358.
Mahmul Ziya Efendi (frikici), 114.
Maissa (İlalyan İstanbul Yüksek Komiseri), 376.
Makedonya, 30, 61, 94, 142, – muhluriycli,
42. – sorunu, 29. Malatya, 268.
Milli, – bağımsızlık, 190, 280. 351, – ba-ğımsızlık hukuku, 176. – gelecek, 351, -hususlar, 118, – itibar, 169, – kapitülasyon, 85, 119,-meseleler, 157, 164, 195, 197,336.337,-pranga, 191,-sene, 173, siyaset, 172, – tahakküm, 190, – talep. 37, – tasavvurlar, 173, – teşkilat, 165,
– usul, 172, – vukuf, 41, – yük. 29. Maliye, 171, 392, – işleri, 141, 172, – müesseseleri 279.

Malta, 220.
Mamurciülaziz bkz. Elazığ.
Manisa, 390.
Mardin, 289, 332, 390.
Markov, T. (Edirne Bulgaristan Başkonsolosu, General), 27, 34, 376.
Marmara, 86.
Matbaa, 163, 173, 174.
Matbuat, 20,51,93,284,358,382,394,395.
Mazhar (Ahmet, Akitbğlu) Bey (Kâtip, İstanbul Mebusu), 200.
Mazlum, 116, – milletler, 162.
Mebus, 33,48,51,52, 102, 114, 129, 133. 150, 193, 200, 201, 218, 220, 221,
134.
231, 234, 270, 272, 295, 299, 314, 329-
332, 350, 356, 357, 362, 364, 370, 379-
388, 390, 391, 396, – adaylığı, 298, -lar,
64-66. 73, 77, 368, -luk, 294, – seçimi, • –
332.
Mecelle, 168, 169.
Meclis, 21, 23, 25, 26, 31, 36. 38-40, 45, 47.51,54,65,66,71,72,76-82,85, 101, 106, 109, 110, 118, 120, 123, 130, 134. 143, 145, 146, 154, 156’, 159-164,
135
166, 167, 169-172. 175-177, 180-182,
184, 186, 191, 194-198, 201, 213, 215.
221, 231, 234, 236, 242, 266-273, 275,
277-279, 283, 284, 287, 291, 294-297,
299, 301-303, 305, 307, 310, 312-314,
3″l6, 318, 321, 325-327, 330, 334, 336,
337, 342-344, 347-350, 353-356, 358,
367, 369, 370, 375, 376, 378. 380, 384.
386, 387. 389, 390, 394, 395, – komisyonları, 191, – mesaisi, 180.
Meclisi Mebusan, 51, 65, 77, 78.
Medeni Kanun, 168, 169.
Medeni. 174, 246, – ahval, 118. – anlaşma, 142, – devlet, 145, – dünya, 89,90. – İcat. 109, 110, – ihtiyaçlar. 118, – memleket, 23, – milletler, 22, 39, 99, 146, 176, 207.
Medenileşme, 68, 120.
Medeniyet, 21, 22, 39, 86. 91, 93, 162. 207,212, 235, 248, 287. 314, 386, – alemi, 178, – cihanı, 36, 146, – dünyası, 88, Il9,-Icr,237,238.
Medrese, 55, 96, 97, 113, 175, 213, 250-252, 330,342, 389, -ler, 95.
Mcdrcsetü’l-Hatlalin, 342, 343.
Mehmet Bey (İstanbul Umum Amele Birliği Reisi), 330.
Mehmet Hilmi Efendi (İnşaat Zabiti. Yüzbaşı), 123.
Mehmet Nuri (Budak) Bey (Diyarbekir Mebusu), 364.
Mehmet Bey (Ezineli, Çanakkale Mebusu), 332.
Mehmet Etendi (Dclscli Müderris), 252.
Mehmet Şükrü (Gülez) Bey (Bolu Mebusu), 196,391.
Mehmet Vehbi (Bolak) Bey (Karesi Mebusu), 114.
Mehmetçik, 266.
Mektebi Harbiye, 371-373.
Mektebi Nüvvab (Yüksek dini okul), 28.
Mektebi Sultani, 206, 208, 209.
Mektep, 23, 55, 68, 93, 94, 108. 114. 120, 129, 135, 162-164, 166; 169, 170, 172-175, 213, 227, 250, 251, 253, 279, 314, 342.358,359,371-373, – çocukları. 232, -1er, 95, 102,232,-liIcr, 115. ”
Meklup, 31, 44, 70, 106, 135, 165, 187, 194-198, 221, 291, 296, 303, 305, 343. 390.
Mclâlıat Hanım (Muallime), 55.
Memleket, 23. 24. 37. 39, 40. 43. 50. 52, 53.55, 56,59-61,63, 64, 66. 67, 69, 71-73. 76-79, 81-86, 88-91, 93. 97-103. 106. 109, III. 114, 115, 118-121, 129. 132, 138-149, 151, 161, 162. 164. 166-174, 176, 178, 181, 183. 190-192. 195,
■ 198, 203. 204, 210. 212, 213, 215, 220. 222-224, 226-228 . 233, 234, 238-240, 244. 246, 247. 250, 251. 254. 256. 258-260, 264. 270, 272, 277-282, 287, 296. 299, 301, 302, 304, 306-308, 315, 320, 333, 342. 356, 365, 375, 378, 386, 389, 392, 396, – ahalisi, 58, – çocukları, 208, – evladı, 175, – halkı, 76, -in âlimleri. 258. -in aydınları, 258, -İn mcnfaatları, 61. -in muallimleri, 258, -ler, 218. 235, 237, – menfaati, 171,- mukadderatı, 355, -saadeti, 132.
Memur, 21,30,54,53, 163, 166, 171. 172, 200, 221. 250, 347, 350, 358, -lar, 66, 100, 165,280.-sınıfları, 165.
Memuriyet, 342.
Menfaatperestler, 141.
Menteşe, 295.
Mersin, 160, 171, 202, 222, 224, – halkı,
222, -lilcr, 222. Mersin Millet Bahçesi, 222. Mescit, 175.
Mesleki.-dersler, 165,- ilerleme. 169. Meşruti saltanat, 72, 78, 141, 191.. Meşrutiyet, 52, 72. . Mcvlânâ, 193. Mcvliı, 115, 117. Mezhep, 103.
Mısır. 58, 59. 175, 213, -lı, 23. -lıkır. 218, 237,-toprağı. 211.
Milis. 56. – subayları. 100.
Millet, 19,20,22-25.28,29,31,36-41.43-47, 50, 51. 53, 54, 56, 58, 60-62, 64-69, • 71-78, 80-83, 86-92, 94-102, 106. 109-113, 115, 117-120, 123. 130, 134. 135, 139-148, 151. 154, 156. 161. 162, 176. 177, 180-184, 186, 191, 194, 195,201204. 206-208, 210, 212-215, 217-219. 221, 222, 224, 226-229, 231-234. 236-241, 243, 245-248, 250, 253-255, 257- 262-273, 275, 277-279, 281, 282.
259.
284. 285, 287, 290, 291. 294-297. 299-
301, 303-307, 309-318, 321, 325-328.
334, 336, 342-344, 347-350, 353-356.
358-360, 362, 367, 369, 375-378, 380.
384-387, 389, 394, 395. – bağımsızlığı.
280, – efradı, 280, – emelleri, 149. – fert-
leri, 101, 239, – hâkimiyeti, 64. 78, 269,
307,-hayatı,43, 142,-in arzusu, 139,-in
bağımsızlığı, 281, -in emelleri, I39,j236.
-in hâkimiyeti, 73, 74, 214, -in konulma-
sı, 213. -in kurtuluşu, 203, -in menfaati,
158,236, -in refahı, 213. -in saadeti. 132. iradesi, 142, – kürsüsü, 179, – meclisi, 31, 54, 56. 151, 236, – mefkuresi. 240. -mukadderatı. 355, 374, 375, – siyaseti, 57.-vicdanı, 237.

Milletler Cemiyeti bkz. Cemiyeti Akvam. Milletvekilleri, 72.
Milli, 318, 389, – akideler. 240, 301. – ananeler, 237, 248, – arzu, 43, – aşk, 374. -bağımsızlık, 277, 304, 375, – bayram. 304, 307. 312, – benlik, 240. 257, – çoğunluk, 56, – dava, 161. 206, – devir. 144, – devre, 143, – düsturlar, 269, – eğitim, 55. – emeller, 78. 83. 117. 213, 375. faaliyet, 220, – feyiz, 328. – galibiyet, 371. – gaye. 40, 42, 53. 103, 138. 161, 300, – hâkimiyet, 40. 51. 52, 73-76. 78-80, 101. 109, 110, 113. 143, 144. 146. 163. 175, 181-184, 215. 234, 253. 257.
– 269, 270. 278. 279, 281, 287, 292.
260
296, 304. 315. 375, 377, – haklar. 244, –
hamiyet. 173. – harekât. 45, 302. – hayal,
139, 148,-hazinc, 172. – heyet. 65. – his-
siyat, 190, – hizmet, 221,291. – hükümcı.
163, 165. 283, 304, – hürriyet, 149, 183, hususiyetler, 247, – idare. 161. 164. 171. 182, 258. 265, – ihıiyaçlar. 279. -irade. 117, 214, – irfan, 389. –kabiliyet.
374 . kahraman. 20. • kitle. 375. – kül-liir. 22. 55. 175. – maksatlar. 156. • maziler. 237. – meclis. 21, 23. 56. – 111011:110:. 260. – menlaailar. 38. 262. 263. – mesai. 207. 308, 370. 374, – mevcudiyet. ‘214, 240. – mücadele, 172, 220. 244. 245. 328, 371, 374, 375, 387, – mücahede. ! 64, 231, 287, 301. 317, – müdafaa, 221. müessese. 120. – muhit, 181, – mukaddemi, 278. – muvaffakiyet. 313. – ordu. 327, – ordu teşkilatı, 179. – prensipler, 171.- refah. 139. 192, – saadet. 139.300.
– .saltanat, 52. – seciye. 93. 94, – servet. 139. 227. – sınır. 42. 45, 85. 160. 164. -siyaset. 58, 59. – şiar, 172, – tarih, 69. 139. 142. 144. 148, 371. – tavırlar. 246, -teşekkül, 220. – teyakkuz, 360. – ticaret. 227, 235, – uyanış, 360, – varlık. 180, -vazife. 72,93. 120, 162. 278, – yükseliş. 375,-zafer, 161.
Milliyet, 93, 94, 112. 247. 31S, – fikirleri. 240. – prensibi, 240. – teorisi, 240.
Milliyetçi, 189, – faaliyetler, 23, – hareket. 21.
Milliyetperverler. 22,93.
Misakı Milli. 32. 53. 65, 85. 86. 88, 101.
” “143, 148. 158-160. 178, 181. 182. 184.
M.M. Grubu bkz. Müdafaai Milliye Grubu.
Mondros Mütarekesi. 142, 290.
Monlcsquicu (Monleskiyö), 73.
Moskova Antlaşması, 387, – hükümleri, 177.
Moskova, 126, 262, 381.
Moytapzadc Rifat Bey, 340. ” “Muallim. 55, 92, 130. 173, 251, 258, 264, 265. 279, 314, 342, 343, 358. 359, -1er, I 175, 277, -ler derneği, 208, 209, -ler hc-,yc.li, 174. I ‘
Muallime, 55, 264, 265.
Muaveneti İçtimaiye İşleri (Sosyal Yardım İşleri), 167,314.
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti (Sosyal Yardım Bakanlığı), 106.
Muavîye, 241.
Mudanya, 171.- Mukavelenamesi. 344. Muhabir. 19, 129, 149. 150. 151. 188, 189.
224. 284. 290, 320. 321. -ler. 247. Muhabire. 247, 248. Muhacirin Cemiyeti, 106. Muhalefet. 238, 240, 292. Muhalif, 54, 62, 80, 85, 98, 99, 203, 246,
300, 315,-harekât. 308. Muhamat (Avukatlık) Kanunu, 168. Muhammcd Ali. 145.
Muharebe, 24,-100. 144, 157. 158, 178. 179, 264,371, – cephesi. 161. – meydanları. 203. 222.
Muharrem Kararnamesi. 336.345,351, 353.
Muhlis Bey (Konya Belediye Reisi). 244.
Muhtar (Ahmet) Bey (Moskova Sefiri Kebiri, İstanbul Mebusu), 126, 381.
Muhtariyet, 42, 279.
Mukaddes topraklar. 203.
Muradhanzadc Bahri Bey. 300.
Munıdhanzadc Ziya Bey (Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 299. 300. 306. 309.
Murat Bey (Ankara Valisi). 358.
Musa Kâzım Bey (Erkânıharp Miralayı). 357.
Musa Kâzım Efendi (İkinci Reis Vekili, Konya Mebusu), 200.
Musevi, 56, 103, -ler. 56. 108, – vatandaşlar. 103.
Mustafa Asım Bey (Darülmuallimini Aliye
mezunlarından), 251. Mustafa III., 60.
Musul. 37.45, 85.321. – meselesi. 48. 157-160. 195. 197, 336. – sının, 26. – teklifi, 197. – vilayeti meselesi, 157.
Muş. 181.
Mutlakıyet, 72.
Muzaffer, 24, 83,265. -anc, 145, – ordu,
50, 176,-ordular, 83, 146. 1 Muzafferiyet, 51, 143. Mübadele, 86, 103. Mücahede, 201.231,287.
Müdafuaİ Hukuk. 38, 56. 63. 224, 306.
309, 328, 352, 355-357, 364. 365. 367,
370, 383, – adayları, 332, – bayrağı. 221.
-Cemiyeti. 164,281.283.287. 288.294.
295, 298-300. 308. 360. 361. – Grubu.
54. 133, 299, 352. – Heyeti. 317. 332.
350. 380. – Heyeti Mcrkcziycsi. 357, –
Teşkilatı, 282, 306. 365. 396. Müdafaai Milliye (M.M.) Grubu, 220, 221. Müderris. 250. -ler. 279. Müfettiş. 163, -1er, 164. Müfettişlik Teşkili Kanunu, 279. Müfit Bey (Niğde Belediye Reisi), 367. Müftü, 96, 149,232. 298. Mühendis, 96. 172, 381. Mülakat. 19,24.41.43. 124, 221.320.384. Mülki, – amirler, 64. – erkân. 111. – rical.
138, – taksimat. 165. – yöneticiler. 63. Mülkiye. – memurları, 163, 350. – teşkilatı. 174.
Mülteci. 167, -ler. 168. MiiiiL’ktı, 252.
Mürteci. 75, 120, -anc. 286. Müslim, 69, 241. Müslimc:69.24l.
Müslüman. 22, 23, 76, 85, 96. 118. 218. 224,374, – cemaati, 201, – cemiyeti, 323, – halk. 225, -lar. 58-60. 342, 354. 378. -lık, 250,-unsurlar, 201..
Müstemleke. 21.
Mütarckc.61. 142, 173, 176.262.290.-name, 62.
Mütekaidini Askcriyci Ticaret Şirketi, 330.
Mütekaidini Zabıtan Tcaviin Cemiyeti (Emekli Subaylar Yardımlaşma Cemiyeti). 366.
Müteşebbis, 309.
Müttefik, 19. 177. 189, – devletler, 190.’ 194,-1er, 48, 158, 177, 190,351.’
Müzakere, 26, 28,.3U 33, 36, 41, 45, 48, 54, 64, 83, 112. 124, 145, 157, 158. 163, 171, 177, 188, 190, 194, 195, 197, 198.
271. 335, 336. 339. 341, 344, 347. 392. -1er. 85, 86, 146, 156. 337. Müze. 174.
Naci Paşa. 114. Nafıa işleri. 170. Nahiyeler Kanunu, 163, 279. Nakliye, 90.
Namdar Bey (A fyonkarahisar Türk Ocağı
Reisi), 258. Namus, 66,78, 83, 87, 101, 102, 120. 143.
177, 181, 183, 214, 221, 233, 239. 254.
257, 292. 320, -lu. 280. Napolyon, 262.
Natal İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti.
323. Nazilli, 331.
Nebatat ilmi (Botanik), 174.
Ncbil Elendi (Karahisarısahİp Mebusu). 158.
Neferler, 94.
Ncnılizadc Salahaddiıı Bey, 300.
Ncuilly Antlaşması, 29. 31.
Ncvahi Kanunu. 76.
Ncvizadc Mehmet Efendi. 391.
NcvvYork. 201,320.
Ncw York Himayci Etlal Kongresi. 201.
Niğde, 166, – İş Ocağı, 322, 348, 367.
Nihat Reşat Bey, 323.
Nil Deltası, 211.
Nizamname. 169, 173, 198,208,209.306. 366.
Nurettin Paşa (Sakallı), 221.266,267,363. Nuri Bey (Kastamonu Müdafaai Hukuk
Reisi), 361. Nuriye Hanım (Edebiyat nıualliıncsi), 56. Nusaybin, 171.
Nüfus, 91, 146. 211,- kayıtları, .164.
Okul,28, 115, 173, 174,371. . Ordu, 24, 31, 33, 37,44,51, 54, 56, 61 -64, 66, 67, 82, 83, 88, 91, 100, 109, 110. 121, 138, 142, 143, 154, 156, 158, 159. 161, 162, 170, 177-180, 227, 241, 245,
253. 261, 262. 264-266. 274, 2X0. 293, 297, 307, 327. 328, 337, 344, 380, – kumandanı, 221. -lar, 112, 135, 144-146, 215. 254, – mensupları, 21, – nakliyatı. 179. – teşkilatı, 179.
Orman, 169, 211, 245, – Kanunu, 170, -lar, 91. 170, 280.
Ortaçağ kahramanı, 221.
Ortadoğu petrolleri, 321.
Ortodoks, 125. { kilisesi. 30.
Osman Ağa (Topal Osman), 272, 299.
Osman Gazi, 57, 94.
Osman Nuri Paşa, 187.
Osmaniye, 231.
Osmanlı. 78. 139, – devleti, 44, 58, 60. 61. 77, 81, 84, 91, 110, 111. 118-120, 140-143, 146, 181, 263,-fetihleri, 141,-hakanları, 140, 141. -hâkimiycıi,29, -halkı. 142. – hükümdarları. 58, 242, 263, ‘ – hükümcli, 78, 213, 217, 229. – İmparatorluğu, 54, 58. 77, 82, 91, 143, 190. 224. 240, 336, – istilacıları, 141, – milleti. 94, – padişahı, 67. 130. 218. – saltanatı. 141, – tarihi; 57. 139. 142. 242, 253, 262. – Türkleri, 57. – ülkesi, 142, – valisi. 58, – yargısı, I6K, 357.
Osmanlı Bankası, 106, 323, 394, – Ankara Şubesi, 394, – Londra Şubesi, 324.
Otomobil. 33, 70. 179, 212, 272, -ler, 90. 147. 235, 320, 358.
Oltomaıı-Amcricau Devclopmcııl Ctıın- ■ ■
pany, 32).
Owcn. Robcrl L. (AHD Senatörü). 19.
Oy, 53, 198. 281, 355. 360. 382. 385. -lar, 282, 284, 287, 288. 302.
Oybirliği. 72, 138, 181.271,278. 279.
Öğrenci, 297, -ler, 277.
Öğretim, 162, 165, 169, 174. 277, 314, – dairesi. 253. -de birlik. 175. -in birliği, 279,-kudrcti, 173. – kürsüleri, 173,-vasıtaları, 371. ‘

1 Öğretmen, 174.264. – okulu. 115. 163, 174. Ömer Aziz (Türk-Ermcni Tcâli Ccmiyctî İdare Heyeti Reisi). 316.
Padişah, 51, 54, 55, 61-64, 66, 67, 72, 75. 76, 82, 118, 130, 140, 218, 253, – emri. 143, – hükümeti, 55, -lar, 79, 140, 142. -lık, 213.
Para. 53, 61, 82, 86, 90,91. 101, 120, 141.
143, 167, 199, 213, 227. 228, 279. 336.
337, 367, 394, 395, -lar, 89, -sız, 173.
175,314. Paris, 45, 57, 323. Parlamenter, 72. Parlamento, 191. Patrik, 30, 140. Payitaht. 246. Petrol, 85,-ler, 321.
Peygamber, 59, 76, 109, 110, 117, 118,
237. 241. Piskopos, 30. Piyade, 266.
Poincarc (Fransa Başvekili), 36. Polaıhanc. 317. Polis, 163.358. Politik. 31.
Polilika, 47, 221, -cı, 221. Pomak, 29.
Pontus. – cereyanları. 301, -çuluk. 162. -şakileri, 178.
Posta. 164, 165, 177.
Prensip, 55, 171.240, -1er. 213.
Price. Ward (Daily Mail Gazeicsi Muhabiri), 189.
Profesör. 389.
Program. 43, 71, 92. 93. 97. 102. 147. 162.
165. 167, 215. ProkupvoK Efendi (Türk Orioılokslan Ser-
piskoposıı), 125. Propaganda, 21,52.53,266,286.299,300.
356, 360. Protestolar. 54.
Rahmctullah Efendi (İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi, Müftü), 298.
Rahmi Bey, İzmirli (Edirne Eski Maarif Müdürü), 56.
Ramazan, – ayı, 293, 312, – bayramı, 327.
Ramazan Ağa, 209,213.
Ramazanzade Kemal Bey, 209,210.
Rasih (Kaplan) Efendi, 291, 292.
Rasim Bey (İdare Memuru, Sivas Mebusu), 200.
Rasim Bey (Niğde Müdafaai Hukuk Reisi), 367.
Rauf (Hüseyin, Orbay) Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İcra Vekilleri Hcyciİ Reisi), 26, 35, 48, 49, 124, 126, 132, 195, 196, 272, 314, 320, 335, 351,353,358,380, 393.
Recep (Peker) Bey (Büyük Millet Meclisi Başkâtibi), 134.
Reddi İlhak Cemiyeti, 63, 64, 66.
Relet (Bele) Paşa (Ordu Kumandanı), 380.
Refik (Koraltan) Bey (Kâtip, Konya Mebusu), 182, 183,200.
Refik (Saydam) Bey (Sıhhiye vc Muaveneti İçtimaiye Vekili, Doktor), 381. .
Refik Bey (Hukuk Mektebi Müdürü), 251.
Rcnçbcr, 329.
Reşat Bey (Müdafaai Hukuk Grubu Heyeti İdare Rcİsİ, Saruhan Mebusu), 133, 134.
Reşit Bey (Doktor), 222.
Rdunion (Ramyon) Adası İslam Cemaati, 378.
Reunion Müslüman Cemiyeti. 323. Rıhtım, 171.
Rıza Nur Bey (Sinop Mebusu), 48, 126,150. Rifat (Ahmet Çalıka) Bey (Adliye Vekili),
105. Rize, 313.
Roma, 58,76,354,369, -Iılar, 218, – İmpa-ratorluğu. 139. Roman, 71. Romanya, 61, 88, 142. Romenler, 141.

Rousseau, Jacques Jcan, 73.
Rönesans, 21.
Ruhbanlık, 95, 241.
Rum,-cemaati, 379,-lar, 141, 162.
Rumeli, 171.
. Rus, 20, 23, 177, 212, 386, 387, – amelesi, 387, – köylüsü. 387, -lar, 54, 126, 212. -sefiri, 138.
Rusya, 23, 42, 54, 87, 116, 190, – devleti, 387, – halkı, 387.
Rusya Sosyalist Federatif Şûralar Cumhuriyeti, 116, 177,386.
Rusya Şûralar Hükümcli, 177.
Saadet Hanım, 187.
Saban, 140, 141, 144,210.
Sabri Bey (Kongre İcra Heyeti Reisi Posta
ve Telgraf Umum Müdürü), 138. Sacidzade Mahmut Bey, 115. Sadayı Hak. 39, 55. Sadık Bey (İstinaf Savcısı), 357. Safranbolu Belediyesi, 360, 361. Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiydi. 360. Sağlık, 276. Said Sami Efendi, 250. Saint Lui Cemaati İslamiycsİ, 324. Sakallı Nurettin Paşa bkz. Nurettin Paşa. Sakarya, 142, 371. – Meydan Muharebesi,
144. Sakız, 273.
Salahaddin (Köscoğlu) Bey (Mersin Mebusu), 160.
Salih (Bozok) (Scryavcr), 35.
Salih Refet Bey (Maarif Vekâleti Müslcsa-rı), 332.
Saltanat, 51,55, 60, 62, 63,72,74,77, 139, 141, 182, 242, 253, 279, 375, -m kaldırılması, 181,-lar, 130.
San Rcmo, 45. ‘ Sanat,53,92, 129, 130, 145, 147,204,212, 217-219, 227, 247, 342, – âlemi. 147, -eseri, 343,374, – hayatı, 173, – memleketi, 129, – merkezleri, 89, – ocakları, 218. -sahası, 212,-sahipleri, 119.
Sanatkâr, 53, 68, 89, 90, 92. 93, 130, 187, 217-219, 227, 342, 389, -lar, 99, 147.
Sanallar Mektebi, 129, 130.
Saııatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur, 217.
Sanayi, 91, 119, 169, 170, 234, – erbabı, 138, 279, – eserleri, 147, – Mektebi, 163, muallimi, 314, – müesseseleri, 24. Sanayii Nefise Mektebi, 342.
Saray, 54, 242, -lar, 71,141,213, 258,301,
392. Sarıkamış, 170. Saruhan, 133, 134, 390. Savaş, 21-23,33, 45. Savcı (Müddeiumumi), 357. Sayım, 164.
Seçim, 40,52, 54, 102, 138, 181,221,278, 281-283, 285, 287, 289, 295, 300, 301, 308, 332, 350, 352, 356, 365, 375, 382, 390,396, – hakkı, 163, – kanunu, 271, -1er, 53, 55, 56, 101, 200, 215, 271, 284, 286, 291, 352, 355, 368, 377, 380, 383, 385, 388, 391, -lerin yenilenmesi, 269, 270.
Seçmen, 283,362,368, 377,383, 385, -ler, 355,356.
Sefaret, 43, 177.
Sefir, 126,128,137, 138, 153,358,381,386. Selanik, 41,273.
Sclçukî, – devleti, 57.60.63, – imparatorluğu, 77, – saltanatı, 63, 139. Senato, 19. Sergi, 138, 174.
Sermaye, 98, 120, 169, 171, 246, 279. Serpiskopos, 125.
Seyahat, 127,134,137, 206,225,256,264,
286, 302. Seyhan, 211. Sıflin,241. Sıhhat, 162,218, 276. Sıhhî program, 167.
Sıhhiye, 166, 167, 232, 381, – istihbaratı, 179, – memurları, 166, – merkezleri, 167, subayları, 179, – vazifeleri, 179.

Sınai, – gelişme, 320, – ürünler, 279.
Sınıf, 40, 95, 98-100, 119, 120, 129, 139. 162, 178, 206, 227, 235, 238, 240. 241. 254, 352,-lar, 101, 147.
Sınır, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 42, 56, 59. 85, 160, 164, 174, 178, 183. 384, -lar. 151, 166, 215, – meselesi, 85, 157, 158.
Sırbistan. 30.
Sırp, 42,-lar, 94, 141.
Sırrı (Hüseyin, Bcllioğîü) Bey (İzmit Mebusu), 158, 159.
Sırrı Bey (Sâclayı Hak Gazetesi Yazarı). 55.
Silah, 51, 54, 66, 144, 178, 182, 187,222. 227, 233, 293, 299, 337, 359, – arkadaşı, 180, 286, 327, -lı kuvvetler, 31. -sızlanma, 24.
SiIifkclİlcr,218.
Silvan. 364.
Sina çölleri, 142.
Sintl, 369.
Sinema muallimi, 314.
Sinop, 48, 150, 167, 195, 196,364.
Sinot (Ruhani Meclisi), 30.
Sivas, 64, 164, 166, 200, 268.
Sivas Kongresi, 64, 148, 221,268.
Sivil, 28.-esirler, 177.
Sivrihisâriyân biraderler, 346, 393.
Siyaset, 41, 42, 56, 57-59, 139, 140, 171, 176, 177,242, 262, 263, 390, – yolu, 88. dahili 39, 41, harici -, 39,41.
Siyasi, 50, 99, 384, – ahval, 118, – bağımsızlık, 19, 29, – emeller, 22, – faaliyei, 328, – fırka, 97, 98, 99, 101, 102. 119, 120, – fikirler, 387, – gayeler, 321, – hak, 28, – hayat, 55, – hizmetler, 33, – hürriyet, 22, – hususlar, 118, – hüviyet, 221,- ilerleme, 21, – ilimler, 102, – manzara, 281. menfaat, 28, – mesele, 32, 195, – mevcudiyet, 141, – münasebetler, 177,’- nıtı-zafferiyet, 144, – netice, 161, – rical, 88,
– rüşt, 365, – sebepler, 139, 184, – şekil, 147, – terbiye, 101, 102. 120, – ıcşckkül, 97, 101, 220, 221, – vaziyet, 87, 157, 347,-yön, 221.
Siyasiyat, 285. –
Sloganlar, 225.
Sofya, 27,31,34,41,376.
Soma, 113, 171.
Sosyal yardım, 167.
Sosyctei borbonne vukradi, 378.
Sömürge, 40, 142, 227, 323. 378.
Strateji, 156.
Subay, 56, 100, 109, 114, 162, 266, 280,
-lar, 53, 64, 121, 173, 178, 179, 265,
274, 366, – muharebesi, 371. Suikast, 37. 47, 82, 144. Sulh Konferansı bkz. Lozan Konferansı. Sultan, 72, 76,130, 213, -lar, 375. Sultani Mektebi (lise), 174, 253, 264. Suriç (Rus Sosyalist Federatif Şûralar
Cumhuriyeti Sefiri), 386. Suriye, 58, 59, 81, 91, 96, 164, 203, 213,
224,-sınırı. 384. Suriyeli Müslümanlar, 224. Süleyman Nccmi Bey (Kastamonu Valisi),
154.
Süleyman Sabri Bey (Miralay). 334. Süleyman Sırrı Bey (Nafıa Müdüri Umumisi, Mühendis), 381. Süt Yuvası bkz. Darülırda. Süveyş Kanalı, 90,91. Swarajya, 136.
Şahsi hürriyet, 183. Şair. 84.215, 240.
Şakir Bey (Afyonkarahisar Maarif Müdürü), 296. Şark meselesi, 84. Şark, 39, 41.
Şatarzadc Safvct Bey. 300.
Şatarzadc Yusuf Ziya Bey, 300.
Şehir, 29, 115, 129, 144, 165, 166, 206, 246, 256, 284, 301. 318, 358,374,375, -hastalıkları, 167. -ler, 56, 70.71. 168.
Şehit, 117, 168,201,293, – çocukları. 173, 201.
Şcmscddin Bey (AkhisarTürk Ocağı Reisi,
Doktor), 111. Şeref. 66, 143, 181, 183, 195, 203, 213,
214, 217, 221, 239, 254, 255. 257, 259,
272, 298. 308. 320. 327, 355, 375, -li. 215,-mevkii, 183.
Şcr’i, 71, – esaslar, 76, – hükümler, 78. 120.
Şeriat, 218, 242, 246-248, – hükümleri, 95.
Şerife Hanım (Konya Hilali Ahmcr Kadınlar Şubesi Rciscsi), 244.
Şcr’i Muhakeme Usulü, 169.
Şer’iye işleri, 174.
Şevket Bey (Miralay), 267.
Şevki Bey (Ahenk Gazetesi Başyazarı), 56.
Şeyh Mahmud Davudî, 323.
Şiir, 129.
Şile, 266.
Şimendifer, 92, 142, 170, 177, 258, 264,
-1er, 90,147, 235. Şirket, 170, 321, 330, 335, 358, -ler. 336.
344. Şumnu, 28.
Şûra, 76, 77, 116,164, 177, 386, -lar kanunu, 279.
Şûrayı Devlet, 164.
Şûrayı İfıa (Fetva Şûrası), 175.
Şükrü Bey (İdare Memuru, İstanbul Mebusu), 200.
Şükrü Bey (Mardin Mutasarrıfı), 332.
Taarruz, 57, 61, 66, 73, 178, 261, -lar, 90. Tabip, 166. 391.” Tacidar, 140, 141.
Tahir Efendi (Mcdrcsctü’l-hattatin Tezhip
Muallimi). 342, 343. Tahriri MüsakkafaL Kanunu. 173. Tahriri Umumi Nizamnameleri, 173. Tal’al (Onay) Bey (Bolu Maarif Müdürü).
364. Talât Paşa, 290.
Talebe, 96, 129, 130, 250-253, 3311. 354.
371,-heyeti, 358. Tan (Temps) bkz. Le Temps. Tanrı, 29. 185. Tanzimat devri, 145.
Tarih, 19,20. 23,50,61,69,71,72, 84, 94. 112, 139, 141, 142-146, 148, 176, 178. 182, 184, 190, 203, 207, 209, 217. 218, 224, 233, 234, 236, 237, 239, 242, 248. 251,253,259,262, 287, 290, 301, 371.
Tarihçi, 3X0.
Tarihi, – devirler, 371, – geçmiş. 28, – karar,
180, – vakalar, 262, – vazife, 215. Tarsus, 202, 208, 209, 226, 227, 229, 230. Tarsus Gençler Yurdu, 229. Tarsus Türk Ocağı, 230. Tayyare, 67, 242.
Tecavüz, 53, 59, 95, 115, 120, 126, 242,
277,301,344, 345,384, 386. Teceddüt Fırkası, 290. Tecili Takibat Kanunu, 169. Tckl’urdağ Müdafaai Hukuk Cemiydi, 370. Tekirdağ (Tckfurdağı), 370. Telefon tesisatı, 165.
Telgraf, 20, 28, 33, 38, 49, 131, 136, 138, 177, 197, 199,221,231,291,299, 307, 311, 313, 327, 328, 330, 333, 335, 340, 352. 355, 357, 361, 362. 365, 368, 377, 379, 383, 389, 390, 396, -çılık fenni, 165, -hane, 165, – hattı, 164, – işleri,
164 -name, 27. 32, 36, 48. 124, 289, 294. 298. 300, 306, 309-313, 315, 316, 318, 335-337, 339. 347, 379, 380, 384, 385,392,393.
165
Telgraf Mektebi Âlisi, 165. Telif vc Tercüme heyeti, 173. Tclkihhanc (Aşıcvi), 166. Telsiz, – istasyonu, 165, – telefon konuşmaları, 165. Tcmcılü Vergisi Kanunu, 173. Temyiz Mahkemesi, 168,357. Tesettür. 71, 247.
Teşkilat, 51. 52. 57, 58, 63, 64, 99, 100, 140, 141, 162, 168, 173, 179.201,219, 221. 266, 275, 278, 279, 281, 282, 291, 292,306,332,352, 355, 365,388, 396.
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 40, 56, 72, 74, 76-79, 101, 102, 117, 143, 148, 181, 184,234,242,269,270.
Tclkikat vc Tclifatı İslamiye Heyeti, 175.
Tevhidi Ef’kâr. 221, 292.
TheNcw York Herald, 19,20.
Tımarhane bkz. Bimarhanc.
Ticaret, 22, 30, 90, 92, 93, 119, 145-147, 169, 171, 204, 222, 234, 235, 279, 330, 330,-âlcmi, 147, – antlaşması, 140. – erbabı, 120,-hayatı, 173, – kanunları, 169. Kulübü, 300, – mektebi. 170, – Odası. 382, – sahası, 212, – şirketleri, 170.
Ticari, – emeller, 22, – gelişme, 320. – ilişkiler, 30, 32, – muamele, 164, – münasebetler, 22, 32, 177.
Tillis, 177.
Timudcnk, 251.
Tokat. 162.
Top, 66,91,143, 301.
Topal Osman bkz. Osman Ağa.
Toplum, 23, 58, 60, 62, 68, 75, 76, 89, 92. 94, 95, 100, 175, 183, 206. 237, 246. 247, -lar, 98.
Toplumsal, 81, – ahval, 118, – bünye. 237. jeşitlik, 23, – faaliyet, 328, – fikirler. 387, – hayat, 69, 70, 95. 119, 175. 245-247. – hususlar, 118, – mevki, 308, – münasebetler, 279, – sebepler, 139, 184.
– terbiye, 269.
Toprak.51, 140, 144,211,227,233,262.-büiünlüğü, 19, -lar, 210, 225,- verimliliği, 146,211.
Torkom (Ermeni General), 273.
Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti. 308.
Trabzon, 48, 150, 170, 197, 198, 272, 299. 300, 302,-306, 308, 309, – ahalisi, 301. -lular, 301, 302, 306, – teşkilatı, 306.
Trakya, 30, 31, 63, 142. – göçmenleri. 30.
Tren, 114. 137, 196, 202, 231, 232. 272.
Tuna, 30.
Tunalt Hilmi Bey (Bolu Mebusu), 176,
179,183. Turanı, 58, 59.218. Turgutlu, 171. Tun Sina, 61. Tutuklanma, 268.
Tüccar (Tacir), 98, 99, 138, 227, 233, 241,
255, 300, -lar, 119, 120. 147, 235. 243. Tüfek. 91, 143. Tünel, 171.
Türk, 19, 29-31, 33, 34, 58, 84. 85, 119, 171, 186, 188, 218, 224, 237, 242, 260, 316, 326, 330, 374, – ananeleri, 247, anayasası. 191, – askeri. 108, – aydınları, 21,- cemaati, 201, – çiftçisi, 209, 210,
– çocuğu, 55, – davası, 31, 136. – devlet adamları, 190, – devleti, 60, – devletleri, 243, – erkekleri, 246, – evladı, 21, – gençliği, 229, 230, – hâkimiyeti, 23, – halkı, 20, 24, – harsı, 243, – hayatı, 247, – heyeti, 48, 150, – hükümeti, 30, 321. – imparatorluğu, 23, – kadım, 71, 113, 244-246, – kadınlığı, 56, -ler, 23, 28-30, 42, 57, 59, 81, 94, 136, 149, 189, 190. 218, 225, 229. 237, 238, 251, – lirası, 323, -lük, 111. 230, 318, -lük kültürü, 230, -Kik nuru, 205, – memleketi, 203, – nıil-leii. 20-22, 37, 54, 84. 111, 112, 142, 143. 176, 248, 320, 378, – milliyetçiliği, 189, – milliyetperverleri, 19, – nüfusu, 225, – ordusu, 138,266,297, – Ortodoksları, 125, – rejimi, 190,7Rus ilişkileri, 23,
– sanatkârı. 187, – sistemi, 191, – şairi, 240, – taarruzu, 57, – tarihi, 69, 139, -toplumsal hayatı, 69, – unsuru, 57, – uygarlığı, 22, – vatandaşı, 28, – vatanı, 243, 378,-vicdanı, 287.
Türk-Bulgar, – Anlaşması, 29, – uzlaşması, 28.
Türkçe, 32,97, 118; 171,251.
Türk İzciler Ocağı, 186.
Türk Ocağı. 85, 111,412, 149, 202, 205, 206, 209, 217, 225′, 230, 236, 240, 243, 258-260,318. \
Türk-Ermcni Muavenet Cemiyeti, 326.
Türk-Ermeni Teali Cemiyeti, 316.
Türkiye (Türkiya). 19-23, 25, 27-33, 36-39, 45,47,48,51, 55, 56, 77, 78. 82, 84. 87, 88. 103, 106, 110, 116. 119, 120, , 123. 130, 135. 138, 139, 145, 148, 149, 151, 154, 157, 161, 162, 176. 177, 182, 184, 186. 190, 191, 201, 213, 215, 222, 224, 228, 231. 234. 244, 246, 266-268, 271-273, 275, 277-279, 287, 291, 295297, 303, 305, 307, 310, 312, 314, 316. 318, 320, 321, 325-327, 334, 336, 337. 342-344, 347-350, 353-356, 358. 367, 369, 375, 376, 378, 380. 384, 386. 387, 389. 394, 395, – devleti. 42, 44, 45, 71. 72, 77, 82, 84, 91, 103. 118, 119, 130. 143, 146,181,213, 229, 263, 269, 387. -halkı, 39, 93, 143, 269, 279, 301, 386, 387, – hükümcli, 145. – sınırları, 30. – tarihi, 23, – ticareti, 235.
Türkiye (Türkiya) Büyük Millet Meclisi, 25, 38, 39, 47, 51, 71, 72, 77, 78. 82. 106, 109, 119, 118, 120, 123, 130. 134, 135, 143, 145, 154, 156, 161, 177. 180, 182, 184, 186, 191, 194, 199,200.201, 215, 221, 231, 234, 266-269, 271. 273, 275, 277-279, 282, 284, 287, 291. 294-297, 299, 303, 305, 307. 310, 312, 316. 318, 320, 321, 325-327, 334, 336, 342-344, 347-350, 353-356, 358, 367, 369, 374,376,378, 384,394,395, – Hükümeti, 45, 77, 110, 143, 213; 272, 314. 316. 380.386. 387.-orduları, 162.
Türkiye Himayci Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu). 201.
Türkiye İktisat Kongresi bkz. İzmir İktisat Kongresi.
Türk Tcâviin Cemiyeti, 201.
Ulaşım hatları, 90.
Ulema, 242. 255, – sınıfı, 254. ,
Umumi propaganda. 360.
Urla, 178, 182.
Urla, 167.
Uşak, 149.
Uşakîzadc Adviyc Hanım. 35. Uşakîzadc Muammer Bey, 32, 35, 44. Uşakîzaıİc Ömer Bey, 35. Uşakîzaüc Rukiyyc Hanım, 35. Uşakîzadc Vccihc Hamın, 35.
Ülke, 20, 23, 30, 32,218. Ültimatom, 152. Üniversite, 297, 389. Üscra (Esirler) Şubesi. 179.
Üye, 19,21,27.28,38, 113, 120, 180. 181. 217, 270, 271. 315. -lor, 232, 234, 236, 240, 243, 260. 269, 278, 281, 282, 290, 318, 374.
Vahdettin, 54, 242. Vakıf, 310,-yapılar, 173. Van, 132, 200.
Vapur, 28. 34, 124. 201, 212, 220, -lar, 90,
93, 147, 320. Vasıf Bey (Maarif Müdürü), 54, 364. Vatan, 284.
Vatan, 20,28,44,52.62, 66, 100, 106, 107, 115, 144.151, 161, 169, 175, 178, 182, 184, 186, 187, 201-204, 206, 208-210, 212, 226, 227, 233, 242, 243, 246, 254, 261, 264, 269, 281, 282, 284, 287, 288, 293, 295, 300-302, 304, 307, 309, 310, 317, 355, 356, 365. 374, 375, 378, 396, aşkı, 371. – evladı, 165, 262, – haini. 184, -ın kurtuluşu, 168, 281, – müdafaası, 281, 307, – sevgisi, 41, – sınırı, 174,
– toprağı, 51, 142, – yavruları, 135, 201. Vatandaş, 20, 22, 28, 29, 52, -lar, 51, 93,
98-100, 284,299, 301, 313, 356. Vatani, – aşk, 374, – gaye, 138, – hizmet,
221,291, – menfaat, 164,379, – teşekkül,
220,-vazife, 106, 380. Vatanperver, 22.66,296,300,308,313,329,
383,396, -lik, 269,293, 302,368,375. Vatanpervcranc, 66,261,385, – faaliyet, 365. VcîitEbüzziya,220,221. Venedik, 140.
Vergi, 54, 85, 142, 169, 172, 173. Vilayat Kanunu, 76.
Vilayet, 45. 157, 165, 167, 168. 171, 174, 186,191,211, 292, 301. 309, 350, 358, 369, – merkezleri, 173, – şûraları, 164.
Viyana, 58, 213.
Washington, Gcorge, 20. Wİlson, Woodrow, 23, 74. Wbrld News (Vdrld Nİvz). 320.
Yabancı, 23, 28, 142, 240. – ajanlar, 21. boyunduruk, 224, – eller, 225, – gemiler, 302, – hükümetler, 190, – istilası,
– -lar, 71, 92, 140, 146, 147, 190,
218 227, 246, 248, 281, 287, 288, 351.
219, memleketler, 169, 235, – muhabire, 248, – muhabirler, 188, 247, – müstebitler, 20, – propaganda, 21,- sefir heyetleri, 358, – sermaye, 145, 171, 191, – şirketler, 358, – tahakkümü. 20. – teşebbüs, 170,-topraklar, 262.

Yahşihan, 170.
Yahya Galib (Kargı) Bey (Kırşehir Mebusu), 178, 180, 182, 183. Yakındoğu, 19,20.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey (Gazeteci-Yazar), 220, 221, 291, 390.
Yancv. P. (Bulgaristan Adliye Bakanı, Di-nişleri vc Dışişleri Bakanlığt’nda yardımcı), 27,34.
Yargı, 168, 357,-hakkı, 142.
Yavuz Sultan Selim, 58, 139,262.
Yelken gemisi, 212.
Yemen, 91,213, 303.
Yeni Adana. 202.
Yeni Mektep Mecmuası, 135.
Yeni Turan, 39.
Yeni Türk Anayasası, 189.
Yenice, 113, 170, 171,202.
Yenigün, 395.
Yetim, 106, 168, 201, -ler, 280. Yetimhane bkz. Darülcytam. Yıldırım Orduları, 62, 203. Yoldaş, 276. Yolsuzluk, 123. Yozgat, 33. Yugoslavya, 42, 88.
Yunan. 214, 261, 301. – bölüğü, 325, – hareketi, 347, -hlar, 32, 63. 86. 178, 337, 344,345, – orduları, 24, – ordusu, 37, 66, 67, 82, 161, 178, 179, 337, 344, – palri-ği, 30, – tasallutu, 168, – tamirat meselesi, 335-337, 345, – tayyareleri, 242.
Yunanistan. 42. 76, 177. Yunus Ağazadc Mehmet Sabri Bey, 300. Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey, 25. Yun, 140, 167, 176, – sevgisi, 174. Yurtsever, 33.
Yusuf (Başkaya) Bey (Denizli Mebusu), 364.
Yusuf Kemal (Tcngirşcnk) Bey (Hariciye
Vekili), 364. Yüksek Öğrcimen Okulu. 251.
Zabit mektebi, 162.
Zafer, 44, 114, 129, 136, 145, 149, 156, 161, 178, 179, 202, 204, 222, 233, 245, 264, 265, 297, 299, 315, 320, 327, 354, 371,-hedefi, 179,-ler, 61, 83, 144, 207, 210, 212, 236, 237, 259, 284, 328, -takı, 109,224. ,
255
Zalim, 52,77,-ler, 84. ; Zamir (Damar, Ankoğlu) Bey (Adamı Mebusu), 350. Zanaatkar, 138. Zatı şahane bkz. Padişah. Zihni Bey (Ziraat Müdürü Umumisi). 358, Zindan, 144.
Ziraat, 91, 92, 358, 145, 146. 204, 212, 234,245, 279, – âlemi, 147, – dostu, 358, erbabı, 169. – mektepleri, 169, 358.
– memleketi, 91, 147, – muallimi, 314,
– silahı, 359.

Ziraat Bankası, 167, 169, 279,367 Ziraat Mıntıka Mektebi (Ankara), 358. Zirai aletler, 163, 170. Ziya Bey (Konya Türk Ocağı Reisi), 236. Ziya Mürşit Bey (Kâtip, Lâzistan Mebusu)
197, 200, 272. Ziyacddiıı Bey, 221. Zonguldak. 169.
Zulüm, 20, 106, 109-111, 149, 178, 180, 261.
256
Zühtü Bey (Safranbolu Belediye Reisi), 360.

ONALTINCI CİLT

Abdullah Azmi (Torun) Efendi (Eskişehir Mebusu), 23, 32.
Abdürrahman Efendi (bin Gulam Sameda-nt. Piyade Mülazımı Sani), 96.
Abdürrahman Şeref Bey (İstanbul Mebusu. İstanbul Hilali Ahmer Umum Meclis Reisi), 190.
Abdülaziz, 155.
Abdülhalİm Efendi (Konya Mebusu), 153, 257.
Abdülhamit 11 (Padişah), 241, 255. Abdüifıamit Efendi (Mısır), 236. Abdülkayyum Malik Efendi (Islamic News
Gazetesi sahibi, Hintli Gazeteci), 93, 94. Abdülmecit Efendi”(Halife), 52, 155, 207,
236.
Acemler,’ 150, 208.
Adalet, 229, 231.
Adana, 78, 151, – hastanesi, 65.
Adli, 78, – anlayış, 229. – ıslahat, 228, – kanunlar, 229, – teşkilat, 228. 229, – usul, 79, – vaziyet, 309.
Adliye. 59, 84. 228, 229, 292, 309, – memurları, 297.
Adnan (Adıvar) Bey (Doktor). 67.
Af, 206.
Afgan. – devleri. 199, – halk), 199. -lılar, 150,-milleti. 55,-Sefiri, 55.
Afganistan, 77, 96.
Afrika, 287. – Müslümanları, 150.
Afyon, 185, 262. 283. – hastanesi, 65.
Afyonkarahİsar. 77.142,162,186,281,299.
Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi, 77, 262, 280, 283, 286.
Ağa Han (Hintli). 193.
Ağaoğlu Ahmet Bey, 283.
Ağır Ceza Reisi, 309.
Ağır Ceza Savcısı, 309.
Ahali. 21, 29, 97. 105. 108, 125, 127, 172,
199, 294. 297, 298, 302-304,306, 316, –
mübadelesi, 226. Ahlak. 286.
Ahmed Ferid (Tek) Bey (Dahiliye Vekili, Kütahya Mebusu). 151. 240.
Ahmed Molla Davud Efendi, 72.
Ahmet Cevdet (Cevat) Emre Bey. (İkdam Gazetesi Başyazarı), 207, 208.
Ahmet Emin (Yalman) Bey (Vatan Gazetesi Başyazarı), 194, 207.
Ahmet Han (Afgan Sefiri), 55.
Ahmet Kemal Bey (Menemen Belediye Reisi), 306.
Ahmet Süreyya (Örgeevren) Bey (Karesi Mebusu). 138.
Ahmet Talât (Onay) Bey (Bolu Maarif Müdürü, Kângırı Mebusu), 22.
Aile hukuku, 229.
Akçaşehir, 284, – aydınları, 33.
Akçaşehir Türk Ocağı. 33.
Akdeniz, 286,315.
Akşam, 207.
Ali (Çetinkaya) Bey (Afyonkarahİsar Mebusu), 162.
Ali Efendi (Emir Çavuşu), 90.
Ali Efendi (Hacı İsmail oğlu, Çukurviran köyünden), 90.
Ali Fethi (Okyar) Bey (İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Dahiliye Vekili), 131.
Ali Fuad (Cebesoy) Paşa (Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisİ, Ankara Mebusu), 27, 53, 128, 135, 138, 142, 162, 281.
Ali Hikmet Paşa, 281,297.
Ali Rıza (Bebe) Bey (İstanbul Mebusu), 136.
Ali Saip (Ursavaş) Bey (Kozan Mebusu), 140.
Ali Sami (Yen) Bey, 85, 283. Ali Ulvi (Bayraktar) Bey, 23, 32. Âlimler, 209.
Allah. 32. 66, 68. 80, 97, 120-122, 125,
126, 136, 145, 146, 156,208. Alman, 38, 272, -lar, 39, 40, – milleti, 272,
– tertipleri, 40. Almanca, 36.
Almanya, 37, 40, 80, 231,272,291.
Altıntaş, 284, 299.
Amasya, 260, 261.
Amele, 153, – meseleleri, 206.
Amele Birliği, 206.
Amerika, 118, 166, 256, 35, 37, 39, 54. -lı, 166, -hlar,36,54.
Amerika Birleşik Devletleri (Cemâhiri Müttehidei Amerika). 36-38, 54, 230.
Amerikan, 60, – çocuğu, 166, – düşüncesi. 38, – halkı, 36,37, – mektebi (Merzifon), 148, – parası, 37, – sermayesi, 37, – yardımı, 37.
■Anadolu, 34, 42, 74-76, 91, 94, 122, 170, 233, 259-261,287, – muharebeleri. 77, -mücahitleri, 76, – ordusu, 65, – teşkilatı, 75. – topraklan. 77.
Anadolu, 22.
Anadolu Ajansı, 42, 158, 255. Anadolu-Bağdat Demiryolları, 153, 268. Anadolu Demiryolları İdaresi, 248, 249. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 21, 22, 32, 75, 97. 127. 139. Anavatan, 38,42, 116, 288. Anayasa, 36,105.
Ankara, 22, 26, 28-31, 34, 36, 41, 42, 44, 46,51, 54, 63, 68, 69, 71, 72, 76, S1 -83, 87, 89-93, 95-98, 111, 113-115, 117. 118, 123, 127, 129, 131-133, 135, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 155, 158, 160, 162, 164-167, 169-171, 174-176, 180, 182. 183, 185, 187, 189, 193, 195, 197. 199, 201, 202, 204, 205, 218, 219, 221, 223, 231, 232, 234, 236, 243, 245-249, 253, 254, 257-259-261, 264-273, 275, 277, 281, 283, 290-292, 295, 305, 312. 314, – Cumhuriyeti, 259, – delegeleri, 148. -lılar. 258, 259, – matbuatı, 252, -mn iman, 229. Ankara Anlaşması, 77. Anlaşma, 77, 226. Antalya, 236.
Antlaşma, 44, 46, 48, 54, 67. 73. 76-78,
119,231,282,-lar, 230. Anzavur, 298. Araba, 34, 56.
Arap, 256, – hükümdarlıktan; 241, -lar,
150, 208,-lisanı, 309. Aras Kız Mektebi, 188. Ardahan, 78.
Arif (Mehmel, Ayıcı) Bey (Eskişehir Mebusu), 32.
Arif Bey (Miralay, Kolordu Kumandanı), 23.
Arpalık, 284. ■
Asaf (Süleyman, Doras) Bey (Hakkari Me-busu), 175.
Asaf Bey (Bursa Mebusu), 193.
Asayiş, 78, 226, -sizlik, 11).
Asım (Ahmet, Us) Bey (Vakit Gazetesi sahibi), 194,207.
Asım Paşa (Erkânıharbiyei Umumiye İkinci Reisi). 195.
Asker, 37, 115, 259, 281, 282, 289, 297, -ler, 34, 136, -lik, 42, 207, -lik sahası. 86, – mebuslar, 162.
Asker Emeklileri Cemiyeti, 160, 210.
Askerce tavır. 35.
Askeri. 220, – faaliyet, 221, – harekât, 77, -hizmet, 227, – hükümet, 219, – inkılap, 278. – işgal, 230, – iştigal, 215, 219. – kâtiplik, 245. 247, – kıta, 305, – kumandanlık, 310, – lise, 21, – tarih, 98, – tertip, 46, – teşkilat. 79. – vasıta. 27, – vazife, 24,53.
Askeriye, 28, – Cemiyeti, 160,- memurlan, 135.
Asya, 287, – milleti, 150.
Atıf (Mehmet, Tüzün) Bey (Kayseri Mebusu), 244.
Avni Bey (Saruhan Mebusu), 162.
Avrupa, 37, 38, 118, 119, 241, 256, 287, -devletleri, 39, -lılar, 85,242, – milletleri, 37. 119, 148.-tarzı, 35.
Avrupa Türkiye’si, 148.
Avusturya, 37, 80, 117, 243, – Cumhuriyeti, 231, – hükümeti, 211,- Sefirliği, 211.
Ayaklanma, 131.
Ayasofya, 74.
Aydın, 162, 208,209, – gençler, 29, -lar, 33. Aydın, 58, 240.
Aydınlatma ve Neşriyat Encümeni, 101. Aza, 21. Azerbaycan, 77. Azınlıklar, 38.
Babıâli, 75. Bafra, 313.
Bağdat, 150, 153. 268. Bağımsız, 73, 79, 149, 173, 256, – hükümet, 237.
Bağımsızlık, 36-38, 44, 48, 50, 73-75, 79, 100, 112, 121, 137, 147, 149, 150, 172, 186, 199, 200, 215, 233, 253, 281, 288, 289, 304, 310, – mücadelesi, 87, 280.
Bağımsızlık Beyannamesi, 36.
Bağış, 71, 120, 266.270, -lar, 31, 110.
Bahri Bey (Manisa Belediye Reisi), 302.
Bahriye Cemiyeti, 293.
Balıkesir bkz. Karesi.
Banka, 167, 279, – müdürlüğü, 279.
Barış, 30, 34, 38, 44, 45, 48, 50-54, 61, 62, 66-68, 73, 77, 79, 87, 92, 111, 112, 119, 133, 207, 220, 221, 224, 230, 253, 273, -bayramı, 51,55, – devresi, 173, – devri, 74, 78,79, – güneşi, 49, – müzakereleri, 77.
Barış Antlaşması, 67, 77.
Baro, 222, 283.
Baş mabeyinci, 199, 200.
Başkent, 34.
Başkumandan, 24, 26, 28, 33, 42, 45-49, 53,58,62,63,65,66,69,71,72,87,90-92, 95,98, 113,114, 117, 120, 124, 128, 134, 135, 137, 141, 171, 176, 214, 243, 262, 285, 286, – Muharebeleri, 128.
Başkumandanlık, 22,73,281, – Harbi, 280, Muharebesi, 282. Başpapaz, 263. Başsavcı, 193.

Batı, 148, 149, 255, – cumhuriyetleri, 118, devletleri, 77, -h hükümet, 149, -lılaş-mak, 119, -lıltk, 118, 119, – matbuatı, 119, – usulü, 119, – zihinleri, 118.

Batı Cephesi, 28, 46, 95, 185, 186.
Batıl inançlar, 150.
Batum, 78.
Bayazıd, 210.
Bayrak, 37, 111,286,287.
Bayram, 49-52, 55, 62, 66, 68, 99, 252,
276, 294, 296. Baytar, 28.
Behiç (Erkin) Bey (Anadolu-Bağdat Demiryolları Umum Müdürü), 57, 153, 268.
Belediye, 22, 23, 32, 50, 99, 105-107, 116, 126, 153, 282, 284, 294, 296, 297, 302. 303, 305, 306, 311, 315, – Meclisi, 106, ■ 134.
Beyanname, 36, 101-103, 121, 260, 262. Beyaz bayrak, 286. Beyoğlu, 124, 200.
Beyoğlu Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 124. Bilecik bkz. Ertuğrul. Bilgin, 40.
Birinci Dünya Savaşı bkz. Harbi Umumi. Birinci İnönü Meydan Muharebesi, 98,
185, 186. Birinci İnönü Zaferi, 76, 187. Birlik, 29.
Bitinya kralları, (Bithynia, Anadolu’nun kuzeybatısındaki antik bölgede kurulu krallık), 298.
Bizans, 298.
Boğaziçi, 259.
Boğazlar, 74.
Bolşevik, 317.
Bolşevizm, 40. Bolu, 22. Bombay, 141.
Bombay Hilafet Komitesi, 141. Bombay Hilafet Merkez Komitesi, 236. BorisIII, 179.
Bornova Kars Numune Mektebi, 188.
Borsa, 35.
Bozok, 140, 159.
Buca Mektebi, 188.
Budapeşte, 91, 267.
Bulaşıcı hastalık, 65.
Bulgar cemaati, 68.
Bulgaristan, 379, – maslahatgüzarlığı, 179.
Bulgaristan Kralı bkz. Boris III.
Bursa, 69, 78, 185, 186, 193, 276, 286,
292, 297-299, – halkı, 297, -lılar, 298,
300. Bükreş,’246.
Bütçe, 101, 102, 104, 135, 228, – kanunu,
167, – tesisi, 227. Bütçe ve Hesapları İnceleme Encümeni,
101.
Bütün Asker Emeklileri Cemiyeti bkz.
Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti. Büyük Kongre, 100-104. Büyük Kumandanlar Toplantısı, 197, 219. Büyük Meydan Muharebesi, 299. Büyük Taarruz Muharebesi, 98. Büyükelçi, 223,291.
Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey (Edirne Mebusu), 162. Canik, 165.
Cavit Bey.(Kars Mebusu), 162. Cebelibereket, 175. Cehalet, 288.
Celal (Mahmut, Bayar) Bey (Saruhan Mebusu, İzmir Mebusu), 154,163, 240.
Celal Muhammed Sahib Efendi (Hindistan’da Madras şehrinde Türkiye Dul ve Yetimlere .Yardım Komitesi Reisi), 120.
Cemaat, 61, 62, 68, 100, 255, 256.
Cemâhiri Müttehidei Amerika bkz. Amerika Birleşik Devletleri.
Cemil (Mehmet, Uybadın) Bey (Tekirdağ
Mebusu), 154. Cemil Bey (Türk Kaptan ve Makinistler ve
Bahriye Mensupları Cemiyeti Reisi), 293. Cemiyet, 21-23, 32, 39, 60, 71, 72, 84, 97,
100, 121, 123, 127, 131, 133, 139, 153,
154, 160. 190, 191. 210, 265. 266, 269,
281, 283, 293,310, -ler, 75, – teşkilatı, 97. Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti), 39,
130, 231,271. Cemiyetler Kanunu, 100. Cenabı Hakk bkz, Allah. Cenabı Kibriya bkz. Allah. Cephane, 197, 261,262. Cerca (Suhaç), 236. Cevad Bey (Bükreş Temsilcisi), 246. Cevdet (Mehmet Ali, İzrab, Barlas) Bey
(Kütahya Mebusu), 175, 193. Cezmi Celal Bey (Fekeli, Maraş), 153. Chester İmtiyazı, 35, 37, 39. Cihan, 79, 80, 145, 186, 199, 208, 209,
215, 220. 221, 237, 259, 261, 285, 287,
288, 310,-tarihi, 287. Colrat, Raymond, 241. Cudi Efendi (Müftü), 309. Cuma alayları, İ99.
Cumhurbaşkanı, 241, – seçimi, 152, 153.
Cumhuriyet, 117, 118, 142, 143, 145-147, 149, 155, 158, 159, 168, 171, 172, 174, 180, 181-183, 189. 192, 195, 197, 199, 200, 206, 207, 209, 210, 215, 216, 218, 221, 222, 223. 225-227, 229-231, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 245-248, 251, 254, 259.260, 265, 266, 268, 269, 274, 276-278, 287, 289-292, 295, 300, 305, 312, 316, – bayrağı, 287, – esasları, 183, hükümeti, 199, 224, 226, 273, 310. 225, – idaresi. 255, 304, -in ilanı, 157. 207, – orduları, 214, 302, – riyaseti, 310,
– taraftarlığı, 310, – umdeleri, 232. Cumhuriyet, 280

Cumhuriyet Halk Fırkası, 153. Cumhuriyetçi, 207, -lik, 308.
Çal Köyü, 283, 284, 286. Çanakkale, 233.
Çankaya, 34, 1 i 1, 115, 142, 144, 208, 258, 264.
Çankırı bkz. Kangın. Çankmlı, 243. Çarşamba, 313. Çekirge, 295,296. ” • Çeşme Türk Ocağı, 31. Çiftçi, 316, -ler, 125, 189, 282, -lik ilmi, 39.
Çiftçiler Derneği, 282.
Çin, 39, – İmparatorluğu, 80.
Çocuk Esirgeme Kurumu bkz. Himayei Et-
fal Cemiyeti. Çocuk, 166, 259, 281, 303, -lar, 74, 80, –
ölümleri, 39. Çukurviran köyü, 90.
Dahili, – düşmanlar, 310, – siyaset, 102.
Damat Ferit hükümeti, 261.
Damyanîdis, Damyanus (Galata Rum Cemaati Mütevelli Umumisi), 62.
Darülfünun, 22, 86, 174. 228, 233, 283, -Heyeti, 232, – Konferans Salonu. 190.
Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu), . .
– 188.
Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu), 153, 250, 308, 309.
Darülmuallimini Âlîye bkz. Yüksek Öğretmen Okulu.
Delege, 148, 211, 223, 251, 253, 254, 264, 272, 2?3. 277, 291, 317, – heyeti, 46,48, 49, 54, 60.
Delhi Hilali Ahmer Cemiyeti, 236.
Demiryolları, 57. 248, 249.
Demiryolu, 39, 153, 268.
Demokrasi, 37, 38, 232, – tecrübeleri, 34.
Demokratik, 118, 207, – hükümet, 37.
Denetleme Encümeni, 101.
Deniz nakliyatı, 227.
Denizli, 22. 83, 153,281.
Deprem, 311.
Dersaadet, 22, 42, 44, 68, 153. 198, 206, 265. 275.
Derviş Bey (11. Fırka Kumandanı), 285.
Devlet, 34, 36-39, 49, 73-77, 79, 80, 96, 100. 109, 111, 135, 137, 142-144, 157, 170, 185, 186, 199, 208, 209, 221, 229, 230,232,237,258,275,287,289,310, -bütçesi, 135, – idaresi, 37, -in asayişi, 78, -in birliği, 78. – şekli, 142, 225.
Dış borçlar, 35.
Digenis (General), 284.
Dikmen tepesi, 259.
Dİn, 38, 40, 76, 150, 199, 208, 230, 232, 256, – anlayışı, 233, – kardeşleri, 93,121, 122, 141, 270,-ortaklığı, 37.
Dindar, 150, -tık, 147.
Dindaş, 93, 121, -lık bağı, 122.
Dini, 120, 143, 148, – hisler, 208, – ilimler, 309, – itikat, 255, – mektepler, 256, – mesele, 149, – müessese, 255, – reisler, 256, – salahiyet, 255, – taassup, 165, – terbiye, 232,-vecibe, 121.
Diplomasi, 267, – zaferi, 271.
Diplomatik, 133, – münasebetler, 246, 251, 254,273,291.
Diyarbakır (Diyarbekir), 22.154, 162.
Doğu, 37. 146. 149. -lu, 41, -luluk, 119, -vaziyeti, 195, – zihinleri, 118.
Doğu Cephesi,. 22
Doktor, 22, 67, 82,131,158, 232, 254.
9 Eylül Kız Mektebi, 188.
Donanma, 289.
Dostluk antlaşması, 77, 231.
Dördüncü Yunan Meclisi, 274.
Dualepe Mektebi, 188.
Dul. 120.
Dumlupınar, 77, 185, 186, 281, 283, 299. –
İstasyonu, 281. Dumlupınar Meydan Muharebesi, 280,283,
286.
Dumlupınar Numune Mektebi, 188. Dumlupınar Seferi Şiiri, 282. Duygu, 22.
Dünya, 30, 34, 38, 40, 49, 66, 74, 78, 121.
145,150.173,233,242, 282, 286,288,-
barışı, 273, – milletleri, 149. Dünyevi saadet, 230.
Düşman, 74,76,77,80,111, 118, 119,136, 147, 173, 186, 207, 221, 259, 261, 262, 282-287,298, 310,317, – başkumandanı, 285, -lar, 56, 75, 76, 112, -lık, 118, 148, 149, 220, – orduları, 208, – ordusu, 185, 284, 299, – silahı, 80, – zırhlıları, 259.
Ebert, Friedrich (Almanya Reisicumhuru), 291.
Ebüzziya Velid (Tevhidi Efkâr Başyazarı), 194, 207.
Edebiyat, 21,77,174,309, – Fakültesi, 232.
Edirne, 78,116,153,162.
Edime Türk Ocağı, 153.
Efrat, 137, 295.
Eğitim, 40, 183, 192,228.
Eğitim ve öğretimin birliği, 228.
Ekonomi, 38.
Ekonomik, 39, – gelecek, 35, – kader, 38, –
savaş, 35. Elazığ (Elaziz), 163. Elçi, 253, 264, 272. Elmira, 166.
Elviyei Selâse (Kars, Ardahan, Batum), 78. Emekli, 24, 160,210. Emet, 185.
Emin (Sazak) Bey (Eskişehir Mebusu), 23, 32.
Emperyalizm, 37. Enternasyonal Marşı, 223. Entrika, 256.
Enver Bey (İzmir Mebusu), 97, 127. Enver Paşa, 40. Ereğli, 21. Ergani, 22.
Erkek, 281, 289, 308, 309, – çocuk, 278,
-ler, 40, – talebe, 188. Erkek Muallim Mektebi bkz. Darülmualli-
min.
Ermeni, 256, 34, – kilisesi, 255, -ler, 77, –
Patrikhanesi, 256. Ermenistan, 78, 304, – zaferi; 76. Ertuğrul (Bilecik), 97, 163, 185, 299. Erzincan. 154,312,314. Erzurum, 90, 154, 165, 260, 261,290,312,
314, 315, – Belediyesi, 311, – depremi,
311,-lu, 165.
Erzurum Kongresi, 260, 317.
Erzurumlu Necati, 165.
Esaret, 74, 75, 78, 80, 91, 149, 286, 287,
298. Eser, 174.
Esir, 286, 298, 299, -ler, 74, 208, – subaylar, 284,285. Eskişehir, 23, 32, 281,299. Esnaf, 297. Eşitlik, 230.
Eşkıya, 58, 125, -lık, 173. Eyüb Sabri Efendi (Konyalı, Dava Vekili), 21.
Eyüp Bey (Ağır Topçu Yarbayı), 170, 171. Eyüp Sabri Bey (Eskişehir Mebusu), 23.
Fabrika, 170, 192, 309.
Fahrettin (Altay) Paşa (Mersin Mebusu),
162,280,281. Fahrettin (Fahri Türkkan) Paşa, 96. Faik Bey (Dava Vekili), 303. Faik Bey (Sivas Valisi), 29. Fakülte, 232. Fatih Parkı, 153. Fatihler, 256.
Fatin Bey (Kastamonu Valisi), 153,178. Fazıl Bekri Bey (Doktor, Kastamonu), 153. Federasyon, 37. Feke, 153.
Fen, 215,278,286, – adamları, 112, – sahası, 288. Fen Fakültesi, 232. Fener Patriği, 181.
Fenni, 148, 259, – sıhhat tedbirleri, 228. Ferdinand, Birinci (Romanya Kralı), 246, 253.
Ferid Paşa (Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti Reisi), 210.
Fethi (Okyar) Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi. Dahiliye Vekili, Halk Fırkası Grup Heyeti İdare Reisi), 56, 142, 144, 196,212, 239, 240,271,283.
Fetih, 38.
Fetva, 298.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbiyei Umumiye Vekili, Müşir, Kozan Mebusu, İstanbul Mebusu), 46, 53, 215, 219, 280, 282. 283. 284, 286, 308.
Fevzi (Pirinççioğlu) Bey (Nafıa Vekili, Diyarbakır Mebusu), 56.
Fırka, 23,97, 102-105, 107-110, 127, 139, 144, 153, 154, 161, 301, 303, 305, 309, 310, – beyannameleri, 103, – üyesi, 103.
Fırka Divanı, 101-104.
Fırka Grubu, 102.
Fırka İdare Heyeti, 101.
Fırka Teşkilatı, 101.
Field, Aıthur, 133.
Fikir, – cereyanları, 80, – hürriyeti, 289, –
serbestisi, 172. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller,
279.
Fikri inkılap, 278, 289, 310. Filalİty, G. (Romanya Elçisi), 253. Filorİna, 169, 216. Firar, 285,295. Foch, 35. Fotoğraf, 281.
Fransa, 41, 147, 148, 173, 200, 256. Fransız. 74, – gazeteci, 147, -lar. 77, 147,
200,317,-mektepleri, 18,-temsilci, 148. Fransızca, 25, 35, 36, 41, 114, 129, 309. , Friedrich, Istvan (Macar Başvekil i), 91. Fuad Bey (Ereğlili Ağazadelerden), 21. Fuat (Bulca) Bey (Rize Mebusu), 142, 193. Fuat (Mehmet, Köprülü) Bey (Darülfünun
Türk Edebiyatı Tarihi Müderrisi), 174, ‘ 232,233.
Galata, 62, – Rum Cemaati, 62.
Galip Bey (Nemlizade, Samsun), 313.
Gayrimüslim unsurlar, 256.
Gazete, 22, 23, 26, 30, 32, 42, 88, 91, 93,
117, 129, 131, 142, 164, 165, 172, 181,
193, 194, 217,252,255, 263, 280,317, –
kupürleri, 169, -ler, 27, 235. Gazeteci, 93, 147, 194, 208, 209, -ler, 207,
217,218. Gediz, 185, 186. Gemi, 299, 300. Gemlik, 299.
Genç, 186, 259, – kızlar, 80, -ler, 29. 233. –
ordumuz, 76. Genel Kongre, 261. Giresun, 312, 314.
Goklez (Macar Muallimler Heyeti Reisi),
276. Göç, 91.
Göztepe (İzmir), 54, 56, 58, 205-207, 211, 216, 232,275.
Gregorius VII (İstanbul’da Fener Rum Patriği), 181,263.
Grev, 206.
Gulam Samedani, 96, Gültekin, 282. Gümrük duvarları, 38. Gümüşhane, 151, 184. Gündüzbey, 186. Güney Cephesi, 76. Gürcistan, 77.
Güzel sanatlar, 233, – kültürü, 233.
Haber, 93. 127, 142. 217, 280, 285, 296, 309, 311,-ler, 27.
Haberleşme, 105-107, 132,170, 260, 261.
Hacı Bekir (Sümer) Efendi (Konya Mebusu), 21.
Hacı Evliya Bey (İstanbul Müdafaai Hukuk Liva Heyeti Reisi), 124.
Hacı Hüseyin Ağa (Konya), 125. ■ – ■
Hacı İsmail (Çukurviran köyünden), 90.
Hacı Şükrü (Aydmdağ) Bey (Dİyarbekir Mebusu), 162.”
Hacı Veli Efendi (Mebus), 23.
Haç, 74.
Haçlı Seferleri, 242. Hahambaşı, 256. Hahamhane, 255.
Hain, – düşman, 173, – kuvvetler, 185. Hâkimiyet, 76, 80, 100,117,118, 149, 157,
200, 215, 255, 256, 287, 288, 310. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, 117,
143.’
Hâkimiyeti Milliye, 185. Hakkari, 175,277.
Haliç Konferansı (Haliç Buluşması), 271. Halid Paşa, 280.
Halife, 52, 74-76, 88, 89, 141, 149, 150. 155, 199, 207, 209, 236, 241, 242, 256,
287, 298, – meselesi, 208, – ordusu, 298,
299, – unvanı, 241. Halifei Müslimin, 155. Halil İbrahim (Sipahioğlu) Bey (Eskişehir
Mebusu). 23. 32. Halil Kemal Bey (Sahra Topçu Yarbayı),
170. 171.
Halit Pasa (Kocaeli Grubu Kumandanı. Ardahan Mebusu), 142, 299.
Halk, 21,23, 32. 33,36-38, 49. 56,58, 74-76,91.97, 100, 131. 139, 172. 173. 199. 233, 241, 242, 255, 259. 261, 282, 283, 296-298, 303-305, 310, 312, 316. – devleti. 80, – hükümeti, 76. – Kongresi. 108, – müessesesi, 80, – tabakaları, 208.
Halk Fırkası, 21-23. 32, 50, 64, 97. 100-105, 107-110, 127, 139. 144, 154. 161, 217,301,303.305,309,310. – Nizamnamesi, 100, – programı, 102, 106:
Halkçı, 100.
Hamdi (Ahmet, Aksoy) Bey (Ertuğrul Mebusu. İzmir Mebusu), 97, 127, L39, 163.
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey (Maarif Vekili, İstanbul Mebusu), 86, 147, 281, 283.
Hamidiye Kruvazörü, 312. Hanedan, 200, 236.
Harbi Umumi (Cihan Harbi, Birinci Dünya .Harbi). 34. 39. 40, 74, 221, 259, 316.
Harekât, 27, 65. 75-77, 128, 219, 258, 262, 283-285.
Harici, – düşman, 207, 298, 310. – münase-. betler, 79, – siyaset, 102, 230. Harita, 284.
Harp, 30, 117, 120, 122, 170, 221, 262, 280-282, 286, – cephesi, 207, – kıymetleri, 220, -ler, 129, – meydanları, 91, – oyunu, 193, 214, 219, – sahası, 49, – tarihi, 186, – vakaları, 77, – zamanı, 93.
Harun Aiiçe Bey, 97. 127.
Hasan (Hüsnü, Saka) Bey (Trabzon Mebusu), 48, 151,240.
Hasan Fehmi (Ataç) Bey (Gümüşhane Mebusu), 151, 184.
Hasta, 158.
Hastalık, 28, 65.
Hastane, 65, 309.
Haşim Bey (Ahmet, bin İbrahim, 16. Fırka
Sertabibi, Yarbay), 128. Hatipler, 40. Havza, 260. Hay, John, 39.
Hayati Bey (Kalemi Mahsus Müdürü). 192.223.
Haydar Bey (İstanbul Valisi), 156,158,159.
Haydar Rüştü (Öktem) Bey (Denizli Mebusu), 83, 281.
Haydar Rüştü Faik Bey (Anadolu ve Duygu gazeteleri sahibi ve başyazarı), 22.
Haydarpaşa Garı, 131.
Hayvan, 28.
Hegemonya, 256.
Hekim, 115.
Henriot (Hanriyö) tayyaresi, 26. Hesapları İnceleme Encümeni, 102. Heyeti İlmiye, 85, 86. ‘Heykel, 232. Hıyanet, 298.
Hilafet, 147. 149, 150, 164, 165, 193,208, 236, 242, 255, 256, 287, – bahsi. 207, -hazinesi, 200, -in kaldırılması, 241, -in muhafazası. 208, – kadrosu, 200, – Komitesi, .70, 72, 141,-makamı, 199, 237, – Merkez Komitesi, 236, – ordusu, 76.
Hilal Tamirhanesi, 84.
Hilali Ahmer (Kızılay) Cemiyeti, 121. 122, 190, 191, 236, 265, 266, 269, 270.
Hilmi Bey (Mebus), 137.
Himayei Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 71.
Hindistan, 93, 120,141,236, – İslam ahalisi, 199.
Hindistan Bombay Hilafet Komitesi, 141. Hint, 70,96, -li, 193, -li gazeteci, 93, -tiler,
94, – Müslümanları, 94. Hint Hilafet Komitesi, 70, 93. Hoca Esat (Mehmet, İleri) Efendi (Aydın
Mebusu), 162. Horthy (Macaristan Kraliyeti Guvernörü,
Amiral), 251,267. Hucurât Suresi, 237.
Hukuk, 106, 139,183, 226, 229, 231,316. Hukuk Fakültesi. 232.
Hukuki, 206.
Hurafe, 289, -ler, 229.
Husrev (Keyhüsrev), 298.
Hükümdar, 286,298, -lar, 149, -lık, 38,241.
Hükümet, 27, 34, 37,40, 48, 58, 67,74-76, 78, 105, 109, 111, 118, 119, 129. 142, 144, 146, 149, 155, 157, 164, 166, 173, 180, 197, 199, 200. 207, 211, 219, 220, 224, 226, 230, 231, 236-238, 253, 256, 259, 261, 267, 271-273, 305, 309, 310, -dairesi, 259, – şekli, 143, – teşkilatı, 262, -teşkili, 239,-üyeleri, 101.
Hür, 50, 73, 79, 111, 134, 278, 287, – fikir, 278, 288, – zihniyet, 288.
Hürriyet, 74, 100, 111, 112, 124, 147-149, 172,229,288,289, 304, 310, – bayramı, 49, 50, 52.
Hürriyet Meydanı, 310. 1
Hüseyin (Öktem) Bey (İzmir’de Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi), 153,
Hüseyin Bey (Elaziz Mebusu), 163.
Hüseyin Cahid (Yalçın) Bey (Tanin Gazetesi Başyazarı), 193,194, 207, 208, 218.
Hüseyin Hüsnü Bey (Sıhhiye Müfettişi. Tabip, Yarbay), 65
Hüseyin Şükrü Bey (Tercümanı Hakikat gazetesi başyazarı), 172, 207.
Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon Mebusu, Urfa Mebusu), 162, 251.
Hüsrev Sami Bey (Mebus), 23.
Irk, 37, 149, 298.
Islahat, 112, 150, 227, 256, – bayrağı, 111. İslamic News, 93 İsparta, 51.
İbrahim (Çallı) Bey (Ressam), 233. İbrahim (Demiralay) Bey (İsparta Mebusu), 51.
İbrahim Bey (Kaymakam), 115. İbrahim Bey, (Ahmet Haşim Bey’in babası), 128.
İbrahim Tali Bey (Siyasi Müşavir, Doktor), 254.
İçtimai Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı bkz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği.
İdam, 76.
İdari inkılap, 278.
İdman Cemiyetleri İttifakı, 283.
İhanet, 193, – projeleri, 256.
İhsan (Mehmet, Eryavuz) Bey (Cebelibereket Mebusu), 175.
İhsan Bey (İstanbul Darülmuallimin Müdürü), 85, 250.
İhsan Bey (İstiklal Mahkemesi Reisi), 193, 194, 217.
İhsan Bey (Riyaseti Cumhur Mızıkası Şefi), 207.
İhsan Hamid Bey (Diyarbekir Belediye
Reisi. Ergani Mebusu), 22. İhtiyat subayları, 199. İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti, 84. İkdam. 193, 207.
İkinci İnönü Meydan Muharebesi, 98.
İkinci İnönü Zaferi, 76.
İkinci Meşrutiyet. 49. 50, 52.
İktidar, 112. 150, – mevkii, 218.
İktisadi, 78, 289, – gelişme, 129. 224, 226, hayat. 58, 278. 288, – işler, 226, – münasebetler, 37, – refah, 304, – saadet, 304, -vaziyet, 219, 226, 227.
İktisat, 28,63, 189, – işleri, 79. İleri, 111,207. İlhak, 116.
İlim, 39, 111,112,209,229,232,278,286,
288, 309, – ışığı, 174, – sahası, 288. İlmi, 166, – kanaat, 232, 233, – usuller, 79, zafer. 233. İltihak, 298.
İmalatı Harbiye Fabrikası, 170. İmam, 85.
İman, 91, 121,209, 258, 260, 262,288,289. İmar, 266, 269.
İmparatorluk, 37, 38, 74, 77, 80, 119, 148,
241, 287,-sınırı, 256. İmtiyaz, 255, 256, -lar, 39. İnebolu, 168,213. İnebolu Mavnacılar Loncası, 213.
İnegöl,. 185.
İngiliz, 74, 133, – aksam, 41, – boyunduruğu, 37. – lehçesi, 94, – lirası, 70, 120, 265, 266, 269, 270, – yanlısı, 271.
İngilizce, 35,41, 93, 94.
İngiliz-Türk Cemiyeti, 133
İngiltere, 41, 93, 173, 256, 271, – Krallığı, 199.
İnkılap, 232, 278, 287, 288, 300, 304, -çı, 233, 310, -lar, 209, 233, 253, – sahası, 218,-tarihi, 233.
İnönü, 76, 98, 187, 282, 299, – mevzileri, 186.
İnönü Zaferi, 76, 185,187.
İplik Mensucat Fabrikası, 309.
İran, 114, – Hükümeti, 67, – milleti, 231, –
Sefareti, 67, – Sefiri, 67. İrticakâr fikirler, 173. İskender, 298. .
İslam, 309, – ahalisi, 199, – âlemi, 93, 120-122, 150, 208, – birliği, 150, 242, – dini, 143, 230, – hükümeti, 237, – milletleri, 150.
Islami hisler, 208. İslamiyet. 40, 149.
İsmail Müştak Bey (Tanın Gazetesi yazarı), 194, 207.
İsmayıl Hakkı (Baltacıoğlu) Bey (İstanbul Darülfünun Emini), 86, 232, 283.
İsmet (İnönü) Paşa (Başvekil, Hariciye Vekili, Edime Mebusu, Malatya Mebusu), 27, 35, 44, 45, 48, 82, 115, 142, 151, 161, 162, 168, 187, 193, 194, 199, 201, 204, 212, 215, 223, 232, 233, 238-240, 271, 280, 282, 284, 286, 290, 295, 305, 310,312,314,316.
İsmet (Abdullah Eker) Bey (İkinci Reis Vekili, Çorum Mebusu)’, 131, 140.
İsmet Paşa Mektebi, 188.
İstanbul (Stanboul), 129
İstanbul, 22, 24, 40, 42, 54, 74-76, 78, 91, 106, 117, 124, 129, 131, 136, 147, 151, 153-156, 158, 159. 168, 170, 175, 179. 190,’ 196, 200, 208, 210, 217, 240, 256, 258-261, 263, 281, 283, 287, 316, – ga-zetecileri, 193, 207, 208. 217, – gazeteleri, 217, 235, 255, – halifesi, 150, – halkı, 131, 172, – hükümeti, 207,261, – matbu-atı, 165, 217. 235, – şehremaneti, 134. İstanbul Barosu, 222.
İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi, 232.
İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi, 232.
İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi, 232.
İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi, 232.
İstanbul Darülfünunu, 232.
İstanbul Darülmuallimat ve Darülmualli-mini, 233.
İstanbul Darülmuallimini, 250.
İstanbul Hilali Ahmer Cemiyeti, 190,191.
İstanbul İstiklal Mahkemesi, 175, -nin tatili, 205.
İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 124, 131.
İstanbul Rum Patrikliği, 256. İstasyon, 193, 232, 259,281. İstibdat, 157, 287. İstifa, 184, 238, 239.
İstihbarat, 74, 236, – müdürleri. 42, – raporu, 271.
İstiklal Madalyası, 128, 140, 162, 213,
244, – Kanunu, 140, 162. İstiklal Mahkemesi, 175, 193, 194, 205,
208,217. İstiklâl Numune Mektebi, 188. İstila, 36,78. 186, 208, – orduları, 74. İstilacı, -lar, 300, – milletler, 286, – ordular,
286. İsyan, 76. İş Bankası, 279. İşadamları, 111.
İşgal, 75, 78, 146, 170, 230, 259, 261, 286,
287, – kuvvetleri, 207. Işıklar Lisesi, 297. İşkence, 299. İtalya hükümeti, 180. İtalyan, 74. İtikat, 255.
İtilaf devletleri, 49, 170. İtimatname, 223, 253, 264, 272, 273. İzmir, 22, 28, 31, 35, 46, 53, 55, 56, 60, 63, 78, 84, 97, 99, 120, 123, 127, 139, 151,
153, 154, 162, 185, 188, 192-195, 197, 199, 203, 205, 206, 208, 231, 212,’ 214,. 216, 217, 219, 232, 240, 281, 286, 294, 296,301, – Belediyesi, 99,282,296, – halkı, 139, 296, – havalisi, 28, -liler, 56, 281, 282, – mıntıkası, 162, – rıhtımı, 74, 298. İzmir Büyük Kumandanlar Toplantısı, 197, 219.
İzmir Halk Fırkası, 301 . İzmir Muhacirin Cemiyeti, 323. İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 97. İzmir Sanatlar Mektebi, 192. İzmir Şehit Fethi Mektebi, 188. İzmit, 154. İznik Gölü, 299.
İzzeddin (Çalışlar) Paşa, 280,281. Jandarma, 58 Kabil Sefareti, 96.
Kabine, 35, 36, 41, 271, – teşkili, 240. Kadın, 40, 41,74, 126. 259, 265,281, 289,
303, – bilginler, 40, -lar, 80, 266-Kahkaha,l\l.
Kalinin, Mihail İvanoviç (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İcra Merkezi Komitesi Reisi),’ 157, 201, 202, 204.
Kamu hizmeti, 37.
Kamuoyu, 23, 101, 129,228,233,271.
Kamusal hayat, 40.
Kangın, 22, 184, 240.
Kanun, 28,42, 75, 82, 100, 117, 132, 138, 140, 148, 154, 162, 167, 213, 227, 230, 234, 236, 238, 249, 255, 256, -lar, 183, 226, 229, 239, – tasarısı, 135, 142, 206, -yapma, 117, 118.
Kanunu Esasi bkz. Teşkilatı Esasiye Kanunu.
Kapitülasyon, 129. -lar, 149. Kaptan, 293. Kapudağı, 299. . Karaağaç, 21, 116. Karaçi, 236.
Karadeniz, 78, 259, 315. Karahisar, 284.
Karahisarı Sahib bkz. Afyonkarahİsar. Karaköy, 299.
Karaman, 21. Karayolu, 39. Kardeş halk, 91.
Karesi (Balıkesir), 138,151,163,240,298. Kars, 78,98, 162. Karşıyaka Ankara Mektebi, 188. Karşıyaka Türk Birliği Numune Mektebi, 188.
Kasaba, 298, 299. Kastamonu, 153, 177, 178. Kastamonu Darülmuallimini, 153. Kastamonu Türk Ocağı, 177. Katolik, 150, 256, – patriği, 256. Kavalca, 186. Kavimler göçü, 91. Kayınpeder, 35.
Kayseri, 59,244, 314, – Metropoliti, 61. Kazancı, 299.
Kâzım (Halil, Hüsnü) Bey (Konya Mebusu), 21, 354.
Kâzım (Karabekir) Paşa (Doğu Cephesi • Kumandanı, Edime Mebusu), 22, 85, 142, 162, 281.
Kâzım (Özalp) Paşa (Karesi Mebusu), 151, 162, 240, 280, 298.
Kâzım Bey (Doktor), 22.
Kâzım Bey (Konya Belediye Reisi), 126.
Kâzım Bey (Konya Valisi), 203.
Kemal Bey (Hariciye Siyasi. Müşaviri), 223.
Kemalettin Efendi (Yarbay İbrahim Bey’in oğlu), 115.
Kemalettin Sami Paşa (Mirliva, Berlin Büyükelçisi, Kolordu Kumandanı, Sinop Mebusu), 142, 144, 280, 281, 284, 285, 291.
Kendi kaderini tayin, 38, 39. Keyiftepe, 282.
Kılıç Ali Bey (Gaziantep Mebusu), 140.
Kılıç, 35, 91, 172,282.
Kılıncızâde Ahmed Bey, 165.
Kız, – çocuk,-278, -lar, 80, – talebe, 188.
Kızılay bkz. Hilali Ahmer.
Kilise, 255, 256, – idareleri, 256.
Kitap. 25, 35, 174.
Kitchener, 35.
Knol!, Roman (Lehistan’ın Ankara Elçisi),
273. Kocaeli, 299, Kocaeli Yarımadası, 261. Konferans, 30, 34, 45, 54, 190. Kongre, 100-108, 123, 190. 198, 210, 260,
261,277, 292, 317,-ler, 75. Kongre Kararlan, 101. Konsolosluk, 231.
Konya, 21, 125, 172, 175, 193, 203, 208, 257, 277, 281,-lılar, 126.
Konya İdadi i Askerisi (Konya Askeri Lisesi), 21..
Konya Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 21. Kovaçef, S. (General), 87. Kozan, 140, 162. Köşk, 34.
Köy, 90, 106-108, 136,277,281,283, 284,
286, -ler, 39, -lük, 39. Köylü, 282, 283,-ler, 125. Kral, 179, 200, 246, 253, 298, -lık, 199,
264, 304. Kral, August (Avusturya Sefiri), 211. Kraliyet, 251,256, 267. Kredi, 249. Kur’anı Kerim, 86. Kurban bayramı, 49-52, 62, 66, 276. Kurtuba, 150.
– Kurtuluş, 37,40,50,66,75,77, 80,91,99, 185, 208, 235, 258, 284, 285, 297, 300, 306, – bayramı, 99, 294, 296, – günü, 131,302,-mücadelesi,280.
Kuşçalı, 261.
Kuvayi İnzibatiye, 76.
Küçük Asya, 77.
Kültür, 100, 148,233,286.
Kültür Müzesi, 310.
Kültürel gelişme, 224.
Kütahya, 151, 154, 175, 186, 193, 240, 282, 299.
Kütüphane, 109.
Lafrance, Curtis, 166. Laik terbiye, 233. Laikleştirme, 232. Laisizasyon, 233.
Lâtife Mustafa Kemal, 56, 57. 94, 99, 126, 158, 166, 192,207, 282.
Latin harfleri, 208, 209.
Lazar, Josef Hans (Neue Freie Presse Muhabiri), 117.
Lâzistan, 244.
Le Temps (Tan), 129.
Leh milleti, 254.
Lehistan bkz. Polonya.
Lehistan Cumhuriyeti bkz. Polonya.
Lenin.Y.l., 201,202, 204, 223.
Les Partis Politiqııcs sous la III Repıthli-que bkz. Üçüncü Cumhuriyet’te Siyasi Partiler.
Liman, 304, -İann inşası, 39.
Lincoln, 37.
Lise, 21, 256, 297, 307, 309.^ Londra, 70, 93.
Lozan, 35, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 60, 73, 271, – Barışı, 45, 49, 61, 62, 67, 68, 119, 207, – hükümleri, 255, – Müzakereleri, 27.
Lozan Antlaşması, 54, 73.
Lozan Konferansı, 30, 34,45, 54.
M. Cemal Muhiddin Sahip Efendi, 270.
Maarif, 22, 188, 228, 232, 277, 278, 289, 290,-309, – işleri, 79, – meselesi, 228,.-siyaseti, 228.
Maaş, 135,-lar, 137, 138.
“Macar, 91. 267, 276, 297, – gazeteleri, 91, -halkı, 91, – Krallığı, 264. – Millet Meclisi, 91, – milleti, 91, 264, 267, 276, – vatanperverleri, 91.
Macaristan, 182,231,243, – Kraliyeti, 251, 267,-Sefiri, 182, 264.
Macaristan Cumhuriyeti Parlamentosu, 91.
Madras, 120.
Mahkeme, 175.194,205,208,217,-heyeti, 193. Mahkûm, 298.
Mahmud Nedim (Zabçı) Bey (Yarbay, Malatya Mebusu), 82. Mahmut (Soydan) Bey (Siirt Mebusu), 56. Mahmut Esad (Bozkurt) Bey, 207. Malatya, 82, 151,238,240.
Mali, 78, – vaziyet, 227. Maliye, 135,316. Manisa bkz. Saruhan. Maraş, 316.
Marcosson, F. İsaac, 34. Mardin, 153, 22. Mardin Halk Fırkası, 153. Marmara, 286. Matbaa, 25.
Matbuat, 118, 119, 129, 131, 165, 209, 217, 235,252, 283, – erkânı, 207, 218, -hürriyeti, 229, – mensupları, 42.
Matbuat Müdüriyeti, 236.
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumi-yesi, 42, 236.
Matematik bkz. Riyaziye.
Mavnacılar Loncası, 213.
Mazhar (Germen) Bey (Doktor, Aydın Mebusu), 131.
Mazhar Müfit (Kansu) Bey (Denizli Mebusu), 22, 153.
Mazlum, 146, – dindaşlar, 121.
Mebus, 21-23, 31, 32, 51, 56, 64, 82, 83, 107, 109, 131, 142, 147, 151, 153. 154, 159, 162, 165, 168, 184, 190, 196, 207, 236, 238 240, 244, 251, 271, 279, 281, 282, 297,316, – adayları, 21,43, 97,103,
. 105, 127,-lar, 85,99, 101, lll,-luk,97, 139, – seçimleri, 75.
Meclis, 21,22,26, 28,29,31-33, 37′, 42,44-49, 51, 53, 54, 58, 60, 63, 64, 66, 69, 71-76,79,82-84,87-93,95,96,98,100,102, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 136-118, 120, 121, 124, 125. 128, 130, 131, 133-135, 140-145, 147, 151, 162, 164, 167, 175, 176, 184, 185, 190, 193, 196, 205-207, 212, 213v 225, 230, 231, 234-236, 239, 240, 244, 247-249, 251, 262, 271, 274,279, 291,299, – müzakereleri, 110.
Meclisi Mebusan, 36, – seçimleri, 261.
Mecmua, 29.
Meçhul Asker Abidesi, 281, 282. Meçhul Şehit, 282.
Medeni, 78, 173, – âlem, 310, – devlet, 289, – esaslar, 278, – gelişme, 228, – hukuk. 229, – idare, 225, – memleket, 229, merkez, 300, – milletler, 78, 119, 148, -toplum, 288, – usuller, 229, – vasıtalar, 227.
Medeniyet, 78-80,148,149,273,288,289, 300, 304, 310, – makinesi, 255, – yolu, 229, 232.
Medrese, 85, 153,309.
Mehmed Hilmi (Oytaç) Bey (Doktor, Malatya Mebusu), 82.
Mehmed Sabri Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Reis Vekili), 89.
Mehmet Ali Hasan (Mısırlı Prens), 26.
Mehmet Bey (Kastamonu Mebusu), 153.
Mehmet Fazlullah Efendi (Sivas Darülhtlâ-fe Medresesi Müdürü), 153.
Mehmet Niyazi Bey (Mebus), 23.
Mehmet Recep Bey (Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Üyesi), 153.
Mehmet Rıza Bey (Üsküdar Müdafaai Hukuk Liva Heyeti Reisi), 124.
Mehmetçik, 281,282.
Mektebi Sultani, 69.
Mektep, 147,148,183,188,192, 256,278.
308-310,-ler, 147, -sizlik, İli. Mektup, 67,69,87,99,120,161,166,168,
169, 176, 188, 189, 193, 194, 216, 267,
268, 270,271.. Meleti Efendi (Dersaadet’te Bulgar Serpis-
kopos Metropolit), 68. Memduh Bey (Afyonkarahisar Mebusu),
162.
Memleket, 27, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 56, 58, 73, 75-80, 96, 99, 103; 104, 108, 113, 118, 129, 136-138, 147-149, 152, 155, 173, 177, 192, 208, 209, 218, 219, 221, 224, 225, 228-230, 232, 235, 236, 241, 246, 251, 253-255, 258, 260, 264, 267, 271, 273, 274, 277, 281, 286, 287, 289, 291, 297, 298, 300, 303, 304, 308, 310, – evladı, 227, 278, -ler, 242, -in asayişi, 226, -iri müdafaası, 197,220, – işleri, 258, – menfaatları, 203, – müdafaası, 197.
111
Memleket Hastanesi, 309
Memur, 103, 111, 132, 233, 297, 309,-lar, 135, 137, 199, -luk, 106.
112
Menemen, 306, – Belediyesi, 306. Mersin, 162.
Merzifon, 148, – Amerikan Mektebi, 148.
Mesadet Hanı, 24.
Mesai Kanunu Tasarısı, 206.
Mescidi Aksa, 141.
Meşrutiyet kanunları, 255.
Metropolit, 61,68.
Mevlana, 257.
Meydan Muharebesi, 77, 185, 186, 262,
283, 286, 287, 299r Mısır, 236,241,242, -lı, 26, – uleması, 241. Mızıka, 207. Mihalıççık, 23, 90.
Millet, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 44, 45, 47-51, 53-56, 58, 60, 63, 66, 69, 71-76, 78, 79, 82-, 84, 87-93, 95, 96, 98-100, 110,111, 113,114, 116-122, 124, 125, -128-131, 133-138, 140, 141, 143, 145-151, 153, 155-157, 162, 164, 167, 169, 173, 175, 176, 184, 193, 196, 200, 203, 205-210, 212-214, 218-221, 223-225, 227-236, 239-241, 244, 247-249, 251, 254, 256, 258-260, 262, 264, 267. 272, 276, 281, 283, 286-289, 297-300, 304, 310, -in arzusu, 258, -in ba-ğımsızlığı, 75, -in selameti, 207, -ler, 256,-Meclisi, 91, 185, 236.
Milletler Cemiyeti bkz. Cemiyeti Akvam.
Milletlerarası, 145.
Milletvekili, 271.
Milli, 186, 228, – ahlak, 278, – ananeler, 241, – azim, 262, – bayram, 68, 252, -cephe, 111,298, – cereyan, 93, – çalışma, 40, – emeller. 93,231, – faaliyet, 73, – gayeler, 85, – Gazino, 277, – gelişme, 47, -gurur, 279, – hadiseler, 74, – hâkimiyet, 76, 100,149,287, – harekât, 75,94, – hedef, 288, – heyecan, 75, 76, – hükümet, 129, – iman, 262, – irade, 76, 286, – işler, 209, – izzetinefis, 279, – kahraman, 40, 232, – kaynaklar, 37, 39, – maarif, 278, -matem, 282, – Meclis, 74, 88, 89, 99, 131, – mefkure, 250, – mücadele, 93, 207, – müdafaa, 219, – ordu, 76, – ruh, 286, – şan, 282, – şeref, 73, 282, – tarih. 50,77,260,287, – terbiye, 232,278, – teşekkül, 75, – teşkilat, 75, – ticaret, 198, -uyanış, 75, – vasıflar, 279, – vazife, 24. Milli Türk Ticaret Birliği, 198. Milliyet, – anlayışı, 233, -ler, 256. Milliyetçilik, 38, 242. Milliyetperver, 147, -lik, 289. Miras, 200. Misakı Milli, 36.
Misakı Milli Kız Numune Mektebi, 188. Misyonerlik, 60.
Mithat (Mehmet, Alam) Bey (Maraş Mebusu), 316. Mondros Mütarekesi, 74. Morgan, J.P., 35. Moskova, 204.
Mougin (Mojen) (Miralay), 147. Muallim, 21, 187, 192, 276, 278, 283, 297,
|
308, 309, -ler, 243. Muallime, 187.
Muallime ve Muallimler Birliği, İ 87. Muallimler Birliği, 277. Muallimler Derneği, 283. Muallimler Kongresi, 292. Muamelatı Zatiye bkz. Özlük İşleri. Muammer (Uşakizade) Bey (İzmir Belediye Reisi), 35, 296. Mudanya, 286, 297, 299, 300. Mudanya Askeri Mukavelesi, 77. Mufahhamuddevle (İran Sefiri), 67. Muhabir, 91, 117, 129, 255,297, 303. Muhacir, 123, 265, 270,-ler, 230, 266. Muhalefet, 101, 103, 111,271. Muhalif, 150, -ler, 111. Muharebe, 77, 80, 98, 128, 185, 186, 262, 281-286, 299, 304, -ler, 76, – meydanları, 80,214,218. Muhasebeci, 104. Muhasip, 104.
Muhiddin Paşa (Tahran Sefiri), 66. Muhittin Baha (Baro’dan), 283. Muhtar (Ahmet, Çilli) Bey (Nafıa Vekili,
Trabzon Mebusu), 151, 196. Muhtelit İbtidai Mektebi, 188*.
Murat Bey (İzmir Vali Vekili) 192. Musa Kâzım Efendi (Büyük Millet Meclisi
Şer’iye Vekili), 21. Musevi hahamhaneleri, 255. Musiki, 77. Mussolini, 180.
Mustafâ Abdülhalik (Renda) Bey (Kangırı
Mebusu), 184,240. Mustafa Efendi (Karaağaçlı, Dava Vekili),
21.
Mustafa Efendi (Konyalı Karahafızzade), 21.
Mustafa Fevzi (Sarhan) Efendi (Saruhan Mebusu), 151.
Mustafa Fevzi Efendi (Şer’iye Vekili), 212.
Mustafa Necati Bey (Saruhan Mebusu, İzmir Mebusu, Maarif Vekili, Adliye Vekili), 31, 151, 163,240,292.
Mustafa Reşit (Tarakçıoğlu) (Trabzon Erkek Muallim Mektebi Müdürü), 308.
Musul, – Sorunu, 271, – vilayeti, 271.
Muş, 163.
Mutemed, 104-108, -ler, 101. Mutlak hâkimiyet, 37. Mutlakiyet, 241.
Muvazenei Maliye Encümeni, 135. Muzafferiyet, 77.
Mübadele, 226, 265, 266, 269, – meselesi,
226. Mücahit, 76.
Müdafaai Hukuk, 21, 32, – Cemiyeti, 29,
50,75,97, 127, İ31, 139. Müdafaai Milliye, 28, 65. Müddeiumumi (Savcı), 175. Müderris, 232. Müfettiş, 108. Müfreze, 58, -ler, 76. Müftü, 309. Mühendis, 309.
Mülakat, 34, 36, 37, 40,41, 129, 142, 147,
217, 218, 255. Mülki hükümet, 58. Mülkiye, 28. Müminler, 237.
Mümtaz Efendi (Piyade Yüzbaşı), 243.
Münir Hayri (Egeli) Bey (Trabzon Lisesi Fransızca, Edebiyat ve Tarih öğretmeni), ■ 309.
Münir Hüsrev (Göle) Bey (Erzurum Mebusu), 154-Mürebbi,277. •
Müslüman, 85, 121, 236, 255, – Araplar, 256, – halklar, 242, -lar, 94, 122, 150, 237, – memleketler, 241, 242, – milletler, 149, 237.
Mütareke, 74, 259, 260.
Mütekaidin Şirketi, 24
Mütekaidini Askeriye Cemiyeti bkz. Asker Emeklileri Cemiyeti.
Müttefikler, 34, 74, 136.
Müzakere, 27, 46, 64, 77, 85, 100, 102, 103. 105-107, 109, 110, 125, 135, 138, 142-144, 148.
Müze, 310.
Nadolny, R. (Alman Elçisi), 272. Nafıa işleri, 79. Nahiye Meclisi, 106.
Naim Hazım Efendi (Konya İdadii Askerisi Edebiyat Muallimi), 21.
Naim Palas, 232.
Namaz, 85, 126.
Namus, 74,75, 80, 90, 137, 288.
Nâzım (Filorinalı) Efendi, 169, 216.
Necati (Mehmet, Memişoğlu) Bey (Lâzistan Mebusu), 244.
Necati (Süleyman, Güneri) Bey (Erzurum Mebusu), 165.
Necib (Mehmet, Güven) Bey (Mardin Mebusu), 22.
Necip Bey (Kastamonu Belediye Reisi), 153.
Necmeddİn Sadak Bey (Aksam Gazetesi
Başyazarı), 194, 207. Nefer, 58.
Neşet Ömer (İrdelp) Bey (Doktor), 158,
159. Neşriyat, 101. Nette Freic Presse, 117. New Orleans, 35. NewYork,35,71, 166.
New York Herald, 255. New York Türk Teavün Cemiyeti, 71. Nicolaus (Nikolaus) Efendi (Rum Patrikhanesi Reisi Kayseri Metropoliti), 61. Nilizon, J. (Le Temps Muhabiri), 129. Nilüfer çayı, 300.
Nizamname, 100-102, 104-106, 110. 143,
154, 189,-Encümeni, 101. Nuh Tufanı, 80.
Nüfus, – meselesi, 228, – siyaseti, 233. Nüzhet Hanım (Muallimler Derneği), 283.
Okul, 39,40,307. Oltu Mektebi, 188. 16 Mart işgali, 261.
Ordu, 27, 40, 49, 65, 73, 76, .79, 92, 98, 111, 114, 116, 124, 131, 135-137, 170. 185, 186, 208, 209, 214, 219-221. 226, 227, 230, 243, 261, 280, 284-286, 289, 297-299, 302, -lar. 49. 74, -muz, 26, -müfettişleri, 197, – safları, 24.
Orman, 282.
Ortaelçi, 211 ~246, 251,253, 254,264,267, 272,273,291.
Ortodoks kilisesi, 255.
Osman Bey (Canik Valisi), ! 65.
Osman Gazi Türbesi, 297.
Osmanlı, 38, – devleti, 74, 75,.208, – hanedanı, 208, 236, – hükümeti, 74, – İmparatorluğu, 74, 77, 148, 24 i, 287, – padişahı, 74, – şehzadesi, 298.
Otomobil, 34, 56, 84, 232, 281, 284. 285, 312,314,315.
30 Ağustos Muharebesi, 280, 281, 282, 283,286.
Oy, 50, 83, 101, 109, 110, 145, 175. -lar, 23,102.
jDdemiş, 58. — Öğretim, 234, – birliği, 228, 234. Öğretimin Birliği Kanunu bkz. Tevhidi
Tedrisat Kanunu. Öğretmen, 309.
Öğretmen Okulu bkz. Darülmuallimin ve Darülmuallimat.
Ömer Fevzi Bey, 317. Özlük İşleri, 170.
Padişah, 74-76, 298, -lar, 149, 199. Pamuk, 39, – borsaları, 35. Panislamizm, 37. Panturanizm, 37. Papa, 150.
Para, 37, 84, 125, 137. 138. 269, 298, -lar.
200. Paris, 76, 133. Parlamento, 91, 118,274. Paşaeli, 78.
Patrik, 181, 256, 263, ler. 255, Irk, 255 Patrikhane, 61, 181, 256, 263, – meselesi,
255. Pazarcık, 185. Peçe, 40.
Pernot, Maurice (Fransız gazeteci), 147. Petrol, 39.
Peygamber, 149, 208, 309. Pickthall, Marmaduke, 133. Piyade, 58, 96, 243,297,299. Piyano, 35.
Pol Kunduriotis (Yunanistan Geçici Reisi-cumhuru, Amiral), 274.
Potalhane, 316.
Polis, 297, – müdüriyeti, 44.
Politik, 233.
Politikacı, 286. ‘
Politiya, 481.
Polonya, 231,254.273.
Pontus, – hükümeti, 78, – Krallığı ülkesi, 304.
Pratik iştigaller, 220. Prens, 26. Prensip, 40.
Program, 101, 104-106, 108. 142, 259,
277, – Encümeni, 101. Propaganda, 85.93, 148. Protestan, – kilisesi, 256, -lık, 256.
Radef, Sİnıoıı (Bulgaristan maslahatgüzarı), 179. Rahip, 148.
Rahmi Bey (Mustafa, Köken) (İzmir Mebusu), 127. Rangun, 72.
Rangun Hilafet Komitesi, 72. Rapor, 27.
Raporları İnceleme Encümeni, 101. Rasih (Kaplan) Efendi (Antalya Mebusu), 236.
Rauf (Hüseyin, Orbay) Bey (İcra Vekilleri Reisi, Heyeti Vekile Reisi), 34-36, 53, 54,56.81.
Recep (Peker) Bey (Kütahya Mebusu), 154.
Recep Bey (Mardin Livası Halk Fırkası Üyesi), 153.
Recep Bey, (Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Üyesi), 275.
Refet (Bele) Paşa (İzmir Mebusu), 53, 162.
Refik (Bekir, Koraltan) Bey (Konya Mebusu), 21, 175,193.
Refik (İbrahim, Saydam) Bey (Doktor, İstanbul Mebusu), 151, 154, 240.
Refik İsmail Bey (İstanbul Halk Fırkası Mutemedi), 316.
Refik Şevket (İnce) Bey (Adliye Vekili), 84.
Reform, 242. Regaip gecesi, 216. Reji, 316.
Reşad (Mehmet) Bey (Saruhan Mebusu), 163.
Reşat Bey, 35.
Rıhtım, 74,298, 304.
Rıza (Kolan) Bey (Muş Mebusu), 163.
Rıza Han (İran Harbiye Nazırı, Başkumandan), 114.
Rıza Nur Bey (Sinop Mebusu), 48, 168.
Rifat (Ahmet Çalıka) Bey (Adliye Vekili), 59.
Riyaseti Cumhur Mızıkası, 207. Riyaziye (Matematik), 232. Rize, 142,3)2.315-3.17. Roma, 26,150. 298. Roma Temsilciliği, 26, 180.
Romanya. 230, 246, 253, – kralı, 253.
Röportaj, 166.
Ruhani, 255, – reisler, 256.
Rum, 61, 256, – Cemaati, 62, -lar, 256, –
Patriği, 181,263, – Patrikhanesi, 61,256.
– Patrikliği, 256. Rum Ortodoks Patrikhanesi, 256. Rumca gazete, 263. Rumeli Müslümanları, 122. Rus, 223, – taraflısı, 271. Rusya, 37, 80, 157, 201, 202, 256. Rusya Merkezi İcra Komitesi, 157. Rusya Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti,
157. ‘
Rusya Şûralar İttihadı Cumhuriyeti bkz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği.
Ruşen Eşref Bey (Ünaydın, Afyonkarahisar Mebusu), 142.
Rüsuhi Bey (Riyaset Seryaveri), 158.
Rüştiyei Müdafaai Hukuk Mektebi, 188.
Saadeddin Ferid Bey (İstanbul Baro İkinci
Reisi), 222. Sabit (Sağıroğlu) Bey (Erzincan Mebusu),
154.
Sabri (Mehmet. Toprak) Bey (Saruhan Me-• busu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Reis Vekili). 131, 151, 162, 184.
Sadrettin Beyefendi (İzmir Halk Fırkası Mutemedi, Doktor), 301.
Safa (Özler) Bey (Adana Mebusu), 151.
Saffet (Arıkan) Bey (İzmit Mebusu), 25, 154.
Sağlık, 39, 158,-durumu, 159, 160. Sakarya, 77, 282, 286. – zaferi, 262. Sakarya Kız Numune Mektebi, 188. Sakarya Meydan Muharebesi, 77, 98, 128, 304.
Salâhaddin (Hüseyin, Köseoğlu) Bey (Mersin Mebusu), 162.
Salih (Bozok) Bey (Bozok Mebusu, Serya-ver), 22,56,158, 159.
Saltanat, 207. 208, 241, 287, 298. – hülyası. 200. – tacı. 209, – tahtı. 209.
Sami Sabi! Bey (Süvari Kumandam Miralay), 43.
Samsun, 76, 164, 165, 259, 260, 304, 313, 314.
Sanat, 50, 77, 192, 215, – kültürü, 233. Sanatlar Mektebi, 192. Sanayi, 227.
Sanayii Nefise Mektebi, 233.
Saray, 75, 287, – hayatı, 199, -lar, 200.
Saruhan (Manisa), 151,162, 163,175,193,
240, 302. Savaş, 34, 91. Savcı bkz. Müddeiumumi. Seçilme, 81, 110.
Seçim, 23, 32, 103, 143-145, 152, 153, 162, 175, 261, – devresi, 73, 83, 140, 244, – ler, 21, 50, 75, 104, 105, 108, -Teşkilatı, 105, 107, – vaziyeti, 27.
Seçmenler, 23.
Sefaret, 67,96,211.
Sefir, 55, 66, 67, 182, 223, 264, 272, 273,
-lik, 211, Selçuki idaresi, 259. Selkisaray, 281. Sendika, 206. Sergi, 69.
Serkarin bkz. Baş mabeyinci. Sermaye, 37, 112, 279, – vergileri, 256. Serpiskopos, 68. Servet, 227.
Sevr Antlaşması, 76, 282. Seyahat, 40, 217.
Seyid (Mehmet Emin) Bey (İzmir Mebusu), 151.
Seyit Bey (Beyoğlu Müdafaai Hukuk Liva Heyeti Reisi), 124.
Seyyar müfrezeler, 58.
Sezai Bey (Belediye Meclisi Reisi), 153.
Sıdıka Süleyman Hanım (Türkiye Muallimler Birliği Kongresi Ankara Delegesi), 277.
Sığır vebası, 28,63.
Sıhhat tedbirleri, 228.
Sıhhiye, 65, – işleri, 128, – teşkilatı, 65.
Sınıf, 56, 100, 173. Sınır, 256, 258, -lar, 38, 78. Sıtkı Bey (Binbaşı), 26. Sigorta ücreti, 26.
Silah, 42, 58, 80, 170, 197. – arkadaşı, 49, -lanma, 197, -lar, 50, -lı efrat, 58, -lı müdafaa, 75, -lı tedbirler, 227.
Simav, 185.
Sinema, 281.
Sinop, 82, 168.
Sirkeci, 24. . Sivas, 29, 75, 81, 153, 227, 260, 261, 312, 314.
Sivas Darülhilâfe Medresesi, 153. Sivas Genel Kongresi, 75, 260. Sivas Türk Ocağı, 47. Sivrihisar, 23. Siyasal, 38.
Siyaset, 38, 76, 79, 102, 148, 150, 228, 230, 231, 233, – sahası, 86, 208, 218.
Siyasi, 78, 148, 289, – anlayış, 229, – birlik, 237, – cemiyet, 100, 154, – dini koalisyon, 242, – faaliyetler, 77, – felaketler, 289, – hayat, 229, – icaplar, 80, – inkılap, 278, – istikamet, 217, – isyan, 76, – kader, 38, – kahramanlık, 282, – kanaat, 165, -kayıtlar, 227, – müessese, 255, – münasebetler, 230, – müşavir, 223, 254, – rakip-ler, 271, – rical, 147, – saha, 49, – salahiyet, 255, – tahrik, 256, – vazife, 21, 97, -vaziyet, 215.
Slav, 148.
Softalık, 233. .
Sofya, 87, 211,-Sefiri, 211.
Sosyolojik prensip, 40.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği,
_ 223,224,231.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İcra Merkezi Komitesi, 202. Sömürülmek, 39. Spor, 307, – teşkilatı, 85. Suat Bey, 60.
Subay, 35,36,74, 137, 147,259,282.284,
285, 297, -lar, 135,136, 138, 199. Suhaç, 236.
Suikast, -çı, 35, – zanlıları, 205. Suiistimal, 111.
Sultan. 119,241,287, -lar, 209.
Suphi Nuri (İleri) Bey (İleri Gazetesi Sahibi, Başyazarı), 111, 194; 207.
Suriç (Rus Büyükelçisi), 223.
Süleyman Sırrı (İçöz) Bey (Bozok Mebusu), 140.
Süleyman Sun Bey (İstanbul Mebusu), 196, 240.
Süvari, 284, 299, -ler, 56, – subayı, 285.
Şahadet diyarı, 289. Şair, 115.
Şakir Rasim Bey (Türkiye Umum Amele
Öirlîğİ Kâtibi Umumîsi), 153. Şehir, 99, 117, 120, 229, 281, 298, 299,
305, -ler, 40,78, -liler, 298. Şehit, 120, 282, 282, 283, 287, 300, -ler,
71.
Şehit Asker abidesi, 287,289,297. Şehremaneti, 131. Şehzade, 298.
Şeref, 37,49,73,80,98,233,282,288, -li
barış, 87, -li vazife, 99. Şevket Ali Bey (Hindistan Karaçi), 236. Şiir, 282. Şimal grubu, 162.
Şimendifer, 284, 304,313, -ler, 219, 227. Şirket, 24, 60.
Şûra, 105-107, 223, 231, 275.
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi, 153, 275.
Şükrü Bey (Matematikçi, Fen Fakültesi
Müderrisi), 232. Şükrü Kaya Bey, 207. Şükrü Naili Paşa, 281,299.
Taarruz, 220,262, 283, 298, 299, -lar, 225,
– harekâtı, 128. Taassup ağacı, 233. Tabip, 65.
Tahran, 66,114, – Sefiri, 66.
Tahsin Bey (Aynîzade, Milli Türk Ticaret
Birliği Kongresi Reisi, Hukuk Fakültesi
Reisi), 198,232. Tahsin (Hasan, Üzer) Bey (İzmir Mebusu),
140. Tahsisat, 200.
Taht, 209. – kavgası, 298.
Tahy de Tahovary, Ladislas (Macaristan
Sefiri), 182,264,276. Talât Paşa, 40. Talebe, 153, 192,297, 308. Talimatname, 28. Tan, 193.
Taın/1,207,208.218. Tanrı, 241.
Tarım, 39, – makineleri, 39, – okulları, 39.
Tarih. 49,50,76,77,80,98,149,150,174, 183, 186, 208, 233, 259, 260, 262, 282, 283, 286,287, 298, 309, – sayfaları, 185.
Tarihi hatıra, 199.
Tasviri Efkâr, 193, 194, 207.
Tayyare, 282, 298, – filosu, 26, – teşkilatı, 197.
Tecavüz, 74, 75, 80, 288. Tekirdağ (Tekfurdağı), 113, 164. Tekirdağ Türk Ocağı, 176. Telefon, 284. ‘
Telgraf, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 35, 45, 49, 52, 55, 61, 66, 67, 81, 82, 89, 91, 92, 114, 123, 131, 133, 152, 153, 160, 164, 165, 168, 184, 187, 193, 196, 198, 201, 204, 236, 250, 261, 263, 276, 280, 281, 292, 293,296, 303, 313, 314, -name, 55, 62, 67, 68, 72, 88, 89, 124, 134, 141, 181, 187, 190, 201,205,210.
Teokrasi, 241.
Teorik, 242, – iştigaller, 220.
Tercümanı Hakikat, 172, 207.
Teşkilat, 21, 65, 75, 79, 85, 97, 101-109, 154, 164, 185, 197, 220, 228, 229, 260, ‘ 262,277,281.
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 117, 118, İ30, 142-145, 151, 225, 238-240, 255.
Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey (Yarbay, Başkâtip), 194,207, 208,245, 247,284,297.
Tevfik Fikret Bey (Karaman İstinaf Azası), 21.
Tevhidi Efkâr. 119,290.
Tevhidi Tedrisat Kanunu (Öğretimin Birliği Kanunu), 234. The Satıtrday Evening Post, 34.
Tıp, 158,-Fakültesi, 232. Ticaret, 38, 60, 300. 316, – mukavelesi, 231.
Ticaret Birliği Kongresi, 198
Ticaret Mektebi. 309
Ticari gelişme, 39.
Tokat, 261.
Topçu, 297.
Topçu İhsan, 193.
Toplum, 40, 209,288, -lar, 237.
Toplumsal, 232, 289, – bilim, 209, – felaketler, 289, – hayat, 288. – icaplar, 80, -inkılap, 278, 289, 310, – nizam, 50.
Toprak, 77, 121.
Trabzon, 43, 78, 151, 162, 189, 240, 304, 305, 307, 310, 312, 314-317, – halkı, 303, -Iular, 260,v303, 304, 310, – Valisi, 309.
Trabzon Çiftçiler Birliği, 189. Trabzon Erkek Muallim Mektebi, 308, 309.
Trabzon Halk Fırkası, 309.
Trabzon İplik Mensucat Fabrikası, 309.
Trabzon Lisesi, 307, 309.
Trabzon Lisesi Okul Spor Yurdu, 307.
Trabzon Memleket Hastanesi, 309.
Trabzon Ticaret Mektebi, 309.
Traktör, 39.
Tren, 281,283.
Trikopis (General, Yunan Başkumandanı),
284-286. Tuna, 91.
Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak Mebusu), 145.
Turan Mektebi, 188. Tüccar, 35. Tüketim, 38. Türbe. 281,297.
Türk, 74, 85, 100, 115, 117, 133, 174, 233, 241, 282, 284, 286-288, 293, – bağımsızlığı. 38, – camiası, 288, 304, – Cumhuriyeti, 260, 276 287, 300, 310,,- çemberi, 286, – demokrasisi, 38. – devleti, 34,287, 310. – hâkimiyeti, 256, – halkı, 49, – hükümdarları, 298, – hükümeti, 37, 149, –
İmparatorluğu, 38, – kabinesi, 35, – kadını, 40, 41, – kahvesi, 36, – kardeşler, 94, – kıyafeti, 259, -ler, 34, 93. 111, 118, 119, 121, 122, 147, 149, 150, 166, 236. 256, 298, – lirası, 70, – lisanı, 256, -lük, 74, 281, – matbuatı, 118, 119, – mefkuresi, 288, – menfaatlan, 288, – milleti, 35, 49, 50, 119, 121, 122, 129, 146, 148-150, 157, 208. 223-225, 228, 229, 236, 258, 260, 262, 264, 267, 272, 276, 283, 286-288, 297-299, – milliyetperverleri. 147, – orduları, 297,299, – ordusu, 220, -padişahı, 149, – subayı, 35, – süngüleri. 285, – tarihi. 80. 208, 262′, 286, – toprağı, 121. – ülkesi, 36, – vatanı, 78, 166, 185, 225, 228, 286-288, – yetimleri, 270. Türk Diplomatik Temsilciliği, 133. Türk Edebiyatı Tarihi, 174. Türk Kaptan ve Makinistler ve Bahriye
Mensupları Cemiyeti, 293. Türk Ocağı, 29, 31, 33, 47, 85, 86, 113,,
153, 176. 177, 282. TüricTeavün Cemiyeti, 71. Türk Ticaret Birliği, 198. Türkçe, 25, 36, 41, 42, 143, 147. Türkiye (Türkiya), 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35-40, 42, 44. 45, 47-49, 51, 53, 54, 58, 60, 63, 66, 69, 71-73, 74, 78, 82, 83, 90, 92, 93, 95, 96. 98, 100, 111, 113, 114, 116-121, 124, 128, 129, 133, 134, 140, 141, 145, 148-151, 154, 160, 162, 164, , 166, 167, 169, 171, 173, 175-177, 179. 180, 184, 187-189, 196. 198, 200, 203, 205, 206, 211-213, 216, 220, 221, 224, 225, 232, 234, 236, 239-241, 244. 247-249, 251, 255, 256, 258, 259, 270-273, 277, 278, 288, 292, 300. 310, – camiası, 310, – devleti, 73, 74, 77, 79, 80. 143, 145, 185, 186, 209, – halkı, 75, 199, 283, – hükümeti, 272. – matbuatı, 209, – merkezleri, 260, – milleti, 233, – tarihi, 76. Türkiye Amele Birliği, 206. Türkiye (Türkiya) Büyük Millet Meclisi, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 37,42, 45, 4749, 51, 53,54,58, 60, 63, 66, 69; 71-75, 82, 84, 87-90, 92, 95, 96, 98, 100, 103, 110, U3, 114, 116-118, 120. 121, 124, 125, 128, 130, 131, 133-135, 140, 141, 143, 145, 162, 164. 167, 175, 176, 184, 193, 196, 205-207, 212, 213, 225, 234, 236, 239, 240, 244, 247-249, 251, 262, 291,299.
Türkiye (Türkiya) Cumhuriyeti, 118, 145, 146, 155, 158, 159, 171, 174, 180-183, 189, 192, 195, 197, 199, 200, 206, 207, 209, 211, 215, 216, 221, 226, 231, 234, 236, 237, 239, 243, 245, 246, 248, 251, 254, 259, 265, 266, 268-270, 290-292, 295, 305, 312, 316, – Hükümeti, 253, -Cumhurbaşkanı, 241.
Türkiye Dul ve Yetimlere Yardım Komitesi, 120.
Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti bkz. Hilali
Ahmer Cemiyeti. Türkiye Hİmayei Etfal Cemiyeti bkz. Hi-
mayei Etfal Cemiyeti. Türkiye Muallime ve Muallimler Birliği,
bkz. Muallime ve Muallimler Birliği. Türkiye Reisicumhuru, 243, 246, 249-251,
253,266, 269,273. 274,291.’ Türkiye Tarihi, 174. Türkiye Umum Amele Birliği, 153. Türk-Müslüman ecdadımız, 255-Tütün, 39.
Uhrevi saadet, 230. Ukrayna, 77. Ulaşım, 227. Ulaştırma, 39. Ulema, 241, 309. Umum Ameie Birliği, 153. Umum İnşaat Usta ve Kalfaları Cemiyeti, 153.
Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti. 210. Umumi İdare Heyeti, 102. Umumi Maarif Programı, 278. Umumi Terbiye Programı, 278. Urfa.22,43,251. Uşak, 185.
Üçüncü Cumhuriyet’te Siyasi Partiler, 25. Ülke, 36, 39,304. Ültimatom, 35. Üretim, 38. Üsküdar, 124.
Üsküdar Müdafaai Hukuk Cemiyetj, 124. Üye, 22,35, 85, 89, 93,100,103,105,107- 123, 275, 277, 279. 291, 317, -ler, 64, 71, 86, 88, 91, 101, 102, 104, 106,
109 135, 140, 143, 145, 162, 225, -lik, 82, 110, 175.
110
Vakit, 30, 207. Van, 277. Vapur, 259.
Vasıf (Hüseyin, Çınar) Bey (Maarif Vekili, Saruhan Mebusu), 193, 175, 227. 240, 290.
Vasıf Bey (Doktor, Tıp Fakültesi Reisi), 232.
Vatan, 32, 48,49,74,75,77-79, 111, 136, 166, 181, 185, 191, 208, 210, 214, 221, 225, 228, 230, 241, 259, 262, 286-289, 298-300, 310, -a ihanet, 193, – aşkı, 77, -m bağımsızlığı, 304, -ın birliği, 304, -ın hürriyeti, 304, -m kurtuluşu, 75, -ın mu-hafazası, 227, -ın müdafaası, 136.
Vatan, 207.’
Vatandaş, 50,147,259,288, 304, -lar, 226, 229.
Vatani menfaatlar, 178.
Vatanperver, 91, 298, 304, -lik, 32, 38.
Veba, 63.
Vehbi (Mehmet, Bolak) Bey (Karesi Mebusu), 163.
Velmuş, Moris, 297.
Vergi, 256, – ıslahı, 227.
Vilayet, 101,107,108,120.178, – Kongresi, 101, 104, 105, – mutemetleri, 104, -şûraları. 105. 106, – teşkilatı, 104.
Viyana, 37, 117.
Washington, 36, 37. VVilson, Woodrow, 38, 39. Wojciechowski, Stanislas (Lehistan Reisicumhuru), 254.
Yabancı, 74, 256, – asker, 259, – devlet, 96, – düşman, 147, – düşmanlığı, 119, 148, 149, – hükümetler, 256, – işgal kuvvetleri, 207,4ar, 149,259. – maksatlar, 149, -mektepler, 148, – subay, 259, – süngüleri, 75, 259, – temsilciler, 199, – teşebbüsler, 149, – unsurlar, 256.
Yahudiler, 256.
Yahya Kemal. (Beyatlı) Bey (Dersaadet Darülfünun Müderrisi. Urfa Mebusu), 22.
Yanbolu, 128. Yardım, 70, 120. Yargı organı, 37. Yasama organı, 37. Yazarlar,’40. Yedek Subay, 84.
Yedek Subaylar Yardımlaşma Cemiyeti
bkz. İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti. Yeni Dünya, 282. Yeni Türkiya, 23. Yenİgün, 164, 165. Yenişehir, 185. Yetim, 120.
Yıldırımkemal İstasyonu, 281. Yıldız Köşkü, 241. 23 Nisan, 252. Yoksulluk, 242. Yozgat, 22.
Yunan, 111, 120, 274, – idaresi, 121, 122, -Küçük Asya Ordusu, 77, -lı, 34, -lılar, 40. 112. 122. – Meclisi, 274, – ordusu, 74. 76, 185, 261, 298, – tayyareleri, 298, -zulmü, 121.
Yunanistan, 141, 274, – devleti, 230.
Yunus Nadi Bey, 44, 258, 280.
Yurt, 298.
Yusuf (Başkaya) Bey (Denizli Mebusu), 22. 281.
Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey (Sinop Mebusu), 82. Yusuf Ziya (Mebus), 281. Yüksek Öğretmen Okulu, 250. Yürütme organı, 37.
Zabıta, 297.
Zabıtaı Sıhhİyei Hayvaniye Kanun ve Tali-matnamesi, 28.
Zafer, 76, 77, 86, 93, 121, 146, 170, 186, 187, 207, 208, 221, 224, 233, 262, 271, 280-282, 285-287, 289, 293, -ler. 185.
Zalim, 76.
Zanaat, 300.
Zekâi (Apaydın) Bey (Aydın Mebusu),
240. Zenofobi, 119. Ziraat, 28, 227, 300. 309. Ziraat Bankası, 167. Zirai sanayi, 227
Ziya Gevher (Hâkimiyeti Milliye muhabiri), 283. Zonguldak, 145. Zulüm, 74, 120.
Zülfü (Tiğrel) Bey (Diyarbekir Mebusu), 154.
Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet
Kalemi Mahsus Müdüriyeti Adet
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri’ne Ferik Kâzım Paşa’dan aldığım bir mektupta bazı fıkralar aynen aşağıdadır.
1. Tokat’la Diyarbekir’deki hayvanlarımın satılmasını bekleyerek, üzülerek dönüşü az bir şey ertelemek zaruretine düştüm. Hoş Ankara’ya gelir gelmez de Erkâmharbiyei Ûmumiye’miz hemen, hakkın varmış, sana yazık olmuş diyecek değildir ki. Bilhassa arada belki artık her geçmişi unutturacak derece uzun bir de zaman aşımı hasıl oldu. Hakkı haksız ve olumsuzu olumlu kılan mertebe sınırsız kudrete sahip zamandan çok korkar bulunduğum için bu devamlı geçen zamanın da malum davalarımı unutturmuş olmasından endişedeyim.
2. Vazife de etmektedir.1 Erkânıharbiye’nin raporu, hükümetin bu rapor üzerine vereceği kararın üç ay ertelenmesi gibi uzun zaman tereddütlü ve haksız vaziyette bulunduğu manasında alınmaktadır. Daha ziyade ertelemek caiz olmadığı gibi, malum vaziyet ve kanaate göre âlicenaplığın ne kadar zayıf ve olumsuz bir tesir yapacağını da izaha lüzum görmem.
3.
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

* Aslı, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. Dosya: B-2; Fon kodu: 30.1.0; Yer no: 40.239.7; 27.9.1925’le bu-lunan eski yazı belgenin fotokopisi Atatürk’ün Bütün Eserleri Arsjvi’ndedİr. Eski yazı belge Musa Sarı-kuya tarafından okunmuştur.
1 Eski yazı belgede cümle bu şekildedir. (Y.N.)

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler