Ana SayfaLiderlikLider’lerAtatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 10: İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 10: İNDEKS

ONUNCU CİLT

Abaza memleketi, 132. Abazalar, 184.
Abdi Efendi (Batı Karargâhı’ndan), 277. ‘ Abdurrahman Efendi (Bağdat Nakibİ), 122. Abdülhalim Çelebi Efendi (Konya Mebusu), 115.
Abdülkadir Bey (ElâzizVali Vekili), 28.
Acemi Paşa, 122.
Acemİstan, 31.
Adalar, 289.
Adalet, 171, 250,326.
Adana, 96, 129, 157, 158, 185, 216, 237,
252,331. Adil Bey (Kengri Mutasamfı), 55. Adli, 303, – bağımsızlık, 289, – şartlar, 271. Adliye, 114,-İşleri, 103, – memurları, 211. Adnan (Adıvar) Bey (Sıhhiye Vekili, Dr.),
34, 52, 60, 105, 141, 152,162, 206,212,
217, 294. Af, 222.
Afgan, 179, – Emİri, 359, – hizbi, 179, – hükümeti, 179, – ordusu, 179.
Afganistan, 21, 22, 31, 71, 93, 179, 353, – ordusu, 31.
Afrika, 117,117,118,122,- fıalklan, 64, – İs-lamlan, 118,- Müslümanlan, 118.
Afyon, 181.
Afyonkarahîsar, 150, 152, 177, 252, 254, 264, 370.
Ahali, 32, 33, 59, 68, 130, 131, 134, 179, 188, 201, 205, 210, 211, 234, 256, 283, 289-291,305,314, 341.
Ahdi Milli, 42, 44.
Ahitname, 57, 60, 130, 289.
Ahmet Ferit (Tek) Bey (Maliye Vekili), 34, 60, 162, 326.
Ahmet İzzet Paşa (Sadrazam), 120, 135, 137, 138, 141, 212, 216, 279, 280, 332-335, 355.
Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili), 34, 56, 57, 60, 99, 104, 124, 162, 221,335.
Ajan, 153,333,-hk, 320.
Ajans, 98,138,277, -lar, 367.
Ajitasyon, 236.
Akaretler, 273.
Akdağmadeni, 161.
Akdeniz, 200,203, – Boğazı, 289.
Akpınar, 282.
Aksaray, 252.
Alaca, 68, 161, 191,205,206. Alanyurt,2U.
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (Batı Cephesi Ordu Kumandanı, Ankara Mebusu ve Moskova Sefiri), 73, 81, 82, 86, 87, 94, 99, 107, 111. 130, 197-200, 202-204, 231, 255,337.
Ali Rıza, 64.
Allah, 23,103,123,134,259,270,282,284.
Alman, 44, – delegeleri, 44, -lar, 44.
Almanya, 31,71, 131,231,321.
Altın, 154, – külçeleri, 233, -lar, 233.
Altıntaş, 181, 192.228.
Amasya, 164-166, 252, 333, 370, – Görüşmesi, 333.
Amele, 46,75,131,257.
Amerika. 242, 288-290, – kamuoyu, 290, -lılar, 242-244, 288.
Amerika Yakındoğu Heyeti, 242.
Amerikan, 290.
Anadolu, 22,30,33,39,57,58,71,145,154, 159-161, 168, 179, 233, 237, 242, 268, 279, 280, 288, 311, 317, 319, 321-325,
327. 329, 332-335, 356, 358, 360, 372, – birliği, 40, – halkı, 59, – hükümeti, 234,- ordusu. 235.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce-miye;;, İ99.
Anafartalar Kahraman],’ 147, 225.
Anarko Bolsevizm, 234.
Anarşi, ]66,220, 254, 327.
Anavatan, 22, 58,71, 159, 179,211.
Anayasa, 235, 358.
Ankara, 21, 22, 24-29, 32, 34, 35, 37, 42, 47-52, 54, 55, 59, 61-63, 68, 69, 72, 73, 75, 80-84, 86, 87, 89, 90, 92-94, 96-98, 100, 104, 105, 107, 109-117, 126, 135-138, 141, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 164, 167, 168, 170, 174-177, 182, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 196-199, 205, 208, 212, 216, 218, 219, 224-226, 228-233, 235, 238, 240, 242, 245, 246, 249, 250, 252, 254, 255. 265-268. 273, 274, 278-281, 285-287, 292, 294, 296-301, 305-307, 312-314, 316, 319, 321, 325, 326, 329, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 340, 343, 345, 347, 349, 351-353, 356, 360, 361, 363, 365, 366, 369,370, 371, – Belediyesi, 359, – hükümeu, 22,30, 31, 57-60, 71, 129, 130,149, 237, 238, 346, – Mahpus-hanesi, 52.
Anlaşma (Akit), 22, 23, 30, 229, 303, 332-334, 360, 362.
Antalya, 69, 158, 244, 252, 288.
Antant devletleri bkz. İtilaf devletleri.
Antep (Ayıntap), 100, 134, 170, 216, 223, 253,290,331.
Antlaşma, 41-44, 82,’ 234, 289, 299, 350, – hükümleri, 33.
Anzavur, 268. – meselesi, 198.
Arabistan, 42, 237, 238, – sultanı, 238.
Arap, 122,-emperyalistleri, 131,-hüküme-ti, 122, 132, -lar, 358, – milliyetçileri, 238.
Arapça, 308.
Araş, 78.
Ardahan, 42.
Anbumu kahramanı, 147.
Arif Bey, 227.
Arif Oruç Bey (Yeni Dünya Başyazım), 39,321.
Arnavut milleti, 149.
Arnavutluk kabinesi, 149.
Arslan Kaptan çetesi, 225.
Asayiş, 124, 131, 188, 204, 292, 304.
Asım Bey (Erzurum Mebusu), 370.
Âsi Yozgad nahiyesi, 97.
Asiler, 282.
Asker, 43, 177, 204. 206, 208, 209, 213, 230, 256, 258, 322, 360, – kitleleri, 234, 236, -ler, 78, 79, 131,138,148, 234-237, 258, -lik çağı, 106, -iik yaşı, 191.
Askeri, – disiplin, 193, 221, – görüş, 104, hadiseler, 271, – harekât, 104, – heyet, 104, 179, – hizmet, 234, – hususlar, 221,
– işgal, 133, – işler, 75, – kadrolar, 237,
– kanunlar, 133, – kaos, 235, – kıtalar, 95, 193, 282, – kuvvetler, 21,254, – memur-lar, 188, – menfaatlar, 34, – mesele, 221,
– müesseseler, 84, – salahiyet, 204, – tali-mat, 104, – tertibat, 281, – teşkilat, 204, 273, – vasıflar, 209, – vazife, 179, 193, 268, – vaziyet, 204, 269, 283, 350, – va-ziyetimiz, 34, – yönetim, 331.

Aslan Mehmet, 67.
Astahov (Rusya İstihbarat Bürosu Müdü-rü), 336.
Asya, 31,- halkları, 64, – siyaseti, 44. Alâ Bey (Niğde Mebusu), 157. Ateşkes, 129, 132. Atıf Bey, 227. Atlı erler, 189.
Avrupa, 23,30,39,45,89,288,319, – emek-çileri, 65, – gazeteleri, 329, – kamuoyu, 290, -lı emperyalistler, 64, – proletaryası, 131, 160.
Ayaklanma, 153, 237.
Ayan, 187.
Aydın, 71, 252, 260, 288. Aydınlar, 306. Aydoğdu, 282. Aymtab bkz. Antep.
Azerbaycan, 41,42,104,128,130,132,145, 146, 311, 323, 356, 359, 360, – Cumhuriyeti, 23, – devleti, 43. -hlar, 43.
Azerbaycan İçtimai Şûra Cumhuriyeti, 145, 160.
Azınlık, 289, -lar, 59, 311, -lar hukuku, 289. Aziz Bey (Saruhan Mutasarrıfı), 195,241,260.
Bağdat, 122, 238.
Bağımsız, 58, 92, 132, 210, 335, 341, 343, 352,356,368, – cumhuriyetler, 133, – devlet, 57, 306, – hareket, 239, -lik, 22, 30, 31,66,71,78,83-85,102,108,117.130, 133, 146, 155, 161, 171,201,229, 233, 235, 238, 247, 248, 250, 271, 272, 283, 289, 291, 306. 307, 315, 320, 345, 347, 349, 359, – mahkeme, 321, – mev-cudiyet hakkı, 250.
131
Bahriye, 137.
BakÛ, 21, 23, 42, 93, 128, 238, 305, 308, 317,327,356,360, – Kongresi, 238, 356. Baku Propaganda ve Harekât Konseyi, 239. Bakû Türk Komünist Fırkası, 196. Bâlâ, 97.
Banka, 69, -lar, 90. Banker, 131.
Barış (Sulh), 33, 34, 112, 122, 125, 128, 129, 131, 133, 143, 149, 192, 245, 250, 271, 272, 289, 290, 299, 303, 311, 333, 343, 352, 362, – antlaşması. 234, – çabalan, 332, -çı, 219,256,288, -çı tedbirler. 227, -çı teklifler,228, – müzakereleri, 88, 124, 125,-şartlan, 104.
Basra körfezi, 33.
Basri Bey (Karesi Mebusu), 228,226. Basri Bey, 90.
Batı, 33, 84,131,133, 317, 350, 359, – âlemi, 71, 352, – amelesi, 131, – Anadolu, 33, – Avrupa, 30, – cephesi, 31, 74, 75, 81, 86, 87, 94, 99, 111, 126, 153, 168, 174, 177, 184, 186, 191, 192, 199, 201-203, 216, 222, 231, 254, 255, 259, 277,283,284,331, 334,337, – devlede-ri, 30, 320, – dünyası, 356, – emekçileri, 131, – emperyalist devletleri, 131, – em-peryalistleri, 131,- emperyalizmi, 22.30, 160, 171,238,356,358,-kapitalİz-mi, 22,30, -lı emekçiler, 64, -lı emperyalistler, 64, 65, – Ordusu, 74, 201, 202. 204, 209, 210, 213, 225, 228, 255, 256, 258, 281, 283, – siyaseti, 310, – Trakya, 42, 289, – vaziyetleri, 28.
132
Batum, 42. Bayazıt, 43, 253. Bazan, 108.
Behçet Bey (Çankırı Mebusu), 370. Behud Şahtahtİnski (Azerbaycan İçtimai
Şûra Cumhuriyeti Fevkalade Delegesi),
145, 146, 160. BekirSami (Kunduk)Bey,33,56,57,203,333. Belediye, 188, 286.
Bennett (Kapiten Bent, Benet, Yüzbaşı), 176.
Berlin, 71, 149.
Besim Atalay Bey, 37,38.
Beşkardeş tepeleri, 282.
Beyanname, 75, 102, 106, 188, 211, 234,
257, 266, 280, 302, -ler, 44. Beyoğlu, 52. Biga, 198.
Bilecik, 120,137,141, 212, 215, 252, 269, 282, 314, 334, – İstasyonu, 137, – Mülakatı, 137.
Bitlis, 57-59, 109, 130,131, 147,253.
Boğazlar, 23,44,289,290, – meselesi, 43,44.
Bolşevik, 77,245,246,338,340, – Cumhu-riyeti, 41, 306, – Heyeti, 219, – hükümeti, 248, -ler, 34, 128, 131, 132, 160, 257, 310, 311, 358, -lik, 30, 130, 306, 310.
Bolşevik Rusya Cumhuriyeti, 30.
Bolşevik Rusya Hükümeti, 22, 58.
Bolsevizm, 75, 171, 234, 308, 310, 323, – İnkılabı, 45, 46.
Bolu, 159, 173, 180, 184, 195, 207, 241, 252, 266, 283.
Bozüyük, 282.
Brendizi, 52.
Brest-Litovsk Antlaşması, 42.
Buhara, 179.
Buhran, 132.
Bulgar, 322.
Bulgaristan, 204.
Burdur, 47,48, 50, 252.
Burjuva, 322, – devletleri, 234, -lar, 324.
Burjuvazi, 325, -nin iktidarı, 64.
Bursa, 73, 88, 118, 120, 148, 203, 214, 215, 252, 269,282, 285,295, 30).
Büyük Millet Meclisi (ayrıca bkz. Türkiye [Türkiya] Büyük Millet Meclisi), 25, 26, 29, 31, 32, 35-38, 41, 42, 44, 47-52, 55, 58-63, 66-71, 74, 76, 78-81, 84, 85, 88, 99, 100, 102, 104-109, 114, 117, 127, 134-138, 144, 147, 149-153, 157, 158,

162, 164, 166, 167, 169, 173, 175, 177, 178,180,186,189,190,192-194,197-199, 201. 209, 214, 216, 220-224, 229, 230, 233, 242, 245, 250, 254, 255, 258, 259, 262, 265, 267-269, 271, 272, 275, 277, 281, 283, 285, 292, 295, 297, 298, 301-305, 315, 337, 338, 342, 343, 345, 347, 349,353,356,360-362,367,371.
Cafer Bey, 297.
Cami Bey (Aydın Mebusu), 71, 288. Cani, 230.
Canik, 176,247,264,268.
Casus, 98, 154, 176, 209, 213, -lar, 116,
210, 255, -Iuk, 370. Cebelibereket, 26, 35, 61, 62, 157,253. Cehalet, 230. >
Celâl (Bayar) Bey bkz. Mahmut Celâl (Ba-yar) Bey.
Celâl Bey bkz. Mehmet Celâl Bey (Genç
Mebusu). Celâl Bey, 137.
Celâleddin (Cclâlettin) Arif Bey (Adliye Vekili, Erzurum Mebusu), 51, 157, 197, 198, 215, 216, 221, 224, 230, 245, 264, 285, 367,368, 371.
Cemal Bey, 54.
Cemal Paşa, 21, 31, 71, 93, 133, 179,240. Cemiyet, 61, 82, 154, 159, 188, 199, 249,
278, 296, 339, 341, 358, 366. Cenabı Hakk, 31, 101, 108, 122, 154. Ceridei Resmiye, 302. Cevat (Cevad) Abbas (Gürer) Bey (Bolu
Mebusu), 159, 173. Cevat Bey (Bern Sefiri), 137, 141, 334. Cezayir, 117, 238.
Cezmi Bey (Feke Belediye Reisi), 313. Cihan, 84,119, – emperyalizmi, 133,-İnkı-labı. 39, 40. Cihat, 122.
Cinayet, 199, -ler, 226.
Cizre, 108.
Coğrafi prensip, 58.
Cumhurbaşkanı, 358.
Cumhuriyet, 22, 23, 30,41, 42, 58, 64, 65, 71,92,94, III, 124, 132, 133, 145, 146, 160, 171, 231, 233, 271, 306, 307, 352.
Çanakkale Boğazı, 290. Çankırı, 55, 252,370. Çapulcu kuvvetler, 228. Çarlar istibdadı, 45. Çarlık, 46. Çerkesler, 326.
Çerkez (Çerkeş) Ethem Bey bkz. Ethem Bey. Çerkez (Çerkeş), 132, 184, 198, 224, 295, 332, 337.
Çete, 201,211,225,234,319, -ler, 33,168,
329,331,332. Çiçerin (Hariciye Nazırı), 41-43, 56, 59,
64,319, 324, 328,352. Çiftlikler, 242, 257. Çin Şeddi, 338.
Çobanoğlu Ekrem Bey (Dr.), 52, 53. Çolak Kemal Bey (Ankara Kumandanı,
Yarbay), 167. Çorum, 52, 113, 207, 252. Çukurhisar, 277. Çulha (Culga), 43.
Dağıstan, 171,311.
Delege, 23, 41, 56, 57, 101, 112, 114, 128-130, 145, 146, 216, 311, 346, 352, 367,368, -ler, 44, 60,152, 271, 350, 351.
Demiralay, 48.
Demirci Mehmet Efe (Kuvayi Milliye Ku-mandanı), 50, 69, 121, 136, 150, 168, 177, 207, 218-220, 226, 230, 257.
Demirci, 211.
Demiryolu, 162.
Denizli, 50, 69, 121, 204, 252.
Dersaadct, 175, 343, 344, 347, 351.
Dersim memurları, 105.
Devlet, 22,23,31,44,60,71,117,131 -133, 154, 233, 234, 267, 273, 272, 290, 291, 302-304, 306, 308, 309, 322, 324, 343, 350,352,354,358,370, – iktidan, 358, -ler, 30, 57, 102, 344, 346, 351, 355, 359, -li-ler, 176, – Ölçüleri, 319, – senedi, 42.
Devrim, 235,237, -ci, 235,237, -çiler, 236.
Deyrezor, 122.
Din, 308, 118, 122, 149, 359, – kardeşleri-■ miz, 122, 123.
Dini, – azim, 123, – bağnazlık, 236, 238, – esaslar, 309, 311, – fikirler, 234, – his, 358, – icaplar, 307, 308, – metanet, 123.
Dinar, 219.
Diplomatik münasebet, 99, 309.
Divanıharb, 114, 115, 148.
Diyarbakır (Diyanbckir), 95, 142, 143, 147, 148, 164, 205, 208, 215, 253, 262, 263, 265, 325, 338, 340.
Doğu. 22, 23, 30, 32, 79, 171, 238, 290, 309,’311, 323, 338, 350, 355, 358, 360,’ 365, – âlemi, 30,31, – Anadolu, 33, – cephesi, 33, 34, 36, 78, 80, 93, 109, 124, 130, 144, 145, 196, 240, 246, – dilleri, 31, – dünyası, 356, – Halkları, 233, 238, 356, 358, – harekâtı, 31, – İslam âlemi, 23, – İslam kavimleri, 30, – İslam milletleri, 22, – kavimleri, 31, – memleketleri, 71,- meselesi, 344,356, – ordumuz, 339, Ordusu, 78, – politikası, 288, – sınırları, 82, – siyaseti, 310, – siyasetimiz, 309,
– vaziyetleri, 28, 33.

Doğu Halkları Hareket Konseyi, 360. Doğu Halkları Propaganda ve Hareket
Konseyi, 356, 357. Doğu Halkları 1. Kongresi, 356. Dostluk anlaşması, 23,30,41. Döğer, 150.
Durak Bey bkz. Mustafa Durak Bey (Erzurum Mebusu).
Dünya, 117,118, 324.
Düşman, 21, 22, 31, 44, 58, 79, 88, 108, 122, 123, 131, 133, 134, 153, 160, 168, 191, 199, 201-203, 210-212, 214, 215, 217, 225, 243, 255, 256, 259, 260,. 268-270, 276, 281-285, 301, 317, 323, 329, 331, 333, 335, 350, 354, – istilası, 117,277,-kitlesi,235,-lar, 66,102,118, 119, 133, 149, 160; 398, 250, 258, 260, 261, 266, 315, 331, 336, 346, 349, 368, -lık, 34, 118.
Düyunu Umumiye, 88.
Düzce, 172, 180, 184, 190, 207, 213, 217, 365,-isyanı, 198.
Ebülfazl Abdülmcnnan Hazretleri, 154. Edebiyat, 45,46.
Edİb (Edip) Bey (Sakarya Müfrezesi-Ku-mandanı), 172, 190, 195, 365. Edime, 84, 159. Efendi Köprüsü, 116,211.
Efrad, 195,258, 277,283,315, 366. Efzun Fırkası, 270. Eğilim, 131,243. Ekonomi, 250. Ekonomik özgürlük, 237. Elâziz, 28, 223, 253.
Elcezire,95,101,108,122,223,-cephesi, 340. Eliava, Chalva (Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Türkiye Delegesi), 233. Emek, 313,321,322.
Emekçi, 160, – halk, 111, 356, – kitleleri,
64, -ler, 359. Emin Bey (Bursa Mebusu, Operatör), 88,197. Emir Faysal, 237,238. Emir Paşa, 152, 183, 220. Emirname, 208. Emniyet, 58.
Emperyalist, 58, 59, 250, 281, 289, 320, 349, – âlem, 57, – devletler, 57, 102, 133, düşmanlar, 102, – gayeler, 130, – kuv-vetler, 250, -ler, 42, 44, 64, 129, 131,
– savaş, 235, 238.

Emperyalizm, 22, 30,44,57,58, 102, 132,
173, 237, 321, 331, 356, 358, 359. Enternasyonal, 44. Entrikalar, 33, 179. Enver (Aka) Efendi (Edime), 84. Enver Paşa, 21, 30,71, 133, 231,238,240. Er, 25,-ler, 106, 189. Ergani, 253. Erlik, 181.
Ermenek Mahkemesi, 67.
Ermeni, 132, – asli kuvvetleri, 34, – azınlık, – çoğunluğu, 58, – devleti, 43, – gailesi, ,82, – harekâtı, 34, -ler, 34,42,43, 57,
58 104,- 112, 131, 132, 245-247, 290, 310, – meselesi, 34,289, – milleti, 33, – ordusu, 78, 104, – Parlamentosu, 124, – tehdidi, 332.
59,
Ermenistan, 33, 41-43, 104, 112, 122, 125, 132, 247, 290, 311, 332, 359, 360, 365, Cumhuriyeti, 124, – hükümeti, 33. Ertuğrul,263,314.

Erzincan, 253.
Erzurum, 27, 32, 44,49, 104, 151, 226, 227, 233, 247, 253, 257-260, 264, 265, 292, 293,297,300,305,309-311,316,323,338, 339,341, 352,366,369-373, – halkı, 323.

Erzurum Kongresi, 322.
Esaret, 22, i 31, 164, 273. 336, -ler, 353.
■Esir, 46, 117, 268,273, 320,336.
Eskişehir, 72, 82, 86, 87, 141, 143, 147, 148, 168, 174, 191,. 192, 197, 200, 202, 205, 206, 211-216» 218, 229, 231, 252, 254, 255, 257, 282, 284, 295, 306, 310, 319,321,334.
Esba (Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Konseyi Yetkilisi), 356-358,360,
Eşkıyalık, 331.
Ethem (Çerkeş, Çerkez) Bey (1. Kuvveİ Seyyare Kumandanı), 72, 82, 116, 135, 142, 143, 148, 152, 153, 155, 168, 172, 181, 183, 184, 189, 198, 199, 202, 205-209, 211-222, 224-230, 234, 241, 246, 247, 254-256, 259-263, 265, 269, 270, 281, 282, 292, 295, 315, 317, 319-322, 326, 331,332, 337.
Ethem isyanı, 327″.
Eyüp Sabri Bey (Eskişehir Mebusu), 183, 193,194,212, 220, 229, 334.
Fahrettin (Altay) Bey (Karahisar’da 12.
Kolordu Kumandanı), 181, 189, 19i,
210, 220, 227, 257, 295, 260. Faik Bey (Cebelibereket Mebusu), 157. Fas, 238.
Fatin Efendi (Hoca, Rasathane Müdürü),
137, 141,334,335. Fazıl Paşa, 230. Federasyon, 238.
Fehmi Bey bkz. Mustafa Fehmi (Gerçe-
ker) Bey. Feke, 313.
Felsefi fikirler, 45, 46.
Fcrİd Bey (Hüseyin, Çorum Mebusu), 113.
Ferid Bey (Maliye Vekili) bkz. Ahmet Ferit (Tek) Bey.
Ferit (Damat) Paşa, 332.
Fevzi (Çakmak) Bey (Müdafaai Milliye Vekili, Milli Savunma Komiseri, Mare-şal), 60, 78, 81, 84, 137, 139-141, 152, 162, 167, 178, 179, 231, 269, 270, 282, 284,301,334, 335.
Feyzi Bey (Malatya Mebusu), 370.
Fırka Merkez Komitesi, 326.
Fikri Faik Bey (Genç Mebusu), 370.
Firar, 206, 214, 255, -i, 116, -iler, 95, -lar, 236, – vakaları, 95.
Fon Zekt (Almanya Erkânıharbiyei Umu-miye Reisi, General), 231.
Fransa, 131, 133.
Fransız, 88, 129, 132,334, -ca, 353, ■■ İhtilali, 45, -lar, 41, 117, 133, 221,237,290, 331, 350, – mahfilleri, 129, – mandası, 291,-subayı, 334.
Fuat Bey bkz. Mehmet Fuat (Canm) (İzmit Mebusu).
Gaflet, 230.
Galip Bahtiyar (Göker) Bey, 159. Galip Bey (Topçu Müfettişi), 215. Galip Paşa, 187. Gasp, 228.
Gayrimüslim, 243, -ler, 175.
Gazete, 40, 82, 240, 250, 277, 288, 311, 312, 321, 322, -ci, 39, -etler, 335, -cilik âlemi, 39, -ler, 319, 321, 329, 367.
Gediz (Gedis), 73, 186, 189,219,227,259, 260, 269, 282, – taarruzu, 201-203.
Gemi, 334, -ler, 118,317.
Genç, 253, 370. V'”
Genelkurmay, 235.
Gensoru, 215.
Gerici, 235, – eğilim, 326, -ler, 325, -Iİk,
317, -Iİk tehlikesi, 235, – vaziyet, 323. Gerilla, 329. Geyve, 342.
“Giresun, 25,26,35, 61,253,278,286,296. Girzor, 238. Glisra, 70. Gorki, 46.
Göç, 59, -menler, 33. Gök Demir, 226.
Gökbayrak Taburu, 215, 217, 218. Gördes, 153. Grekofili, 320. Grevler, 131.
Gümrü, 109, 124, 125, 128,310. Gümüşane, 253. Gündüzbey, 282.
Güney, 31, – cephesi, 31, 127, 168, 177, 182, 186, 192, 204, 205, 315, 319, – harekâtı, 273, – Ordusu, 228,260, – Slavlar, 132,-vilayetleri, 24.
Gürcistan, 132. – devleti, 43. Gürcüler, 34, 78.
Haber, 92,120,168,177,180,189,205,206, 210, 212, 217, 219, 271, 282, 320, 323, 335,368, – bülteni, 322, -dar, 325, -ler, 23, 73, 128, 189, 234, 273, 319, 326, 329, -leşme, 35, 48, 116. 127, 147, 148, 150, 156, 168, 169, 179, 200, 202, 217, 310, 311, 334, 342, 349, 351, 362, 367, 368, -leşmeler, 149,219,-leşme emri, 263.
Hacı Ahmet Efendi (Nafiz Kolan’ın baba-sı), 151.
Hacı Sami Bey, 363.
Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir Mebusu), 82, 142, 143, 147, 148,. 156, 164-168, 205-208, 212, 214, 215, 218, 219, 221, 262-265, 267, 325, 332, 334.
Hacı Tahir Efendi (Glisrah), 70.
Hafiye, 369-371.
Hain, 259, -ane, 259, -anc siyaset, 39, -ane taarruzlar, 30, -ane teşebbüsler, 22, – kuvvetler, 349, -ler, 84, 102, 266, 281, 348.
Hâkimiyet, 23,58,102,289,290,298,302, 343, 345,358, 361.
Hâkimiyeti Milliye, 277.
Hakk,21,32,79, 122,283.
Hakkâri, 157, 253.
Hakkı Behiç Bey (Türkiye Komünist Fır-kası Kâtibi Umumisi, Dahiliye Vekili), 45, 75, 81, 82, 137, 147, 212, 213, 218, 247, 326, 332/334.
Halİd Bey (9. Fırka Kumandanı, Miralay), 32, 144, 365.
Halife, 236, 359.
Halil Bey (Bolu Mutasarrıfı), 184, 195,241.
Halil Paşa, 21, 41, 133.
Halk, 24, 33,46, 59, 64, 65,102,103, 111, 121, 131, 151, 160, 174,201,202,211, 226, 234, 236-238, 243, 250, 255, 256, 271,290,302-304,306,308,311,321-323, 326,331-336, 352, 354, 356, 358-361, -çı-. lar, 322, – hareketi, 238, -ın bağımsızlığı, 307, -ın hıyaneti, 211, -m ihtiyaçları, 103, -ın refahı, 40, -m saadeti, 40, – İştİ-rakiyun Fırkası, 246, 247, 292, 308, 311, 332, – kitleleri, 46, – komiseri. 171,64, – Ko-miserleri Konseyi, 111, -lar, 233, -larm kur-tuluşu, 234, – meclisi, 238, -oyu, 42,289. Halkçılık, – Beyannamesi, 102, – Programı, 103, 302.
Hamdi Namık Bey (İzmit Mebusu), 275.
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey (Antalya Mebusu). 84, J58.
Hamit Bey (Barış Delegesi), 112.
Hamid (Hamit) Bey (Trabzon, Erzurum Valisi), 25, 26, 297, 311, 316, 338, 366.
Hapis. 320, -hane, 52.
Harbi Umumi, 118, 132, 200, 201, 243. 268, 349.
Harekât, 22, 30. 31, 34, 78, 104, 122, 144, 166, 168, 177, 178, 191, 192, 198, 204, 216, 222, 226, 229, 233, 236, 237, 239, 254, 269, 273, 281, 282, 284, 294, 315, 354, -lar, 237. Harekât ve Propaganda Konseyi, 238.
Harczm Cumhuriyeti, 92. Harp, 33,44,118,131, 161,169,209, 247, 259, 268, 269, 281, 352, – cephesi, 200, – felaketleri, 179, – harekâtı, 122, – ilanı, 299, – tarihimiz, 134, – telgrafı, 34, 78, 79, 100, 141.
Hasan Bey (Van Mebusu), 301.
Hasan Efe (Maraş Kuvayi Milliye Müfre-zesi Kumandanı), 170.
Hasan Fehmi Bey (İkinci Reis Vekili), 74, 76,95,104,105,157,158,164,165,173, 175, 252, 254, 259, 262, 264-269, 281, 298, 300, 301, 349, 353, 367, 369, 371.
Hasan Hayrî Bey (Dersim Mebusu), 105.
Hasan Sıddık Bey (Van Mebusu), 265.
Hasla, 212,-hane, 233.
Haydar Bey (Kırşehir Mebusu, Rıza Bey’in kardeşi), 106.
Haydar Bey (Konya Valisi), 49,51,70, 218.
Haydut, 117.
Haymana, 219.
Hazineler, 349.
Heyeti İcraiye, 41.
Heyeti Temsiliye, 199, 371.
Hıristiyan, 309, – azınlıklar, 243, -lık, 243.
Hıyanet, 125, 199,211,228, 256,257,259, 262, 366,-ler, 281.
Hicaz, 353.
Hilafei. 22, 30, 154, 250, 271, 345-347, 354, 359, – hukuku, 299, – makamı, 102, 131,290, 353, – nüfuzu, 130.
Hilmi Bey (Demirci Kaymakamı), 260.
Hindistan, 21,35. 71.
Hindistan Hilafeti İslâmiye Cemiyeti, 154.
Hint, 154, -li kardeşlerimiz, 154, – Müslümanları, 154.
Hive Hanlığı, 92.
Hukuk, 23, 42, 43. 61, 112, 124, 131, 137, 141, 188, 199, 249, 272, 278, 289-291, 294, 296, 298, 299, 303, 339, 341, 343-346, 349, 350, 352, 358, 362, 366.
Hukuki, – esaslar, 290, – vaziyet, 343.
Hulusi Efendi Bey (Yozgat Mebusu), 312.
Hücum taburu, 215.
Hükümdar, 321.
Hükümet, 22, 23,25, 30, 31,33,37,41-43, 58-60, 65, 71, 75, 81, 83, 90, 92, 101, 102, 108, 111, 122, 124, 129-132, 137, 138, 146, 149, 161, 162, 165, 175, 176, 179, 188, 189, 193, 194, 199, 200, 201, 205,207-209,211,213,214,216,218-228, 230. 231, 234-238, 242, 243, 245-248, 254, 255, 257, 258, 262, 264, 267, 271, 272, 279, 280, 284, 288-290, 292, 296, 300, 302-308, 311, 312, 319, 321-325, 327,329,332-336,338,340-344,346-348, 350, 351, 354-356, 358, 360, 362, 365, 366,371,372,-başkanı, 15,-ler, 133,345, 352, – memurları, 255, – merkezi, 161.
Hürriyet, 131, 155,272, 290,291.
Hüseyin (Mekke Şerifi), 359.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum Mebusu), 226, 227, 246, 247, 257, 298-300, 309-311, 369, 370.
Hüseyin Kâzım Bey (Ticaret ve Ziraat Na-zın), 137, 141,334.
Hüsnü Bey (Ferik), 187.
Hüsnü Bey, 319, 320.
Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon Mebusu), 164-166,263, 355, 370.
Irak, 101, 122, 131, – mücahitleri, 108. Irk, 22, 30.
Irki, – bak, 288, – prensip, 58. İsparta,47,48, 50, 114, 136,168,219, 220, 252, 254.
İbrahim Bey (2. Kuvayi Seyyare Kuman-danı), 170.
İbrahim Efendi (İsparta Mebusu ve Demi-
ralay Kumandanı), 47,48. İçel, 252,370.
İdam, 51,148,209-211,255,320, – hükmü,
67, -lar, 360. İdari ihtiyaçlar, 103. İdeolog, 323. İdeoloji, 234.
İdeolojik, 234, – lider, 322, – omurga, 234, propaganda, 235, 325, – savaş, 238,
– yetersizlik, 236. İhanet, 320.

İhsan Bey, 220.
İhtilal, 45,46, 257, -ler, 84.
İktidar, 64, 65, 130, 144, 235, 236, 280, 319,320,331-333,336,358,360, – mev-kii, 129, 133, 179, 281,-sizlik, 268.
İktisadi, 30, – ahval, 133, – bağımsızlık, 130, 133, 289, – buhran, 132, – denge, 30, – ihtiyaçlar, 103, – imtiyazlar, 243, kaynaklar, 131, 132, – maksatlar, 242, 243, – menfaatlar, 34, – münasebet, 303,
– prensip, 58, – salahiyet, 304, – sıhhat, 242, – şanlar, 271, -yat, 290.

İktisat, 99, 303,-işleri, 103. İlaç, 212.
İlhak, 114, 132,218.
İlim, 37, – feyzi, 45, – heyeti, 37, -ler, 45.
İllegal, 236.
İlmi, 39, – esaslar, 327, – fikirler, 45, – gayret, 82, – incelemeler, 37,38, – maksatlar, 242, 243, – münakaşalar, 39.
İltica, 33, – teşebbüsü, 168.
İltihak, 191-, 205, 225, 226, 259, 262, 270, 281,317. 346.
îlyas Vriyonu (Arnavutluk Başkanı), 149.
İmalathane, 243.
İman, 156.
İnebolu, 110,151, 187,271,273,274, 279, 319, 329.
İnegöl, 73, 260, 269, 282.
İngiliz, 88, 129, 130, 132, 133, – casusu, 154, – delegeleri, 44, – eli, 122, – emperyalizmi, 237, – esareti, 336, – köleliği, 132,-ler, 21,41,108,117, 122,128,131, 176, 179, 203, 237, 238, 257, 259, 280, 281, 288. 319, 329, 332, 333, 335, 338, 352-355,359, – mahfilleri, 129, – milleti, 350, – oyunları, 129, – propagandası, 128.129, – Sefarethanesi, 371,372, – torpidosu, 371, – tüfeği, 25, – zulmü, 237. İngilizce, 176.
İngiltere, 21,22,31,58,71, 131, 133,289, 317, 355, 360, – hükümeti, 30, 290.
İnkılap, 22, 25. 40, 41, 44^46, 203, 248, 257, 323, 324, 331, 359, – etkenleri, 39, -lar, 39, 84, 200,307, 308,358.
İnkılapçı, 75, 146, 320-323,326, 328, -lar, 325, 327, 358, -lık, 46, – teşkilatlar, 356, 360.
İnönü, 270, 276, 295.
İnönü Meydan Muharebesi, 277, 28.1-284.
İnzibat, 32, 84, 118, 204, 258, 304.
İran, 33, 43, 132, 237, 257.
İslâm köyü, 260, 269.
İslam, 58, – ahali, 33,59,283,314, – âlemi, 22, 23, 30,41, 117-119, 122, 128, 131, 132, 149, 154, 353, 354, – camiası, 122, -cılık, 131, – cihanı, 119, – çoğunluklar, 243,- Doğu İnkılabı, 22,-dünyası, 171, hükümeti, 22, 30, – kavimleri, 131, – kitleleri, 119, – kütleleri, 37, – kütlesi, 117, – memleketleri, 30,31,117, – men-faatlan, 179, – milletleri, 22, 131, 149,
– müessesesi, 118, – olmayan Doğu ka-vimleri, 31, – şeriatı, 299, – teşkilatı, 31,
– ülkeleri, 238.

İslam’ı, – esaslar, 41, – fikirler, 359. İslamiyet, 117, 179,310. İslav bkz. Slav.
İsmail Bey (Erzurum Mebusu), 104.
İsmail Fazıl Bey (Yozgat Mebusu), 34, 197, 225, 226, 230, 370.
İsmail Suphi Bey, 37, 38.
İsmailov (Mebus), 321.
İsmet (İnönü) Bey (Erkânı harbiycİ Umumiye Reisi ve Batı Cephesi Kumandanı, Miralay), 22,27, 34, 60, 74, 78, 81, 116, 127, 137, 147, 150, 151, 155, 166, 167, 174, 177, 178, 184, 186, 189, 191, 192, 203, 205, 208-215, 217, 218, 222, 225, 227, 255, 258-260, 277, 283, 284, 295, 334. 335.
İstanbul, 22,23,39,42,44,52,54.58,90, 117, 118, 120, 129, 133, 135, 137. 138, 151, 161, 172, 175, 176, 198-200, 219. 234, 257, 268, 273, 279, 281, 290. 311, .317, 319, 324, 326, 329, 331, 333-336, 342, 343, 345-347, 350, 351,354, 355, 361, 367, 368, – hükümeti, 33, 59, 332, 334, 360, – meselesi, 43, – Telgraf Müdi-ri Umumisi, 342.
İstasyon, 335, – binası, 137.
İstihbarat, 39, 97, 98, 108, 226,279,336.
İstiklâl, 83, – savaşlan, 154.
İstiklâl Mahkemesi, 52, 54, 72, 76, 87, 95, 98, 116, 154, 206, 210, 213, 230, 252, 253, 255, 262, 263, 312, 338, 340.
İstila, 33, 117, 277, 283, 289, 314, -ci emeller, 290, -cılar, 42, 44 -lar, 243.
İsyan, 44,66,147,148,198,200, 201,204, 205,207,211-215,217,222,246,256-258, 269, 320, 327, 332, 349, 353, 358, -kâr, 230,254, -kâr harekât, 226, -lar, 359, -name, 258.
İşçi, 319, 320, -kitleleri, 359. -Icr, 319.
İşgal, 33, 34, 44, 88, 117, 133, 159, 168, . 192, 203, 225, 227, 268, 282, 289, 332, -ler, 290.
İtalya, 24, 52, 71, 90, 197,238,288.
İtalyan, 132,286, – düşmanlan, 149, – halkı, 24, -lar, 87,117, 118,129, 132, 290, 350.
İtilaf, 33, -çılar, 128, 319, 320, 325, – devletleri, 33, 271, 272, 291, 319,343,344, 346,350-352, 355, 360.
İtimatname, 111.
İttifak, 189, 199,237,247.
İttihatçı, 324, -çılar, 235, 236, 325.
İzmir, 52, 132, 157, 158, 199, 219, 257, 288,289,333.
İzmît, 157,219,252,275, 301.
İzzet Paşa bkz. Ahmet İzzet Paşa.
Jan vapuru, 286.
Jandarma, 180,205,255,256, 321, -lar, 25,
14»,-müfrezesi, 211. Japonya Savaşı, 235.
K. Yust, 336.
Kabine, 124, 132, 149.332-334, 347,-buh-*ranı, 172.
Kadı Efendi (Mutasarrıf Vekili), 209,210. Kadın, 290.
Karkas, 132, -lar, 323, – meselesi, 132. Kafkasya, 33,128,132, – Müslümantan, 130. Kağızman, 109. Kafacık (Kalecik), 161, 191. Kamber Efendi (Mardin’de Irak Geçici Hükümet Delegesi), 101, 122, 123. Kamuoyu, 39,75,150,288-290, 307,308, 317. Kângin bkz. Çankırı.
Kanun (Kavanin), 103, 106, 107, 152,210, 229, 234, 235,.265, 267, 299, 302, 304, 358, 361, 369, – hükmü, 222, -lar, 133, 193, 216, 220, 221, 255, 298. 303, 360, 362, -suz, 226.
Kanuni, 150, 271, – esaslar, 367, – hüküm, 258, – hükümler, 228, – icap, 370, – muamele, 95, – takibat, 221,227, 262,338, 340.
Kanunu Esasi, 298-300, 362, – hükümle-ri, 264.
Kapitalist, 250,349, – düşmanlar, 102, – idare, 171, – siyaset âlemi, 39, -ler, 359.
Kapitalizm, 22, 30, 57, 102, 132, 160, 248, 331,359.
Karaağaç, 282.
Karabağ,43, 132.
Karadeniz, 23, 33, 44, 200, 203, – Boğazı, 289, 290, – limanlan, 336.
Karahan.41,319.
Karahisar, 150, 186, 218, 222, 256.
Karahisan Sahip bkz. Afyonkarahisar.
Karahisan Şarki bkz. Şebİn Karahisar.
Karakilise, 43.
Karakol, 191, – postası, 260.
Karaköy, 270.
Kararname, 94, 97.
Karesi, 157, 158, 226, 228, 247, 260.
Kars, 34,42, 78, 79, 112, 239, 305, – Kalesi, 78, 79.
Karşıdevrime!, 235, – ayaklanmalar, 237,
– subaylar, 235. Kasaba, 134,358.
Kastamonu, 41,99,188,252, 276, 370. Katliam, 289, 360. Kavimler, 133. Kayseri, 52, 76, 252.
Kâzım (Özalp) Bey (Ertuğrul Grubu Ku-mandanı, Miralay), 143, 152, 168, 202, 212-218, 334.
Kâzım Bey (Konya Mebusu), 370.
Kâzım (Dirik) Bey (Tiflis’te Türkiye Temsilcisi), 128, 130.
Kâzım Karabekir Paşa (Doğu Cephesi Kumandanı, Türkiye Banş Heyeti Delege Reisi), 29, 32, 36, 78-81, 93, 109, 112, 128, 144-146, 196, 198, 233, 240, 309-311,338, 339.
Keçiborlu, 177, 182.
Kengri bkz. Çarıkın.
Kerenski, 235.
Kılıç Ali Bey (Mebus), 183,193,194,220,334.
Kırşehir, 106, 252, 269, 369.
Kırşehir MİMİ Alayı, 106.
Kıtal, 290.
Kızıl askerler, 43.
Kızıl Ordu, 235, 332.
Kızılırmak, 161.
Kilikya, 313.
Kocaeli, 342, 365.
Komintern dergisi, 320.
Komiser, 64, 171.
Komünist, 44, 75, 218, 239, 245-247, 257, 292, 305-310, 317, 319, 321, 323, 325, 338, 340, 359, 360, – cereyanlar, 196, Fırkası, 131, 246, 247, 292, 307, 312,
– gazeteler, 322, – ideologlar, 323, – ka-rakter, 236, -ler, ’44, 46, 320, 324, -lik, 81, 248, 306, – örgüt, 235, – parti, 174, 331, 332, – propagandası, 321, – reform-lar, 237, – siyaset yasası, 236, – teşkilat-lar, 326.

Komünist Emernasyonal, 356.
Komünizm, 45, 46, 75, 83, 235, 246-248, 292, 306-308, 311, 322-328, 338, 340, 341, 359, – propagandası, 305.
Konferans, 23, 271, 345, 360, 367.
Kongre, 75, 238, 322, 356.
Konsıanlin (Yunan Kralı). 281,282,288.
Konstantinopol, 250.
Konya, 49,51,70,115,121, 150, 157, 166, 175, 191, 204, 218, 224, 225, 249, 252, 254, 370, – hadisesi, 113, 114, – isyanı, 204, – meselesi, 135.
Kosıi, 286.
Kozan. 252.
Kömür madeni, 162.
Köprühisar. 260.269.
Köy, 304, 358, -ler, 43. 206, 210, -lü, 75,
331, -lüler, 359, -lü kitleleri, 46. Kral, 288, -ltk,281. Krassin heyeti, 133.
Kurtuluş, 22, 30, 64, 71, 78, 80, 132, 193,
199, 221, 234,237,238, 321, 322. Kurtuluş Savaşı, 117, 151, 187. Kurucu meclis, 299.
Kuvayi Milliye, 25, 32, 69, 152, 168, 170, 201, 205, 207, 213,216, 225, 313, – Müfrezesi, 27.
Kuvayi Seyyare, 135, 168, 172, 191, 209. Kuvvei Seyyare, 27,116,126, 127,150,152, 177, 178, 181, 184, 186, 189, 192, 193, 202, 208, 209, 211, 236, 218, 221, 222,224,225, 228, 254-256,281, 337.
153
Kuzey cephesi, 260.
Kuzey Kafkasya, 132, – Cumhuriyeti, 132. Küçük Asya, 250.
Küfrevizade Şeyh Abdülbaki Efendi, 109. Kürdistan, 359. Kürt İsmail Ağa. 191. Kürtler, 237.
Kütahya, 68, 135, 142, 143, 150, 153, 155, 168, 181, 183, 186, 189, 191-194, 209-211, 214-220, 222, 225, 227, 228, 252, 254, 255, 270, 282, 315.
Lazistan, 64. 253.
Lenin, 43, 59, 111, 171, 310, 321, 323,
324,328. Liman, 317,-lar, 336. Lloyd George (Loid Çorç), 317, 350, 355. Londra, J33, 250, 271, 344, 350, 352, 360,
367, 368. Londra Konferansı, 345, 346. Lozgaade bkz. Yozgat.
Maarif, 290, 303, – işleri, 103. Macar, 90. Macid Bey, 147.
Mahalli, 303. – hükümet, 175, – idare, 304, – muhtariyet, 358, – müfrezeler, 105, – teşkilat, 321.
Mahkeme, 54, 67, 72, 76, 87, 95, 98, 116, 206. 210, 213, 230, 252, 262, 265, 312,321,338,340, – karan, 52, -ler, 255, 263, – salonu, 263,264. Mahkûm, 292.
154
Mahmud Esat (Bozkurt) Bey (İzmir Mebusu), 157, 158, 163.
Mahmut Bey (Binbaşı), 208. ,
Mahmut Celâl (Bayar) Bey (Sanıhan Mebusu, İktisat Vekâleti Vekili), 34. 60. 62, 183, 189, 194, 212, 213, 217, 220. 224, 257, 334.
Mahpushane, 201.
Makedonya, 289.
Malatya, 253, 370.
Mali, 90, – bağımsızlık, 289, – kudret, 348, – salahiyet, 304, – şartlar, 271, – yardım, 90. Maliye, 69, 86,213,250, – işleri, 103. Manastırlı Kâzım Bey (Miralay), 32. Manavgat, 69. Manda, 291. Maraş, 170, 253. Mardin, 101.253. Marks, 46.
Matbuat, 97, 98, 133, 277.
Mazhar Müfid Bey (Hakkâri Mebusu), 157.
Mazlum kavimler, 133.
Mdivani, 233, 239, 327.
Mebus, 26, 35,47-49,61, 62, 64,71, 88,94, 104, 106, 107, 113, 137, 142, 143, 147, 152, 159, 164, 166, 173, I75.-197, 202, 205, 208, 216, 227, 230, 259, 260, 265, 268, 269, 275, 285, 288, 292, 293. 305, 321, 322, 325, -lar, 367, 322, 334.
Meclis, 23-29, 31-33, 35-38, 41, 42, 44, 47-52, 55-63, 65-81, 83-90, 92-95, 99, 100, 102-115, 117, 119, 122, 124-127, 134-138, 141, 143-147, 149-154, 157-160, 162-175, 177, 178, 180, 182-199, 201, 205, 207, 209, 214-217, 219-225, 229-231, 233-235, 237, 238;. 240-243, 245, 247, 249, 250, 252; 254-259, 262-269, 271-275, 277-28İ, 283-288, 292, 294-306, 310, 313-316, 321-323, 325, 326, 332-335, 337-354, 356, 358, 360-363, 365-371.
Meclisi Mebusan, 42, 299.
Medeniyet, 118, 131.
Medine. 359.
Mehmet Celâl Bey (Genç Mebusu), 193,370. Mehmet Fuat Bey (Çorum Mebusu), İ13. Mehmet Fuat (Carım) Bey (İzmit Mebusu), 38. Mehmet Ragıp Bey (Amasya Mebusu), 370. Mehmet Şükrü Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 152, 262-264, 322, 325-327, 370. Mekke, 11’7.359. Mektep, 85.
Mektup, 21, 22, 30, 31, 39, 40, 42, 52- 54, 64,71,81,82, 87, 89,90, 120,122, 127, 147, 154, 159, 160, 168, 174, 179, 206, 216, 218, 238, 246, 310, 311, 321, 333, 334, 363, -çuluk, 99, -lar, 60, 71, 80, 108, 220, 227, 257, 263, 319, 322.
Memduh Bey (Karahisarı Şarki Mebusu), 165,247.
Memduh Şevket Bey (Bakû’de Türkiye
Temsilcisi), 93, 128, 130. Memedov (Upmal’İn yardımcısı), 233,
317,’327.
Memleket, 23, 31, 32. 42, 45, 52, 59, 71, 73,75, 80, 81, 103, 106, 117, 118, 122, 129, 131, 132, 138, 152, 155, 162, 176, 188′, 189, 191, 194, 200, 201, 204, 207, 219, 220. 226, 227, 229, 242, 243, 246, 254, 255, 257, 261, 262, 267, 268, 279, 280, 284, 289-292, 305, 307, 308, 310, 311, 337-340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352-354, 358, 367-369, 371, -imiz, 84, 233, 248, 306, 307, 309, -in bağımsızlığı, 22, -in kurtuluşu, 22, -in menfaati, 207, 225, -in müdafaası, 226. -ler, 30,42,88,124, 131, 175,258,288,323, – menfaatlan, 39, 254, 259, 369.
Memur, 23, 37, 120, 162, 176, 211, 225, 342, 358, -lar, 69, 98, 100, 105, 188, 202, 218, 243, 244, 249, 255, 257, 268. 308. 348.
Memuriyet. 286,287.
Menşevikler, 46.
Menteşe, 252.
Merkezi hükümet, 175, 176, 188,223,255.
Mersin,2l6, 370,371,372.
Mesleki temsil, 298.
Meşrutiyet, 235.
Metris, 282.
Mezhep, 257.
Mcziı, 282,283. Mezopotamya, 237. Mısır, 117, 353.-Hıdivi, 359. Milis güçleri, 331.
Millet, 22, 23, 25-29, 31-33, 35-38, 41,42, 44, 47-52, 55-72, 74-81, 83-90, 92-95., 99, 100, 103-114,117-119, 122, 124-127, 129, 132-138, 141, 143-147, 149-154, 157-167,169-175.177,178,180,182-199, 201, 207, 209, 214, 216, 220-224, 226, 227, 229-231, 233, 234, 240-243, 245, 247-250,252,254-259,261,262,265-269, 271-275, 277-281, 283-289, 291, 292, 294-299, 301-308, 310, 313-316, 334, 337-350, 352-354, 356, 358, 360-363, 365-369, 371, -çi, 254, -İmiz, 246, 281, 290, 305, -in bağımsızlığı, 102, 201, -in birliği, 166, 257, -in eğilimleri, 103, -in gayeleri, 84, -in kurtuluşu, 80, -İn menfaatlan, 225, 254, -in mevcudiyeti, 31, -in selameti, 71, -ler, 131,132,247,290, -Ierin kardeşliği, 23, – Meclisi, 24,222,227.
Milletvekilleri, 84, 152.
Milletlerarası, 327, – sermaye, 64, – Tahkikat Komisyonu, 289.
Milli, 22, – bağımsızlık, 102, 235, 250, 315, 323, – birlik, 341, – çeteler, 168, davamız, 30, – dayanak, 32, – devlet, 359, – Doğu harekâtı, 31, – edebiyat, 46,
– emel, 271, – emeller, 29, 305, 346,
– esaslar, 292, 306, 339, – gaye, 247, 307, 308, – gösteri, 338, – hak, 352, – ha-rekât, 22, 30, 31, – hareketler, 30, – his, 306,- hisler, 359, – hukuk, 343,345, – hususiyet, 251, – hükümet, 22, 42, 59, 138, -ihtiyaçlar, 251, – iktidar, 250, – İrade, 343, 345, 346, – karakter, 358, – kumandanlık, 147, – maksat, 32, 81, 310, – Meclis, 57, – menfaatlan 190, – mesele, 372,
– mevcudiyet, 31,- mukaddesat, 308, – mukavemet, 58, – Müdafaa, 106, – prensipler, 251, – smır, 23,41,57,102. 161,247, 306, 307, – sınırlar, 102, 235, 250, 271, 359, – sınırlanınız, 341, – Süvari Alayı. 106, – teşkilat, 22, – topraklar, 290, – varlık, 32, – vazife, 165,267,372.

Milliyetçi, 238. – lider, 25Ö, -ler, 238, -lik, 236. Milliyetperverler, 289. Milliyetsiz, 310. Miltiyadi, 52, 54.
MisakrMim,42,44,57,58, 130, 133,271. Monatov (Şerif), 239. Mora, 289.
Moskova, 21, 23,30,31,33, 38,41.43, 56, 57,60, 64,71,94,99,107, IH, 130,171, 203, 221, 231, 238, 245, 247, 306, 317, 319.320, 322, 323, 327, 328, 331, 360, – hükümeti, 33, – Telsiz İstasyonu, 128.
Moskova Konferansı, 338.
Muhafazai Mukaddesat, 366.
Muhalefet, 236, 256, – eğilimleri, 234.
Muhalif, 32, 266.
Muharebe, 200, 202, 258, 270, 275-277, : 282-284, -ler, 134.’ Muhittin Baha Bey (Bursa Mebusu), 137,285. Muhtar Bey, 110. Muhtıra, 43,271. Musa Kâzım Efendi, 311. Mustafa Durak Bey (Erzurum Mebusu),
233, 292, 293, 338. Mustafa Fehmi (Gerçeker) Bey (Şer’iye
Vekili), 34, 60, 162. Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul Mebusu),
165,263.
Mustafa Nuri Bey (Yeni Dünya Yazı Kurulu Müdürü), 39, 321.
Mustafa Sagir (Hintli İngiliz casusu), 154.
Mustafa Suphi Bey (Baku Türk Komünist Fırkası Reisi), 196, 305, 306, 310, 316, 323, 338.
Musul, 108, 238,-seferi, 28.
Muş, 147,253.
Mut, 66.
Muzaffer Bey (Erkânıharbiye Binbaşısı), 86. Mücadele, 290.
Müdaraai Hukuk Cemiyeti, 61, 188, 249, 278, 296, 339, 341,358, 366.
Müfreze, 27, 170, 172,181, 189, 191, 195, 205, 206, 208, 211, 213, 218, 238, 241, 337, 365,-ler, 33, 78, 105, 256.
Mülki memurlar, 100, 188, 202, 249, 308.
Mülkiye memurlan, 211,218.
Mülkiyet hakları, 326.
Münir Bey (Hukuk Müşaviri), 137, !41. Mürteci hükümet, 58. Müslim, 243.
Müslüman, 132,154,238,-âlemi, 65,-dev-letler, 359, – halk, 160,256, 359, -lar. 42, 43, 108, 118, 130, 131, 154, 160, 243,
■ 320, 359, 360, -lar Kongresi, 238, -lık, 319,-ülkeler, 64.
Mütareke,41,57,104,349,353, -name, 104.
Müteahhit, 151.
Müteşebbisler, 219.
Müttefik, 57,237, 247, – devletler, 351. – hükümetler, 360, -ler, 236, 288, 329. 331, 333,336, 358.
Müzakere, 34, 41, 44, 137, 152, 164. 165, 204, 216, 224-226, 230, 244, 247, 263. 264, 272, 304, 344, 350, 352, 369, -ler. 23, 42, 43, 57, 88, 112, 124, 125, 129. 133, 213, 221, 268, 269, 271, 288, 298, 346, 352.
Nadir Bey (İsparta Mebusu), 114.
Nadir Efendi (Mut Müftüsü), 66.
Nafiz Bey (Canik Mebusu), 176, 247,
264, 268. Nafiz Bey (Erzurumlu), 151. Nahcivan, 43.
Naim Bey (İçel Mebusu), 370. Namık Kemal, 285. Namus,. 218. Nasyonalist Türkler, 44. Nazım Bey (Tokat Mebusu), 322, 325.327, 332, 370.
Nâzım Bey (Erkânıharbiye’deıı, 4. Fırka
Kumandanı), 172. Nazif Paşa, 260,269, 282. Nazifpaşa Çiftliği, 270. Nazilli, 69.
Necati Bey (Barış Delegesi), 49, 112,311.
Necef, 101. 108, 122, 132.
Necip Bey (Konya Polis Müdürü), 49, 51.
Nefer, 275.
Nerimanov, 323.
Neşet Bey (Çankın Mebusu). 271, 279,
280, 333, 334, 370. Nİğdc, 252.
Nihat (Anılmış) Paşa (Elcezire Cephesi Kumandanı), 123,340.
Nisabı Müzakere Kanunu, 304. Nizanıcddin (Nizameııin, Nizam) Bey
(Ordu Mutasarrıfı Vekiii), 286, 287,
319-321, 327. Nizamname, 75.
Nuri Bey (Adana Valisi ve 41. Fırka Ku-mandanı), 185.
Nurun Süleyman, 237.
Nusrat Efendi (Erzurum Mebusu), 258, 259, 352.
Ohan Canyan kabinesi, 124. Oklubalı (Olalbali)v 282. Ordu, 286,287.
Ordu. 29,31-33, 74,75,78,79, 81, 83, 85, 95, 102, 104, 144, 151. 164-166, 174, 179, 199-203, 205, 209, 210, 213, 216, 219-221, 226-228, 23.1, 234-237, 250, 252, 256, 258, 259, 261, 262, 276, 277, 281-284, 306, 315, 326. 329, 331, 332, 339, 349, – askerleri, 236, – kuvvetleri, 230, -lar, 78, 122, 193, 204, 245, 255, 268, 290, -muz, 84, -nun birliği, 166.
Ormanlık, 162.
Orta Asya, 179,- Müslümanları, 130.
Osman (Topal) Ağa (Giresun Belediye ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 25, 26, 35, 61-63, 278, 286, 287, 294, 296.
Osman Nuri (Özgen) Bey (Lazislan Mebusu). 60,64.
Osmanlı, 117,-Afrikası, 117, – Delege Heyeti, 351, – Devleti, 358, – Ermenileri, 59, – hükümeti, 237. 350, – İmparatorluğu, 42,238, – memleketleri, 175, – sahilleri, 175, – tebaası, 43.
Osmanlı Bankası (Bank), 69, 314.
Otomobil, 120.
Oy, 41, 44, 107, 114, 165,259, 262,370. Oybirliği, 57.
Öğretmenler, 84.^^*
Ömer İskender Bey, 277.
Ömer Lütfi Bey (Amasya Mebusu, Mira-lay), 164-166.
Örgüt, 333, 335, -leme, 321, -lenme, 325, -ler, 321.
Özel ticaret, 359.
Özgürlük, 237,324, -çü siyaset, 160.
Padişah, 258, 271. 300,345, 347, 353,360, 369, – hukuku, 299, -lik makamı, 290.
Panislamist, 239.
Panislamizm, 31, 236,238,239.
Para, 41, 81, 90, 191, 192, 228,273, 306, 312, 321, 329,331, -lar, 237,319,321.
Paris, 350.
Parti, 45,75,174,248,321,331,332, – grup-
lan, 235, -ler, 235,237. Paşaeli, 159.
Payitaht, 23, 133, 161, 162,289.
Pazarcık, 269, 282.
Pehlivan Ağa, 219.-müfrezesi, 189.
Pehlivan çetesi, 3)9.
Petro, 354.
Petrol, 132.
Pire, 52.
Piyade, 192, 258, 273, 274, 282, 283. Polis, 49, 51, 52, 176, 205, 255, 320, 325,
327, -ler. 320. Politik, 238, – çalışmalar, 237, – çehre, 235,
– gruplar, 236. Politika, 39, 131, 234-237,288,317, 332,
-lar, 64, 329. Pons (Bilecik Osmanlı Bank Direktörü), 314. Posta, 64, 260, 263, -hane, 263. Pozantı, 185.252. PÖtürge, 223.
Proletarya, 131, 160, 356, -mn menfaatla-n, 131.
Propaganda, 75, 80, 128, 129, 131, 177, 192, 218, 219, 233, 235, 238-240, 258, 266, 305, 306, 321, 324, 325, 332, 336, 356, 357, -cılar. 129.
Protesto, 211, -lar, 43, 323, -name, 258.
Provokasyon, 319.
Radek, 324. Radyo, 332.
Ragıb (Ragıp) Bey (Mutasarrıf Vekili),
100, 369. Rallis Gounaris kabinesi, 132. Rasathane, 334.
Rasim Bey (Cebelibereket Mebusu, Mira-lay), 25,26, 35,61-63. Rauf Bey, 333.
Recep Zühtü Bey (Hâkimiyeti Milliye), 277.
Refeı (Bele) Bey (Dahiliye Vekili, Güney Cephesi Kumandanı, Miralay), 81, 82, 121. 127, 147, 150, 166-168, 177, 182, 185, 186, 189, 191, 192, 203-209, 217, 219. 220. 222, 227. 255, 256, 260, 295, 315,3)9.
Refik (Saydam) Bey (Dr.), 174.
Refik Bey (Konya Mebusu), 157,224,225.
Reform, 236, 237.
Reşit Bey (Saruhan Mebusu, Çerkeş Et-hem’iıı ağabeyi), 143,148, 152,168,183, 193, 194, 198, 212-220, 228, 229, 254-257, 259, 260.263,265,281, 332.
Rıza Bey (Kırşehir Mebusu), 106.
Rıza Nur Bey (Maarif Vekili, Dr.), 60,158.
Roma, 288.
Romanya, 90.
Rum, 52, 132, 149, 259, – azınlıklar, 289,
-lar, 289. Rumeli, 33, 199.
Rus, 56. 57, 128, 130, 133, 247, 248, 338, 340, – Bolşevik Cumhuriyeti, 41, – Bolşevik hükümeti, 246, – Bolşevizmi, 45, 308. – elçiliği, 319, 320. – elçisi, 239, Federatif Sovyet Cumhuriyeti Hükü-meti, 65, – fukarası, 45, – halkı, 64, – hü-kümeti, 41. 248, – İhtilali, 45. 46, – ko-münistleri, 324, – komünistliği, 248, – ko-, münizmi, 325, -lar, 31, 34, 42-44, 129, 132, 133, 245-248, 306, 307, 309, 327,-335, 336, 350, 352, – milleti, 64, – Sefarethanesi, 308, – Sovyet Cumhuriyeti, 94, 171, 231, – Şûralar Cumhuriyeti, 92, 271. – tebaası, 43.

Rusça, 320.
Rusya, 22,25,31, 33, 37,42-*6,56, 58, 81, 99, III, 130, 133, 160, 171, 232, 234, 235, 307, 317, 320, 321, 323, 326, 328, 332,336,352,355,360, – Bolşevik Cumhuriyeti. 306, – Bolşevik .hükümeti, 245, – Cumhuriyeti, 23, 30, 42, 71, 307, hükümeti, 42, – Müslümanları, 131,-Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, 64,
– Sovyet Cumhuriyeti, 22, 23,352, – Sov-yetleri Sosyalist Federal Cumhuriyeti, 111,- Şuralar Cumhuriyeti, 57, 59, – Ti-caret Heyeti, 338.

Sabahattin Kotan (Erzurumlu Nafiz Bey’in
oğlu), 151. Sadrazam, 89,342.
Sadrcttin Bey (Yenigün Gazetesi yazı kurulundan), 277.
Sadrcttin Efendi (Mülazım), 191.
Safa Bey (Hariciye Nazırı), 280, 333.
Safvet Bey (Erkânıharbiye Reisi Erkânı-harp Binbaşı), 231.
Saint Germain Ahitnamesi, 289.
Sakarya, 195, 365.
Sakin Bey (Dcrsaadcl’ten), 344.
Salâhattİn Bey (Mersin Mebusu), 370-372.
Salih Bey (Başyaver), 155.
Salih Bey (THİF Merkez Komite Üyesi. Binbaşı), 322, 323, 336.
Salih Bey, 223.
Salih Efendi (Erzurum Mebusu), 260, 263. Salih Paşa (Bahriye Nazırı), 120, 137, 138,
141,279, 333. Salihli, 199, 208.
Saltanat, 31,44,45,201,250,271,311,332,
345-347, 353, 354, – makamı, 102, 299. Samsun, 61-63, 176, 199,252, 372. Sanat, 209, – duyarlılığı, 45,46, – feyzi, 45. Sanayi, 75, 131. Sansür, 168. Sapanca, 120.
Sarı Efe Edip (Düzce Havalisi Kumanda-nı), 148, 168, 180,217.
Sarıkamış, 34,78.
Saruhan, 143, 152, 259, 260.
Savaş, 151, 160, 187, 234, 238, 322, 333, 360, -lar, 154, -ma kabiliyeti, 235, 236.
Seçim (İntihap), 115,163,228,298,302-304, 332,361,362, -ler, 95.
Şeddi kebir bkz. Çin Şeddi.
Sefalet,. 103.
Sefaret heyeti, 38.
Selahaddin Bey (Antalya’da Ticaretle Meşgul Emekli Erkânıharp Miralay), 149.
Selahaddin Bey (Samsun’da 3. Kolordu Kumandanı), 63, 207.
Selanik, 273.
Semih Rıfat Bey, 187.
Sermayedarlar, 131.
Sevr Antlaşması, 33. 289, 350, 360.
Seyyar jandarma, 180.
Seyyar kuvvetler bkz. Kuvayi Seyyare. Seyyar Kuvvetler, 68, 155, – Kumandanlı-ğı, 188.
Seyyid Ahmed-üş Şerîf-üs Sunusî, 117-119, 122.
Seyyid Mubammed bin Ali yü-s-Sunusî, 117. Seyyid Muhamnıed bin el-Mehdi. 138. Sınır, 58, 104. 132, 235, 305, 307, 310,
334, 356. -dışı, 239, -lar, 258, 341. Sırri Bey (İzmit Mebusu), 157. Sıtkı Bey (Piyade Yarbay), 273,274. Siirt, 253.
Silah, 32, 41, 46, 68, 78, )04, 168, 192, 211-, 213, 224, 225, 227, 230, 237, 238, 245, 256, 258, 259, 317, 359,- -lar, 42, 181, 195,258,349, -lı, 212,226, -lı kuvvetler, 34, 237, 256,326, -sız, 106, – yardımı, 319.
Simav, 148, 213,214, 255, 256, 315, -hlar,
211,-vakası, 211. Sinop, 113,252. Sivas, 200, 203, 208, 252. Siverek, 253.
Siyaset, 31, 39, 44, 160, 171, 192, 201, 221, 235-237, 247, 248, 271, 281, 289, 290, 303, 305-307, 309-311, 319, 322, 358, -1er, 257, 317, 326.
Siyasi, 150, – adımlar, 360, – ahval, 245, amaç, 323, – bağımsızlık, 130, 133, ‘ 289, – çalışma, 236, – çehre, 237, – du-rum, 235, – görüşler, 235, – hadiseler, 271, – ilkeler, 103, – maksat, 310, 242,
– mesele, 176, 246, – münasebetler, 41, 271, 306, – özgürlük, 237, – partiler, 321,
– prensip, 58, – sebepler, 292, – vasıtalar, 201, – vaziyet, 34,203, 283,338,350,356.

Slav, 149. Sloganlar, 236. Sofya, 204.
Soruşturma, 115, 148, 155, 172, 175. Sosyalist, 64, 233, – cereyanlar, 133, – matbuat, 133.
Sosyalist ve Sovyctisı Rusya Cumhuriyeti, 58. Sosyalizm, 81. Sosyoloji, 247.
Sovyet, 128, 130,231-233,317,329,331, 332, 358, – Cumhuriyeti, 22, 23, 64, 65, 94, 171. 352, – Elçiliği. 321, – hükümeti.
131, 239, – iktidarı, 236, -ler, 111,- Rusya Cumhuriyeti, 23, 33, 171, 234, 317, 323, 356, 360, – Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti, 58. Söğüt, 282.
Sömürge, 131, – fethi, 131, – halkları, 160, politikaları, 64, -ier, 44, 131, -ler ahalisi, 131.

Sömürücüler, 160. Stalin, 160.
Subay, 32, 141, 279, 282, 319, 333, 334, adayları, 83, 84, -lar, 22, 31, 84, 85, 106, 164, 166, 167, 179, 218, 235-237, 258, 268, 277, 283, 315, 320, 329.

Suikast, 32, 57, 102, 166, 226.
Sultan, 234,236,238,332, 333, 335, -cılık,
234, – rejimi, 358. Sungurlu, 161.
Sunusî, 117, -ler, 117, 118, -lik, 117, – Teşkilatı, 117,-yal, 117.
Suriye, 147.
Süleyman Sami, 321.
Süvari, 282,283, – alayı, 168, – kuvvetleri, 177,-ler, 192, – livası, 148.
Şahiahtı,43, 104. Şarkışla, 161.
Şebİn Karahisar (Karahisan Şarki), 165,
247, 253, 278, 325. Şefik Bey, 207.
Şehir, 100, 162, 335, 347, -ler, 289, 290,
-ler proletaryası, 131. Şer’i, 303. Şeriat, 299.
Şevket Bey (Sinop Mebusu), 113, 114.
Şeyh Hüsnü Efendi (Şûra Reisi), 109.
Şeyh Servet Efendi, 332, 338, 340.
Şeyh Sunusî, 117,119.
Şimendifer, 42, 43, 120, 148, 197.
ŞÛra, 57, 59, 92, 109, 145, 146, 303, 304, – hükümeti, 43, -lar, 160, 271, 358.
Şükrü Bey bkz. Mehmet Şükrü Bey (Af-yonkarahisar Mebusu).
Taarruz, 25, 30, 33, 73, 87, 108, 117, 198, 201-203, 207, 214, 217, 221, 227, 229, 258-260, 269, 270, 281, 301, -lar, 22, 132,199.
Taciz, 210.
Tahran hükümeti, 237. Tahsin Bey (Aydın Mebusu), 260. Talât Paşa, 31, 71, 89-91, 149. Taraklı, 269.
Tarih, 311, 332, 345, 346, 353, 358, -i hak,
288, -i vazife, 22. Tarikat, 117.
Taşkent, 21, 31, 93, 179, 363.
Taşnak, 310. – Ermenistan hükümeti, 33.
Tecavüz, 43, 117, 123,211,214,216, 221, 227, 229, 230, 250, 258, 283, 289, 347, -ler, 33, 102, 103, 199, 256.
222
Tekâlifi Milliye, 151.
Telgraf, 34, 36, 50, 55, 57, 60, 64, 69, 73, 78, 79, 87, 99, 100, 121, 135-137, 141, 142, 145, 147, 150, 151, 155, 171, 172, 179, 181,-187-189, 191, 206, 207, 209, 212, 217, 239-221, 225-229, 233, 234, 250, 258, 263, 279, 280, 288, 294, 295, 305, 319, 323, 327, 334, 335, 341, 342, 350, 351,368, -hane, 263,-lar, 108,116, 128, 168, 189, 207, 209, 218, 239, 310, 355, -name, 32, 36, 47, 56, 57, 59, 63, 72, 77, 78, 99, 109, 120, 124, 130, 145, 170, 175, 191, .194, 206, 222, 229, 280, 292, 296, 311, 347, 352, 361, -nameler, 116, 193,338,367.
Telsiz, 280.
Terör, 255.
Tesclya, 289.
Teşkilat, 21,22,30,31,46,75, 81,103,117, 118, 147, 174, 184, 199, 204, 215-218, 233, 246, 255, 273, 306, 308, 310, 321, 322, 325, 338, 356, -lanma, 251, 325, -lar, 324, 326, 360.
223
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 102, 103, 302, 304, 361,362,-Tasarısı,298.
Tevfik Bey (1. Kuvvei Seyyare Kumandan Vekili, Balt Cephesi Harekât Şubesi Mü-dürü, Ethem Bey’in kardeşi), 116, 126, 127, 143, 148, 152, 153, 166, 177, 186, 189, 198, 199, 202, 208-211,214,218, 220, 228. 229, 254, 255, 259, 261, 262, 281,319, 337.
Tevfik Paşa (Sadrazam), 271, 280, 333, 342, 343, 345, 347, 349-351, 360-362, 367, – Kabinesi, 332.
Tevfik Rüştü (Aras) Bey, 37,’38.
The Daily E.\press, 250.
Ticaret, İ49, 233, 244, 289, 334, 338, 359.
Ticari muameleler, 176.
Tiflis, 128.
Tokat, 252, 370.
Tolstoy, 45,46.
Topal Osman bkz. Osman Ağa. Topçular, 282. Toplumbilim, 247.
Toplumsal, 303, – ihtiyaçlar, 103, – ilkeler,
103, – inkılap, 248 – kardeşlik, 103. Toprak, 289, – ağalan, 359, – işleri, 103,
-lar, 289, -Iarımız, 284, – meselesi, 359. Trabzon, 25, 26, 44, 56, 57, 64, 164, 166,
253, 263, 265, 286, 287, 294, 296, 319,
338, 355, 363, 370. Trabzon Müdafaai Hukuk Heyeti, 294. Trakya, 42,132, 159, 289, – davası, 159. Tren, 135, 138, 148, 183, 212, 335. Troçki, 328.
Tuapse, 64, – limanı, 317.
Tufan Bey (Kilikya Eski Kuvayi Milliye
Kumandanı), 313. Tunalı Hilmi Bey (Bolu Mebusu), 266, 283. Turan, 257, -cılık, 131. Tutuklama, 52, 148, 258, 320/ 360, -lar,
319,322,323,326,338. Tutuklanma, 321. Tutuklu, 54. Tüccar, 52, 176.
Türk, 154, 196, 289, 291, 320, 356, – ahali, 290, – camiası, 159, – çoğunluğu, 132, elçiliği, 320, – hâkimiyeti, 290, – halkı, 24, 64, 65, 250, 332, 335, 336, – hükü-meti, 179, 243, – iktidarı, 319, – inkılap-çılan, 358, – inkılaplan, 358, – kavimleri, 131, – komünistleri, 44, – Komünizmi, 45, -ler, 117, 131, 132, 250, 290, 326, 359,360, -lük, 179, – Meclisi, 334, – mem-leketi, 288,289, – menfaatlan, 179, – mil-leti, 129, 133,159,-milliyetçi lider,250,
– Misakı Millisi, 42, – ordusu, 179, 234,
– öncüleri, 324, – toprakları, 359, – vatan-perverleri, 288.

Türk-Sovyet ilişkileri, 128, 130. Türkçe, 308. ”
Türkistan, 21,22, 31,71. 179,360.

Türkiya, 45. 46, 57, 84, 128, 130, 289, Devleti, 119, 271, – halkı. 102,. – ko-münizmi, 45.

Türkiya Büyük Millet Meclisi (Ayrıca bkz. Büyük Millet Meclisi), 27, 28, 35, 47, 48, 50, 55-57, 61, 62, 71. 72, 77, 83, 87, 89. 90, 92-94, 100, .102, 103, 109, 112, 113, 119. 124, 125, 136, 141, 146, 159, 162, 163, 170, 171, 174, 182, 185, 186, 188, 231, 240, 249, 271, 272, 278, 280, 286-288, 292, 294. 296, 313, 314, 316, 338-340, 343, 344, 363,365, 366.
Türkiye, 31, 33, 42, 44. 56, 59, 64, 164, 235, 238, 250, 290, 303, 3İ0, 320, 323, 324, 327, 328, 333, 346, 356, 358-360, Devleti, 22,23, 30, 31, 302, 352, – hal-kı, 354, – halkları. 111.- hükümeti, 335, -Milli Meclisi, 24.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ayrıca bkz. Büyük Millet Meclisi), 23, 24, 33, 60, 65, 75, 86, 95, 99, 110, 111, 122, 123, 126, 143, 145, 146, 154, 157, 158, 160, 172, 174, 183, 187, 191, 194-196, 207, 234, 241, 243, 252. 254, 256, 273, 274, 279, 334, 342, 345-348, 350, 358, 361, 362,367.
Türkiye (Türkiya) Halk İştirakiyim Fırkası, 174, 236, 278, 321, 322. 325, 326, 327, 366.
Türkiye Komünist Fırkası (Partisi), 45, 75, 81, 174, 218, 246, 292, 306, 308, 322, 324, 325, 327, 332.
Uçak, 151.
Ulaşım, 23.
Umumi Harp, 30.
Unİreci Tclegraph, 288, 289.
Upmal (Y. Y.) Angorski (Ankara Sovyet Misyonu Sekreteri, Rusya Ticaret Heyeti Reisi), 232, 233, 235-239, 317-330, 338.
Urfa, 253.
Unniye Gölü, 237.
Uşak, 73, 200, 203, 215, 260, 269.
Üçüncü Enternasyonal, 75, 82, 131, 359.
Üçüncü Komintern, 238.
Ülke, 321,324,327, 332, 333,341, -1er, 327.
Üye, 37, 111, 198, 259, 267, 302-304, 326, 332, 361,-ler, 38, 75, 94, 107, 114, 122, 152, 189, 193, 194, 233, 247, 258, 262, 275, 278. 285, 309, 322, 323, 338, 340, 369.
135
Vacip Bey, 218.
Vakıflar (Evkaf), 303,.- işleri, 103. Van, 57-59, 130, 131,253,265,301. Vapur, 25, 286, 307.
Varazyan (Ermenistan Cumhuriyeti Harici-■ ye Nazın), 124. Vasfı Bey, 225.
Vatan, 22,23, 66, 87, 106, 117, 118, 122, 165,190, 193, 199,221,257,285, 289, 291, 299, 315, 354, 366, -a ihanet, 320, -daşlar, 168, -daşlık haklan, 234, -ın menfaatlan, 36, – menfaatlan, 323,
136 müdafaası, 258. 299, 303, 362. Vatani, – hamiyet, 151,- hizmetler, 55,228,
– menfaatlar, 190,246,292,279,- mesaî, 50, – mücahcdcler, 90, – vazife, 28, 106, 173, 267, 365, 372.

Vatanperver, 117, 199, 229, 246, -ane, 29, 55,125,306, -ane hizmetler, 66, -ane vazifeler, 36, -ler, 288.
Vehbi Bey (Karesi Mebusu), 152, 157, 158, 183. 193, 194, 220,224,247,260.
Vehbi Efendi (Mehmet) (İkinci Reis Vekili, Konya Mebusu), 36, 88, 107, 113-115, 157, 163.
Vehbi Efendi (Ömer) (Konya Mebusu), 311. Vehbi Efendi (Konya Mebusu), 175. Venizelos, 257,281.
Yabancı, 31, 58, 308, 349, – araştırmacılar, 59, – heyet. 243, -lar, 88, 175, 327, 369. -lık, 371, – memleketler, 175, – sermaye, 359, – tebaa, 175, – zevat, 242.
Yahya Galip Bey (Kırşehir Mebusu), 269, 369.
Yakındoğu, 131, 242, 271,290.
Yedek subaylar, 106.
Yemen, 238.
Yem Dünya, 39, 82, 321,322.
Yeni Gün, 240, 277.
Yenişehir, 73, 203,260,269,282,283.
Yeşil Ordu, 75, 174. Yetimhaneler, 242. Yetimler, 242,244.
Yozgat, 27, 52, 68, 170, 197, 201, 207, 230, 252, 312, 325, 370, – hadisesi, 198. Yörük Ali Efe, 168, 218, 220, 226, 257. Yunan. 270, – ajanlan, 320, – hainleri, 122, hükümeti, 288, 289, 350, – istilası, 314,
– işgali, 159, – kıtalan, 153, 269, -hlar, 33, 59, 73, 87, 88. 153, 168, 199, 203, 207, 210, 256-260, 269, 282, 288-290, 295,317,319, – meselesi, 260, – ordusu, 259, 262, 276, 281, 332, – saflan, 292,
– saldırısı, 329. Yunanistan, 33, 132, 281.

Yunus Nadi Bey (İzmir Mebusu), 152,158,
163, 220,229,240. Yurttaşlar, 64, 151. Yusuf İzzet Paşa, 152, 198, 263. Yusuf Kemal Bey (Kastamonu Mebusu),
23,41,57, 203. Yüce Meclis, 199.
Zalim, 84, -ler, 84, – nazarlar, 84.
Zatı hümayun bkz. Padişah.
Zatı şahane, 345, 347, 353, 354, 369.
Zekâi Bey (Adana Mebusu), 157, 158.
Zeki Bey (Güney Cephesi Erkânıharbiye
Reisi), 177, 186. Zeki Bey (Yüzbaşı), 127. Zile, 207.
Ziraat, 137, 141,303, 334.
Ziya Efendi, 315.
Ziya Paşa, 279.
Zonguldak, 120, 252, 334.
Zulüm, 102,211,237,283, -ler, 117,289-291.
Zübeyde Hanım, 52.
Zümre, 248.

BATI CEPHESİ KUMANDANLIĞINA* (29/30 EYLÜL 1921)

Batı Cephesi Kumandanlığı’na

C: 29/30.9.37 [1921] şifreye
Düşmanın Karahİsar’daki kuvvetlerini ne suretle ve ne kadar kuvvetle takviye ettiğine dair malumatımız açık değildir. Karahİsar’daki düşman kuvvetlerine karşı plan dahilinde kuvvetlerimizin ve harekâtının olumlu netice vereceğine dair olan itimadımızı zaafa uğratacak kati malumat mevcut değildir. Dolayısıyla beklemek ve kuvvet artırmak için gecikmeyle geçirilecek zamanda neticenin lehimizde olabilmesi şüphelidir. Bundan dolayı, 5. Kolordu’ya evvelce kararlaştırıldığı üzere seri ve kati hareket için olan emrin yenilenmesi lazımdır. Bundan sonra hasıl olacak vaziyete göre yeni tedbirler söz konusu olabilir. Bu görüşe göre icraat hakkındaki emirlerinizin âcizlerine de bildirilmesini rica ederim. 29/30.937 [1921]
Başkumandan M. Kemal

* Korgeneral Baki Vandemir, Türk İstiklâl Harbinde Sakarya’dan Mudanya’ya Kadar/1. Kısım, (140 Sayılı Asken Mecmuanın Tarih Kısmı) Genelkurmay Başkanlığı Askerî Basımevi. İstanbul, 1946, s.237-238.

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler