Ana SayfaBilgelikBilge’lerYunus Emre Divanı - Su Referansları

Yunus Emre Divanı – Su Referansları

 

ilk numara şiire, yanındaki ikinci numara ise beyit veya dörtlüğe aittir.

 

1/6

Yüz bin Ferhâd külüng almış kazar taglar bünyâdını

Kayalar kesüp yol eyler Âb-ı Hayât akıtmaga

 

1/7

Âb-ı Hayât’un çeşmesi ‘âşıklarun visâlidür

Kadehi tolu yüridür susamışları yakmaga

 

6/4

Evvel gele şol yuyucı ardınca şol su koyucı

İledüp kefen sarıcı bunlar hâlün bilmez ola

 

18/7

Çün denize gark oldun bogazuna geldi su

Delü bigi talbınma iy bî-çâre batdun tut

 

19/1

Niteligüm soran işit hikâyet

Su vü toprak od u yil oldı sûret

 

19/3

Yil ile topragı kıldı mu’allak

Su içinde odı dutdı selâmet

 

24/4

Bu murdârı divşürenler bu su ile yunur sanur

Erden himmet olmayınca ‘ömür geçer yunmayısar

 

34/5

Erenün yüzi suyı himmeti ‘Arş’dan ulı

Kimi görsen bu hûlı eren ‘inâyetidür

 

50/1

Benüm gönlüm gözüm ‘ışkdan toludur

Dilüm söyler yari yüzüm suludur

 

50/4

Senün ‘ışkun deniz ben bir balıcak

Balık sudan çıka hemen ölidür

 

54/8

Her kim gaflet içre geçer cânı zevâl suyın içer

Derviş sırrı ‘Arş’dan uçar gerçegi yir yüzindedür

 

71/8

Adı sanı uşatdum

Küfrümi suya atdum

Miskînlige el katdum

Allah görelüm n’eyler

 

71/10

‘Âr-nâmusı bırakdum

Külümi suya atdum

Dervîşlige el katdum

Allah görelüm n’eyler

 

79/3

Bu yol uzakdur menzili çokdur

Geçidi yokdur derin sular var

 

83/6

Kibr ü menidür subaşı delim kişidür yoldaşı

Sen olmagıl anun eşi buna uyan yoldan azar

 

101/7

Yûnus esriyüben düşdi susakda

Çagırur Tapdug’ına ‘âr gerekmez

 

116/3

Zâhir suya banmadın el ayak deprenmedin

Baş sücûda inmedin kılınur tâ‘atümüz

 

116/5

Ne Ka’be’ye varalum ger mescide girelüm

Gerek suya yunalum biledür ‘illetümüz

 

116/6

Su ne kadar arıda çün yavuz hûyun bile

Meger bizi pâk ide Hak’dan ‘inâyetümüz

 

136/2

Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur

Hem şeytânun boynını ur hem nefs dahı ölse gerek

 

143/1

N’iderüz dirlik suyın biz cânı yagmâya virdük

Cevherleri sarrâflara ma‘deni yagmâya virdük

 

147/1

Bu vücûdun ser-mâyesi od u su toprag u yildür

Her biri aslına gider gâfil olmak nendür senün

 

147/9

Şimdi Yûnus susadı diler ki senden içe

Bir içim bin kızıla nice bahân yok senün

 

148/4

Su getüreler yumaga kefen saralar komaga

Agaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül

 

152/14

Su getüreler yumaga kefen saralar komaga

Agaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül

 

157/3

Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan

Hemân taş gine bayagı hünerlü taş olur degül

 

157/3

Bir çeşmeden akan su acı tatlu olmaya

Edebdür bana yirmek bir lüleden sızaram

 

157/4

Taşdan çıkar dürlü sular ayagından biter neler

Câhil gönli taşdan beter câhil gelmez gelür degül

 

158/6

Şol Hızır’ıla İlyâs Âb-ı Hayât içdiler

Bu bir kaç yıl içinde bunlar ölesi degül

 

171/6

Bir çeşmeden akan su acı tatlu olmaya

Edebdür bana yirmek bir lüleden sızaram

 

177/3

Deniz yüzinden su alup sunı virürem göklere

Bulutlayın seyrân idüp ‘Arş’a yakın varan benem

 

180/5

Senün gibi cân var iken Âb-ı Hayât isteyeni

Karanulıga gireni ben anı hayvân tutaram

 

184/4

Urdılar suyum ılıdı

Kavum kardaş cümle geldi

Esen kalsun kavum kardaş

Allâh sana sundum elüm

 

190/4

Bâkî suyın içmiş iken belürmez ölüm çeşnisi

Niçe zevâl ire bana sevmegile varurısam

 

191/7

Nûh oldum Tûfân içün çok dürişdim dîn içün

Dînüme dönmeyeni suya gark idüp geldüm

 

208/2

Devlet tâcı başa kondı ‘ışk kadehin bana sundı

Susadugumca ben dahı her dem anı içer oldum

 

211/6

Dört dürlü nesneden hâsıl bilün benem uşda delîl

Odıla su toprag u yil bünyâd kılan Yezdân benem

 

226/1

Denizler olsa bir kadeh susalıgum kanmaz benüm

İnildümi yenemezem gözüm yaşı dinmez benüm

 

230/5

Sûret nakşın gidermekle gönül mülki temiz olmaz

Akar rahmet suyı çaglar gönül kirin yuyan gelsün

 

235/3

Günâhun çogu şûmından îmânun gülleri soldı

‘İnâyet suyıla her dem niçün anı suvarmazsın

 

252/6

İş bu tenün tertîbi od u toprak yil u su

Yûnus sen gör özüni suda toprakda mısın

 

253/4

‘Işkun odına yanayın derdün suyına kanayın

Gördügüm seni sanayın hayrân olayın bir zamân

 

270/1

Taşdun yine deli gönül sular gibi çaglar mısın

Akdun yine kanlu yaşum yollarumı baglar mısın

 

277/6

Bir garîb ölmiş diyeler

Üç günden sonra tuyalar

Sovuk suyıla yuyalar

Şöyle garîb bencileyin

 

278/2

İy gönül sana uyaldan kalmadı yüzümün suyı

Rahmet gele ta ki sana kandayısan dîvândasın

 

294/2

Cânum ‘ışkun külhânıdur tartınmadın ur odını

Kamış suyı şeker olur od bıragıcak külhâna

 

304/15

Dilden nesnene gelmez suyıla gönül yunmaz

Girçegin gelenleri yederler bir kılıla

 

309/2

Sular gibi seyreyle bir yirde karâr itme

Alçaklara ak yüri ‘ummâna irişince

 

312/5

Yine sahra vü merg-zâr hoş akar esrük bu sular

Cihânlara saçdı nisâr cümle ‘âlem dostı yine

 

329/1

‘Işk odı düşdi cânuma yakup beni yandurmaga

Yidi deniz suyı yitmez susalıgum kandurmaga

 

329/2

Yidi deniz suyı n’ider susamış ‘âşık cânına

Şeyhüm yüzi gerek bana gördükde baş indürmege

 

332/2

Bu dem ‘ışkun suyıyla gayrı yudum

‘Aceb ‘ârif benem ‘irfân içinde

 

341/2

Tanlacak turı gelgil elüni suya urgıl

Üç kez salâvât virgil andan bakgıl güneşe

 

342/7

Yûnus’ı ögen ögsün sögen Yûnus’a sögsün

Keçe suya salupdur ne durur irte gice

 

355/3

Göge eytdi dön didi ay-gün yürisün didi

Suyı mu‘allak kodı üstinde yir eyledi

 

356/9

Mûsâ gönüldi Tûr’a Hak’la münâcât kıla

Gördi kim bir su akar Mûsâ nazar eyledi

 

356/10

Mûsâ eydür göreyin bu su ne yirden gelür

Ger böyle akarısa zîr ü zeber eyledi

 

356/11

İlerü vardı Mûsâ la‘în oturmış aglar

Gözinün yaşıyımış ol su bınar eyledi

 

367/5

Çün gölden girü döndi budak üzere kondı

Silkindi her bir yönden bir tamla su döküldi

 

367/6

Ol suyun her birisin bir cân yaratdı güzin

Ol cânun her birisi bunda peygamber oldı

 

369/4

Öküz taşun üstinde taşı balık götürür

Balık suyun içinde binâsın yilden kodı

 

373/4

Dervîşler yüzi sulu

Görenler olur delü

Bâtını ‘Arş’dan ulu

Eve dervîşler geldi

 

376/3

Rahmet suyıyıla yudı gönlüm evin ap-arıca

Hıdmet kapusundan ana sundı şükür ayagını

 

379/2

Od u su vü topragı yili bile

Anunıla bünyâd eyledi teni

 

388/5

Bir hastaya vardunısa bir içim su virdünise

Yarın anda karşu gele Hak şarâbın içmiş gibi

 

388/7

Yûnus Emre bu dünyâda iki kişi kalur dirler

Meger Hızır-İlyâs ola Âb-ı Hayât içmiş gibi

 

404/7

Akar sulayın çaglaram

Dertlü cigerüm taglaram

Şeyhüm anuban aglaram

Gel gör beni ‘ışk n’eyledi

 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10663,metinpdf.pdf?0

s.343 ve sonrası SÖZLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler