Ana SayfaBilgelikBilge’lerİSTANBUL Düşünürleri

İSTANBUL Düşünürleri

İstanbul Düşünürleri’nde biraraya getirilen Düşünürler Antolojisi’nde kıstas düşünürlerin İstanbul doğumlu olması değil ama düşüncelerinin İstanbul’da geliştirilmesidir.

İstanbul, tarih boyunca, kültürel aktarımda öne çıkan bir yerleşme birimidir (kültürlerarası alışveriş noktası, çeviri merkezleri)

Kaynaklar:
1. Osmanlı Müellifleri PDF Osmanlı Müellifleri Text
2. Sicilli Osmani Text
3. İstanbul’un-100-ilim-ve-fikir-adami-akif-kurucay
1. MİRİM ÇELEBİ 1450-1525 İstanbul Türkiye Matematikçi, Gökbilimci, Optikçi referans: katip çelebi keşfüz zünun da övüyor. İstanbul’da ‘Ali Kuşçu (öl. 1474) ile arkadaşları ve öğrencileri tarafından inşa edilen teorik astronomi çalışmalarını devam ettiren astronom, matematikçi ve optikçi Mirim [Mîrem veya Mirüm] Çelebi diye tanınan Mahmud b. Kutbuddin Muhammed b. Muhammed b. Musa Kadî-zade, Osmanlı Devleti’nde, Musa Kadî-zade ve ‘Ali Kuşçu’dan sonra yetişen en önemli matematikçi-astronomlardan birisidir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mirim_%C3%87elebi asıl adı Mahmud b. Mehmed’dir. Tabiat felsefesiyle ilgilenen düşünür devrinin önemli astronom ve matematikçilerindendir. Ali Kuşçu ile Kadızâde-i Rûmî’nin torunudur. Dedesi Hocazâde’den ve mütekellim Sinan Paşa’dan ders almıştır. Gelibolu, Bursa, Edirne ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapmıştır. Eserlerinde matematikçiler ve kelâmcıların İbnü’l Heysem ve Kemaleddin el-Fârisî, özellikle de İbn Sînâ ve Fahreddin Râzî’nin görüşlerini dikkate aldığı görülmektedir. Düstûru’l amel ve tashîhül cedvel, Şerhu’l Fethiyye fi ilmi’l-hey’e, Risâle fi’l-hâle ve kavzi kuzah gibi önemli eserleri vardır http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=110
2. ŞEYHÜLİSLAM EBUSSUD EFENDİ 1490-1574 İstanbul Türkiye Zamanının Tamamını İlmî Çalışmalara Vermiş Ve Hoca Sâdeddin Efendi, Şeyhülislam Malulzade Seyyid Mehmed, Abdülkadir Şeyhi, Sunullah Efendi, Bostanzâde Mustafa Efendi Ve Şair Bakî Gibi Pek Değerli Âlimin Yetişmesinde Rol Oynamıştır. Osmanlı’nın Ünlü Tefsir Ve Hukuk Âlimi Ebussuud Efendi, 1490 Yılında İstanbul Yakınlarındaki Meteris (Metris-
3. SEYDİ ALİ REİS ilk 1498-1562 Rumeli İstanbul Türkiye Seyahatname Seydi Ali Reis (1498 – 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti’nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve
4. BÂKÎ 1526-1600 Rumeli İstanbul Türkiye Divan Edebiyatı
5. HOCA SADETTİN EFENDİ 1536-1599 Rumeli İstanbul Türkiye
6. ŞEYHÜLİSLAM YAHYA 1561-1644 Rumeli İstanbul Türkiye 16. Yüzyılın Son Yarısında Ve17. Yüzyılın İlk Yarısında Çok Uzun Yaşıyan, Sultan I. Mustafa, Sultan IV. Muratve Sultan İbrahim Devirlerinde Üç Defa Şeyhülislam Olarak Yüksek Devlet Görevi Yapmış Bir Âlim Ve Aynı Zamanda Ünlü Bir Türk Divan Şairidir. İstaanbulun 100 ilim ve fikir
7. ALLÂME HOCAZÂDE 1570-1625 Rumeli İstanbul Türkiye Allame
8. SOLAKZÂDE 1590-1657 Rumeli İstanbul Türkiye 17. Yüzyıl
9. Mustafa b. Ali Muvakkıt 16.yy Rumeli İstanbul Astronom, muvakkıt, coğrafyacı, reisüi http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=111
10. HEZARFEN AHMET ÇELEBİ 1609-1640 Rumeli İstanbul Türkiye
11. KATİP ÇELEBİ ilk 1609-1657 Rumeli İstanbul Türkiye Bibliyografya ilk Garbiyatçı http://www.ajansspor.com/forum/printer_friendly_posts.asp?TID=748 h
12. EVLİYA ÇELEBİ 1611-1682 Rumeli İstanbul Türkiye Seyahatname “Seyahat ya
13. EREMYA ÇELEBİ KÖMÜRCİYAN 1637-1695 Rumeli İstanbul Türkiye Bir Osmanlı Şair, Seyyah, Diplomat Ve Tarihçisidir. İstanbulun 100
14. ITRİ 1640-1712 Rumeli İstanbul Türkiye Bestekar “Tut-i
15. ABBAS VESİM EFENDİ 1689-1760 Rumeli İstanbul Türkiye 17. Yüzyılda Yaşamış Osmanlı Astronom Vehekim. Çalışma Yeri Sultan Selim
16. SÜLEYMAN SADEDDİN EFENDİ 1719-1788 Rumeli İstanbul
17. AYVANSARÂYÎ HÜSEYİN EFENDİ ?-1787 Rumeli İstanbul Türkiye On Sekizinci Asır Osmanlı Târih Ve Biyografi Âlimi. İstanbul’u Karış Karış Dolaşarak Başta Camileri Olmak Üzere, Önemli Yapılarını Kayıt Altına Alan
18. G.V.İNCİCİYAN 1758-1833 Rumeli İstanbul Türkiye Coğrafyacı
19. ŞEYH GALİP 1757-1799 Rumeli İstanbul Türkiye Divan Edebiyatı Şairi, Mutasavvıf
20. KETHÜDAZADE ARİF EFENDİ 1777-1849 Rumeli İstanbul (Aslen Giritli) Türkiye Felsefe “ulema yanında dilini, zurefa yanında gözünü, evliya yanından gönlünü sakınmalı” http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt15/sayi1/171-
21. Mehmet Emin Üsküdari 18.yy Rumeli İstanbul, Üsküdar Türkiye İnsanoğlunun ayrılmaz bir parçası olan ve onu etkileyen din ve felsefe arasındaki ilişki, tarih boyunca çeşitli şekillerde ele alınıp incelenmiş, mahiyetleri hakkında bir takım görüşler ileri sürülmüş ve aralarında nasıl bir ilişki olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslam düşüncesinde ise bu araştırma alanları, konularının benzerliği itibariyle Kelam ve Felsefe’nin irtibat noktalarını belirlemiştir. Özellikle din ve felsefe arasında bir karşılaşma anlamı yüklenmiş olan tehâfüt kitapları, bu alanların araştırma yöntemlerine ilişkin tercih probleminin bir ifadesi olmuştur. Böylece din-felsefe arasındaki ilişkinin sistemli bir şekilde ele alındığı ve birçok düşünürün katkı sunduğu bir tehâfüt geleneğinden bahsetmek mümkün olmuştur. Mehmed Emîn Üsküdârî de bu zemin üzerinde oluşan tehâfüt geleneğine Telhîsu Tehâfüti’l-hukemâ isimli eseriyle ciddi katkılarda bulunmuş önemli bir düşünürdür. http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2015_34/2015_34_P
22. HAMMAMİZADE İSMAİL DEDE EFENDİ 1778-1846 Rumeli İstanbul
23. AHMET NAZİF (SAHAFLAR ŞEYHİ ZÂDE) ?- 1858 Rumeli İstanbul
24. MEHMET FAZIL ?-1882 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu
25. AHMET RİFAT EFENDİ (İBNİ MEHMET EMİN YAĞLIKÇI-ZÂDE) ?-1895 Rumeli İstanbul Türkiye Tanzimat Dönemi Ansiklopedi Yazarı
26. ŞÂNÎZÂDE ATAULLAH MEHMED EFENDİ 1771-1826 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Hekim, Çevirmen, Yazar, Tarihçi. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Yetişmiş Önemli Bilim Adamlarından Birisidir. Tıp, Tarih, Matematik, Edebiyat Ve Coğrafya Alanında Eser Çeviren Ve Yazan Şânîzâde, Daha Çok Osmanlı-Türk Tıbbının Çağdaşlaşmasındaki Öncü Rolü İle Tanınır[1]. Avrupa Tıbbına Ait Bilgileri Osmanlı’ya Aktarmak Üzere Almanca’dan Çevirdiği Beş Ciltlik Eserin 1820 Yılında Tek Cilt Olarak Basılan İlk Üç Cildi; Osmanlı Devleti’nde Basılan İlk Tıp Kitabı Olmuştur. İstaanbulun 100 ilim ve fikir
27. MEHMET SADIK RIFAT PAŞA 1807-1856 Rumeli İstanbul Osmanlı
28. SADIK RIFAT PAŞA 1807-1857 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu İki Kez Osmanlı Hariciye Nazırı, Diplomat Ve Devlet
29. AHMET VEFİK PAŞA 1823-1891 Rumeli İstanbul Türkiye Oyun
30. ZİYA PAŞA 1825-1880 Rumeli İstanbul Türkiye Devlet Adamı,
31. İBRAHİM ŞİNASÎ 1826-1871 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı
32. SAKIZLI OHANNES PAŞA 1830-1912 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu “İlmi Servet” Ve “Fünun-I Nefise Tarihi Medhali (Güzel Sanatlar Tarihine Giriş)” Adlı Eserleri Meşhurdur. Ohannes Paşa, Diller Ve

34. HÜSEYİN REMZİ 1839-1986 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Doktor Veya Evliya Hoca Namıyla Meşhur Olan Hüseyin Remzi, Kastamonulu Yurdumoğlu Emin Mustafa’nın Oğludur. 1865’te Askeri Tıbbiye’yi Bitirmiştir. (3315.S.) “Yoksulluk İçinde Yetişmiştir. Tıbbiye’de Hocalık Yapmış Ve Hayvanlar Üzerinde Çalışmıştır.” (3315.S.)
35. BALIKHANE NAZIRI ALİ RIZA BEY 1842-1928 Rumeli İstanbul
36. AHMED MİDHAT 1844-1912 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Gazeteci Ve Yayıncı. Tanzimat Dönemi Yazarlarındandır. Türk Edebiyatının Gerçek Anlamda İlk Popüler Yazarıdır. 1878’de Çıkarmaya Başladığı Ve Yayın Hayatını 1921’e Kadar Sürdürmüş Olan Tercüman-I Hakikat Gazetesi Osmanlı Basın Tarihinin En Uzun Ömürlü Ve Etkili
37. HÜSEYİN HÜSNÜ 1848-1911 Rumeli İstanbul Türkiye
38. MEHMET ŞAKİR PAŞA 1849 – 1908 İstanbul Osmanlı
39. ABDÜLHAK HÂMİD (TARHAN) 1851-1937 Rumeli İstanbul Türkiye
40. BEŞİR FUAT 1852-1887 Rumeli İstanbul Türkiye Asker, Çevirmen,
41. ABDURRAHMAN ŞEREF 1853-1925 Rumeli İstanbul Türkiye Son
42. ALİ SEDAD 1857-1900 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Mantıkçısı Ve Fikir Adamı.Ahmed Cevdet Paşa’nın Oğludur. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=020442&idno
43. AHMET RIZA 1859-1931 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Siyasetçisi. İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin Önde Gelen Kurucularındandır Ve Auguste Comte’un Pozitivizm Felsefesini Türkiye’ye Taşıyan Kişidir.[1][2] Osmanlı’nın Kurtuluşunu Ve Kalkınmasını Kişi Veya Siyasal Rejim Değişiklikleri Yerine Toplumsal Yapı Değişikliğinde Gören Ve Bu
44. SALİH MÜNİR PAŞA 1859-1939 Rumeli İstanbul Türkiye Devlet
45. HALİL EDHEM (ELDEM) 1861-1938 Rumeli İstanbul Türkiye Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın Oğlu, Osman Hamdi Bey’in Küçük Kardeşidir. Zürih Üniversitesi Tabii İlimler, Viyana Poliklinik Yüksek Okulu Tabii İlimler Ve Kimya Mezunudur. Berna Üniversitesi’nde Felsefe Doktorası Yapmıştır. Ser Askerlik Fabrikalar Nezareti Müşavirliği, Genel Kurmay Dairesi Tercüme Şubesi Görevliliği, İstanbul Şehremini, Asar-I Atika Müzeleri Müdürlüğü, Darülşafaka, Mülkiye Mektebi, Darü’l-Muallimin Ve Darülfünun Tabiiye Ve Jeoloji Öğretmenliği, Sanayi Nefise Mektebi Müdürlüğü, Tarih-İ Osmani Encümeni Üyeliği, Maarif Vekaleti Türk Tarih Encümeni Üyeliği, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Kurucu Üyeliği Ve Asbaşkanlığı, TBMM IV.Ve V. Dönem İstanbul Milletvekilliği İle IV.Ve V. Dönem Kitaplık Encümeni Reisliği Yapmıştır. Leibzik Ve Bal Darülfünunları Fahri Felsefe Doktorlugu Unvanı Sahibidir. İstaanbulun 100 ilim ve fikir
46. FATMA ÂLİYE HANIM 1862-1936 Rumeli İstanbul Türkiye Türk

48. ÖMER FERİD KAM 1864-1944 Rumeli İstanbul Türkiye Metinler Şerhi Müderrisi, Yazar, Şâir, Fikir Adamı. Özellikle Klasik Türk Ve Fars Edebiyatı İnceleme Ve Şerhleri İle Tanınmıştır. ayaklı kütüphaneler,
49. İBRAHİM EDHEM MESUT (DİRVANA) 1864-1959 Rumeli İstanbul Türkiye Filozof, Yazar Ve Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Yüksek
50. İHTİFALCİ MEHMED ZİYA 1865-1930 Rumeli İstanbul Türkiye
51. TEVFİK FİKRET 1867-1915 Rumeli İstanbul Türkiye Şair,
52. ALİ KEMAL 1867-1922 Rumeli İstanbul Türkiye İkinci Meşrutiyet Ve Mütareke Döneminde İttihat Ve Terakki Karşıtı Görüşleriyle Tanınmış
53. İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL 1870-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar, Tarihçi, Edebiyat Tarihçisi, Müzeci Ve
54. BEDİ’ NURİ 1872-1913 Rumeli İstanbul Türkiye Bedi’ Nuri, Bir Meşrutiyet Dönemi Aydını Olarak Karşımıza Çıkmaktadır. Ülkenin Çeşitli Uerlerinde İdarecilik Ve Eğitimcilik Görevinde Bulunmuştur.
55. LÜTFİ FİKRİ 1872-1934 Rumeli İstanbul Türkiye İstanbul Barosu

57. AHMET ŞUAYİP 1876-1910 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefeci,
58. ÂKİL MUHTAR (ÖZDEN) 1878-1949 Rumeli İstanbul Türkiye Modern Dönem Türk Tıbbının Önde Gelen İsimlerinden.Türk Siyaset
59. MEHMET NECATİ LUGAL elli portre 1878-1964 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Doğubilimci. Arap Ve Fars Dillerinin Klasik Sayılan Yapıtlarından Bazılarını Türkçeye Çevirmiş, Bazılarını Da Yayıma
60. PRENS SABAHATTİN 1879-1948 Rumeli İstanbul Türkiye
61. HALİL NİMETULLAH ÖZTÜRK 1880-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Bitirdi. Paris’te Felsefe Okudu. 1910’da Dârülfünün’da Felsefe Ve İçtimaiyat Öğretim
62. HALİDE EDİP ADIVAR 1884-1964 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar,
63. SALİH NÂBİ 1886-1914 İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Doktor
64. MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ 1886-1958 Rumeli İstanbul Türkiye

66. İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU 1886-1978 Rumeli İstanbul Türkiye
67. İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI 1888-1977 Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Tarihi Araştırmalarıyla Tanınan Tarih Ordinaryüsü. Ömrünün Son Gününe Dek Türk Tarihine Hizmet Etme Gayretindeki “Reisü’l-Müvehhirîn” Lakaplı Bu Büyük Tarihçimiz, 10 Ekim 1977 Tarihinde İstanbul’da Vefat Ederek Edirnekapı Şehitliği’ne
68. HULUSİ BEHÇET 1889-1948 Rumeli İstanbul Türkiye Dermatoloji
69. KÖPRÜLÜZADE FUAT 1890-1966 Rumeli İstanbul Türkiye Tarih
70. MEHMED İZZET 1891-1930 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog Ve
71. MEHMED EMİN ERİŞİRGİL 1891-1965 Rumeli İstanbul Türkiye
72. YUSUF HİKMET BAYUR elli portre 1891-1980 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Siyasetçi Ve Tarihçi. Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
73. AHMED MUHİDDİN 1892-1923 Rumeli İstanbul Türkiye Türk

75. ALİ KERİM ERİM 1894-1952 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Matematikçi. İlk Doktoralı Türk Matematikçidir. Doktora Derecesini 1919’da Almanya’nın Erlangen Kentindeki Frederich-Alexanders Üniversitesi’nden Aldı. Türkiye’de Yüksek Matematik Öğretiminin Yaygınlaşmasında Ve Çağdaş Matematiğin Yerleşmesinde Etkin Rol Oynadı; Mekaniğin Matematik Esaslara Dayandırılmasına Öncülük Etti. Türkiye’de Bir Matematik Doktorası Yöneten İlk Bilim Adamı Oldu.
76. NURULLAH PERTEV BEY 1894-1956 Rumeli İstanbul Türkiye

78. AGOP DİLÂÇAR elli portre 1895-1979 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Dili Üzerine Uzmanlaşmış Türkiye Ermenisi Dilbilimcidir.
79. HASAN ALİYÜCEL 1897-1961 Rumeli İstanbul Türkiye Siyasetçi,
80. A.HAMDİ BAŞAR 1897-1971 Rumeli İstanbul Türkiye Siyaset
81. NURULLAH ATAÇ 1898-1957 Rumeli İstanbul Türkiye Türk
82. SÜHEYL ÜNVER 1898-1986 Rumeli İstanbul Türkiye Sanat
83. PEYAMİ SAFA 1899-1961 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Hikaye Ve Romancı, Düşünür, Gazete YazarıTürk Yazar.Server Bedi Takma İsmini De Kullanan Yazar Romanlarının Yanı Sıra, Fikrî Eserleri, Polemikleri, Köşe Yazarlığı Ve Gazeteciliği İle De
84. MİMAR EKREM HAKKI AYVERDİ 1899-1984 Rumeli İstanbul Türkiye Mimarlık Türk mühendis, mimar, tarihçi, yazar. Türk mimarisine çok sayıda eser kazandırmış ve pek çok eseri de restore
85. NUSRET HIZIR elli portre 1899-1990 Rumeli İstanbul Osmanlı İmparatorluğu Türkiye’nin Önde Gelen Felsefecilerindendir. Ölümünden Sonra Asistanı Füsun Akatlı Tarafından Derlenen Öteki Yazıları Bilimin Işığında Felsefe Ve Geride Kalanlar Adıyla Basıldı. Füsun Akatlı’nın “Çağdaş Ve Çağcıl Bir Rönesans Adamıydı” Dediği Hızır, Felsefe, Mantık, Fizik, Matematik Dışında Tarih, Dil, Müzik Ve Edebiyat Alanlarında Da Büyük Bir Birikime Sahipti. Eğitimci Profesör. Türkiye’nin Önde Gelen
86. İsmail Müfid İstanbuli ö1802 Rumeli İstanbul Türkiye Aslen İstanbullu olup tahsilini tamamladıktan sonra Mekke ve İstanbul Mollalığına nail olmuştur. Hayatını müderrislik ile ve eser yazmakla geçiren gayretli bir âlimdir. “Eylesün Yezdân Müfid’i rahmetinden müstefid” mısraının delalet ettiği hicri 1217 (M. 1802) tarihinde vefat ederek Davutpaşa Camii avlusuna defnedildi. Nakşibendî tarikatına
87. Ahmed Tevhîd Efendi 1802-1869 Rumeli İstanbul Osmanlı devri astronomi, matematik âlimi ve devlet
88. ALİ RIZA -1858 Rumeli İstanbul, Üsküdar Osmanlı İmparatorluğu
89. ENVER BEHNAN ŞAPOLYO 1900-1972 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarihçisi. Enver Behnan Şapolyo 1900 Tarihinde İstanbul’un
90. ABDULLAH NECATİ AKDER 1901-1986 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolojik Ve Felsefi Bilgilere Dayanarak Ülke Sorunlarını İrdelemeyi Temele Alan İdealist Sosyal Felsefe Eğiliminin Cumhuriyet Dönemindeki
91. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ 1905-1975 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar,
92. ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI 1900-1982 Rumeli İstanbul Türkiye
93. AHMET HAMDİ TANPINAR 1901-1962 Rumeli İstanbul Türkiye

95. NECİP FAZIL KISAKÜREK 1904-1983 Rumeli İstanbul Türkiye

97. MAZHAR ŞEVKET İPŞİROĞLU 1908-1985 Rumeli İstanbul Türkiye
98. SEDAD HAKKI ELDEM 1908-1988 Rumeli İstanbul Türkiye
99. MEHMET ALİ AYBAR 1908-1995 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyalist
100. NURETTİN TOPÇU 1909-1975 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar,
101. KEMAL TAHİR 1910-1973 Rumeli İstanbul Türkiye Romancı,
102. EMEL ESİN 1911-1987 Rumeli İstanbul Türkiye Türk – İslâm
103. ORHAN BURİAN elli portre 1914-1953 Rumeli İstanbul Türkiye Türk, Deneme Ve Eleştiri Yazarı. Kabataş Erkek Lisesi’ni Ve İngiltere’de Bulunan Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nü Bitirdi. Orhan Burian Düşünce Özgürlüğünü Ve Hümanist Dünya Görüşünü Savunmuş; Düşünce, Sanat Ve Toplum Gibi Konular Üzerine Yazılar Yazarak Tanınmıştır. Orhan Burian Yazın Hayatında William Shakespeare Gibi İngiliz Edebiyatının Önde Gelen İsimlerinden Çeviriler
104. TAHİR ALANGU 1915-1973 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazarı

106. BURHAN OĞUZ 1919-2009 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Kültür Tarihçisi Ve
107. SABRİ ÜLGENER 1911-1983 Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog “Zihniyet, Aydınlar ve İzmler” (Mayaş Yayınları, 1983), “İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası” (Der Yayınları, 1981), “Darlık Buhranları ve İslâm İktisat Siyaseti” (Mayaş Yayınları, 1984), ile
108. AYDIN SAYILI PROF 1913-1993 Rumeli İstanbul Türkiye Bilim
109. MELİH CEVDET ANDAY 1915-2002 Rumeli İstanbul Türkiye Şair,
110. AZRA ERHAT 1915-1982 Rumeli İstanbul Türkiye Deneme Ve
111. MİHRİ BELLİ 1915-2011 Rumeli İstanbul, Silivri Türkiye Komünist Siyasetçi Ve Yazar. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Trakya Müdaafası’nı

113. TARIK ZAFER TUNAYA 1916-1991 Rumeli İstanbul Türkiye
114. HACI MUZAFFER ÖZAK 1916-1985 Rumeli İstanbul Türkiye
115. ORHAN HANÇERLİOĞLU 1916-1991 Rumeli İstanbul Türkiye
116. İLHAN ARSEL 1920-2010 Rumeli İstanbul Türkiye Akademisyen,

118. HAYDAR KAZGAN 1921-2009 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat

120. FETHİ GEMUHLUOĞLU 1922-1977 Rumeli İstanbul Türkiye
121. NEJAT GÖYÜNÇ 1925-2001 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarih

123. AMİRAN KURTKAN BİLGİSEVEN 1925-2005 Rumeli İstanbul
124. MURAT SARICA 1926-1983 Rumeli İstanbul Türkiye Siyasi
125. ŞERİF MARDİN 1927-….. Rumeli İstanbul Türkiye Sosyolog,
126. SENCER DİVİTÇİOĞLU 1927-2014 Rumeli İstanbul Türkiye

128. BİLGE KARASU 1930-1995 Rumeli İstanbul Türkiye Öykü, Roman,
129. AYKUT KAZANCIGİL 1930 Rumeli İstanbul Türkiye Galatasaray Lisesi’ni Ve Tıpfakültesi’ni Bitirdi. 1957 Yılında İstanbul Tıpfakültesi Kadın-Doğum Kliniği’ne Asistanolarak Girdi. Sırasıyla Uzman (1961), Doçent(1967), Profesör (1974) Oldu. Üniversitede40 Yıllık Hizmetinden Sonra 1997’de Emekliyeayrıldı. 70’e Yakın Kitabı Ve 200 Civarındamakalesi Bulunmaktadır. Osmanlılardabilim Ve Teknoloji, Tıp Tarihi Araştırmalarıkitaplarından Bazıları. Http://Www.Timas.Com.Tr/Getfile/95c22fe8-Ffcf-404e-88fb-185b1b627291/Homepage.Aspx http://www.kitapyurdu.com/yazar/prof-dr-aykut-kazancigil/2179.html http://www.biyografianaliz.net/biyografi/index.pl?mod=shop&auth_list=1340 m.friendfeed-
130. YILMAZ ÖZTUNA 1930-2012 Rumeli İstanbul, Fatih Vezneciler
131. SERVER TANİLLİ 1931-2011 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Yazar,
132. ÖZDEMİR NUTKU 1931 Rumeli İstanbul Türkiye Tiyatrobilimci,
133. PARS TUĞLACI 1933 Rumeli İstanbul Türkiye Ermeni asıllı Türk
134. EROL BİLBİLİK 1935-……. Rumeli İstanbul, Üsküdar Türkiye Kirli

136. METE TUNÇAY 1936-……… Rumeli İstanbul Türkiye Siyasi
137. SUAT SİNANOĞLU 1940———— Rumeli İstanbul Türkiye
138. İSENBÜKE TOGAN 1940 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Tarih Profesörü. Araştırma Konuları Arasında Orta Asya Ve Çin Tarihi Konuları
139. HALUK ŞAHİN 1941 Rumeli İstanbul Türkiye Gazeteci, Yazar, TV
140. AYŞE ŞASA 1941-2014 Rumeli İstanbul Türkiye Senarist, Yazar
141. SAİM YEPREM 1941 Rumeli İstanbul Türkiye İlahiyat Profesörü
142. TINAZ TİTİZ 1942 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Siyasetçi. 18 Nisan 1942’de İstanbul’da Doğdu. 1963 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği

144. STAEFANOS YERASİMOS 1942-2005 Rumeli İstanbul Türkiye
145. ÜMİD HASSAN 1943-…… Rumeli İstanbul Türkiye Eski Türk
146. BARIŞ MANÇO 1943-1999 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Sanatçı, Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı, TV Programı Yapımcısı Ve Sunucusu,Köşe

148. HASAN CEMAL 1944-…….. Rumeli İstanbul Türkiye Gazeteci,
149. FÜSUN AKATLI 1944-2010 Rumeli İstanbul Türkiye Eleştirmen, Yazar, Öğretim Üyesi. Felsefeci
150. AYTUNÇ ALTINDAL 1945-2013 Rumeli İstanbul, Bakırköy Türkiye

152. AHMET GÜNER SAYAR 1946 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat Tarihi
153. BETÜL ÇOTUKSÖKEN 1950 Rumeli İstanbul Türkiye Çalışmaları Büyük Ölçüde Batı Ortaçağı Felsefesiyle İlgili Olan Betül Çortuksöken, Yaklaşık Yirmi Yıldır, Bilgi Ve Dil Felsefesinin Temel Sorunlarıyla Uğraşıyor, Özellikle Felsefenin Ne’liği Ya Da Ne Olduğu Konusunda Çalışmalar Yapıyor. 1998 Yılından Beri Çalışma Alanlarına İnsan Haklarının Felsefi Temellerini Ekledi. Bu Konuda Çeşitli Projelere Katıldı, Farklı Düzeylerde Eğitim Verdi. 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Çalışmaya Başladığı Maltepe Üniversitesi’nde 2004 Yılında Felsefe Bölümü’nü Kurdu. Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkan Yardımcısı Olan Betül Çotuksöken Aynı Zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

156. ŞEVKET PAMUK 1950 Rumeli İstanbul Türkiye İktisat Tarihçisi Ve Orhan Pamuk’un Büyük Kardeşidir. İstanbul’da Doğdu. Robert Kolej’i Ve Yale Üniversitesi’ni Bitirdi. İktisat Dalındaki Doktorasını Berkeley

158. ÖMER TECİMER 1952-2014 Rumeli İstanbul Türkiye 1952 İstanbul Doğumlu. Ezoterizm Alanında Çeşitli Araştırmalar Yapan Ömer Tecimer’in “Gül†Haç: Batı Uygarlığının Yeraltı Kaynakları” Ve “Sinema: Modern Mitoloji” İsimli Büyük İlgi Gören Araştırma Kitapları Yine Plan B Tarafından Yayımlanmıştı. Galatasaray Lisesi mezunu, yazar, aydın insan tarihteki gizli örgütler hakkında çalışan araştırmacı yazar. onbeş yıllık bankacıdır ve bir gün hobi olarak ilgilendiği yeraltı örgütleri ile ilgili olarak bir kitap yazmaya karar verir ve işi bırakır. sırf bu özelliğinden dolayı bile takdire şayandır. eski bir mason olduğunu beyan etmiş ayrıca.gul hac kitabinin yazari, plan b yayinlarindan cikmistir, derledigi literaturun kapsami takdire sayandir.sinema: modern mitoloji adlı, plan b yayınevinden çıkmış bir inceleme ve araştırma kitabı vardır.hermetik geleneğe akılcı yaklaşım arayanlara tavsiye edilir.bugün ömer tecimer’in vefat haberini aldım… çok üzüldüm… daha yapabileceği çok şey vardı… anlatacağı, yazacağı…1952 doğumlu aynı zamanda galatasaray lisesi mezunu, mason olduğu söyleniyor ancak bunların önemi yok o geriye kitaplarını bıraktı bizlere de okumak kaldı.hakka yürüyüşünü sözlükten öğrenip çok üzüldüğüm, araştırmalarından son derece bilgilendiğim, ülkemizde nadir rastlanan insanlardandır. tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.arkasında kitaplar bırakarak sırlanmış. o sustu, kitapları konuşacak bundan böyle. http://www.kitapyurdu.com/yazar/omer-
159. MURAT BARDAKÇI 1955 Rumeli İstanbul Türkiye Özellikle Tarih Alanında Uzmanlaşmış Gazeteci, Yazar Ve Televizyon Programcısıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılış Dönemine İlişkin Araştırmalarıyla Bilinir. Arapça,Farsça, Fransızca, İngilizce Ve Osmanlı Türkçesini Bilmektedir. Ebced Notası, Hamparsum Notası Ve Bizans Ve Haz Neumleri Gibi Musiki Yazısı Sistemlerine De Uzmanlığı Vardır. Yazma Ve Basma Eserlerden Oluşan Kütüphanesinin Ve Arşivinin Geniş Çaplı Oldukları
160. ŞÜKRÜ HANİOĞLU 1955-…… Rumeli İstanbul Türkiye Siyaset
161. SALİM AYDÜZ 1958-……………. Rumeli İstanbul Türkiye Osmanlı Bilim Tarihi http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=352495 http://www.kadinmedya.com/roportaj/doc-dr-salim-ayduz-ile-1001-icat.php/4 Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu – Doç. Dr. Salim Aydüz http://www.kadinmedya.com/roportaj/doc-dr-salim-ayduz-ile-1001-
162. MAHMUT EROL KILIÇ 1961-………. Rumeli İstanbul Türkiye
163. DÜCANE CÜNDİOĞLU 1962 Rumeli İstanbul Türkiye Yazar, Düşünür. 12 Eylül Öncesinde, 1978’de, Siyasi Olaylar Sebebiyle 16 Yaşındayken Cezaevine Girdi. Türk Milliyetçisiydi, Toplam Dört Yıla Yakın
164. LEYLA İPEKÇİ 1966 Rumeli İstanbul Türkiye Türk Gazeteci,
165. MARKAR ESAYAN 1969 Rumeli İstanbul Türkiye Ermeni Asıllı Türk
166. CELAL TAHİR 1969-…………… Rumeli İstanbul Türkiye Yakın Tarih
167. İBRAHİM KALIN 1971 Rumeli İstanbul Türkiye Felsefe Ve İslam

By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Ocak 28, 2017

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler